Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Nowenna do św. Rity

DZIEŃ PIERWSZY

     Święta Rito, pragniemy naśladować twe cnoty i otrzymać za twym pośrednictwem łaskę życia wiecznego. Dzięki składamy Bogu, że cię od dzieciństwa obsypał swymi łaskami i wsławił imię twoje. O, jakże jesteśmy niepodobni do Ciebie, pełni próżności ziemskiej odpychamy wszystko, co wzniosłe, żyjemy w grzechach, lękamy się pokuty.

     O święta Rito, która tyle możesz przed Bogiem, wyproś nam nawrócenie i szczery żal za grzechy, byśmy cię odtąd naśladowali w cnocie pokory i pokuty, i zasłużyli sobie na nagrodę w niebie, przyobiecaną cichym i tym, którzy płaczą. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją)

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona: Obdarzyłeś, Panie, służebnicę Twoją Ritę znakiem miłości i męki Twojej. Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

DZIEŃ DRUGI

     Bóg wybrał cię, święta Rito, za jaśniejący wzór dla dziewic, żon, wdów i zakonnic. Zostawiłaś najpiękniejszy przykład żony, zmuszona żyć z mężem pełnym pychy, znosząc w pokorze i cichości wyrzuty, zniewagi, a nawet i bicie. Słodyczą i cierpliwością zmieniłaś porywczość swego męża w łagodną uległość.

     O, gdyby i dziś żony chciały naśladować twe ciche i pełne słodyczy życie, łagodzić serca swych porywczych nieraz mężów, gdybyśmy wszyscy umieli żyć z naszymi krewnymi i bliźnimi według praw Bożych i miłości chrześcijańskiej, ubyłoby tyle niezgód prowadzących niekiedy do opłakanych następstw.

     Błagamy cię, o święta Rito, wyproś nam wszystkim u Boga dary Ducha Świętego, abyśmy kiedyś mogli wielbić wraz z tobą Dawcę wszelkiego dobra w królestwie wiecznego pokoju. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ TRZECI

     Jakże bolesna była dla ciebie, o święta Rito, wiadomość o zamordowaniu twojego męża. Zapłakałaś gorzkimi łzami na myśl, że dusza jego nieprzygotowana stanęła przed sądem sprawiedliwego Boga. Nie myślałaś o sobie, lecz polecałaś ustawicznie miłosiernemu Bogu duszę zamordowanego męża, błagając o przebaczenie dla jego morderców, a poznawszy, że mali jeszcze synowie twoi pragną pomścić śmierć ojca, błagałaś Boga, by ich raczej zabrał ze świata, niż mieliby krwawym czynem zemsty splamić swe sumienie.

     Bóg cię wysłuchał, zabierając obu synów w młodym wieku. Po ich stracie, dzięki składałaś Jezusowi, że ich powołał do siebie przed dokonaniem zbrodni. Jakże my wobec tego przykładu jesteśmy nędzni, nie umiemy przebaczyć najmniejszej obrazy ani zdobyć się na ofiarę dla duszy własnej, jak i dla duszy bliźniego.

     O święta Rito, uproś nam u Boga gotowość przebaczania nieprzyjaciołom naszym, abyśmy sami stali się godniejszymi przebaczenia grzechów naszych i cieszyli się nagrodą wieczną w niebie. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ CZWARTY

     O święta Rito, jakże wielka była miłość twa dla Boga i bliźniego. Któż może wyobrazić sobie twe najgorętsze uczucia i rzewne łzy, któreś wylała, myśląc o męce twego Ukrzyżowanego Oblubieńca? Kto pojmie ten święty zachwyt w obcowaniu z Bogiem, w którym znajdowano cię często? Kto wypowie twą miłość dla bliźnich, biednych i chorych, między którymi byli bardzo smutni i nieszczęśliwi, a tyś ich objęta miłosierdziem serca twego?

     My zaś tak często zajęci jesteśmy sobą, nie staramy się, by zaopatrzyć potrzeby duchowe i cielesne bliźnich naszych.

     Wybłagaj nam, o święta Rito, łaskę, by serca nasze pałały czystą miłością bliźniego, abyśmy ciebie naśladowali i od tej chwili złączeni byli z tobą tą odwieczną miłością, która cię czyni pełną chwały i szczęścia w niebie. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ PIĄTY

     Od dzieciństwa znałaś, o święta Rito, niebezpieczeństwa natury ludzkiej, jak pycha, zmysłowość i takim wstrętem do tego złego byłaś przejęta, iż wytrwałaś w łasce na chrzcie świętym otrzymanej. Idąc za wolą rodziców, poślubiłaś męża. Zwolniona przez śmierć męża i dzieci od obowiązków żony i matki, błagałaś gorąco Pana Jezusa, byś mogła być przyjęta do klasztoru i pomimo trzykrotnej odmowy, prawie cudownie przyjęta zostałaś. Bóg uczynił zadość twoim pragnieniom i związałaś się na wieki z Jezusem ślubami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

     O szczęśliwa Rito, wejrzyj na nas, będących pod ciężarem namiętności i grzechów, które nas prowadzą do wiecznej zguby. Wybłagaj nam, o święta Rito, łaskę rozmiłowania się w dobrach niebiańskich, abyśmy kiedyś oczyszczeni z grzechów, pałający serdeczną miłością ku Bogu, mogli zasłużyć sobie na nagrodę przyobiecaną tym, którzy umieli wzgardzić fałszywymi i marnymi dobrami tego świata. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ SZÓSTY

     Podziwem przejęci, rozważamy, o święta Rito, twe życie, które było jakby ciągłą modlitwą. Ciało twe umartwiałaś postami, krótkie chwile snu spędzałaś na twardym posłaniu. Wszystkie umartwienia czyniłaś dla zwalczenia pożądliwości. My postępujemy często zupełnie przeciwnie. Zamiast uciekać się do modlitwy i pokuty, szukamy uciech, które nas odwracają od Boga.

     Dziś jednak, uznając konieczną potrzebę pokuty i modlitwy, błagamy cię, o święta Rito, abyśmy walcząc z naszymi wadami, wyrzekli się ich na zawsze i stali się godnymi cieszyć się wraz z tobą szczęściem wiecznym w niebie. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ SIÓDMY

     Święta Rito, ty całą duszą pragnęłaś podzielić boleść cierniowej korony Chrystusa i zostałaś wysłuchana. Boski Oblubieniec w nagrodę twego współczucia i miłości, z jaką rozważałaś Jego mękę, zranił cię cudownie w czoło cierniem swej korony. Do końca życia, to jest lat piętnaście, nosiłaś tę ranę na czole, dziękując Chrystusowi za tę wielką łaskę.

     My zaś, zamiast znosić cierpliwie nasze krzyże i troski, którymi Bóg nas nawiedza, smucimy się i narzekamy.

     O święta Rito, uproś nam u Jezusa łaskę cierpliwego znoszenia wszystkich utrapień doczesnych, abyśmy przez modlitwę i poddanie się woli Bożej godni byli radować się z tobą w wieczności. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).      Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ ÓSMY

     Boski twój Oblubieniec, o święta Rito, chcąc cię bardziej uświęcić i uczynić podobną sobie, dopuścił, byś dotknięta była przez ostatnie cztery lata życia twego ciężką chorobą. Jakież wspaniałe przykłady poddania się woli Bożej i cierpliwości zostawiłaś nam, o święta Rito. Przykra tylko była dla ciebie myśl, że jesteś ciężarem dla swych sióstr zakonnych. Zapowiedź bliskiego wyzwolenia z więzienia ciała i przejścia do wiecznej ojczyzny napełniła twe serce radością. Oddałaś piękną swą duszę w ręce Jezusa, Oblubieńca swego.

     Cóż się stanie z nami, grzesznikami, w chwili śmierci? Z nami, którzy nie umiemy i nie chcemy znosić spokojnie żadnej choroby?

     Miej litość nad nami, o święta Rito! Wyproś nam u Jezusa zupełne poddanie się woli Bożej i cierpliwość w ostatniej chorobie oraz szczęśliwą śmierć, abyśmy z tobą złączeni mogli wielbić Boga na wieki. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ DZIEWIĄTY

     Twoja głęboka pokora, o święta Rito, wyjednała ci wielką chwałę w niebie, jaką teraz posiadasz. Dla tej pokory chciał twój Boski Oblubieniec wsławić cię także na ziemi. Toteż zaraz po twej śmierci zdziałał za twym pośrednictwem wiele cudów. Ludzie z daleka i bliska tłumnie cisnęli się do twego grobu, ogłaszając cię świętą. To pobożne mniemanie potwierdził także wyrok namiestnika Chrystusowego, który cię również świętą ogłosił. Odtąd chwała twoja szerzy się wśród wiernych po całym świecie i masz przywilej być zwaną "Orędowniczką w sytuacjach beznadziejnych" i "Świętą do spraw trudnych".      O pełna chwały Rito, zlituj się nad nami! Wyjednaj nam łaskę poznania tej prawdy, że prochem jesteśmy i nic sami nie możemy. Broń nas od wiecznego potępienia, które jest udziałem pysznych i zbuntowanych aniołów, i pomóż nam, abyśmy wraz z tobą w niebie cieszyli się chwałą przyobiecaną pokornym. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...   


Wasze komentarze:
 Gosia: 02.09.2014, 20:59
 Św. RITO proszę Cię abym mogła być z mężczyzną o którym myślę (K.Z.) i abym znalazła wymarzoną prace .Daj Boże Dziękuje
 ewelina: 02.09.2014, 11:36
 sw rito blagam w tej wiadomej tobie sprawie w ktorej intencki teraz odmawiam nowenne do ciebie,aby ten czlowiek daj mi spokoj i zapomnial o mnie a ja zebym odzyskala spokoj serca sw rito modl sie za nami
 Danka: 02.09.2014, 06:42
 Św. Rito dodaj nadziei na poprawę losu, który i tak jest dla mnie bardzo niesprawiedliwy. Tak wiele zła doświadczyłam, a przecież nikogo nie skrzywdziłam. Podobno dobro jak i zło do każdego wraca, niech wróci do tych co mają mnie na sumieniu. Amen
 Karolina: 02.09.2014, 05:01
 Święta Rito błagam wysłuchaj moich modlitw i spraw aby zostały wysłuchane. Żeby osoba która wszystko mi odebrała lekcję pokory dostał i z ludzi wierzących nigdy więcej się nie śmiała. Proszę tylko o sprawiedliwość, żeby to co ja przeżyła i nigdy się z tym nie pogodziła.Amen
 Jadzia: 31.08.2014, 01:24
 Święta Rito dziękuję, że mamy siebie i proszę aby nasze życie było pełniejsze. Ty wiesz czego nam brakuje i jak gorąco się o to modlimy. Wstaw się za naszymi prośbami i spraw aby zostały wysłuchane. Amen
 xx: 30.08.2014, 20:31
 Św.Rito moja kochana patronko nie zapominaj o mnie Wstaw się za mną i za moimi lękami do naszego Pana Ja czasem nie śmiem z nim rozmawiać o nich ale Ciebie posłucha Kocham Cie
 Krzysztof: 29.08.2014, 20:24
 Św. Rito błagam wysłuchaj moich modlitw, aby bezwstydna dziewucha która robi karierę romansując z szefem nauczkę dostała i w firmie się nie wywyższała. Aby jak najszybciej nikim się stała i ludzi dłużej nie poniżała. Amen
 Zofia: 26.08.2014, 21:50
 Św. Rito modlę się aby człowiek który wcielonym diabłem się zauroczył przejrzał w końcu na oczy. Krzywdy już nie naprawi ale niech ją szybko spławi. Spraw aby historia się powtórzyła i cwaniara nikim była. Amen
 MM: 25.08.2014, 07:17
 SWIETA RITO, PROSZE CIE O OPIEKE NAD MICHALEM. ZEBY BYL ZDROWY I NIE ZYL WS TRESIE I ZEBYSMY PRZETRWALI TE TRUDNIEJSZE CHWILE. NAJWAZNIEJSZE TO NIE DAWAC SIE.. PROSZE O SPOKOJ W MOJEJ GLOWIE... WIEM ZE BEDZIE DOBRZE
 Kamilka: 24.08.2014, 22:55
 Św. Rito dziękuję, że mnie wysłuchałaś w ważnej dla mnie kwestii i proszę aby pozostałe prośby również zostały wysłuchane. To dla mnie bardzo ważne, aby sprawiedliwość wygrała. Amen
 Grześ: 24.08.2014, 18:29
 Ludzie modlą się nie o krzywdę tylko o sprawiedliwość Bożą. Nie można budować szczęścia na krzywdzie innych. Ci co tego nie rozumieją, nie zmienią się na dobre. Kto tego nie doświadczył nie zrozumie.
 Danka: 24.08.2014, 00:38
 Św. Rito ufam, że mi pomożesz odzyskać radość i sens życia. Spraw aby osoba którą kocham nad życie znowu była szczęśliwa. Żeby jej dobroć została wynagrodzona. Modlę się o cud, bo tylko on może pomóc. Amen
 do sw Rity : 22.08.2014, 15:43
 Św Rito wstaw się za mną do naszego Ojca o tą naszą miłość żeby nie uległa zepsuciu żeby żaden zły człowiek nas nie rozdzielił nigdy żeby miłość była czysta i piękna taka jak jest w naszych sercach Kocham Cie moja patronko.pomoz niech zadne zlo nie odlaczy mnie od Boga mojego pana i Krola. Kroluj nam Chryste zawsze i wszedzie.Sw Rito wyslucha mojej prosby i sprwa niech sie stanie cud oddal odemnie moich wrogow i tych co mnie przesladuja.
 Iza: 21.08.2014, 18:40
 Przykre jest to że są osoby które modlą się o krzywdę dla innych, wydaje mi się że powinny sie modlić o zmianę na dobre dla tych którzy je skrzywdzili.
 ania: 20.08.2014, 11:57
 św Rito już wiele razy prosiłam Cię i zawsze mi pomogłaś za co bardzo Ci dziękuję.Tym razem proszę o pomoc w zajściu w ciążę.
 ania: 20.08.2014, 11:56
 św Rito już wiele razy prosiłam Cię i zawsze mi pomogłaś za co bardzo Ci dziękuję.Tym razem proszę o pomoc w zajściu w ciążę.
 do Rity z Casii: 20.08.2014, 02:46
 Św Rito wstaw się za mną do naszego Ojca o tą naszą miłość żeby nie uległa zepsuciu żeby żaden zły człowiek nas nie rozdzielił nigdy żeby miłość była czysta i piękna taka jak jest w naszych sercach Kocham Cie moja patronko
 Katarzyna: 19.08.2014, 23:19
 Św. Rito błagam aby osoba która mi wszystko odebrała długo kariery nie robiła, bo to podła wiejska gnida. Oby się szefowi szybko znudziła i to co ja przez nią przeżyła. Spraw aby historia się powtórzyła i jeszcze w tym roku pracę straciła. Amen
 Boga: 18.08.2014, 22:19
 Św. Rito wysłuchaj moich modlitw i pomóż w znalezieniu pracy, której tak bardzo potrzebuję. Spraw aby osoba przez którą musiałam odejść z firmy, długo kariery na mojej krzywdzie nie robiła. Niech zło jakie uczyniła do niej szybko wróci, bo to cyniczna podła żmija. Niech jej czas szybko przemija! Amen
 Basia: 17.08.2014, 00:51
 Św. Rito modlę się nieustająco do Ciebie o sprawiedliwość, aby dopadła osobę która wyrządziła mi wiele złego. Spraw aby wróciło do niej to co mi uczyniła, ponieważ nie ma w jej sercu ani bojaźni bożej ani skruchy za wyrządzona krzywdę. Amen
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] (60) [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


Autor

Treść
[ Powrót ]
 
Daj plusika:
[ Strona główna ]
 Partnerzy medialni:

O stronie... | Ogłoszenia | Konkurs | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2017 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej