Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Nowenna do św. Rity

DZIEŃ PIERWSZY

     Święta Rito, pragniemy naśladować twe cnoty i otrzymać za twym pośrednictwem łaskę życia wiecznego. Dzięki składamy Bogu, że cię od dzieciństwa obsypał swymi łaskami i wsławił imię twoje. O, jakże jesteśmy niepodobni do Ciebie, pełni próżności ziemskiej odpychamy wszystko, co wzniosłe, żyjemy w grzechach, lękamy się pokuty.

     O święta Rito, która tyle możesz przed Bogiem, wyproś nam nawrócenie i szczery żal za grzechy, byśmy cię odtąd naśladowali w cnocie pokory i pokuty, i zasłużyli sobie na nagrodę w niebie, przyobiecaną cichym i tym, którzy płaczą. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją)

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona: Obdarzyłeś, Panie, służebnicę Twoją Ritę znakiem miłości i męki Twojej. Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

DZIEŃ DRUGI

     Bóg wybrał cię, święta Rito, za jaśniejący wzór dla dziewic, żon, wdów i zakonnic. Zostawiłaś najpiękniejszy przykład żony, zmuszona żyć z mężem pełnym pychy, znosząc w pokorze i cichości wyrzuty, zniewagi, a nawet i bicie. Słodyczą i cierpliwością zmieniłaś porywczość swego męża w łagodną uległość.

     O, gdyby i dziś żony chciały naśladować twe ciche i pełne słodyczy życie, łagodzić serca swych porywczych nieraz mężów, gdybyśmy wszyscy umieli żyć z naszymi krewnymi i bliźnimi według praw Bożych i miłości chrześcijańskiej, ubyłoby tyle niezgód prowadzących niekiedy do opłakanych następstw.

     Błagamy cię, o święta Rito, wyproś nam wszystkim u Boga dary Ducha Świętego, abyśmy kiedyś mogli wielbić wraz z tobą Dawcę wszelkiego dobra w królestwie wiecznego pokoju. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ TRZECI

     Jakże bolesna była dla ciebie, o święta Rito, wiadomość o zamordowaniu twojego męża. Zapłakałaś gorzkimi łzami na myśl, że dusza jego nieprzygotowana stanęła przed sądem sprawiedliwego Boga. Nie myślałaś o sobie, lecz polecałaś ustawicznie miłosiernemu Bogu duszę zamordowanego męża, błagając o przebaczenie dla jego morderców, a poznawszy, że mali jeszcze synowie twoi pragną pomścić śmierć ojca, błagałaś Boga, by ich raczej zabrał ze świata, niż mieliby krwawym czynem zemsty splamić swe sumienie.

     Bóg cię wysłuchał, zabierając obu synów w młodym wieku. Po ich stracie, dzięki składałaś Jezusowi, że ich powołał do siebie przed dokonaniem zbrodni. Jakże my wobec tego przykładu jesteśmy nędzni, nie umiemy przebaczyć najmniejszej obrazy ani zdobyć się na ofiarę dla duszy własnej, jak i dla duszy bliźniego.

     O święta Rito, uproś nam u Boga gotowość przebaczania nieprzyjaciołom naszym, abyśmy sami stali się godniejszymi przebaczenia grzechów naszych i cieszyli się nagrodą wieczną w niebie. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ CZWARTY

     O święta Rito, jakże wielka była miłość twa dla Boga i bliźniego. Któż może wyobrazić sobie twe najgorętsze uczucia i rzewne łzy, któreś wylała, myśląc o męce twego Ukrzyżowanego Oblubieńca? Kto pojmie ten święty zachwyt w obcowaniu z Bogiem, w którym znajdowano cię często? Kto wypowie twą miłość dla bliźnich, biednych i chorych, między którymi byli bardzo smutni i nieszczęśliwi, a tyś ich objęta miłosierdziem serca twego?

     My zaś tak często zajęci jesteśmy sobą, nie staramy się, by zaopatrzyć potrzeby duchowe i cielesne bliźnich naszych.

     Wybłagaj nam, o święta Rito, łaskę, by serca nasze pałały czystą miłością bliźniego, abyśmy ciebie naśladowali i od tej chwili złączeni byli z tobą tą odwieczną miłością, która cię czyni pełną chwały i szczęścia w niebie. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ PIĄTY

     Od dzieciństwa znałaś, o święta Rito, niebezpieczeństwa natury ludzkiej, jak pycha, zmysłowość i takim wstrętem do tego złego byłaś przejęta, iż wytrwałaś w łasce na chrzcie świętym otrzymanej. Idąc za wolą rodziców, poślubiłaś męża. Zwolniona przez śmierć męża i dzieci od obowiązków żony i matki, błagałaś gorąco Pana Jezusa, byś mogła być przyjęta do klasztoru i pomimo trzykrotnej odmowy, prawie cudownie przyjęta zostałaś. Bóg uczynił zadość twoim pragnieniom i związałaś się na wieki z Jezusem ślubami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

     O szczęśliwa Rito, wejrzyj na nas, będących pod ciężarem namiętności i grzechów, które nas prowadzą do wiecznej zguby. Wybłagaj nam, o święta Rito, łaskę rozmiłowania się w dobrach niebiańskich, abyśmy kiedyś oczyszczeni z grzechów, pałający serdeczną miłością ku Bogu, mogli zasłużyć sobie na nagrodę przyobiecaną tym, którzy umieli wzgardzić fałszywymi i marnymi dobrami tego świata. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ SZÓSTY

     Podziwem przejęci, rozważamy, o święta Rito, twe życie, które było jakby ciągłą modlitwą. Ciało twe umartwiałaś postami, krótkie chwile snu spędzałaś na twardym posłaniu. Wszystkie umartwienia czyniłaś dla zwalczenia pożądliwości. My postępujemy często zupełnie przeciwnie. Zamiast uciekać się do modlitwy i pokuty, szukamy uciech, które nas odwracają od Boga.

     Dziś jednak, uznając konieczną potrzebę pokuty i modlitwy, błagamy cię, o święta Rito, abyśmy walcząc z naszymi wadami, wyrzekli się ich na zawsze i stali się godnymi cieszyć się wraz z tobą szczęściem wiecznym w niebie. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ SIÓDMY

     Święta Rito, ty całą duszą pragnęłaś podzielić boleść cierniowej korony Chrystusa i zostałaś wysłuchana. Boski Oblubieniec w nagrodę twego współczucia i miłości, z jaką rozważałaś Jego mękę, zranił cię cudownie w czoło cierniem swej korony. Do końca życia, to jest lat piętnaście, nosiłaś tę ranę na czole, dziękując Chrystusowi za tę wielką łaskę.

     My zaś, zamiast znosić cierpliwie nasze krzyże i troski, którymi Bóg nas nawiedza, smucimy się i narzekamy.

     O święta Rito, uproś nam u Jezusa łaskę cierpliwego znoszenia wszystkich utrapień doczesnych, abyśmy przez modlitwę i poddanie się woli Bożej godni byli radować się z tobą w wieczności. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).      Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ ÓSMY

     Boski twój Oblubieniec, o święta Rito, chcąc cię bardziej uświęcić i uczynić podobną sobie, dopuścił, byś dotknięta była przez ostatnie cztery lata życia twego ciężką chorobą. Jakież wspaniałe przykłady poddania się woli Bożej i cierpliwości zostawiłaś nam, o święta Rito. Przykra tylko była dla ciebie myśl, że jesteś ciężarem dla swych sióstr zakonnych. Zapowiedź bliskiego wyzwolenia z więzienia ciała i przejścia do wiecznej ojczyzny napełniła twe serce radością. Oddałaś piękną swą duszę w ręce Jezusa, Oblubieńca swego.

     Cóż się stanie z nami, grzesznikami, w chwili śmierci? Z nami, którzy nie umiemy i nie chcemy znosić spokojnie żadnej choroby?

     Miej litość nad nami, o święta Rito! Wyproś nam u Jezusa zupełne poddanie się woli Bożej i cierpliwość w ostatniej chorobie oraz szczęśliwą śmierć, abyśmy z tobą złączeni mogli wielbić Boga na wieki. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ DZIEWIĄTY

     Twoja głęboka pokora, o święta Rito, wyjednała ci wielką chwałę w niebie, jaką teraz posiadasz. Dla tej pokory chciał twój Boski Oblubieniec wsławić cię także na ziemi. Toteż zaraz po twej śmierci zdziałał za twym pośrednictwem wiele cudów. Ludzie z daleka i bliska tłumnie cisnęli się do twego grobu, ogłaszając cię świętą. To pobożne mniemanie potwierdził także wyrok namiestnika Chrystusowego, który cię również świętą ogłosił. Odtąd chwała twoja szerzy się wśród wiernych po całym świecie i masz przywilej być zwaną "Orędowniczką w sytuacjach beznadziejnych" i "Świętą do spraw trudnych".      O pełna chwały Rito, zlituj się nad nami! Wyjednaj nam łaskę poznania tej prawdy, że prochem jesteśmy i nic sami nie możemy. Broń nas od wiecznego potępienia, które jest udziałem pysznych i zbuntowanych aniołów, i pomóż nam, abyśmy wraz z tobą w niebie cieszyli się chwałą przyobiecaną pokornym. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...   


Wasze komentarze:
 Jadwiga: 03.06.2012, 14:51
 O Św Rito pomóż Moim Rodzicom.
 KIKI: 03.06.2012, 13:34
 RITO.Spraw zeby krople organizm MAMY tolerowal krople do oczu,ktore obecnie bierze.BLAGAM................
 Michalina: 01.06.2012, 22:01
 Św. Rito proszę Cię aby Bóg dał mi jeszcze jedną szanse z moim mężem, teraz już tego bym nie straciła, błagam Cię o wstawiennictwo u Pana
 GRAZYNA: 28.05.2012, 14:21
 św. Rito proszę o łaskę sprawnego chodzenia dla mnie, o dobre wyniki badań dla męża oraz zaliczenie egzaminu praw jazy córki Sylwi. dziekuję.
 BEATA: 27.05.2012, 20:21
 Sw Rito prosze wstaw sie za mna Ukochanego Jezusa i pomoz mi odnaleźc tego z którym zaczne sobie ukladac życie, prosze cie o dobrego meza.
 mała: 25.05.2012, 21:20
 Wracam tu do Ciebie święta Rito. jestem wielka niewdzięcznicą zapominającą o Bogu i Tobie gdy wszystko jest dobrze. Błagam Cię o pomoc. Nie chcę stracić tego wszystkiego co jest dla mnie wszystkim...... Błagam święta Rito................
 barbara: 25.05.2012, 14:29
 Sw.Rito proszę Cię o to,żeby mój mąż był zdrowy i bardziej wyrozumiały,żeby szanował moją rodzinę,tak jak ja szanuję jego,żeby między nami nie dochodziło do częstych kłótni.Bardzo go kocham,ale czasami swoimi słowami bardzo mnie rani.Ty byłaś wzorem najlepszej żony i matki.daj mi siły,żebym i ja była dobrą matką i żoną.
 barbara: 24.05.2012, 10:38
 św.Rito,mama jest po operacji,jak na razie czuje się dobrze.Nadal proszę o Twoje wstawiennictwo do Boga o zdrowie dla mojej mamy,o opiekę nad moim bratankiem Wojtkiem i bratanicą Anią,która kończy pracę dyplomową.Dziękuję z całego serca.
 Maria: 24.05.2012, 10:04
 Święta Rito proszę o nawrócenie moich dzieci oraz o stałą pracę dla syna.
 matka: 23.05.2012, 22:20
 Sw. Rito bardzo Cię proszę wyproś u Pana Jezusa łaskę zdrowia dla maleńkiej Wiktorii
 Mama: 23.05.2012, 17:52
  Sw.Rito prosze cie o wstawiennctwo do Pana Boga o szczescie dla mojej corki zeby spotkala dobrego chlopaka i byla szczesliwa oraz o dobra prace
 Mama: 23.05.2012, 11:47
 Święta Ritko, Przyjaciółko moja dziękuję za dotychczasową opiekę proszę nawróć moje dzieci do Kościoła Świętego.
 mama Grażyna: 23.05.2012, 00:04
  Święta Rito dzisiaj jest Twoje Święto - proszę wstaw się u Pana Boga i Najświetszej Marii Panny, aby zaliczyła ten zaległy egzamin z anatomii - dziękuję, ża zdany egzamin w takim stopniu, że się tego nie spodziewała - Proszę Cię, aby dzisiejsze kolokwium zaliczyła.
 bożenka: 22.05.2012, 22:05
 Św. Rito wyjednaj mi Boże Miłosierdzie, Przychylność, uległość woli Bożej we wszystkich przeciwnościach mojego życia. Pomoc finansową, zdrowie i nawrócenie, prawdziwy dom, drugie zdrowe dziecko, wyjednaj mi aby moje litanie i nowenny pompejańskie przyniosły owoce, proszę o przemianę serca męża, drugie zdrowe maleństwo, pokój w rodzinie. proszę o dobra pracę po wakacjach. Spraw by moje modlitwy były skuteczne.amen
 Magda: 22.05.2012, 17:42
 Sw.Rito blagam o pomoc w uratowaniu mojego malzenstwa ,wypros u Pana przemiane serca mojego meza i wyzwolenia z opentania kobiety ktora niszczy nasze malzenstwo , takze laske prawdziwej milosci dla nas blagam .
 Joanna: 22.05.2012, 17:06
 Kochana św.Rito! dziś Twoje święto. Bardzo Cię kocham, ufam i wierzę w Twoją pomoc. Błagam nie opuszczaj mnie, miej mnie w swojej opiece.
 Bożena Teresa: 22.05.2012, 09:45
 Swięta Rito uproś dla mnie pokój serca, i uwolnienie od wyrzutów sumienia , i ufność w Boże Miłosierdzie.
 bożenka: 21.05.2012, 19:27
 Św. Rito proszć Cię wyjednaj mi Boże Miłosierdzie i Bożą przychylność, wyjednaj mi uległość woli Bożej we wszystkich przeciwnościach mojego życia, zdrowie i nawrócenie dla mojej całej rodziny, pomoc finansową, polepszenie się naszych warunków materialnych, prawdziwy dom w każdym znaczeniu tego słowa, drugie zdrowe dziecko, cesarkę, przemianę serca mojego męża i pragnienie dziecka dla niego, lepsza pracę po wakacjach z godnymi zarobkami, niech osoba o której myślę pomoże mi. Przede wszystkim błagam żeby moje nowenny pompejańskie i litanie przyniosły oczekiwane owoce.amen
 matka: 21.05.2012, 10:35
 Św.Rito proszę o nawrócenie dla moich dzieci, uproś potrzebne łaski dla mojej rodziny , o które tak bardzo Cie prosze. Św Rito proszę ratuj nas i uproś nam Łaski.Bóg zapłać
 bożenka: 20.05.2012, 19:02
 Św. RIto prosze wyjednaj mi Milosierdzie Boże, Bożą przychylność, uległość woli Bożej we wszystkich przeciwnościach mojego życia. Błagam o nawrócenie i zdrowie dla mnie i mojej całej rodziny, o pomoc finansową, o polepszenie naszych warunków materialnych, prawdziwy dom w każdym znaczeniu tego słowa, drugie zdrowe maleństwo i żebym miała cesarkę, błagam o przemianę serca mojego męża, lepszą pracę po wakacjach a przede wszystkim błagam aby moje nowenny pompejańskie i litanie przyniosły szybko oczekiwane owoce. Proszę niech ta osoba sobie o mnie przypomni i mi pomoże.proszę o miłość i zrozumienie w rodzinie.amen
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] (88) [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


Autor

Treść
[ Powrót ]
 
Daj plusika:
[ Strona główna ]
 Partnerzy medialni:

O stronie... | Ogłoszenia | Konkurs | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2017 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej