Kartki Mi쿽뜻 Modlitwy Czytelnia 촵de쿸o Pomoc Duchowa Relaks Download Czat Opowiadania Pere쿸i
Problemy z seksualno턢i. Odpowiedzi na dylematy m쿽dych chrze턢ijan Problemy z seksualno턢i. Odpowiedzi na dylematy m쿽dych chrze턢ijan
Ks. Marek Dziewiecki
W tej ksi굻ce znajdziesz odpowiedzi na autentyczne pytania na temat seksualno턢i stawiane przez m쿽dych ludzi. W swoich odpowiedziach ks. Marek Dziewiecki nie g쿽si kaza, nie moralizuje.... » zobacz wicej
Polecane ksi굻ki: -> P쿬iowo뜻 i seksualno뜻 <-   -> P쿬iowo뜻 i seksualno뜻 cz. II <-   -> P쿬iowo뜻 i seksualno뜻 cz. III <-
Szkodliwo뜻 masturbacji

     Na temat szkodliwo턢i masturbacji wypisano na przestrzeni ostatnich trzystu lat niemal ca쿮 tomy, przestrzegaj켧 przed jej zgubnymi skutkami i traktuj켧 j na rwni z najpotworniejszymi nieraz zboczeniami. (...) Rzetelne badania, jakie w ostatnim wierwieczu prowadzono nad seksualno턢i cz쿽wieka, nie potwierdzi퀉 absolutnie 풹dnego z wymienionych nastpstw masturbacji i obecnie seksuologia traktuje to zjawisko b켨 jako fizjologiczny przejaw potrzeby seksualnej i pierwsz niedojrza낢 jeszcze form jej zaspokajania, b켨 te jako dzia쿪nia zastpcze w przypadku braku partnera, przymusowej izolacji itd.

W.Sokoluk, D.Andziak, M.Trawiska:
Przysposobienie do 퓓cia w rodzinie, Warszawa

     Podobnej tre턢i zdania bardzo czsto mo퓆a spotka w r璨nych podrcznikach wychowania seksualnego czy poradnikach przeznaczonych dla m쿽dych ludzi. Ich autorzy przedstawiaj masturbacj jako co zupe쿻ie normalnego i naturalnego, przeciwstawiaj켧 si pogl켨om jakoby masturbacja wywo퀉wa쿪 jakiekolwiek negatywne skutki.

     Czy maj racj? Czy masturbacja rzeczywi턢ie nie pozostawia 풹dnych nastpstw? Na to pytanie chcia쿫ym odpowiedzie.

     Nim przyst켺i do rozwa풽nia tej kwestii chc zwrci uwag na spraw podstawow: Jak wiemy, masturbacja jest grzechem. Je턫i ma charakter ca쿸owicie 턻iadomy i dobrowolny, jest grzechem ci轅kim. Grzeszno뜻 masturbacji nie zale퓓 od tego, czy wywo퀅je, czy nie wywo퀅je jakie skutki. Nawet gdyby masturbacja nie wywo퀉wa쿪 풹dnych skutkw, nadal by쿪by grzechem.

     Dlaczego masturbacja jest grzechem? Dlatego, 풽 wystpuje przeciw Bo풽mu planowi dla cz쿽wieka, przeciw celowi, dla ktrego Bg stworzy p쿬iowo뜻. Bg obdarowa nas darem p쿬i, aby턬y mogli ofiarowa go w mi쿽턢i drugiemu cz쿽wiekowi. Wszystko, co wi굻e si z tym darem, ma s퀅퓓 mi쿽턢i. Masturbacja odrywa p쿬iowo뜻 od mi쿽턢i, jest aktem z natury swej egoistycznym. Akt taki obra풹 Boga i jest grzechem.

     Jak powiedzia쿮m, masturbacja by쿪by grzechem, nawet gdyby nie wywo퀉wa쿪 풹dnych skutkw. Tak jednak jest, 풽 Bo풽 Prawo nie jest wymierzone przeciw cz쿽wiekowi. Bo풽 Prawo jest w istocie rzeczy dla cz쿽wieka. Naruszenie przykaza z regu퀉 koczy si 펚e. Nie inaczej jest z masturbacj.

     By mo풽 dawni autorzy przesadzali w ukazywaniu skutkw masturbacji. By mo풽 mwili o skutkach, ktre wcale nie maj miejsca. Nie zmienia to jednak faktu, 풽 masturbacja negatywne skutki wywo퀅je. Ci, ktrzy obecnie zarzucaj nierzetelno뜻 dawnym autorom, sami postpuj o wiele gorzej. Dzi bowiem dostpne s wyniki bada jednoznacznie wskazuj켧e na negatywne skutki masturbacji. Pisanie wic (czy sugerowanie), 풽 masturbacja ujemnych skutkw nie powoduje jest zwyczajnym mwieniem nieprawdy.

     Najbardziej oczywistym negatywnym efektem masturbacji jest mo퓄iwo뜻 popadnicia w na농g. Masturbacja mo풽 sta si niewol, czym, co robi si musi, choby si wcale nie chcia쿽. Spowiednicy, terapeuci mogliby wiele opowiada o dramatycznych losach osb prbuj켧ych wyzwoli si z tej niewoli. Przed kilku laty dyskusja na ten temat przetoczy쿪 si na 쿪mach miesicznika "Ziarna". Zamieszczone tam wypowiedzi wielu osb mog퀉 sta si najlepszym 턻iadectwem zgubnych skutkw niewoli masturbacji.

     Wyzwolenie z tego na쿽gu jest oczywi턢ie mo퓄iwe, z regu퀉 jest jednak bardzo trudne, wymaga wielu prb, bardzo systematycznej pracy, nie zniechcania si pora퓃ami.

     Na tym jednak nie kocz si z쿮 nastpstwa masturbacji. Mo풽 ona wywo쿪 negatywne skutki w sferze po퓓cia seksualnego w przysz퀉m ma냄estwie danej osoby. Uprawiaj켧 masturbacj wykszta쿬a si i utrwala fa퀂zywe nawyki reagowania seksualnego. Mo퓆a by wskaza wiele r璨nych rodzajw takich nawykw, chc jednak skoncentrowa si na dwch najwa퓆iejszych sprawach.

     Po pierwsze organizm uczy si reagowa na bod펊e o charakterze autoerotycznym, zamiast, prawid쿽wo, reagowa na bod펊e wysy쿪ne przez wsp車ma냄onka jako partnera seksualnego. Mo풽 nast켺i trwa쿮 zakodowanie reakcji tylko na bod펊e autoerotyczne. W efekcie u danej osoby utrudnione bdzie powstawanie podniecenia seksualnego w wyniku obecno턢i i pieszczot wsp車ma냄onka. W skrajnych sytuacjach podniecenie seksualne w ogle nie bdzie mog쿽 powsta na normalnej drodze. Po drugie za przez masturbacj mo풽 nast켺i utrwalenie przebiegu i czasu reakcji seksualnej. Reakcja seksualna bdzie zupe쿻ie niezale퓆a od osoby, od potrzeb wsp車ma냄onka, bdzie przebiega ca쿸owicie indywidualnie. Nieuchronnie prowadzi to do zaburze w po퓓ciu i nastpnie do rozd펧ikw w ma냄estwie.

     Powy퓋ze zaburzenia w reakcjach seksualnych mog powstawa zarwno u kobiet jak i u m轅czyzn. U kobiet przede wszystkim przejawi si w upo턫edzeniu powstawania podniecenia seksualnego. M굻 nie bdzie mg pobudzi 퓇ny lub w jej odczuciu bdzie pobudza j "gorzej" - tak zakodowane bdzie w niej pobudzanie pochodz켧e z masturbacji. Mog rwnie wyst켺i trudno턢i w osi켫aniu satysfakcji seksualnej. Osi켫anie satysfakcji przez kobiet jest w ogle spraw z쿽퓇n, wymagaj켧 pewnej pracy, czasu oraz harmonii midzy ma냄onkami. Masturbacja dok쿪da tu dodatkowe, bardzo powa퓆e utrudnienia. Wskutek masturbacji 퓇na mo풽 w ogle nie osi켫a satysfakcji w normalnym wsp車퓓ciu z m轅em lub te mo풽 by to w jej odczuciu satysfakcja gorszego rodzaju. Dla kochaj켧ej 퓇ny bdzie to sytuacja powoduj켧a ogromn frustracj i poczucie winy.

     Z kolei u m轅czyzny masturbacja mo풽 spowodowa zaburzenia utrudniaj켧e wsp車퓓cie. Mog wyst켺i zaburzenia w erekcji - w wyniku masturbacji mo풽 zakodowa si osi켫anie erekcji wy낢cznie na skutek stymulacji autoerotycznej. Mo풽 rwnie nast켺i zakodowanie czasu trwania reakcji seksualnej - po up퀉wie okre턫onego czasu bdzie nastpowa wytrysk nasienia, zupe쿻ie niezale퓆ie od tego, co dzieje si midzy ma냄onkami. Nietrudno sobie wyobrazi jak taki "automatyzm" bdzie wp퀉wa na wi瑗 midzy ma냄onkami i na ich zadowolenie ze wsp車퓓cia.

     Na koniec chcia쿫ym poruszy jeszcze jedn spraw. Czy zawsze musz wyst켺i wskazane powy풽j skutki masturbacji? Nie zawsze. Niestety trudno co wicej na ten temat powiedzie, gdy nie przeprowadzano w tej kwestii 풹dnych bada. Z jednej strony wiadomo, i skutki te wystpuj na tyle czsto, 풽 stanowi zauwa풹lne zjawisko w gabinetach seksuologw (a wiadomo, 풽 nie ka풼y maj켧y taki problem pobiegnie z nim do seksuologa). Z drugiej strony nie ulega w켾pliwo턢i, 풽 nie dotykaj one wszystkich uprawiaj켧ych masturbacj.

     My턫 jednak, 풽 w istocie rzeczy jest to kwestia bez znaczenia. Po pierwsze, jak powiedzia쿮m na wstpie, masturbacja jest grzechem i jest niedopuszczalna nie tylko dlatego, 풽 mo풽 wywo퀉wa negatywne skutki. Po drugie, nawet gdyby negatywne skutki masturbacji dotyka퀉 tylko niewielkiego procenta osb, naprawd nie warto ryzykowa. Zawsze przecie mo퓆a si zmie턢i nawet w tym niewielkim procencie.


Krzysztof Jankowiak


Cz쿽wiek - istota p쿬iowa. O psychologii wsp車퓓cia ma냄eskiego Cz쿽wiek - istota p쿬iowa. O psychologii wsp車퓓cia ma냄eskiego
o. Karol Meissner OSB
Ksi굻ka na temat problemw p쿬iowo턢i, wsp車퓓cia ma냄eskiego oraz wychowania do 퓓cia w rodzinie... » zobacz wicej

Wasze komentarze:
 anonimowy: 08.09.2011, 19:15
 Ja postanawiam wzi길 si za to od dzi na nowo. I obiecuj to Panu Bogu i wam. Prosz o modlitw. Powd duchowy i psychiczno-fizyczny. Ospanie, ma쿽 energii i tak dalej. Wiecie o czym mwi ;) (wiek 20lat a zacz怨o si od mo풽 12 ;/) Nie dajcie si temu!
 Benny: 11.08.2011, 12:00
 Ja zacz교em si onanizowa jak mia쿮m 6 lat (przy filmach pornograficznych od 13 roku 퓓cia) i nadal si z tym borykam cho mam prawie 22 lata, co prawda jest lepiej bo ju tak nie buszuj po tych stronach i si nie onanizuj. Zacz교em studiowa pismo 턻., chodzi do ko턢io쿪 i du퓇 si modli. S efekty, poniewa mog si wstrzyma z tym na d퀅퓋zy czas - max te 2-3 tygodnie a potem to niestety powraca, podziwiam tych co nie robi tego od roku. Wstyd si przyzna do tego przy znajomych bo jeszcze ciebie wy턬iej i wtedy koszmar. Czasami mam ochot si zabi.
 Tomek: 29.07.2011, 23:09
 Aby przezwyci轅y ten grzech trzeba spowiedzi. Ksi켨z podczas mojej ostatniej spowiedzi powiedzia mi abym za ka풼ym razem gdy przyjdzie mi grzeszna my턫 odmawia zdrowa Mario co bdzie dzia쿪 jak tarcza przed grzechem. Naprawd dzia쿪. Min怨y ju ponad 2 tygodnie odk켨 porzuci쿮m t grzeszn drog do piek쿪 i jestem szcz沅liwszy bez tego grzechu. Jednak musz ca퀉 czas walczy z pokusami szatana aby nie w낢czy stron propaguj켧ych pornografi i zachcaj켧ych do grzechu. Niech Chrystus sprzyja wszystkim chc켧ym przezwyci轅y ten grzech.
 Motocyklista : 23.07.2011, 19:54
 To strasznie jebie 쿮b ;( niestety taka prawda . Je턫i kto zaczyna albo mu si kilka razy zdarzy쿽-szczerze mwi ZAPRZESTA !!!! A jak ju si grzebiesz to si spowiadaj i bierz Eucharystie . Ciagle towarzysz wyrzuty sumienia lki , fobie. Mo퓆a wpa턢 w depresje . Polecam si modli do Matki Boskiej Ona wiele rozumie i pomaga - mo풽 to dziwne ale to prawda
 Maciek : 29.06.2011, 22:12
 Szatan kusi bardzo czsto , ale ju od 2 lat z nim wygrywam . Mam chwile s쿪bo턢i i przychodzi mi ch唯 풽by znowu do tego wrci . Ale kiedy si onanizowa쿮m to zawsze przydarza쿽 si co z쿮go . Czyli by쿪 to kara od Pana Boga . Od chwili kiedy postanowi쿮m z zerwa z tym na쿽giem wszystko si zmieni쿽 , zacz怨o si wszystko uk쿪da . Dlatego teraz jak mam ch唯 to zawsze sobie my턫e 풽 jak znowu zaczn si masturbowa to i te problemy zaczn si pojawia . pozdrawiam wszystkich walczacych
 chlopak23lata: 22.06.2011, 19:04
 Postanowilem z tym walczyc. Modlilem sie bardzo czesto o laske czystosci, o sile w walce z tym grzechem, w moim przypadku tez na쿽giem... Udalo sie, od 5 miesiecy tego nie robilem, rzadko mnie ciagnie. Polecam duzo modlitwy, zaangazowanie sie w jakies duszpasterstwo akademickie, schole, oaze, czy inne dobre towarzystwo. Modle sie za was z calych si!
 Tomek: 28.05.2011, 20:01
 Czytam wasze zale i widze siebie ale mo풽 zamiast do쿽wa sie upadkami nale퓓 dzikowa Bogu i cieszy si ka풼ym dniem bez onanizmu. Modle sie za was i za siebie by Bg wyci켫n nas z tego bagna i nauczy kocha
 :p: 21.05.2011, 14:30
 Walka nie walka, ja si czuje hu****, jestem religijnym ch쿽pakiem, ale wra퓄iwym i troch ciamajdowatym, tak i z tym by쿽, 풽 zacz교em, cho nie chcia쿮m, a teraz si z tym czuj do dupy jak ze wszystkim. To nie moja wina, tylko tego, 풽 zawsze by쿮m mocno pogrzany, pewnie s tacy ludzie, ktrzy potrafi to zrozumie. U mnie to raczej przyzwyczajenie, ja nie odczuwam z tego 풹dnej przyjemno턢i. Chcia쿮m si z tego powodu nar켦a, ale wiem 풽 to bez sens, bo po tym gorzej mi psycha siadnie. Wiele mi Bg da, ale oleju w g쿽wie to mi posk켺i, wielu tak mwi...
 krystian: 14.02.2011, 16:46
 masturbacja napraw mo풽 by szkodliwa dodam i nie jestem wierz켧ym praktykuj켧ym niech sobie ludzie 낢cz to z Bogiem czy Allahem ja wierz w siebie i co dotyczy mnie to ja jestem odpowiedzialny, a wic przejd펛y do rzeczy po moim wprowadzeniu na temat mojej osoby:) a wic przez ni straci쿮m zwi콄ek ktry chcia쿫ym aby trwa, mianowicie sytuacja by쿪 nastpuj켧a zerwa쿮m z moj kobiet bardzo lekkomy턫nie czego naprawd 풹쿽wa쿮m wic prbowa쿮m to odwrci i przekona 풽 pope쿻i쿮m b낢d. I co si sta쿽? przez to cholerstwo, fakt lubi쿮m si masturbowa bo sprawia쿽 mi to chwilow przyjemno뜻:), patrzy쿮m na kobiet w kategoriach przedmiotu, a po masturbacji ju o niej nie my턫a쿮m bo przecie mog sam sobie przyjemno뜻 zrobi i nikt mi do tego nie jest potrzebny to po co mi ona. I tu jest b녠dne ko쿽 bo zacz교em robi przerwy w widywaniu si z ni no bo po co skoro r켧zka wszystko zrobi i sta쿽 si, tak si oddalili턬y od siebie 풽 ju chyba za p撰no na wszystko. Jak do tego doszed쿮m bo mo풽 to by bardzo przydatne dla ludzi maj켧ych rwnie z tym problem. Panowie to nie jest kwestia Boga nic a nic tylko samo턻iadomo턢i tzn. mam 29 i naprawd grubo ponad 13 lat to robi쿮m poniewa uwa풹쿮m 풽 to nic z쿮go, ot璨 nie chodzi 풽 to grzech jest bo naprawd w dzisiejszych czasach pojcie takiego grzechu wywo퀅je u mnie zabawny u턬iech na twarzy, ale o to 풽 ta czynno뜻 naprawd zmienia nasz percepcje na niekorzy뜻 i wp퀉wa niszcz켧o na nasze 퓓cie. Zrozumia쿮m to kiedy pod턻iadomie wreszcie poczu쿮m 풽 co jest nie tak ze mn, 풽 nie powinienem tak patrze na 턻iat i najwa퓆iejsze 풽 nie chce patrze. I powiedzia쿮m sobie 풽 tego nie robi i teraz po 3 tygodniach wiem 풽 mia쿮m racj. Mj 턻iatopogl켨 si zmieni poniewa ju nie dominuje we mnie ta niszcz켧a 엽dza. Od tego momentu nie mam ochoty tego robi i apeluj do ludzi ktrzy mwi 풽 to grzech i ju to nie pomaga, dlatego te postanowi쿮m napisa ten post 풽by w szczeglno턢i m쿽dzi ch쿽pcy nie zaczli si pitnowa i walczy z tym a w쿪턢iwie z sob to jest b녠dne ko쿽 i w kocu to zrobicie to jeszcze bardziej bdzie wam 풹l. Co rwnie mnie niepokoi to samo s쿽wo walka czego ludzie ko턢io쿪 wed퀅g mnie nie powinni propagowa takiego nazewnictwa bo to rwnie prowadzi do samowyniszczaj켧ej walki ze sob. Dlatego s쿽wem kluczem jest samo턻iadomo뜻, powiedzmy je턫i ja wiem 풽 po tej czynno턢i bde mia do쿪 to po co mam to robi?, je턫i wiem 풽 to doprowadzi mnie do bycia mechanicznym robotem to po co mi to. Pisz to na podstawie mojego w쿪snego do턻iadczenia ktre jest dla mnie przykr natomiast to do턻iadczenie pozwoli쿽 mi zrozumie bardzo du퓇 i dziki temu jestem lepszym cz쿽wiekiem ni by쿮m i zauwa퓓쿮m 풽 si bardzo zmieni쿮m w pozytywnym kierunku i to naprawd podnosi mnie na duchu. Wiem i mj sposb pisania jest tutaj chaotyczny ale pisz to z marszu nie udzielam si rwnie czsto na forach ale chcia쿮m Wam wszystkim uzale퓆ionym pokaza 풽 da si 퓓 inaczej tylko trzeba samemu mie do tego przekonanie i ja, jak i nikt inny nie jest Wam wypersfadowa tego zakazami b켨 nakazami. St켨 moje przes쿪nie jest po to aby tylko pokaza drog a nie nakazywa lub zakazywa a wszystko zale퓓 od was. Czyta쿮m rwnie i preferuje si inne zajcia zeby o tym nie my턫e, np. aktywno뜻 fizyczna wic napisz z w쿪snego do턻iadczenia 풽 uprawia쿮m pi쿸 no퓆 t.j. 3 razy w tygodnu trening w weekend mecz tak풽 du퓇 tego ale i tak znalaz쿪 si chwila na masturbacj:) tak풽 od razu mwi 풽 nie w tym rzecz i pewnie niektrzy mog to potwierdzi:). Tak풽 jaka jest r璨nica pomidzy tym 풽 gdy mia쿮m ma쿽 czasu i du퓇 aktywno턢i fizycznej i tak znalaz쿮m czas na masturbacj a obecnie mam naprawd du퓇 czasu i mam momenty w ktrych naprawd si nudz to tego ju nie robi?A Ot璨 we wcze턭iej wspomnianej samo턻iadomo턢i. Pozdrawiam i 퓓cz wszystkim wszystkiego dobrego.
 Gabriela: 07.02.2011, 19:42
 Je턫i szukacie pomocy lub rozmowy zostawiam swj numer 8121758.Mam 16 lat,wysz쿪m z na쿽gu,dlatego chc wsplnie z Wami codziennie wygrywa z tym grzechem.Pozdrawiam ,trzymajcie si cieplutko
 Te jestem: 06.02.2011, 23:16
 Co mi pomaga? Sport (hmm najlepiej bieganie w ciszy), na wakacje praca, ... fora (podli욧 si troch np.wasze) Wasza dzia쿪lno뜻 to jakby 턻iadomo뜻, 풽 nie jestem sam (namiastka tego 풽 walczymy razem), oczywi턢ie modlitwa i rozmowa z lud펛i. W wolnym czasie trzeba zajmowa si czym i organizowa sobie czas. Przydatne s te ksi굻ki, ale uwaga!! Tam te autorzy odbywa si handel seksem
 Tomasz: 01.12.2010, 22:52
 live is brutal
 ja: 25.11.2010, 14:47
 do upadla nie lekajcie sie...Jezus Cie kocha zaufaj Mu prosze Cie ja tez sie bardzo wstydzilem i balem przed spowiedzia z grzechow o wiele... Jezus mi je wybaczyl ulga byla ogromna po spowiedzi wierze ze dasz rade...
 Kris: 22.10.2010, 14:22
 U mnie masturbacja to ju 15 lat, by퀉 lata, kiedy zdarza쿽 si to rzadko, Teraz koszmar powrci. To jest niewola...
 upad쿪: 28.08.2010, 23:50
 Bardzo prosze pmdlci si te za mnie boje sie powiedzie to przy spowiedzi i nawet nie wiem jakich s농w u퓓 b쿪gam pom璨cie
 17-stek: 27.07.2010, 14:59
 Witam . u mnie to trwa tak od 6-7 roku 퓓cia ... potrafi mie przerwy 2-3 tygodniowe ale to wraca ;/ dziennie dochodzi czasem do 8-10 takich aktw :( masakra wyhcodz z domu i czuj si jak ciota ... straszne to jest
 Damian...b: 23.05.2010, 15:39
 Witam ponownie. Mam kolejny pakiet wsparcia dla was. Ostatnio, Pan zwrci moj uwag na bardzo wa퓆y aspekt, ktry jest niew켾pliwie konieczny do tego by zerwa z tak zakorzenionym na쿽giem. Ot璨, w Pi턬ie 쫤itym w niejednym miejscu czytamy: "Umacniajcie si". Odnosi si to do umocnienia w dobrze, w s퀅풺ie, w wysi쿸u, w prawo턢i, tu te w trwaniu w czysto턢i i pokazuje nam co czyni by nie upada by si nie poddawa. Pan te mwi by턬y czuwali i baczyli by턬y nie upadli radz켧 nam modlitw, posty, pokrzepianie wzajemne, upominanie samych ciebie i swych braci. To wszystko jest potrzebne ale teraz zwrc uwag na jedno. Zechciejcie rozwa퓓 warto뜻 i znaczenie umacniania si. Aby bardziej zobrazowa konieczno뜻 i potrzeb a tak풽 moc umocnienia podam kilka przyk쿪dw. Czy nie jest tak, 풽 gdy w ma냄estwie, zwi콄ku, kap쿪stwie, pos퀅dze osoba zaczyna mie my턫i zw켾pienia- m굻/ 퓇na/ch쿽pak/dziewczyna (bd pisa w formie mskiej- ale to samo wiadomo idzie w dwie strony) spotka go przykra sytuacja ze strony partnerki i sobie pomy턫i, 풽 go nie kocha, nie szanuje i nie zaprzestanie tych my턫i prbuj켧 szybko wyja턭i spraw, tym samym czasem dochodz inne praktycznie nie istotne sytuacje i zaczyna on w g쿽wie rozwija te my턫i to czy przypadkiem on sam nie rzuca sobie k쿽dy pod nogi?? Je턫i ci na kim zale퓓 to czemu nie umacniasz si my턫켧 pozytywnie o tej osobie, a szerzysz przykre my턫i ktre buduj wyrzut wzgldem drogiej Ci osoby? To z kolei powoduje k농tnie, rozstanie- a przecie to wysz쿽 z tak niewinnej rzeczy- kilka my턫i z ktrymi nie chcia쿽 si zawalczy. Tak samo: czy kap쿪nowi lub zakonnicy bdzie 쿪two je턫i bdzie si ogl켨a za siebie i rozwa풹 czy aby to jest jego droga s퀅szna- to czy przypadkiem nie uda mu sie znale쇗 czego co mo퓆e go odci켫n길 od tej s퀅풺y? Tak, nawet czsto znajdzie i zostawi s퀅풺 i tak ca쿮 퓓cie pope쿻iamy takie b녠dy. O czym to 턻iadczy? 쫤iadczy to o tym, 풽 nie umacniamy si dobrze. Umacniamy si my턫ami negatywnymi- przecz켧ymi naszemu wyborowi co za tym idzie umacniamy sie negatywnie- czyli burzymy. A co gdy zamiast tych wszystkich my턫i, odno턢ie naszego wyboru 퓓cia czy powo쿪nia, zamiast tego bdziemy odnajdywa dobre tego strony, modli si o 쿪sk Pana by pomg nam si umacnia w tym co s퀅szne i tym samym zaczniemy walczy z tymi burz켧ymi my턫ami a zamiast nich wstawimy konstruktywne my턫enie typu: tak ona mnie kocha, si stara- czasami co nie wyjdzie ale przecie chce dobrze. Lub tak: Pan jest przy mnie i dobra jest s퀅풺a dla innych, Ciesz si, 풽 Pan nape쿻ia mnie pokor a praca moja jest owocna. W tym momencie, maj켧 takie my턫i, trudniej by쿽 by zw켾pi albo zachwia si w tym co dobre. Pamitajmy, 풽 Pan jest dobry i on zamtu w naszych g쿽wach nie tworzy, lecz nas kieruje w sposb jasny, je풽li taka jest jego wola. Wracaj켧 do tekstw Biblii, Pawe czsto pisze: 풽 je풽li si nie bdziemy umacnia w tym co dobre, pada bdziemy, odchodzi od tego co dobre, popada w zw켾pienie i nie bdziemy i뜻 prosto. To nie cytat, ale brzmienie jego przekazu- ale gdy czytamy NT to jest tam sporo wersetw ktre mwi o konieczno턢i, wa퓆o턢i i dzia쿪niu umacniania. Co to jest to umacnianie si. Jest to praca ktr wk쿪damy w to by pozosta przy naszym wyborze. Ot璨 je턫i dokonali턬y jakiego wyboru warto sobie co pewien czas przypomina dlaczego tak post켺i쿮m. Dlaczego to jest dobre, dlaczego inne postpowanie jest z쿮, co mi to daje. Czy przez to postpuj lepiej. I takim rozmy턫aniem konstruktywnym potwierdza sobie codziennie, 풽 to jest dobre. Z osob blisk te mo퓆a rozmawia, bo przekazuj켧 swoje do턻iadczenie innym powtarzamy je i utrwalamy w sobie. Je풽li komu brakuje woli lub my턫i ktre go umacniaj nale퓓 go podnie뜻 i umocni go na tyle by sam by w stanie znajdowa to co dobre. Umacniaj켧 go argumentami- dlaczego t drog warto i뜻, dlaczego warto prbowa. Co mu to daje itd. Dobrym przyk쿪dem jest nauka(uczenie si). Je풽li, ucz si tekstu na pami唯 lub rachowania (matematycznego) to jak po턻iec temu jeden raz godzin lub trzy, to po jakim czasie albo zapomn czego si nauczy쿮m- bo pami唯 nie od턻ie풹na zanika, lub strac wpraw w rachowaniu. Ale je턫i bd robi to cyklicznie co jaki czas- to nauka ta zostanie ze mn. PODOBNIE KOCHANI jest i w umacnianiu si codziennym. BODZIEC CIA쥱. Ot璨 je풽li wiemy, ze masturbacja jest, z쿪, jest grzechem, jest os쿪bianiem naszego cia쿪, jest wypaczaniem naszych my턫i zachowa i reakcji to nale퓓 zwrci na to nasz uwag. Je풽li wiemy, 풽 dobre jest zachowanie czysto턢i to nale퓓 zwrci na to uwag. Ale nie mwi켧 sobie: to jest z쿮, Panie pom璨 i Amen. Mamy wol, mamy czas na pierdo퀉 to i powinni턬y znale쇗 czas na stworzenie chwili refleksji. Czy otworzy sobie fragment pisma ktre nas pokrzepia쿽, czy te rozwa퓓 jak ja korzystam z mego czasu. Zada sobie pytanie po co robie niektre czynno턢i. Czy siedzenie w Internecie s퀅퓓 czemu dobremu i czy przypadkiem nie wystawiam si sam na pokus? A je턫i przypadkiem w co wejd?? Moi drodzy- chwila nie uwagi i ju upadek jest bliski. Po co mam ogl켨a filmy w ktrych pe쿻o scen ze zbli풽niami – teraz praktycznie tylko takie filmy s. Niby nic ale uwierzcie w piec nie trzeba skaka aby zosta sparzonym. Wystarczy ma쿪 iskra ktra pada na skr a ju czujemy bl. Albo ma퀉 p쿽mie zapa쿸i mo풽 strawi ca퀉 dom. Skoro tak, to po co wystawiamy si na pokusy? A wic nale풹쿽 by zwrci szczegln uwag na to jak spdzam czas. Jada w autobusie gdzie kieruj mj wzrok? I czemu to ma s퀅퓓 ?? Je턫i na cia쿽 drugiej osoby ktre mo풽 nas pobudzi TO PO CO NA TO PATRZ? Kto mwi, 풽 nie da rady si oprze… A woln wol MASZ? A Pana Jezusa diabe kusi? A powiedzia on, 풽 nie dopu턢i on wikszej pokusy do nas ni sami jeste턬y w stanie znie뜻? A skoro raz czy dwa uda쿽 si si낢 woli zrezygnowa z jakiego zachowania- to jest to chyba mo퓄iwe. To czemu nie prbowa? Mo풽 si po prostu nale퓓 bardziej przy쿽퓓 w tych nawet drobnych sprawach. Uleg쿽뜻 takim drobnym sprawom mnie nie zbuduj ale podkusi i z czasem znowu upadn, natomiast walka z tym nawet co drobne przychodzi 쿪twiej a i przynosi owoc w trudniejszej chwilach. Nie od razu Rzym zbudowano. I nie podniesiesz od razu 100kg je풽li wcze턭iej nie powiczysz na czym l풽jszym. Je턫i ju si wypaczy쿮m- a przypomnijmy sobie, 풽 zazwyczaj wypaczenie na pocz켾ku nie by쿽 wielkie, tylko coraz to si rozszerza, to te i odwrotnie, nale퓓 zwraca uwag na to du풽 i to ma쿮 by praca by쿪 owocna i by si naprostowa. Obejrz nieprzyzwoito뜻 i znowu naucz mj mzg, cia쿽 jak ma reagowa na pewne, obrazy, zachowania d펧iki. Znowu utrwal to co mnie zniewala. Za miast tego utrwalajcie to co was buduje. I umacniajcie si w waszym postpowaniu, wyrzeczeniach. Mdlcie si te wicej. Chodzi o to by nasz umys nauczy, szuka konstruktywnej pracy- lub wycisza najlepiej modlitw czy rozmow(czsto monologiem- ale i on jest dobry) z Bogiem. Je풽li przestaj gra na kompie. To d퀅go nie wytrwam jak nie bd si w tym umacnia. Dlaczego nie gram: „ Bo umys si rozochoca, chce rozrywki, znudzi si gr chce czego innego, przypadkiem mo풽 mi si zachcie czego poogl켨a lub z nudw przegl켨a witryny internetowa- tam trafi na co i ju kwicz, mo풽 nie od razu ale 퓆iwo zbior za dzie dwa. Bd mia wicej czasu, mog co poczyta, porusza si, pochodzi z modlitw.” I stale si tym umacnia a i po czasie si przyzwyczaj i nie bd chcia ju gra, i nie gram. Ale stale musz to w sobie pielgnowa by g퀅pota do mnie nie wraca쿪. I to samo z bod펊em cia쿪. Przecie nie oczy턢icie wody dolewaj켧 ci켫le nowej, 턻ie풽j je풽li wci굻, z boku jest rura ktra dolewa zanieczyszcze. Nie nape쿻isz szklanki wod, je풽li w dnie jest dziura. Zbiornik czystej wody to my, nasz umys, je풽li ci켫le bdziemy si kusi, i ogl켨a, czy patrze si nawet na te drobne rzeczy, to choby턢ie nie wiem jak wiele pracy wk쿪dali nie odkazicie si i pokusa do was wrci. Je풽li natomiast zabierzecie i zatkacie rur ktra ska풹 wod , czyli porzucicie rozrywk(obrazy, i to co 낢czy si u was z upadkiem, ogl켨anie si za Tm co nie trzeba), ktra os쿪bia wasz wol, to wtedy mo풽cie oczy턢i wod – czyli mo풽cie si umocni i nawet nie bdzie trzeba tak wiele pracy a trwa bdziecie. Podobnie z t szklan, je풽li wci굻 dopuszczacie do was to co was os쿪bia- to nic nie wskracie. Zaklejcie dziur a praca ktr w쿽퓓cie, woda ktr wlejecie pozostanie z Wami. Szukajcie 펢d쿪 z쿪, sk켨 do was przychodzi i eliminujcie je umacniaj켧 si, przypominaj켧 sobie dlaczego warto zatka te 펢d쿪. Co jaki czas modl si za nas wszystkich walcz켧ych z tym, oraz ostatnio o umocnienie nas w tym co dobre. I wy sporadycznie dodajcie to w swych intencjach, krtk modlitw i niech ta 턻iadomo뜻 w was bdzie, 풽 wsplnie si umacniaj켧 i modl켧 za siebie, wygramy! I zacznijcie rezygnowa z tego co nie potrzebne, oraz umacnia si w tym a wtedy szybko owoc ujrzycie. Tym ktrzy s zainteresowani, odnalezieniem negatywnych skutkw masturbacji na cia쿽 polecam tekst ktry ni풽j przedstawi쿮m. Co prawda nie jest wszystko piknie 쿪dnie wy쿽퓇ne i chcia쿽 by si ten tekst jest poprawi dodaj켧 pewne sprawy, ale jest wystarczaj켧y zarys, ktry moim zdaniem jest zdecydowanie wystarczaj켧y do tego by dowiedzie si dlaczego to jest szkodliwe.
 xyz: 26.01.2010, 14:50
 Musze przyzna , ze zarwno Damian...b jak i pomocnik maj wiele racji i serdecznie polecam (pomimo d퀅go턢i) przeczytanie artyku퀉 Damiana , bo zawiera on wiele wa퓆ych i przydatnych informacji , a przede wszystkim prawdziwych. 퓓cze wszystkim powodzenia i wywiczenia w sobie "silnej woli"
 Pomocnik S퀅chajcie : 23.01.2010, 22:33
 Czytam te Wasze posty i wiem w czym problem i zaraz Wam to Wszystkim uzale퓆ionym i grzesz켧ym tak wyt퀅macze o co w tym chodzi i jak z tym sobie poradzi . Ot璨 pierwsza rzecz, to nie szatan powoduje 풽 macie erekcje, czujecie podniecenie i chcecie "to" zrobi !!! To nie 풹dne dzia쿪nie szatana ale Wasza w쿪sna natura ktra w Was jest wic nie popadajcie w tak paranoj . Kolejna sprawa, chcecie zerwa z tym na쿽giem a tak naprawd od samego pocz켾ku pope쿻iacie podstawowy b낢d-walczycie z tym . Nie mo퓆a walczy z w쿪sn seksualno턢i, bo ona jest w Was, taka walka nie ma sensu i zawsze przegracie . Oczywi턢ie ok, je턫i s w턳d Was tacy, ktrzy jednak wypracuj w sobie samodyscypin i samokontrol to super, to na pewne pomo풽 ale...do czasu . Przede Wszystkim je턫i chcecie zerwa z masturbacj to przestacie na niej skupia swoj uwag i opowied펊ie sobie na pytanie po co tak naprawd chcecie 퓓cie w czysto턢i i jak alternatyw sobie mo풽cie ku temu stworzy . Nie mo퓆a walczy z na쿽giem b낢dz켧... Kolejna sprawa to Wasze poczucie winy, onanizm nie jest najwiksza zbrodni tego 턻iata i bardziej on wynika z obci굻e fizyczno턢i naszego cia쿪 a nie z powodw duchowo-psychicznych . Nie powinni턢i si dobija wic z tego tytu퀅 i zadrcza, trudno sta쿽 si...i zawsze macie szans na 퓓cie w czysto턢i . Kolejna i ostatnia ju kwestia-Bg, Jezus, bo te postacie mieszacie w swj problem jakbym mia퀉 one Wam pomoc w cielesnym nawrceniu. Wiara jest niczym w porwnaniu z wiedz i m켨ro턢i, wic je턫i oprcz wiary macie prawdziw 턻iadoomo뜻 Boga to poradzenie sobie z Waszym onanizmem bedzie o wiele 쿪twiejsze...tylko zadajcie sobie zawsze pytanie : dlaczego chc 퓓 w czysto턢i ? To podstawa....
 Bon: 23.01.2010, 16:06
 te mam z tym problem od 4 lat czasami z nim wygrywam , najd퀅풽j wytrzyma쿮m 3 tygodnie, mam nadziej 풽 uda mi si w kocu z tego wyj뜻 i za쿽퓓 w przysz쿽턢i szcz沅liw rodzin, ci ktrzy to czytaj prosz was pomdlcie si za mnie bo tylko modlitwa mi pomo풽, jestem osob wierz켧 i wierz 풽 Jezus mi pomo풽 z tego wyj뜻, modl si za was wszystkich ktrzy maj problem podobny do mnie.
 
[1] [2] [3] (4) [5] [6] [7]


Autor

Tre뜻
[ Powrt ]
[ Strona g농wna ]
Onanizm - jak si z niego uwolni? Onanizm - jak si z niego uwolni?
ks. Winfried Wermter
Od czego trzeba zacz길 leczenie z onanizmu? Czy jest z tego wyj턢ie? Ksi굻eczka zawiera odpowiedzi na te i inne pytania nurtuj켧e m쿽dzie, ktra walczy z tym problemem... » zobacz wicej
Pornografia. O co tu chodzi? Pornografia. O co tu chodzi?
ks. Winfried Wermter
Ksi굻eczka niesie pomoc tym, ktrzy cierpi, walcz켧 o oczyszczenie swojej splamionej osobowo턢i. Dzwonek na tych, dla ktrych pornografia sta쿪 czym "normalnym"... » zobacz wicej
 Partnerzy medialni:

ABC | Modlitwy | Psalmy | Pere쿸i | Mi쿽뜻 | Czysto뜻 | RCS | Szcz沅cie | Opowiadania | Zamy턫enia | Anio퀉 | Ludzie | Jezus | Aforyzmy | Jan Pawe II | Sakramenty |
Dewocjonalia | Ciekawe | Cuda | Maryja | Mi쿽sierdzie | Mp3 | Czytelnia | Poezja | mi쿽뜻 czy Mi쿽뜻? | Rozwa풹nia | 쫤iadectwa | Pro-Life | Niep쿽dno뜻 | Ma냄estwo |
Powo쿪nie | Wieczno뜻 | Zagro풽nia | Czytania | Skrzynka Intencji | Download | Relaks | Gry on-line | Galeria | Rodzina | Muzyka | Turystyka | Narzeczestwo | Linki |

O stronie... | Og쿽szenia | Konkurs | Wspom璨 nas | Polityka Prywatno턢i | Kontakt

© 2001-2015 Pomoc Duchowa