Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Dyskryminacja w pracy

     Kodeks pracy gwarantuje pracownikowi równe traktowanie w zatrudnieniu. Zakazana jest jakakolwiek dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia. Chodzi także o sytuację, kiedy pracodawca zachęca inną osobę do naruszenia zasady równego traktowania lub nakazuje komuś jej naruszenie.

     Wszyscy pracownicy mają prawo do równego traktowania, jeśli chodzi o nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, warunki zatrudnienia, awans i dostęp do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. W szczególności nie mogą być przy tym dyskryminowani ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze. Pracodawca, który narusza zasadę równego traktowania, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Dyskryminowanemu pracownikowi wolno dochodzić odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Z pozwem o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania powinien wystąpić do sądu pracy. Przed sądem to pracodawca ma udowodnić, że nie naruszył wspomnianej zasady.

     Kodeks pracy gwarantuje pracownikowi, który skorzystał ze wspomnianych wyżej uprawnień, ochronę przed negatywnymi tego konsekwencjami. Osoba taka nie powinna być źle traktowana z powodu dochodzenia swych praw. Pracodawca nie może wyciągnąć wobec niej konsekwencji, zwłaszcza wypowiedzieć z tego powodu umowę lub rozwiązać ją bez wypowiedzenia. Ochrona taka jest przewidziana również dla pracownika, który udzielał wsparcia koledze, np. składając zeznania w sądzie. Pracownicy nie są jednak chronieni przed zwolnieniem z innego powodu. Warto podkreślić, że różnicowanie pracowników ze względu na religię lub wyznanie nie stanowi dyskryminacji, jeżeli jest związane z charakterem działalności prowadzonej w ramach Kościołów, związków wyznaniowych lub organizacji, których cel działania pozostaje w bezpośrednim związku z religią. W takim przypadku może zostać usprawiedliwione wymaganiami zawodowymi. Dotyczy to np. sytuacji, gdy dyrektor szkoły katolickiej odmawia zatrudnienia na stanowisku katechety ateiście czy buddyście.

     Niestety, sprawy sądowe związane z nierównym traktowaniem w pracy, również z powodów religijnych, są bardzo trudne, potrafią ciągnąć się latami i nie jest oczywiste, że dyskryminowany pracownik wygra.


Edyta Pisarczyk

Autorka jest prawnikiem Grupy INFOR


Tekst pochodzi z Tygodnika

21 listopada 2010


Jak lepiej zarabiać. Metody milionera Jak lepiej zarabiać. Metody milionera
Steven K. Scott
Masz pasję. Budujesz dzieło swojego życia. Codziennie dokonujesz ważnych odkryć. Dostrzegasz więcej, niż ludzie wokół Ciebie. I czujesz, że moc jest z Tobą. Oto stan ducha, w jakim człowiek dokonuje rzeczy niemożliwych. Nieważne z czym zaczynasz i czy los uśmiechał się do Ciebie. Liczy się jedno: Twoje monumentalne marzenie i to, czy jesteś gotów się dla niego poświęcić... » zobacz więcej