Kartki Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Czat Opowiadania Perełki


Tajemnica Szczęścia
Jak odmawiać?
Każdego dnia należy odmówić
15 modlitw przez okres
jednego roku.
Piętnaście modlitw

PIERWSZA MODLITWA

O Jezu Chryste! Słodkości odwieczna wszystkich obejmujących Cię miłością. Radości przewyższająca wszelkie szczęście i oczekiwanie, prawdziwe Zbawienie i Nadziejo każdego grzesznika. Ty, który objawiłeś, że największym Twoim zadowoleniem jest być między ludźmi, tak że z miłości dla nich po upływie zapowiedzianych czasów przyjąłeś naturę ludzką, wspomnij sobie, o Jezu, wszystkie cierpienia zniesione od chwili poczęcia, a zwłaszcza w czasie swojej świętej Męki, jak to przewidziała odwieczna myśl Boża i jak zdecydowała wola Najwyższego.

Wspomnij sobie, Panie, że urządzając Wieczerzę Eucharystyczną wraz z uczniami, po umyciu im nóg, dąłeś swoje Najświętsze Ciało i drogocenną Krew, a udzielając pociechy z właściwą sobie dobrocią przepowiedziałeś bliską swoją Mękę. Wspomnij na smutek i gorycz, które w udręczonej Duszy odczułeś, wyznając wobec najbliższego otoczeni: "Smutna jest dusza moja aż do śmierci".

Wspomnij wszystkie obawy, niepokoje i boleści, które Twoje delikatne Ciało zniosło przed ukrzyżowaniem, kiedy po odprawieniu po raz trzeci modlitwy, oblewając się krwawym Potem, zostałeś zdradzony przez swojego ucznia Judasza, aresztowany przez wybrany naród, oskarżony przez fałszywych świadków, niesprawiedliwie sądzony przez trzech sędziów tuż przed uroczystym świętem Wielkanocy czyli Paschy. Wspomnij, że przywiązano Cię do słupa i rozdarto Ciało biczami, że byłeś obnażony z własnych szat i odziany w inny strój na pośmiewisko, że Cię ukoronowano cierniami do ręki włożono trzcinę, zasłonię to oczy i twarz, że Cię policzkowano i obrzucono obelgami.

Na pamiątkę tych wszystkich zniewag i boleści, które wycierpiałeś w okresie poprzedzającym Mękę Krzyża, daj mi przed nadejściem śmierci przeżyć prawdziwą skruchę serca, szczerą i całkowitą spowiedź, odprawić godne zadośćuczynienie i otrzymać odpuszczenie wszystkich grzechów. Amen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje; przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!


DRUGA MODLITWA

O Jezu! Prawdziwa wolności Aniołów, Raju niezmąconego szczęścia, wspomnij sobie na odrazę i smutek, które odczuwałeś, kiedy nieprzyjaciele otoczyli Cię jak wściekłe lwy i tysiącami zniewag, policzkowaniem, kaleczeniem i innymi wymyślnymi udrękami prześcigali się w zadawaniu cierpień. Ze względu na te tortury i na stek obelżywości, błagam Cię, Boski Zbawicielu, wyzwól mnie z więzów wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, a roztaczając błogosławioną opiekę prowadź drogą doskonałości do zbawienia wiecznego. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!


TRZECIA MODLITWA

O Jezu! Stworzycielu nieba i ziemi, którego żadna rzecz nie może ograniczyć ani objąć, Ty który ogarniasz i zespalasz wszystkich swoją potęgą, wspomnij sobie na gorzką boleść, którą odczuwałeś, kiedy kaci, przywiązując Twoje święte ręce i nogi do krzyża, przeszyli je na wylot grubymi, stępionymi gwoździami. Rozciągając Cię z niesłychanym okrucieństwem na krzyżu, nie syci Twych cierpień, miotali obelgami na wszystkie strony i dając upust swojej wściekłości, powiększali Twoje Rany przez zadawanie dodatkowych katuszy.

Ze względu na ogrom cierpień, których doświadczyłeś podczas ukrzyżowania, daj mi Twoją świętą bojaźń i Twoją prawdziwą miłość. Amen

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!


CZWARTA MODLITWA

O Jezu! Lekarzu niebieski, wzniesiony na krzyżu, by nasze rany uleczyć Twoimi, wspomnij na obicia i złamania, jakich doznałeś w swoich członkach, tak, że każdy z nich został w jakiś sposób naruszony. Od stóp do głów nie znaleziono miejsca na Twoim Ciele, które nie byłoby pokryte raną. W takim stanie poniżenia, zapominając o własnych cierpieniach, nie przestawałeś modlić się do Ojca za nieprzyjaciół słowami: "Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą co czynią"!

Na mocy tego bezgranicznego Miłosierdzia i na pamiątkę owej boleści, spraw, żeby pamięć o Twojej gorzkiej Męce przywiodła nas do doskonałej skruchy i przyniosła odpuszczenie wszystkich popełnionych grzechów. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!


PIĄTA MODLITWA

O Jezu! Zwierciadło odwiecznego Blasku, wspomnij na smutek, którego doznałeś, kiedy w świetle Boskiego poznania, rozważając nad przeznaczeniem tych, którzy mieli być odkupieni dzięki zasługom Twojej świętej Męki, widziałeś zarazem wielkie tłumy skazanych, którzy szli na potępienie z powodu rozlicznych grzechów. Żal Ci było tych nieszczęśliwych ludzi zgubionych i zrozpaczonych.

Przez to bezgraniczne współczucie i miłosierdzie, a zwłaszcza przez wzruszającą dobroć okazaną skruszonemu łotrowi współukrzyżowanemu na Golgocie, kiedy mu powiedziałeś: "Dziś ze Mną będziesz w raju!", błagam Cię o słodki Jezu, okaż miłosierdzie mnie grzesznemu w godzinę śmierci. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!


SZÓSTA MODLITWA

O Jezu! Łaskawy i upragniony Królu, wspomnij na boleść, którą odczułeś, kiedy nagi jak nędzarz, przykuty do krzyża, zostałeś na tym drzewie hańby wyśmiany i wzgardzony. Wszyscy Twoi krewni i przyjaciele opuścili Cię z wyjątkiem ukochanej Matki, która stała wiernie przy Tobie podczas konania. Ty zaś poleciłeś Ją swojemu wiernemu Uczniowi, mówiąc do Najświętszej Maryi Panny: "Niewiasto, oto syn Twój" i do świętego Jana: "Oto Matka Twoja!"

Błagam Cię, o mój Zbawicielu, przez miecz boleści, który ongiś przeszył duszę Twojej Najboleśniejszej Matki, współczuj ze mną we wszystkich utrapieniach i doświadczeniach, zarówno cielesnych jak i duchowych, abym je wszystkie przezwyciężył w życiu a zwłaszcza w ostatniej godzinie przed nadejściem śmierci. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!


SIÓDMA MODLITWA

O Jezu! Źródło niewyczerpanej litości, który z głęboką miłością wypowiedziałeś na krzyżu tęsknotę: "Pragnę!". Było to pragnienie zbawienia rodzaju ludzkiego. Proszę Cię, o mój Odkupicielu, rozpal pragnienia naszych serc, byśmy wytrwale we wszystkich podejmowanych czynnościach dążyli do doskonałości. Wygaś w nas całkowicie pożądliwość ciała i żądze światowe. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!


ÓSMA MODLITWA

O Jezu! Słodyczy serc, niepojęta Dobroci, przez gorzką żółć i ocet, których skosztowałeś na krzyżu z miłości ku nam, spraw, byśmy godnie przyjmowali Twoje Ciało i Twoją bezcenną Krew, lekarstwo i pociechę naszych dusz, w czasie ziemskiego pielgrzymowania i w godzinie śmierci. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!


DZIEWIĄTA MODLITWA

O Jezu! Cnoto królewska, Radości ducha, wspomnij na boleść, którą znosiłeś, kiedy zatopiony w smutku z powodu zbliżającej się śmierci, znieważony i wykpiony przez wybrany naród, opuszczony przez Ojca Twego, wołałeś głośno: "Boże Mój, Boże Mój, czemuś Mnie opuścił?"

Zaklinam Cię, o mój Zbawicielu, przez doznaną trwogę, abyś mnie nie opuścił podczas cierpienia i trwogi, jakie wywołuję zbliżająca się śmierć i sąd Boży. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!


DZIESIĄTA MODLITWA

O Jezu! Który jesteś Początkiem i Końcem wszystkich rzeczy, Życiem i Szczytem cnót, wspomnij sobie, że ze względu na mnie zostałeś pogrążony w niezmierzonych boleściach. Przez ten bezmiar cierpień, spowodowany okrutnymi Ranami, które zadały grzechy świata, naucz mnie zachowywać z prawdziwą miłością Twoje przykazania, bo one dla tych, którzy Cię kochają są łatwą i jedyną drogą do zbawienia. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!


JEDENASTA MODLITWA

O Jezu! Niezgłębione źródło Miłosierdzia, błagam Cię na pamięć o Twoich Ranach, których dojmujący ból doszedł do szpiku kości i wypełnił wszystkie wnętrzności, wyrwij mnie nędznego z grzechu i ukryj mnie w głębi tych Ran przed zagniewanym Obliczem Sprawiedliwości, aż minie Twe oburzenie i słuszny gniew. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!


DWUNASTA MODLITWA

O Jezu! Zwierciadło prawdy, Miłości zwieńczająca wszystkie siły ducha, Znaku jedności, rozdarty i umęczony obfitym upływem godnej uwielbienia Krwi, wspomnij na niezliczone Rany, które okryły Cię od stóp do głowy. O niezmierna i totalna boleści, którą zniosłeś w swym dziewiczym Ciele z miłości ku nam. Jezu Chryste, co mogłeś nadto dla mnie uczynić? Czego jeszcze nie dokonałeś?

Zaklinam Cię, o mój Zbawicielu, wszystkie swoje Rany znacz drogocenną Krwią w moim sercu, abym mógł w nim ustawicznie czytać boleść i miłość Twoją. Spraw, aby przez moje przylgnięcie do Twojej Męki zaznaczył się w mojej duszy owoc Twych cierpień. Niech Twoja miłość wzrasta w niej codziennie do czasu, aż stanę przed Tobą, Skarbie wszystkich dóbr i wszystkich radości! O słodki Jezu, daj mi w życiu wiecznym, to o co Cię błagam. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!


TRZYNASTA MODLITWA

O Jezu! Odwieczna Potęgo, Królu nieśmiertelny i niezwyciężony, wspomnij na boleść, którą znosiłeś, kiedy opuściły Cię wszystkie siły, zarówno ciała jak i ducha, kiedy skłaniając głowę oświadczyłeś: "Wykonało się". Błagam Cię, Panie Jezu, przez zupełne wyczerpanie i przygniatający niepokój, jakich doznałeś przed dopełnieniem dzieła Odkupienia, zmiłuj się nade mną w ostatniej godzinie życia, kiedy dusza moja będzie w udręce, a serce pełne trwogi. W Tobie ufność pokładam. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!


CZTERNASTA MODLITWA

O Jezu! Jedyny Synu Ojca, Blasku i Wyrazie Jego istoty, wspomnij na serdeczne i pokorne polecenie się Ojcu w ufnej wypowiedzi: "Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego". I wtedy skonałeś. Ale choć Ciało okaleczałe i zbroczone Krwią, oddając ostatnie tchnienia, przestało żyć Twa Boska moc otworzyła źródło Miłosierdzia i wylała zdroje łask odkupieńczych dla ludzkości.

Przez tę drogocenną śmierć i wszystkie jej okoliczności błagam Cię, Królu Świętych, wzmocnij mnie i dopomóż w walce przeciw szatanowi, ciału i krwi, ażebym umarły dla świata żył tylko Tobą i dla Ciebie. Proszę gorąco, przyjmij w godzinę śmierci moją pielgrzymią i wygnańczą duszę u bram wieczności. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!


PIETNASTA MODLITWA

O Jezu! Usymbolizowany w życiodajnej winorośli, wspomnij na obficie broczącą Krew, która popłynęła hojnie z Twego Ciała jak wino z dojrzałych gron w tłoczni.

Przebity włócznią żołnierza, wylałeś wszystką Krew i Wodę do ostatniej kropli. Wisząc wysoko na krzyżu z opadłą Najświętszą Głową, stałeś się jak pęk zeschniętej mirry, bezwładny, odrętwiały, bez śladu życia na zewnątrz i we wnętrzu Ciała, aż do szpiku kości.

Przez gorzką Mękę i przez wylaną drogocenną Krew błagam Cię, o słodki Jezu, zrań moje serce łaską, ażeby łzy pokuty i miłości stały się dla mnie dniem i nocą tak potrzebne, jak chleb powszedni. Nawróć mnie całkowicie do siebie, aby me serce utworzyło dla Ciebie stałe mieszkanie, aby moja mowa była Ci miła, a koniec życia uwieńczony nadzieją spotkania się z Tobą w raju, gdzie mógłbym Cię chwalić i błogosławić na wieki wraz ze wszystkimi Świętymi. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!
Komentarze nie dot. modlitwy Tajemnica Szczęścia nie będą zamieszczane

Wasze komentarze:
 Anna: 14.02.2016, 08:39
 Panie Jezu ziekujeci za dobra.laski otzymane s twojih ronk
i blagam o zdrowie i Boze Blogoslawienstwo dla siebe,AgatkiCURKU ,ORAZ O JEJ DOBRY LOS DLA AGATKI ,S DOBRYM,POWAZNYM,ZAMOZNYM CHLOPAKIEM.
Teraz izawszei na wieki wiekuw.Amen
 Magda: 14.02.2016, 00:20
 Dziękuję Ci Jezu.
 kornela: 13.02.2016, 22:40
 Ostatnio ciężko mi jest odmawiać TS, wiem że nie odmawiam jej tak jak powinnam, ciągle albo coś mnie rozprasza i zajmuję się czymś innym albo jestem śpiąca, nie mam siły wszystko mnie tak jakoś przytłacza i sama nie wiem skąd brać te siły, zastanawiam się czy przerwać modlitwę skoro i tak mi nie wychodzi i skąd wy bierzecie siły na nowy dzień na wiarę w Pana Jezusa??? Bóg zapłać za odpowiedź
 wiesław: 13.02.2016, 20:23
 PANIE JEZU MIŁOSIERNY dziękuje ci za tą modlitwę i za łaskie jaka otrzymałem ze ją odmawiam o Jezu jako bliskość czuje gdy tą modlitwę odmawiam jak ja błądziłem dziękuje ci PANIE I BOŻE MÓI
 ella: 13.02.2016, 19:38
 Dziękuję ci Panie Boże,za łaski dla mnie i mojej rodziny.Miej nas w swojej opiece i trosce. Daj mi zdrowie i siłę,żebym mogła opiekować się moimi bliskimi.Jezu Ufam Tobie.
 Matka zatroskana: 13.02.2016, 18:53
 Panie Jezu dziękuję Ci za wysłuchane moje prośby.Za to,że mój syn już trzeci rok nie pije , że wreszcie żyje w sakramentalnym związku małżeńskim.JEZU UFAM TOBIE.
 do michalina: 13.02.2016, 18:04
 Szanowna Pani twój smutek uderza i ja osobiście jako przyjaciel i chrześcijanin nie mogę pozwolić Ci się smucić a tym bardziej Jezus Chrystus napewno to dostrzega ,do mnie dociera tak negatywna energia od Pani takie zdegenerowanie życiowe czy to tak musi być ,czy jest aż tak źle , ja uważam że nie, naprawdę można to pokonać zawieżyć i oddać Jezusowi wszystko on zwyciężył zło trzy razy i to jako zwykły człowiek pokonał szatana pokazał że można to osiągnąć gdyby Pani chciała porozmawiać to na gg możemy
jeżeli Pani chce . Jestem gotów pomóc dobrym słowem i radą jeżeli ino Bóg mnie oświeci ,Chwała Bogu trójjedynemu i Maryji królowej nieba ,szczęść Boże ludziom dobrej woli.
Jezusowi Chrystusowi wszystko to zło co nas trapi zwycięzcy wszystkiego zła on
pokonał szatana i to trzy razy i był człowiekiem normalnym


zwykłym dlatego jest pośrednikiem dla swego Ojca od ludzi zna trudy i zmartwienia które nas trapią i dlatego jest tak wspaniały nie zapominajmy że jest narówni z Bogiem Ojcem on sprawuje piecze i czeka żeby powieżyć mu to wszystko i doskonale nas rozumie ,nasze słabości go też dotyczyły i trapiły warto je zanużyć w jego ranach śmierci krzyżowej i męce on
w niebie on może wszystko człowiek nic on może uwolnić
z wszystkiego zła i to tak praktycznie za nic oczekuje tylko oddanie się właśnie jemu na wieczność , jeżeli Pani potrzebuje rozmowy nie mam dużo czasu bo Pracuje ale moge wieczorami pogadać poza tym portalem na gg proszę podać numer jeśli to Pani potrzebuje . Wierzę w Ciebie Jezu Chryste i ufam Tobie i wierze że nic nie dzieje się bez twojej przyczyny. Zbaw nas jeżeli jest taka Twoja Wola i na to zasługujemy ,bo Ty jesteś Bogiem miłosierdzia i przebaczenia Amen.
 Do Midany: 12.02.2016, 21:28
 Z ze smutkiem przeczytałam Twoja wypowiedz ktos modli sie 30 minut ktos 20 ktos 15...Mysle ze to nie nam oceniać kto i jak sie modli...każda modlitwa jest wazna.Kiedys Moj przewodnik duchowy powiedział nawet klepanka ma sens i sile...czasem odmawiam Modltiwy bardzo szybko czasem wolno i je analizuje mysle,ze kazdy robi to tak jak czuje i próbuje bo to droga gdybym sie
 matka: 12.02.2016, 21:27
 PANIE JEZU BŁAGAM O NAWRÓCENIE MOJEGO ZIĘCIA. JEZU JAK ZAWSZE UFAM TOBIE.
 czas: 12.02.2016, 19:57
 Wielkiego Postu niech będzie okazją abyśmy razem zrobili coś dobrego dla Chrystusa, przyłączcie się do akcji rozpowszechniania Tajemnicy Szczęścia, wystarczy choć raz książeczkę z modlitwą zostawić w publicznym miejscu aby znalazł ją ktoś przez przypadek, Pan Jezus sam zadba o to by trafiła ona w odpowiednie ręce;)
 do Doroty: 12.02.2016, 19:48
 Postaraj się swój ból ofiarować Panu Jezusowi, pamiętaj że On cierpiał o wiele bardziej za nasze grzechy, w Jego mocy jest ciebie wesprzeć lub całkiem uzdrowić, proś i oddaj się całkowicie woli Zbawiciela, może zdarzyć się tak że ulgę poczujesz natychmiast, pamiętaj żeby podziękować za to Chrystusowi
 Michalina: 12.02.2016, 15:47
 Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami i nad całym światem!
 Michalina: 12.02.2016, 05:17
 Boże proszę o przemianę dla mnie przed odejściem z tego świata!Jezu ufam Tobie!
 midana: 12.02.2016, 00:13
 Tajemnica Szczęścia to piękne modlitwy . Odmawiajcie je jeżeli pragniecie otrzymać te obietnice które Bóg przekazał św.Brygidzie,ale wskazał również że wysłucha każdego kto Go będzie prosił w swojej intencji.Ja zawsze gdy kolejny raz zaczynam je odmawiać przedstawiam Bogu moją prośbę.No i przede wszystkim zacząć od spowiedzi. Odmawiam T.s już parę lat zawsze zostałam wysłuchana .Przeżyłam dramat syn był narkomanem .Pełna nadziei odmawiałam te modlitwy ,z wiarą i ufnością.30 minut dziennie .Nie wyobrażam sobie że miałabym je odmòwić w ciągu 15-minut ,To nie ma być klepanie!!!.Jak chcecie być wysłuchani! jak lekceważycie Pana Boga..Po około15 miesiącach zostałam wysłuchana .Syn wrócił do domu ze słowami Mamo pomóż mi- Przyjełam go.Iod tego dnia już nigdy nie wyciągną ręki po narkotyki.Gdy powrócił pół roku nie pracował ,przez2miesiące nie wychodził zdomu
.A ja trwałam namodlitwach.I zwyciężył,Bóg wysłuchał mnie w 100 procentach. Od tego czasu minęło 14 lat Szczęść Boże wszystkim.!
 M: 11.02.2016, 23:03
 Odmawiam TS trzeci rok. Tyle samo 7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Maryjo ku czci Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa. Te modlitwy mają nieprawdopodobna moc. Im dłużej się je odmawia tym bardziej ufa się Bogu i z każdym dniem jest lepiej. A kiedy jest gorzej, łatwiej te gorsze chwile się znosi. To prawda co napisane jest w obietnicach, zwłaszcza o osiąganiu pewnego stopnia doskonałości (podkreślmy pewnego). Ta doskonałość objawia się w częstszej i pełniejszej obecności Boga w życiu. A kiedy Bóg jest z nami... któż przeciwko nam?
 Zofia: 11.02.2016, 22:34
 Panie Jezu proszę o łaskę nawrócenia dla mojego syna i męża oraz o uzdrowienie z choroby alkoholowej mojego syna .Jezu ufam Tobie.
 bartosz: 11.02.2016, 22:30
 dziekuje ci za wszystkie laski za mojego ukovhamego synka nawet za wszystkie,cierpienia i bol ktory mnie spotkal w ostanim 1,5 roku ....ale,imza wszystko comwczeniej mi dales....wierze ze przede mna lepsze dni i ze znowu bede szczesliwy ..zachowaj od zlego daj zdrowie radosc milosc pomoz stawac sie lepszym czlowiekiem lepszym ojcem ....
 Elżbieta: 11.02.2016, 20:37
 Boże dziękuję za wszystkie łaski jakie otrzymaliśmy. Proszę Cię o dar macierzyństwa i ojcostwa- wierzę, że obdarzysz nas tym cudem !
 krystyna: 11.02.2016, 20:03
 Panie Jezu zachowaj mnie i moją rodzinę w zdrowiu.
 Halina: 11.02.2016, 08:13
 Proszę o zdrowie dla syna Łukasz, Bartosza męża Jerzego i dla mnie oraz o opiekę nad nami. Jezu Ufam Tobie.
 
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


Autor

Treść
[ Powrót ]
Daj plusika:
[ Strona główna ]
 Partnerzy medialni:

O stronie... | Ogłoszenia | Konkurs | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2016 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej