Kartki Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Czat Opowiadania Perełki


Tajemnica Szczęścia
Jak odmawiać?
Każdego dnia należy odmówić
15 modlitw przez okres
jednego roku.
Piętnaście modlitw

PIERWSZA MODLITWA

O Jezu Chryste! Słodkości odwieczna wszystkich obejmujących Cię miłością. Radości przewyższająca wszelkie szczęście i oczekiwanie, prawdziwe Zbawienie i Nadziejo każdego grzesznika. Ty, który objawiłeś, że największym Twoim zadowoleniem jest być między ludźmi, tak że z miłości dla nich po upływie zapowiedzianych czasów przyjąłeś naturę ludzką, wspomnij sobie, o Jezu, wszystkie cierpienia zniesione od chwili poczęcia, a zwłaszcza w czasie swojej świętej Męki, jak to przewidziała odwieczna myśl Boża i jak zdecydowała wola Najwyższego.

Wspomnij sobie, Panie, że urządzając Wieczerzę Eucharystyczną wraz z uczniami, po umyciu im nóg, dąłeś swoje Najświętsze Ciało i drogocenną Krew, a udzielając pociechy z właściwą sobie dobrocią przepowiedziałeś bliską swoją Mękę. Wspomnij na smutek i gorycz, które w udręczonej Duszy odczułeś, wyznając wobec najbliższego otoczeni: "Smutna jest dusza moja aż do śmierci".

Wspomnij wszystkie obawy, niepokoje i boleści, które Twoje delikatne Ciało zniosło przed ukrzyżowaniem, kiedy po odprawieniu po raz trzeci modlitwy, oblewając się krwawym Potem, zostałeś zdradzony przez swojego ucznia Judasza, aresztowany przez wybrany naród, oskarżony przez fałszywych świadków, niesprawiedliwie sądzony przez trzech sędziów tuż przed uroczystym świętem Wielkanocy czyli Paschy. Wspomnij, że przywiązano Cię do słupa i rozdarto Ciało biczami, że byłeś obnażony z własnych szat i odziany w inny strój na pośmiewisko, że Cię ukoronowano cierniami do ręki włożono trzcinę, zasłonię to oczy i twarz, że Cię policzkowano i obrzucono obelgami.

Na pamiątkę tych wszystkich zniewag i boleści, które wycierpiałeś w okresie poprzedzającym Mękę Krzyża, daj mi przed nadejściem śmierci przeżyć prawdziwą skruchę serca, szczerą i całkowitą spowiedź, odprawić godne zadośćuczynienie i otrzymać odpuszczenie wszystkich grzechów. Amen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje; przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!


DRUGA MODLITWA

O Jezu! Prawdziwa wolności Aniołów, Raju niezmąconego szczęścia, wspomnij sobie na odrazę i smutek, które odczuwałeś, kiedy nieprzyjaciele otoczyli Cię jak wściekłe lwy i tysiącami zniewag, policzkowaniem, kaleczeniem i innymi wymyślnymi udrękami prześcigali się w zadawaniu cierpień. Ze względu na te tortury i na stek obelżywości, błagam Cię, Boski Zbawicielu, wyzwól mnie z więzów wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, a roztaczając błogosławioną opiekę prowadź drogą doskonałości do zbawienia wiecznego. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!


TRZECIA MODLITWA

O Jezu! Stworzycielu nieba i ziemi, którego żadna rzecz nie może ograniczyć ani objąć, Ty który ogarniasz i zespalasz wszystkich swoją potęgą, wspomnij sobie na gorzką boleść, którą odczuwałeś, kiedy kaci, przywiązując Twoje święte ręce i nogi do krzyża, przeszyli je na wylot grubymi, stępionymi gwoździami. Rozciągając Cię z niesłychanym okrucieństwem na krzyżu, nie syci Twych cierpień, miotali obelgami na wszystkie strony i dając upust swojej wściekłości, powiększali Twoje Rany przez zadawanie dodatkowych katuszy.

Ze względu na ogrom cierpień, których doświadczyłeś podczas ukrzyżowania, daj mi Twoją świętą bojaźń i Twoją prawdziwą miłość. Amen

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!


CZWARTA MODLITWA

O Jezu! Lekarzu niebieski, wzniesiony na krzyżu, by nasze rany uleczyć Twoimi, wspomnij na obicia i złamania, jakich doznałeś w swoich członkach, tak, że każdy z nich został w jakiś sposób naruszony. Od stóp do głów nie znaleziono miejsca na Twoim Ciele, które nie byłoby pokryte raną. W takim stanie poniżenia, zapominając o własnych cierpieniach, nie przestawałeś modlić się do Ojca za nieprzyjaciół słowami: "Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą co czynią"!

Na mocy tego bezgranicznego Miłosierdzia i na pamiątkę owej boleści, spraw, żeby pamięć o Twojej gorzkiej Męce przywiodła nas do doskonałej skruchy i przyniosła odpuszczenie wszystkich popełnionych grzechów. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!


PIĄTA MODLITWA

O Jezu! Zwierciadło odwiecznego Blasku, wspomnij na smutek, którego doznałeś, kiedy w świetle Boskiego poznania, rozważając nad przeznaczeniem tych, którzy mieli być odkupieni dzięki zasługom Twojej świętej Męki, widziałeś zarazem wielkie tłumy skazanych, którzy szli na potępienie z powodu rozlicznych grzechów. Żal Ci było tych nieszczęśliwych ludzi zgubionych i zrozpaczonych.

Przez to bezgraniczne współczucie i miłosierdzie, a zwłaszcza przez wzruszającą dobroć okazaną skruszonemu łotrowi współukrzyżowanemu na Golgocie, kiedy mu powiedziałeś: "Dziś ze Mną będziesz w raju!", błagam Cię o słodki Jezu, okaż miłosierdzie mnie grzesznemu w godzinę śmierci. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!


SZÓSTA MODLITWA

O Jezu! Łaskawy i upragniony Królu, wspomnij na boleść, którą odczułeś, kiedy nagi jak nędzarz, przykuty do krzyża, zostałeś na tym drzewie hańby wyśmiany i wzgardzony. Wszyscy Twoi krewni i przyjaciele opuścili Cię z wyjątkiem ukochanej Matki, która stała wiernie przy Tobie podczas konania. Ty zaś poleciłeś Ją swojemu wiernemu Uczniowi, mówiąc do Najświętszej Maryi Panny: "Niewiasto, oto syn Twój" i do świętego Jana: "Oto Matka Twoja!"

Błagam Cię, o mój Zbawicielu, przez miecz boleści, który ongiś przeszył duszę Twojej Najboleśniejszej Matki, współczuj ze mną we wszystkich utrapieniach i doświadczeniach, zarówno cielesnych jak i duchowych, abym je wszystkie przezwyciężył w życiu a zwłaszcza w ostatniej godzinie przed nadejściem śmierci. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!


SIÓDMA MODLITWA

O Jezu! Źródło niewyczerpanej litości, który z głęboką miłością wypowiedziałeś na krzyżu tęsknotę: "Pragnę!". Było to pragnienie zbawienia rodzaju ludzkiego. Proszę Cię, o mój Odkupicielu, rozpal pragnienia naszych serc, byśmy wytrwale we wszystkich podejmowanych czynnościach dążyli do doskonałości. Wygaś w nas całkowicie pożądliwość ciała i żądze światowe. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!


ÓSMA MODLITWA

O Jezu! Słodyczy serc, niepojęta Dobroci, przez gorzką żółć i ocet, których skosztowałeś na krzyżu z miłości ku nam, spraw, byśmy godnie przyjmowali Twoje Ciało i Twoją bezcenną Krew, lekarstwo i pociechę naszych dusz, w czasie ziemskiego pielgrzymowania i w godzinie śmierci. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!


DZIEWIĄTA MODLITWA

O Jezu! Cnoto królewska, Radości ducha, wspomnij na boleść, którą znosiłeś, kiedy zatopiony w smutku z powodu zbliżającej się śmierci, znieważony i wykpiony przez wybrany naród, opuszczony przez Ojca Twego, wołałeś głośno: "Boże Mój, Boże Mój, czemuś Mnie opuścił?"

Zaklinam Cię, o mój Zbawicielu, przez doznaną trwogę, abyś mnie nie opuścił podczas cierpienia i trwogi, jakie wywołuję zbliżająca się śmierć i sąd Boży. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!


DZIESIĄTA MODLITWA

O Jezu! Który jesteś Początkiem i Końcem wszystkich rzeczy, Życiem i Szczytem cnót, wspomnij sobie, że ze względu na mnie zostałeś pogrążony w niezmierzonych boleściach. Przez ten bezmiar cierpień, spowodowany okrutnymi Ranami, które zadały grzechy świata, naucz mnie zachowywać z prawdziwą miłością Twoje przykazania, bo one dla tych, którzy Cię kochają są łatwą i jedyną drogą do zbawienia. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!


JEDENASTA MODLITWA

O Jezu! Niezgłębione źródło Miłosierdzia, błagam Cię na pamięć o Twoich Ranach, których dojmujący ból doszedł do szpiku kości i wypełnił wszystkie wnętrzności, wyrwij mnie nędznego z grzechu i ukryj mnie w głębi tych Ran przed zagniewanym Obliczem Sprawiedliwości, aż minie Twe oburzenie i słuszny gniew. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!


DWUNASTA MODLITWA

O Jezu! Zwierciadło prawdy, Miłości zwieńczająca wszystkie siły ducha, Znaku jedności, rozdarty i umęczony obfitym upływem godnej uwielbienia Krwi, wspomnij na niezliczone Rany, które okryły Cię od stóp do głowy. O niezmierna i totalna boleści, którą zniosłeś w swym dziewiczym Ciele z miłości ku nam. Jezu Chryste, co mogłeś nadto dla mnie uczynić? Czego jeszcze nie dokonałeś?

Zaklinam Cię, o mój Zbawicielu, wszystkie swoje Rany znacz drogocenną Krwią w moim sercu, abym mógł w nim ustawicznie czytać boleść i miłość Twoją. Spraw, aby przez moje przylgnięcie do Twojej Męki zaznaczył się w mojej duszy owoc Twych cierpień. Niech Twoja miłość wzrasta w niej codziennie do czasu, aż stanę przed Tobą, Skarbie wszystkich dóbr i wszystkich radości! O słodki Jezu, daj mi w życiu wiecznym, to o co Cię błagam. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!


TRZYNASTA MODLITWA

O Jezu! Odwieczna Potęgo, Królu nieśmiertelny i niezwyciężony, wspomnij na boleść, którą znosiłeś, kiedy opuściły Cię wszystkie siły, zarówno ciała jak i ducha, kiedy skłaniając głowę oświadczyłeś: "Wykonało się". Błagam Cię, Panie Jezu, przez zupełne wyczerpanie i przygniatający niepokój, jakich doznałeś przed dopełnieniem dzieła Odkupienia, zmiłuj się nade mną w ostatniej godzinie życia, kiedy dusza moja będzie w udręce, a serce pełne trwogi. W Tobie ufność pokładam. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!


CZTERNASTA MODLITWA

O Jezu! Jedyny Synu Ojca, Blasku i Wyrazie Jego istoty, wspomnij na serdeczne i pokorne polecenie się Ojcu w ufnej wypowiedzi: "Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego". I wtedy skonałeś. Ale choć Ciało okaleczałe i zbroczone Krwią, oddając ostatnie tchnienia, przestało żyć Twa Boska moc otworzyła źródło Miłosierdzia i wylała zdroje łask odkupieńczych dla ludzkości.

Przez tę drogocenną śmierć i wszystkie jej okoliczności błagam Cię, Królu Świętych, wzmocnij mnie i dopomóż w walce przeciw szatanowi, ciału i krwi, ażebym umarły dla świata żył tylko Tobą i dla Ciebie. Proszę gorąco, przyjmij w godzinę śmierci moją pielgrzymią i wygnańczą duszę u bram wieczności. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!


PIETNASTA MODLITWA

O Jezu! Usymbolizowany w życiodajnej winorośli, wspomnij na obficie broczącą Krew, która popłynęła hojnie z Twego Ciała jak wino z dojrzałych gron w tłoczni.

Przebity włócznią żołnierza, wylałeś wszystką Krew i Wodę do ostatniej kropli. Wisząc wysoko na krzyżu z opadłą Najświętszą Głową, stałeś się jak pęk zeschniętej mirry, bezwładny, odrętwiały, bez śladu życia na zewnątrz i we wnętrzu Ciała, aż do szpiku kości.

Przez gorzką Mękę i przez wylaną drogocenną Krew błagam Cię, o słodki Jezu, zrań moje serce łaską, ażeby łzy pokuty i miłości stały się dla mnie dniem i nocą tak potrzebne, jak chleb powszedni. Nawróć mnie całkowicie do siebie, aby me serce utworzyło dla Ciebie stałe mieszkanie, aby moja mowa była Ci miła, a koniec życia uwieńczony nadzieją spotkania się z Tobą w raju, gdzie mógłbym Cię chwalić i błogosławić na wieki wraz ze wszystkimi Świętymi. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!
Komentarze nie dot. modlitwy Tajemnica Szczęścia nie będą zamieszczane

Wasze komentarze:
 JA: 02.08.2015, 22:10
 OFIAROWUJE JEZU ZBAWICIELU MOJ te modlitwe jako pokute za rany ktore Tobie zadalam przez grzechy moje i prosze o wybaczenie-bardzo zaluje ze CIEBIE zaniedbalam w twoje rece oddaje wszystko co mam i prosze uwolnij moja rodzine od wszelkich zniewolen ;JEZUmoja rodzina potrzebuje Ciebie dzisiaj ,jutro zawsze JEZU UFAM TOBIE
 mama: 02.08.2015, 21:14
 Panie Boze Ty wiesz wszystko Prosze Ty jestes Panem dobrych i mniej dobrych ludzi Ty kochasz wszystkich Ja to tak rozumuje Panie.Tylko Ty mozesz sprawic ze bedzie inaczej Ufam Tobie do ostatniego mojego tchnienia.Duchu Sw prosze spraw aby ten slub byl wielkim respektem dla Boga mimo ze kaplan opuscil nas bo maz mojej corki nie jest katolikiem Na probie powiedzial robcie jak czujecie ale wiem ze Bog nas nie zostawi i ta kleska stanie sie zwycestwem Jezu ufam Tobie
 mama: 01.08.2015, 14:32
 Panie Boze Ty wiesz wszystko Prosze Ty jestes Panem dobrych i mniej dobrych ludzi Ty kochasz wszystkich Ja to tak rozumuje Panie.Tylko Ty mozesz sprawic ze bedzie inaczej Ufam Tobie do ostatniego mojego tchnienia.Duchu Sw prosze spraw aby ten slub byl wielkim respektem dla Boga mimo ze kaplan opuscil nas bo maz mojej corki nie jest katolikiem Na probie powiedzial robcie jak czujecie ale wiem ze Bog nas nie zostawi i ta kleska stanie sie zwycestwem Jezu ufam Tobie
 Zbyszeik: 01.08.2015, 14:10
 To działa!!!......Nie wiem od kiedy odmawiam tajemince szczescia-chyba jakis miesiąc a to juz działa!!!Proszę uwierzcie!!!Nie jest ważne kiedy zaczeliście i kiedy skonczycie...odmawiajcie JA zawsze!!!Nie liczcie kidy zaczeliscie ile do konca


 Zos do Katarzyny: 01.08.2015, 13:07
 W mojej książeczce jest takie wyjaśnienie:"Z relacji Świętej wynika,że każdy,kto codziennie podejmuje to religijne ćwiczenie,odmówi łącznie w ciągu roku tyle modlitw wraz z Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo,ile nasz Zbawiciel otrzymał ciosów podczas swej bolesnej Męki".........Jeśli ktoś w razie"wyjątkowej"sytuacji ,czy nie wyjątkowej nie odmówi w danym dniu i nadrabia w innych dniach ,czy odmawia kilka dziennie to jego sprawa........ale nie zalecajmy tego innym......."wymagajmy od siebie choćby inni od nas nie wymagali"........
 Ewa: 31.07.2015, 23:32
 Siła jest w grupie! A my jesteśmy tą grupą , którą wspiera Modlitwa Do Świętej Brygidy.
 Agnieszka : 31.07.2015, 22:03
 Witam ja zaczęłam odmawiać Tajemnice Szczęścia wczoraj w dzień moich urodzin bardzo chciałabym wytrwać..modlitwy te ofiaruję też za dusze moich kochanych rodziców którzy niedawno zmarli..tata w styczniu a mama w kwietniu..może wstawiają się za mną u Boga..muszę wytrać
 Agnieszka : 31.07.2015, 21:59
 Witam ja zaczęłam odmawiać Tajemnice Szczęścia wczoraj w dzień moich urodzin bardzo chciałabym wytrwać..modlitwy te ofiaruję też za dusze moich kochanych rodziców którzy niedawno zmarli..tata w styczniu a mama w kwietniu..może wstawiają się za mną u Boga..muszę wytrać
 Katarzyna: 31.07.2015, 12:32
 Mam książeczkę Tajemnica Szczęścia, w której jako objaśnienie jak odmawiać te modlitywy, podane są słowa skierowane przez Pana Jezusa do św. Brygidy:
"Moje ciało otrzymało 5480 ciosów. Jeżeli chcesz je uczcić pobożną praktyką, zmów 15 Ojcze nasz i 15 Zdrowaś z modlitwami, których cię nauczyłem podczas całego roku. W ten sposób w ciągu roku uczcisz każdą Moją Ranę".
 Katarzyna: 31.07.2015, 12:22
 Według mnie skoro "podczas roku", to jeśli w razie wyjątkowej sytuacji nie odmówię modlitw, to mogę nadrobić to następnego dnia. Ważniejsze, żeby była to pobożna modlitwa, a nie odklepywanie.
 Katarzyna: 31.07.2015, 12:05
 Mam książeczkę Tajemnica Szczęścia, w której jako objaśnienie jak odmawiać te modlitywy, podane są słowa skierowane przez Pana Jezusa do św. Brygidy:
"Moje ciało otrzymało 5480 ciosów. Jeżeli chcesz je uczcić pobożną praktyką, zmów 15 Ojcze nasz i 15 Zdrowaś z modlitwami, których cię nauczyłem podczas całego roku. W ten sposób w ciągu roku uczcisz każdą Moją Ranę".
 Ewa: 30.07.2015, 23:07
 Agata 16 jestem z Tobą ! I modlę się o twoja wytrwanie . To jest niesamowita siła i wiara nadana od Boga a Ty jak znalazłaś się na tej stronie to my Ci pomożemy i wytrważ ja modlę się o Twoje wytrwanie !
 Zos GM: 30.07.2015, 14:43
 Kochani,prośby do Grupy o modlitwę umieszczamy na stronie Pogotowie Modlitewne a nie na TS.Wejście na tej samej stronie u góry -P o g o t o w i e M o d l i t e w n e .Pozdrawiam
 ZF: 30.07.2015, 09:29
 Witam, Najważniejsze aby odmawiać modlitwy na chwałę Pana z ufnością i wiarą w Jego moc i miłość a nie po to tylko aby obietnice zaczęły "działać". On nam udzieli potrzebnych łask jeśli Jemu powierzymy swoje życie i poddamy się Jego woli nie kalkulujmy, Pan udziela łask za darmo, a wytrwałość w modlitwie i systematyczność ma służyć wyrabianiu hartu ducha w nas słabych to jest jeden z elementów pracy nad sobą. Przyjdzie dzień, że codzienna modlitwa stanie się przyjemnością, czymś wyczekiwanym i takiej łaski od Boga wszystkim życzę.
 Danuta: 29.07.2015, 14:05
 Jezu ile razy upadałeś,niosąc i mój krzyż,nie zwątpiłeś niosłeś dalej,jakże jestem Ci wdzięczna że stanąłeś na mojej drodze życia,pozwól kochać Ciebie,taką miłością bez warunkową,taką Twoją Jezu.Od dziś Jezu Miłości zaczęłam odmawiać..Tajemnicę Szczęścia.Jezu bądź w każdej minucie dnia i nocy przy mnie.
 Danuta: 29.07.2015, 13:14
 Jezu ile razy upadałeś,niosąc i mój krzyż,nie zwątpiłeś niosłeś dalej,jakże jestem Ci wdzięczna że stanąłeś na mojej drodze życia,pozwól kochać Ciebie,taką miłością bez warunkową,taką Twoją Jezu.Od dziś Jezu Miłości zaczęłam odmawiać..Tajemnicę Szczęścia.Jezu bądź w każdej minucie dnia i nocy przy mnie.
 Lilia: 29.07.2015, 10:27
 Wg mnie modlitwe nalezy odmawiac, tak jak jest powiedziane. CODZIENNIE przez cały rok. Jesli któregos dnia zapomniałes/as zaczynasz od nowa. Oczywiscie modły nie pójdą w zapomnienie i napewno są wazne w oczach Stwórcy, no ale sorry.. Trzeba byc konsekwentnym w swym modlitewnym postanowieniu. I wydaje mi sie,ze o to własnie w tej modlitwie głównie chodzi. Równie dobrze mogę sobie odmówic ją w nawet kilka dni, klepiąc od rana do wieczora... Napisane wyraznie-Codziennie, kazdego dnia przez rok. Więc takie pytania "czy moge odmówic w pół roku", albo "jak zapomne to czy odmawiając jednego dnia dwa razy bedzie sie liczyc", są wręcz dziecinne. Jezus dal Wam odpowiedz na to pytanie. Ja juz odmawiam 10 miesięcy. Dla mnie to sukces, gdyz nie byłam nigdy specjalnie rozmodlona. Zmuszam sie aby ja odmówic. Im blizej konca tym bardziej mi się nie chce. Ale dotrwam. Wierzę, ze Bóg to moje roczne"klepanie" jakos tam sobie policzy...
 Adam : 28.07.2015, 23:30
 Moja babcia zmarła 14.01.1994 r. wówczas zacząłem odmawiać Tajemnice Szczęścia. Odmawiałem przez kilka lat, potem miałem przerwę. Myślę, że odmawiałem ją już przez kilkanaście lat. Nauczyłem tej modlitwy żonę i syna. Wszystkim rozpoczynającym życzę wytrwałości.
 Do Roza: 28.07.2015, 20:07
 Ja nie wiem Ja sie modlilem aby mi PAN BOG odpuscil wszystkie grzechy te o ktorych wiedzialem i te o ktorych nie wiedzialem. Nie prosilem o laski a dostalem i dostaje ich bardzo duzo. Polecam te modlitwe pokore zal za grzechy i szczerosc w rozmowach-modlitwie- z PANEM BOGIEM.
 aa: 28.07.2015, 16:52
 @bb
Mam podobna sytuacje tylko to zona chce odejsc.
Pomodle sie za Pania i tez prosze o modlitwe w intencjach Matki Najswietszej . Pozdrawiam serdecznie.
 
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


Autor

Treść
[ Powrót ]
Daj plusika:
[ Strona główna ]
Miłość czy MIŁOŚĆ? Czyli sztuka chodzenia ze sobą Miłość czy MIŁOŚĆ? Czyli sztuka chodzenia ze sobą
Katarzyna Jarosz, Tomasz Jarosz
Jest tak wiele pytań na temat miłości, które zadajesz sobie codziennie. Czy czasami masz wrażenie, że te pytania są bez odpowiedzi? Mamy dla Ciebie rozwiązanie... » zobacz więcej
 Partnerzy medialni:

O stronie... | Ogłoszenia | Konkurs | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2015 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej