Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Nowenna do św. Rity

DZIEŃ PIERWSZY

     Święta Rito, pragniemy naśladować twe cnoty i otrzymać za twym pośrednictwem łaskę życia wiecznego. Dzięki składamy Bogu, że cię od dzieciństwa obsypał swymi łaskami i wsławił imię twoje. O, jakże jesteśmy niepodobni do Ciebie, pełni próżności ziemskiej odpychamy wszystko, co wzniosłe, żyjemy w grzechach, lękamy się pokuty.

     O święta Rito, która tyle możesz przed Bogiem, wyproś nam nawrócenie i szczery żal za grzechy, byśmy cię odtąd naśladowali w cnocie pokory i pokuty, i zasłużyli sobie na nagrodę w niebie, przyobiecaną cichym i tym, którzy płaczą. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją)

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona: Obdarzyłeś, Panie, służebnicę Twoją Ritę znakiem miłości i męki Twojej. Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

DZIEŃ DRUGI

     Bóg wybrał cię, święta Rito, za jaśniejący wzór dla dziewic, żon, wdów i zakonnic. Zostawiłaś najpiękniejszy przykład żony, zmuszona żyć z mężem pełnym pychy, znosząc w pokorze i cichości wyrzuty, zniewagi, a nawet i bicie. Słodyczą i cierpliwością zmieniłaś porywczość swego męża w łagodną uległość.

     O, gdyby i dziś żony chciały naśladować twe ciche i pełne słodyczy życie, łagodzić serca swych porywczych nieraz mężów, gdybyśmy wszyscy umieli żyć z naszymi krewnymi i bliźnimi według praw Bożych i miłości chrześcijańskiej, ubyłoby tyle niezgód prowadzących niekiedy do opłakanych następstw.

     Błagamy cię, o święta Rito, wyproś nam wszystkim u Boga dary Ducha Świętego, abyśmy kiedyś mogli wielbić wraz z tobą Dawcę wszelkiego dobra w królestwie wiecznego pokoju. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ TRZECI

     Jakże bolesna była dla ciebie, o święta Rito, wiadomość o zamordowaniu twojego męża. Zapłakałaś gorzkimi łzami na myśl, że dusza jego nieprzygotowana stanęła przed sądem sprawiedliwego Boga. Nie myślałaś o sobie, lecz polecałaś ustawicznie miłosiernemu Bogu duszę zamordowanego męża, błagając o przebaczenie dla jego morderców, a poznawszy, że mali jeszcze synowie twoi pragną pomścić śmierć ojca, błagałaś Boga, by ich raczej zabrał ze świata, niż mieliby krwawym czynem zemsty splamić swe sumienie.

     Bóg cię wysłuchał, zabierając obu synów w młodym wieku. Po ich stracie, dzięki składałaś Jezusowi, że ich powołał do siebie przed dokonaniem zbrodni. Jakże my wobec tego przykładu jesteśmy nędzni, nie umiemy przebaczyć najmniejszej obrazy ani zdobyć się na ofiarę dla duszy własnej, jak i dla duszy bliźniego.

     O święta Rito, uproś nam u Boga gotowość przebaczania nieprzyjaciołom naszym, abyśmy sami stali się godniejszymi przebaczenia grzechów naszych i cieszyli się nagrodą wieczną w niebie. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ CZWARTY

     O święta Rito, jakże wielka była miłość twa dla Boga i bliźniego. Któż może wyobrazić sobie twe najgorętsze uczucia i rzewne łzy, któreś wylała, myśląc o męce twego Ukrzyżowanego Oblubieńca? Kto pojmie ten święty zachwyt w obcowaniu z Bogiem, w którym znajdowano cię często? Kto wypowie twą miłość dla bliźnich, biednych i chorych, między którymi byli bardzo smutni i nieszczęśliwi, a tyś ich objęta miłosierdziem serca twego?

     My zaś tak często zajęci jesteśmy sobą, nie staramy się, by zaopatrzyć potrzeby duchowe i cielesne bliźnich naszych.

     Wybłagaj nam, o święta Rito, łaskę, by serca nasze pałały czystą miłością bliźniego, abyśmy ciebie naśladowali i od tej chwili złączeni byli z tobą tą odwieczną miłością, która cię czyni pełną chwały i szczęścia w niebie. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ PIĄTY

     Od dzieciństwa znałaś, o święta Rito, niebezpieczeństwa natury ludzkiej, jak pycha, zmysłowość i takim wstrętem do tego złego byłaś przejęta, iż wytrwałaś w łasce na chrzcie świętym otrzymanej. Idąc za wolą rodziców, poślubiłaś męża. Zwolniona przez śmierć męża i dzieci od obowiązków żony i matki, błagałaś gorąco Pana Jezusa, byś mogła być przyjęta do klasztoru i pomimo trzykrotnej odmowy, prawie cudownie przyjęta zostałaś. Bóg uczynił zadość twoim pragnieniom i związałaś się na wieki z Jezusem ślubami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

     O szczęśliwa Rito, wejrzyj na nas, będących pod ciężarem namiętności i grzechów, które nas prowadzą do wiecznej zguby. Wybłagaj nam, o święta Rito, łaskę rozmiłowania się w dobrach niebiańskich, abyśmy kiedyś oczyszczeni z grzechów, pałający serdeczną miłością ku Bogu, mogli zasłużyć sobie na nagrodę przyobiecaną tym, którzy umieli wzgardzić fałszywymi i marnymi dobrami tego świata. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ SZÓSTY

     Podziwem przejęci, rozważamy, o święta Rito, twe życie, które było jakby ciągłą modlitwą. Ciało twe umartwiałaś postami, krótkie chwile snu spędzałaś na twardym posłaniu. Wszystkie umartwienia czyniłaś dla zwalczenia pożądliwości. My postępujemy często zupełnie przeciwnie. Zamiast uciekać się do modlitwy i pokuty, szukamy uciech, które nas odwracają od Boga.

     Dziś jednak, uznając konieczną potrzebę pokuty i modlitwy, błagamy cię, o święta Rito, abyśmy walcząc z naszymi wadami, wyrzekli się ich na zawsze i stali się godnymi cieszyć się wraz z tobą szczęściem wiecznym w niebie. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ SIÓDMY

     Święta Rito, ty całą duszą pragnęłaś podzielić boleść cierniowej korony Chrystusa i zostałaś wysłuchana. Boski Oblubieniec w nagrodę twego współczucia i miłości, z jaką rozważałaś Jego mękę, zranił cię cudownie w czoło cierniem swej korony. Do końca życia, to jest lat piętnaście, nosiłaś tę ranę na czole, dziękując Chrystusowi za tę wielką łaskę.

     My zaś, zamiast znosić cierpliwie nasze krzyże i troski, którymi Bóg nas nawiedza, smucimy się i narzekamy.

     O święta Rito, uproś nam u Jezusa łaskę cierpliwego znoszenia wszystkich utrapień doczesnych, abyśmy przez modlitwę i poddanie się woli Bożej godni byli radować się z tobą w wieczności. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).      Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ ÓSMY

     Boski twój Oblubieniec, o święta Rito, chcąc cię bardziej uświęcić i uczynić podobną sobie, dopuścił, byś dotknięta była przez ostatnie cztery lata życia twego ciężką chorobą. Jakież wspaniałe przykłady poddania się woli Bożej i cierpliwości zostawiłaś nam, o święta Rito. Przykra tylko była dla ciebie myśl, że jesteś ciężarem dla swych sióstr zakonnych. Zapowiedź bliskiego wyzwolenia z więzienia ciała i przejścia do wiecznej ojczyzny napełniła twe serce radością. Oddałaś piękną swą duszę w ręce Jezusa, Oblubieńca swego.

     Cóż się stanie z nami, grzesznikami, w chwili śmierci? Z nami, którzy nie umiemy i nie chcemy znosić spokojnie żadnej choroby?

     Miej litość nad nami, o święta Rito! Wyproś nam u Jezusa zupełne poddanie się woli Bożej i cierpliwość w ostatniej chorobie oraz szczęśliwą śmierć, abyśmy z tobą złączeni mogli wielbić Boga na wieki. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ DZIEWIĄTY

     Twoja głęboka pokora, o święta Rito, wyjednała ci wielką chwałę w niebie, jaką teraz posiadasz. Dla tej pokory chciał twój Boski Oblubieniec wsławić cię także na ziemi. Toteż zaraz po twej śmierci zdziałał za twym pośrednictwem wiele cudów. Ludzie z daleka i bliska tłumnie cisnęli się do twego grobu, ogłaszając cię świętą. To pobożne mniemanie potwierdził także wyrok namiestnika Chrystusowego, który cię również świętą ogłosił. Odtąd chwała twoja szerzy się wśród wiernych po całym świecie i masz przywilej być zwaną "Orędowniczką w sytuacjach beznadziejnych" i "Świętą do spraw trudnych".      O pełna chwały Rito, zlituj się nad nami! Wyjednaj nam łaskę poznania tej prawdy, że prochem jesteśmy i nic sami nie możemy. Broń nas od wiecznego potępienia, które jest udziałem pysznych i zbuntowanych aniołów, i pomóż nam, abyśmy wraz z tobą w niebie cieszyli się chwałą przyobiecaną pokornym. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...   


Wasze komentarze:
 prosząca o uwolnienie od obłąk: 27.10.2014, 14:54
 Święta Rito bardzo Cię proszę ulituj się nade mną i spraw aby obłakaniec ktory marnuje mi życie zniknąl z mojego życia. Święta Rito proszę Cię pokornie wysłuchaj mnie i zabierz tego opętanca ode mnie. Błagam Cię wstaw sie za mną u Boga Miłosiernego bo ten psychopata świadomie marnuje mi życie.Amen
 A.: 25.10.2014, 23:47
 Św. Rito proszę o zdrowie dla mamy.
 darek: 25.10.2014, 19:37
 Dziękuję Ci Święta Rito za wstawiennictwo, i proszę pomóż aby sprawiedliwość wygrała. To takie ważne dla mnie i moich najbliższych. Aby pseudo przyjaciele doświadczyli tego co nam uczynili. Amen
 agaa z mezem : 23.10.2014, 17:51
 Św.Rito błagamy cie o wstawiennictwo u Pana Boga Naszego.Wypros nam dar bycia rodzicami.tak bardzo pragne nosic pod sercem te maleńka istotke tak bardzo pragniemy mieć dzieci,Błagamy cie Sw. Rito.
 Jagoda: 20.10.2014, 00:30
 Św. Rito dziękuję za wszystko i proszę aby dzisiaj wyrządzone zło wróciło do człowieka, który bardzo skrzywdził moich najbliższych. Żeby stracił to co nam bez skrupułów odebrał. Modlę się o sprawiedliwość. Amen
 bozena: 17.10.2014, 13:00
 Sw Rito pomoz mi w otrzymaniu laski ktora jest mi bardzo potrzebna .Kocham cie
 Katarzyna: 15.10.2014, 13:50
 Św. Rito to że do tej pory wysłuchałaś moich modlitw graniczyło z cudem. Wiem, że przyczyniłaś się do pozytywnego przebiegu sprawy z którą się do Ciebie nieustannie zwracam. Proszę o dalsze wstawiennictwo i pomoc. Spraw aby w poniedziałek ziściły się moje marzenia. Amen
 Wioleta: 13.10.2014, 23:16
 Sw.Rito modle sie do ciebie codzien nie proszac Cie zebym poznala wspanialego mezczyzne ktory mnie pokocha i nie zrani.Potrzebuje milosci .Dziekuje ci za to co dla mnie zrobilas .Wierze ze mnie wysuchasz moje modlitwy do ciebie.Blagam Cie z Calego Serca nie pozwol zeby mnie krzywdzono
 Anna: 12.10.2014, 08:48
 Św.Rito błagam o zdrowie fizyczne i psychiczne dla mojego kochanego męża i proszę o zdrowie i miłość dla naszej rodziny .Św Rito módl się za nami.Amen
 irena: 10.10.2014, 22:10
 Sw. Rito dziękuje za wybłaganie dla mnie córeczki, Tobie powierzam sprawy trudne mojej rodziny i nigdy mnie nie zawodzisz. dziękuję
 Sonia: 07.10.2014, 21:35
 Św. Rito dziękuję za wszystko i proszę Cię o zdrówko dla moich najbliższych i pomóż nam w znalezieniu pracy. Spraw abyśmy znów byli szczęśliwi. Amen
 Janek: 04.10.2014, 19:22
 Św. Rito dzięki za wsparcie i proszę spraw aby były szef nie wygrał przetargu w którym startuje i niech jego firma splajtuje. Amen
 Genowefa: 03.10.2014, 14:03
 Św. Rito dziękuję i proszę abyś kolejny raz mnie wysłuchała i moją prośbę spełnił. Chodzi mi tylko o sprawiedliwość. Amen
 Barbara: 27.09.2014, 16:40
 Św. Rito dziękuję Ci za wsparcie, jesteś wspaniała i niezastąpiona. Każda spełniona przez Ciebie prośba to balsam na moją duszę. Pomóż mi zrealizować marzenia. Amen
 Katarzyna: 23.09.2014, 11:49
 Św. Rito dziękuję za dotychczasową pomoc i proszę o dalsze wsparcie. Spraw abyśmy znowu byli szczęśliwi. Żeby los okazał się sprawiedliwy i łaskawy po tym czego doświadczyliśmy. Amen
 Maria: 22.09.2014, 15:03
 Święta Ritulko dziękuję za dotychczasową opiekę. Proszę o nawrócenie córki i syna o zgodę między nimi i w rodzinie oraz o radość życia wiecznego dla męża, taty i zmarłych z rodziny.
 Bartek: 22.09.2014, 01:01
 Św. Rito pomóż spełnić marzenia. To takie ważne, aby mieć po co budzić się i rano wstawać. Żeby czuć się potrzebnym i dowartościowanym, i przede wszystkim samodzielnym. Amen
 Aga: 19.09.2014, 16:21
 Św. Rito dziękuję Ci za cud, którego dokonałaś. Proszę miej nas w opiece i pomagaj w przeciwnościach losu. Spraw aby nasze wszystkie problemy z jakimi się borykamy zostały rozwiązane. Amen
 Wiolka: 17.09.2014, 08:33
 Św. Rito wysłuchaj moich modlitw i spraw aby na naszej drodze pojawił się ktoś uczciwy i bezinteresowny co nam pomoże. Żeby ten co nas skrzywdził i ma nas na sumieniu stracił to co nam odebrał i nie zaznał nigdy szczęścia i spokoju. Amen
 to ja: 16.09.2014, 23:34
 Moja ulubiona patronko nie zapominaj o mnie i o mojej prośbie :) kocham Cie
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] (70) [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


Autor

Treść
[ Powrót ]
 
Daj plusika:
[ Strona główna ]
 Partnerzy medialni:

O stronie... | Ogłoszenia | Konkurs | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej