Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Nowenna do św. Rity

DZIEŃ PIERWSZY

     Święta Rito, pragniemy naśladować twe cnoty i otrzymać za twym pośrednictwem łaskę życia wiecznego. Dzięki składamy Bogu, że cię od dzieciństwa obsypał swymi łaskami i wsławił imię twoje. O, jakże jesteśmy niepodobni do Ciebie, pełni próżności ziemskiej odpychamy wszystko, co wzniosłe, żyjemy w grzechach, lękamy się pokuty.

     O święta Rito, która tyle możesz przed Bogiem, wyproś nam nawrócenie i szczery żal za grzechy, byśmy cię odtąd naśladowali w cnocie pokory i pokuty, i zasłużyli sobie na nagrodę w niebie, przyobiecaną cichym i tym, którzy płaczą. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją)

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona: Obdarzyłeś, Panie, służebnicę Twoją Ritę znakiem miłości i męki Twojej. Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

DZIEŃ DRUGI

     Bóg wybrał cię, święta Rito, za jaśniejący wzór dla dziewic, żon, wdów i zakonnic. Zostawiłaś najpiękniejszy przykład żony, zmuszona żyć z mężem pełnym pychy, znosząc w pokorze i cichości wyrzuty, zniewagi, a nawet i bicie. Słodyczą i cierpliwością zmieniłaś porywczość swego męża w łagodną uległość.

     O, gdyby i dziś żony chciały naśladować twe ciche i pełne słodyczy życie, łagodzić serca swych porywczych nieraz mężów, gdybyśmy wszyscy umieli żyć z naszymi krewnymi i bliźnimi według praw Bożych i miłości chrześcijańskiej, ubyłoby tyle niezgód prowadzących niekiedy do opłakanych następstw.

     Błagamy cię, o święta Rito, wyproś nam wszystkim u Boga dary Ducha Świętego, abyśmy kiedyś mogli wielbić wraz z tobą Dawcę wszelkiego dobra w królestwie wiecznego pokoju. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ TRZECI

     Jakże bolesna była dla ciebie, o święta Rito, wiadomość o zamordowaniu twojego męża. Zapłakałaś gorzkimi łzami na myśl, że dusza jego nieprzygotowana stanęła przed sądem sprawiedliwego Boga. Nie myślałaś o sobie, lecz polecałaś ustawicznie miłosiernemu Bogu duszę zamordowanego męża, błagając o przebaczenie dla jego morderców, a poznawszy, że mali jeszcze synowie twoi pragną pomścić śmierć ojca, błagałaś Boga, by ich raczej zabrał ze świata, niż mieliby krwawym czynem zemsty splamić swe sumienie.

     Bóg cię wysłuchał, zabierając obu synów w młodym wieku. Po ich stracie, dzięki składałaś Jezusowi, że ich powołał do siebie przed dokonaniem zbrodni. Jakże my wobec tego przykładu jesteśmy nędzni, nie umiemy przebaczyć najmniejszej obrazy ani zdobyć się na ofiarę dla duszy własnej, jak i dla duszy bliźniego.

     O święta Rito, uproś nam u Boga gotowość przebaczania nieprzyjaciołom naszym, abyśmy sami stali się godniejszymi przebaczenia grzechów naszych i cieszyli się nagrodą wieczną w niebie. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ CZWARTY

     O święta Rito, jakże wielka była miłość twa dla Boga i bliźniego. Któż może wyobrazić sobie twe najgorętsze uczucia i rzewne łzy, któreś wylała, myśląc o męce twego Ukrzyżowanego Oblubieńca? Kto pojmie ten święty zachwyt w obcowaniu z Bogiem, w którym znajdowano cię często? Kto wypowie twą miłość dla bliźnich, biednych i chorych, między którymi byli bardzo smutni i nieszczęśliwi, a tyś ich objęta miłosierdziem serca twego?

     My zaś tak często zajęci jesteśmy sobą, nie staramy się, by zaopatrzyć potrzeby duchowe i cielesne bliźnich naszych.

     Wybłagaj nam, o święta Rito, łaskę, by serca nasze pałały czystą miłością bliźniego, abyśmy ciebie naśladowali i od tej chwili złączeni byli z tobą tą odwieczną miłością, która cię czyni pełną chwały i szczęścia w niebie. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ PIĄTY

     Od dzieciństwa znałaś, o święta Rito, niebezpieczeństwa natury ludzkiej, jak pycha, zmysłowość i takim wstrętem do tego złego byłaś przejęta, iż wytrwałaś w łasce na chrzcie świętym otrzymanej. Idąc za wolą rodziców, poślubiłaś męża. Zwolniona przez śmierć męża i dzieci od obowiązków żony i matki, błagałaś gorąco Pana Jezusa, byś mogła być przyjęta do klasztoru i pomimo trzykrotnej odmowy, prawie cudownie przyjęta zostałaś. Bóg uczynił zadość twoim pragnieniom i związałaś się na wieki z Jezusem ślubami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

     O szczęśliwa Rito, wejrzyj na nas, będących pod ciężarem namiętności i grzechów, które nas prowadzą do wiecznej zguby. Wybłagaj nam, o święta Rito, łaskę rozmiłowania się w dobrach niebiańskich, abyśmy kiedyś oczyszczeni z grzechów, pałający serdeczną miłością ku Bogu, mogli zasłużyć sobie na nagrodę przyobiecaną tym, którzy umieli wzgardzić fałszywymi i marnymi dobrami tego świata. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ SZÓSTY

     Podziwem przejęci, rozważamy, o święta Rito, twe życie, które było jakby ciągłą modlitwą. Ciało twe umartwiałaś postami, krótkie chwile snu spędzałaś na twardym posłaniu. Wszystkie umartwienia czyniłaś dla zwalczenia pożądliwości. My postępujemy często zupełnie przeciwnie. Zamiast uciekać się do modlitwy i pokuty, szukamy uciech, które nas odwracają od Boga.

     Dziś jednak, uznając konieczną potrzebę pokuty i modlitwy, błagamy cię, o święta Rito, abyśmy walcząc z naszymi wadami, wyrzekli się ich na zawsze i stali się godnymi cieszyć się wraz z tobą szczęściem wiecznym w niebie. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ SIÓDMY

     Święta Rito, ty całą duszą pragnęłaś podzielić boleść cierniowej korony Chrystusa i zostałaś wysłuchana. Boski Oblubieniec w nagrodę twego współczucia i miłości, z jaką rozważałaś Jego mękę, zranił cię cudownie w czoło cierniem swej korony. Do końca życia, to jest lat piętnaście, nosiłaś tę ranę na czole, dziękując Chrystusowi za tę wielką łaskę.

     My zaś, zamiast znosić cierpliwie nasze krzyże i troski, którymi Bóg nas nawiedza, smucimy się i narzekamy.

     O święta Rito, uproś nam u Jezusa łaskę cierpliwego znoszenia wszystkich utrapień doczesnych, abyśmy przez modlitwę i poddanie się woli Bożej godni byli radować się z tobą w wieczności. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).      Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ ÓSMY

     Boski twój Oblubieniec, o święta Rito, chcąc cię bardziej uświęcić i uczynić podobną sobie, dopuścił, byś dotknięta była przez ostatnie cztery lata życia twego ciężką chorobą. Jakież wspaniałe przykłady poddania się woli Bożej i cierpliwości zostawiłaś nam, o święta Rito. Przykra tylko była dla ciebie myśl, że jesteś ciężarem dla swych sióstr zakonnych. Zapowiedź bliskiego wyzwolenia z więzienia ciała i przejścia do wiecznej ojczyzny napełniła twe serce radością. Oddałaś piękną swą duszę w ręce Jezusa, Oblubieńca swego.

     Cóż się stanie z nami, grzesznikami, w chwili śmierci? Z nami, którzy nie umiemy i nie chcemy znosić spokojnie żadnej choroby?

     Miej litość nad nami, o święta Rito! Wyproś nam u Jezusa zupełne poddanie się woli Bożej i cierpliwość w ostatniej chorobie oraz szczęśliwą śmierć, abyśmy z tobą złączeni mogli wielbić Boga na wieki. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ DZIEWIĄTY

     Twoja głęboka pokora, o święta Rito, wyjednała ci wielką chwałę w niebie, jaką teraz posiadasz. Dla tej pokory chciał twój Boski Oblubieniec wsławić cię także na ziemi. Toteż zaraz po twej śmierci zdziałał za twym pośrednictwem wiele cudów. Ludzie z daleka i bliska tłumnie cisnęli się do twego grobu, ogłaszając cię świętą. To pobożne mniemanie potwierdził także wyrok namiestnika Chrystusowego, który cię również świętą ogłosił. Odtąd chwała twoja szerzy się wśród wiernych po całym świecie i masz przywilej być zwaną "Orędowniczką w sytuacjach beznadziejnych" i "Świętą do spraw trudnych".      O pełna chwały Rito, zlituj się nad nami! Wyjednaj nam łaskę poznania tej prawdy, że prochem jesteśmy i nic sami nie możemy. Broń nas od wiecznego potępienia, które jest udziałem pysznych i zbuntowanych aniołów, i pomóż nam, abyśmy wraz z tobą w niebie cieszyli się chwałą przyobiecaną pokornym. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...   


Wasze komentarze:
 Zdzisław: 29.03.2013, 08:12
 Św Rito ty wiesz czego mi brak i dlaczego upadłem i w grzech popadłem bo zabrakło mi Boga w sercu Proszę uproś przebaczenie i odzyskanie Jezusa na zawsze w sercu mym i silnej woli Bo jak Bo jest to i troski znikają.
 WRW: 26.03.2013, 14:33
 ŚW.RITO PROSZĘ CIĘ O WSTAWIENNICTWO U BOGA NASZEGO NIECH UDZIELI MI I MOJEJ RODZINIE TEGO O CO TAK BARDZO PROSZĘ W TYCH CIĘŻKICH CHWILACH MOJEGO ŻYCIA.BEDĘ SIĘ DO CIEBIE MODLIŁ DO KOŃCA MOJEGO ŻYCIA. NIE OPUSZCZAJ MNIE BARDZO PROSZĘ I LICZĘ NA CIEBIE MOJĄ OSTATNIĄ DESKĘ RATUNKU. UPROŚ BOGA ABY MI POMÓGŁ BO NIE MAM JUŻ SIŁ ABY Z TYMI PRZECIWNOŚCIAMI LOSU SIĘ ZMIERZYĆ. Z GÓRY BÓG ZAPŁAĆ TOBIE I BOGU OJCU ZA ŁASKI KTÓRE OTRZYMAŁEM I TE KTÓRE PRAGNĄŁBYM OTRZYMAĆ TERAZ.BARDZO LICZĘ ZE MI POMOŻESZ. TWÓJ OD NIEDAWNA WIELBICIEL GDYŻ WCZEŚNIEJ NIE SŁYSZAŁEM O TOBIE.BÓG ZAPŁAĆ. BĘDĘ SIĘ DO CIEBIE ZAWSZE MODLIŁ O WSTAWIENNICTWO.
 sabinka: 23.03.2013, 17:38
 Św.Rito proszę wstaw się za nami u Pana Naszego aby pomógł nam rozwiązać nasze sprawy miej w opiece nasza córke podczas operacji .Po błogosław naszej rodzinie żeby panowała zgoda i zrozumienie.Blagam Jezu udziel nam łaski .
 anita: 22.03.2013, 08:01
  Prosze Cie o Św Ritko pomóż mi ,w tak cieżkiej sytuacji finansowej ,błagam by był przelew pieniedzy ,bym mogla dlugi pooddawac prosze ,dziś córka zdaje test na prawojazdy proszę Cię pomóż jej by uwierzyła w siebie,pomoz jej zdać bo wszystko jest zwiazane z pieniedzmi
 mama: 19.03.2013, 11:46
 święta Rito błagam uproś potrzebne łaski dla mojej córki
 Mama.: 17.03.2013, 10:08
 Św Rito błagam uproś potrzebne łaski dla syna.
 Andrzej: 16.03.2013, 09:21
 O swieta ritoupros mi laske poj ednania wnaszej rodzinie oraz laske dobrej spowiedzi dla zony i synow
 Jadwiga: 09.03.2013, 17:54
 O Św. Rito przyjdź nam z pomocą,uproś łaskę zdrowia,pomóż w trudnej sprawie.
 Elżbieta: 08.03.2013, 23:12
 Ukochana pośredniczko między biednymi ludżmi a Bogiem proszę o łaskę zdrowia dla mojej wnusi Leny.Do tej pory byłaś dla niej tarczą obronną.Proszę i dziś o Twoje wstawiennictwo do naszego Pana.
 jagoda: 06.03.2013, 20:38
 Święta Rito pomóż mojemu synowi żeby miał prace pomóż nam w sprawach finansowych proszę o modlitwe
 dona: 04.03.2013, 13:52
 DZIĘKUJĘ CI ŚW RITO ZA WYSŁUCHANIE MODLITWY
 Mama.: 04.03.2013, 08:52
 Św Rito błagam o pracę dla córki spraw by godnie mogli żyć z rodziną.
 27.02.2013 Dorota : 27.02.2013, 20:04
 Św.Rito,potrzebuje Ttwej pomocy ulecz moje dziecko z cukrzycy
 mama: 21.02.2013, 11:07
 Św Rito proszę pomóz mojej córce otocz swa opieka chroń ja przed złym wpływem kolezanek i kolegi chroń przed złem pomóz jej pojednac sie z Panem Bogiem i pojednanie z naszą rodzina i zapanowała zgoda i spokój a rozmowa zakonczyła sie szczesliwie
 Maria: 18.02.2013, 16:12
 Święty Rito proszę o opiekę,zdrowie,potrzebne łaski dla mamy,synów i dla mnie.Proszę o pomoc w trudnych sprawach.
 e: 18.02.2013, 14:57
 Sw Rito prosze cie z calego serca o dobre wyniki badan dla mojej mamy prosze nie opuszczaj naszej rodziny wstaw sie u pana Boga za nami i moja mama aby wyniki byly dobre amen
 Małgosia: 17.02.2013, 18:07
 święta Rito błagam cię o pomoc . Poproś Boga o to by mój mąż wrócił do mnie żeby zostawił tą kobietę. święta Ritao proszę cię o pomoc.Uproś Pana Boga żeby wpłynął na mojego męża aby zostawił tą kobietę i wrócił do mnie.
 Anna: 17.02.2013, 11:51
 Święta Rito, błagam Cię, uproś u Pana Boga cud uzdrowienia z choroby nowotworowej mojego ukochanego taty, który jest chory na raka. Proszę Cię o modlitwę i wstawiennictwo u Boga Wszechmogącego, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Święta Rito, błagam o Twoją pomoc.
 Jadwiga: 16.02.2013, 20:40
 O Św.Rito miej w opiece Moich najbliższych,nie opuszczaj nas w tym trudnym czasie po śmierci Taty.Błagam spraw,aby wyniki badań brata były dobre,w Tobie nasza nadzieja.Pomóż ,aby unormowało się moje ciśnienie,uchroń od udaru.Dziękuję za pomocną dłoń,że znalazłam się w porę w szpitalu,czuwaj nad moją rodziną.Bóg zapłać.
 Jadwiga: 16.02.2013, 20:40
 O Św.Rito miej w opiece Moich najbliższych,nie opuszczaj nas w tym trudnym czasie po śmierci Taty.Błagam spraw,aby wyniki badań brata były dobre,w Tobie nasza nadzieja.Pomóż ,aby unormowało się moje ciśnienie,uchroń od udaru.Dziękuję za pomocną dłoń,że znalazłam się w porę w szpitalu,czuwaj nad moją rodziną.Bóg zapłać.
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] (95) [96] [97] [98] [99] [100]


Autor

Treść
[ Powrót ]
 
Daj plusika:
[ Strona główna ]
 Partnerzy medialni:

O stronie... | Ogłoszenia | Konkurs | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej