Rozwa풹nia Mi쿽뜻 Modlitwy Czytelnia 촵de쿸o Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Pere쿸i
Samotno뜻 miejscem spotkania z Bogiem

     Dla wielu osb 퓓j켧ych w celibacie najtrudniejsza jest samotno뜻. Jak nada jej sens?

     Niezale퓆ie od tego, czy 퓓jemy w ma냄estwie czy nie, fundamentalnym cierpieniem istoty ludzkiej jest poczucie osamotnienia, niebycia kochanym i s켨zenie, 풽 nigdy nim si nie bdzie. Odkrywaj켧 ciemno턢i i lki, jakie w nas s, jedni pogr굻aj si w smutku, inni rozwijaj swoje super-ego lub uciekaj w intelekt, estetyk, prac lub bezpo턳ednie przyjemno턢i... Inni szukaj kompensacji w agresji, alkoholu, narkotykach. Rozpaczliwie szukamy sposobu wype쿻ienia pustki, jaka w nas jest. Zagubili턬y gdzie intuicj serca, ktra czyni nas wra퓄iwymi na innych i ich potrzeby, a ktra jest fundamentem komunii i wzajemnego zaufania. Wyj턢ie z samotno턢i oznacza, by ju nigdy wicej nie ucieka od swojej s쿪bo턢i, poniewa kocha, to znaczy sta si podatnym na zranienie, to pozwoli, by do g쿽su dosz쿽 w nas dziecko.

     Czy wyj뜻 z samotno턢i, to znaczy nauczy si kocha?

     Tak! Prawdziwa mi쿽뜻 wyprowadza nas z izolacji. Zdobywanie dojrza쿽턢i emocjonalnej pozwala osi켫n길 wewntrzn wolno뜻 i d굻y do wikszej komunii z innymi lud펛i. Dziecko potrzebuje bardzo du퓇 czasu, zanim osi켫nie dojrza쿽뜻 fizyczn, intelektualn i emocjonaln oraz stanie si zdolne zmierzy si ze 턻iatem. Na poziomie psychicznym dojrza쿽뜻 pojawia si, gdy jeste턬y zdolni znie뜻 napicia, agresj. Zdoby dojrza쿽뜻 serca, to by zdolnym kocha swojego nieprzyjaciela i sta si m轅czyzn lub kobiet pokoju, to znaczy zawsze by gotowym przebacza.

     A co przeszkadza w osi켫niciu tej dojrza쿽턢i?

     Strach! Boimy si spotka z lud펛i, boimy si wi콄ania z nimi, bycia odpowiedzialnym za innych, dzielenia si w쿪snymi s쿪bo턢iami i wzajemnych zale퓆o턢i. Nie wiemy, dok켨 druga osoba mo풽 nas zaprowadzi, wic zamykamy si. I wtedy wybieramy ucieczk! Dziecko mwi sobie: "Kiedy bd du퓓, bdzie lepiej". Kiedy jeste턬y troch starsi: "Jutro bdzie lepiej"; "kiedy bd mia prac, bdzie lepiej". Potem mwimy sobie: "Kiedy si o풽ni, bd szcz沅liwy". Ale codziennie widzimy tak sam min! "Kiedy bdziemy mieli dzieci...". "Kiedy one bd doros쿮...". Ale w쿪턭ie wtedy zaczynaj si problemy! "Kiedy bdziemy ju tylko we dwoje...!" Mwimy wic: "Kiedy byli턬y m쿽dzi, tak by쿽 dobrze!"

     Kiedy od czego uciekam, 퓓j jak we 턭ie. Bardzo trudno jest nam 퓓 dniem dzisiejszym. Nadzieja p퀉nie z akceptacji rzeczywisto턢i tak, jaka ona jest. Chodzi wic o to, by przyj길, zaakceptowa g녠bokie zranienie ludzkich uwarunkowa. Kiedy odkrywamy, 풽 jeste턬y 턻i켾yni Ducha 쫤itego i 풽 On 퓓je w nas, nie boimy si ju swojej s쿪bo턢i i krucho턢i. To jest sakrament samotno턢i: miejsce obecno턢i Boga.

     Wydaje si, 풽 aby wyj뜻 z samotno턢i, wa퓆iejsze jest osi켫nicie pewnej dojrza쿽턢i wewntrznej ni znalezienie m轅a czy 퓇ny.

Akceptacja r璨nic wymaga dojrza쿽턢i serca i ducha, ktrej cz쿽wiek nie posiada od razu. Czsto zamiast prawdziwej akceptacji drugiej osoby, pojawia si pragnienie stopienia si z ni: kochamy si, 퓓jemy w jedno턢i, ale tak naprawd nie szanujemy drugiej osoby z jej r璨nicami i jej potrzeb rozwoju. Szacunek wymaga dialogu. Wymaga, by턬y drugiej osobie zostawili przestrze, jakiej ona potrzebuje do wzrostu, by턬y nie okupowali jego granic.

     Je턫i chcemy, by druga osoba mog쿪 퓓, tym bardziej trzeba zostawi jej przestrze. A to zak쿪da cierpienie i wymaga wewntrznej si퀉. Tylko mi쿽뜻 pozwala dokona przej턢ia od "inni dla mnie" do "ja dla innych".

     Ka풼ego dnia trzeba czyni ma퀉 wysi쿮k, by przekracza swj egoizm i nie pozwala, by kierowa퀉 nami ciemno턢i i lki, ktre s w ka풼ym z nas. Nale퓓 pozosta skupionym na wzrastaniu w mi쿽턢i i s퀅풺ie oraz na tym, co stanowi 펢d쿽 ka풼ej wsplnoty: na samym Bogu. W쿪턭ie w ten sposb osoby odkrywaj w쿪sne powo쿪nie. Maj켧 kochaj켧e serce, zdolne do s퀅풺y i do mi쿽턢i, m轅czy펝i i kobiety mog nawi콄ywa prawdziwe relacje, poniewa maj swoj to퓋amo뜻. Ich w쿪sna seksualno뜻, bd켧 lepiej zintegrowana ze zdolno턢i nawi콄ywania kontaktu z innymi, nie jest ju tylko szaleczym odruchem po엽dania. Kiedy serce i w쿪sna to퓋amo뜻 s umocnione, osoba mo풽 my턫e o podjciu zaanga퓇wania takiego jak ma냄estwo, kap쿪stwo czy 퓓cie konsekrowane.

     Wiele osb mwi o swoich trudno턢iach w opanowaniu sfery seksualnej, ktre przeszkadzaj im w nawi콄aniu prawdziwego kontaktu z drug osob...

     Ka풼a istota ludzka jest niekompletna, nasze cia쿪 s niekompletne: m轅czyzna potrzebuje kobiety, kobieta potrzebuje m轅czyzny. Oboje s istotami p쿬iowymi, zorientowanymi jedna na drug. Codziennie coraz bardziej odkrywam, jak bardzo ludzka p쿬iowo뜻 jest rzeczywisto턢i cenn, a jednocze턭ie bolesn. Je턫i m轅czyzna nie osi켫n교 wewntrznej jedno턢i, bdzie gnbi kobiet, traktowa j jak przedmiot. Zamiast widzie w niej swoj umi쿽wan, osob wezwan do rozwoju, bdzie chcia j zdoby i posi굡 wy낢cznie dla siebie. Nie bdzie wic zdolny nawi콄a g녠bokiej relacji. Kobieta tak풽 umie w ukryciu odwzajemni si m轅czy펝ie.

     Media pobudzaj popd seksualny i banalizuj relacje seksualne, usuwaj켧 z nich wymiar 턻ito턢i spotkania dwch osb z낢czonych ma냄estwem. Najwa퓆iejsze jest wic to, by pomc m轅czy펝ie i kobiecie zintegrowa w쿪sn p쿬iowo뜻 dziki autentycznej mi쿽턢i, by ona mog쿪 ich otworzy na prawdziwy kontakt. Zintegrowanie w쿪snej p쿬iowo턢i polega na tym, 풽 nie kieruje ju nami popd seksualny i poszukiwanie w쿪snej przyjemno턢i, ale bycie wiernym drugiej osobie i korzystanie z w쿪snej p쿬iowo턢i tylko w zwi콄ku pob쿽gos쿪wionym przez Boga. Nie jest to 쿪twe, bo popd seksualny mo풽 by niszcz켧y. Jednak풽 jest w nim co piknego: g녠boki poci켫 ku drugiej osobie, pragnienie blisko턢i z nim, pragnienie, by da 퓓cie dziecku. Chodzi wic o to, by dobrze zrozumie ten popd, uspokoi, wej뜻 z nim w dialog i umie턢i na w쿪턢iwym miejscu. Nie da si go poskromi czy opanowa si낢 woli. Kiedy zostaje zintegrowany, uczy nas 퓓 w przymierzu z innymi, co z kolei mo풽 si przekszta쿬i w spotkanie z drug niepowtarzaln osob w ma냄estwie. Jednak풽 czy to w ma냄estwie, celibacie czy 퓓ciu wsplnotowym - nie ma nic pikniejszego, jak m轅czyzna i kobieta kochaj켧y si naprawd.

     Jednak w codziennym 퓓ciu osoby samotnej obecne s trudno턢i...

     Jest to prawdziwe cierpienie, wynikaj켧e z braku g녠bokiej blisko턢i drugiej osoby, oraz faktu, 풽 nie bdzie si ojcem lub matk. Jednak풽 ma냄estwo tak풽 przynosi cierpienia. Zjednoczenie nigdy nie dokonuje si ca쿸owicie. Na ziemi nigdy nie bdziemy mogli do koca prze퓓 ekstazy i ca쿸owitej pe쿻i. Prawdziwa mi쿽뜻 z konieczno턢i dope쿻ia si przez cierpienie i ofiar, poniewa jest darem. Kiedy kochamy kogo, jego dobro, wolno뜻, rozwj, maj wiksze znaczenie ni rado뜻 przebywania z nim. Mi쿽뜻 zawsze powinna by wyzwalaj켧a.

     Cierpienia celibatu mog by prze퓓te z nadziej, ktra niejako wype쿻ia lk samotno턢i. Jednak to cierpienie jest niczym, w porwnaniu do cierpienia tych, ktrzy w nieodpowiedzialnej aktywno턢i seksualnej, pozbawionej g녠bszych wizi i p쿽dno턢i, pragn znale쇗 smak wieczno턢i. Ci z konieczno턢i prze퓓waj rozczarowania, poniewa skazuj si na jeszcze wiksz izolacj: przyjemno뜻 jest bardzo ulotna, a lk tak blisko!

     Mwi쿮 o tym, 풽 zdobywanie dojrza쿽턢i przygotowuje do podjcia 퓓ciowego zaanga퓇wania. Ale niektrzy pozostaj samotni, chocia tego nie wybrali...

     W ca쿮j historii ludzko턢i wielu by쿽 takich, ktrzy nie spotkali swojego umi쿽wanego. Pozostaj sami zadaj켧 sobie pytanie, czy s godni mi쿽턢i. Innym z powodu 턬ierci umi쿽wany zosta odebrany zbyt szybko. Jeszcze inni wchodz w zwi콄ek z entuzjazmem i wielk mi쿽턢i, ale po ludzku nie maj mo퓄iwo턢i, by 퓓 i pog녠bi t relacj, wic ma냄estwo si rozpada.

     I wreszcie s tak풽 ci, ktrzy s upo턫edzeni fizycznie lub psychicznie. Oni boj si kontaktw, maj zniekszta쿬one cia쿪, gwa퀃owne charaktery, s depresyjni. Nie mog w swoim ciele prze퓓wa mi쿽snego zjednoczenia.

     Nasze do턻iadczenie jednak pokazuje, 풽 bd켧 we wsplnocie, dziki sile i mi쿽턢i, ktra pochodzi od Boga, 퓓cie w celibacie jest mo퓄iwe. Problem pojawia si, gdy nie ma braterskiej wsplnoty, kiedy istoty ludzkie 퓓j odizolowane w bezdusznych zbiorowiskach. Dlatego w naszych czasach trzeba za wszelk cen pomaga w powstawaniu prawdziwych braterskich wsplnot, ktre bd przyjmowa퀉 osoby odizolowane. Im w 퓓ciu potrzebne jest przede wszystkim miejsce, w ktrym by퀉by otoczone przyja펝i, gdzie naprawd znalaz퀉by swoje miejsce i by퀉 zauwa퓇ne.

     Co pozwala zaakceptowa sytuacj celibatu, ktrego si nie wybra쿽?

     Odkrycie celibatu, ktry nie jest niekocz켧ym si oczekiwaniem, ale darem od Boga, wymaga d퀅gich lat dojrzewania. Wtedy celibat staje si odpowiedzi na prawdziwe, Bo풽 powo쿪nie. Niektrzy wypowiadaj swoje "tak" z podobnym entuzjazmem jak ci, ktrzy zawieraj ma냄estwo. Odkrywaj, 풽 jest znacznie 쿪twiej 퓓, kiedy jasno si okre턫, opieraj켧 si na wiernej mi쿽턢i Tego, ktry ich powo쿪, ni gdy pozostaj w sytuacji nie do koca okre턫onej. Przyjcie celibatu jako odpowiedzi na Bo풽 wezwanie, wymaga rozmowy z jakim ksidzem lub kim godnym zaufania, kto potwierdzi wybr tej drogi. Okre턫enie jej nie polega wic na zamkniciu serca lub ucieczce w to, co duchowe. Przeciwnie, serce otwarte na Jezusa jako Przyjaciela i Oblubieca, czyni osob jeszcze bardziej wra퓄iw na cierpienia ludzkie, bli퓋z i bardziej kochaj켧.

     Jednak 퓓cie w celibacie pozostaje tajemnic. My턫, 풽 Jezus w sposb szczeglny przychodzi z pomoc tym, ktrzy 퓓j w celibacie nie z w쿪snego wyboru. On chce g녠boko dotkn길 ich serc i przynie뜻 im pokj i now mi쿽뜻. To jest w쿪턭ie Dobra Nowina g쿽szona ubogim.

     Zreszt w sercu ka풼ego, 퓓j켧ego w ma냄estwie czy samotnego, s momenty niepokoju, frustracji, czas, kiedy krzyczy w nas lk. Trzeba zaakceptowa t tward rzeczywisto뜻. Nie jeste턬y jeszcze w raju. Pragniemy osi켫n길 jak najwikszy pokj, mi쿽뜻 i rwnowag, ale nas wszystkich czeka ogo쿽cenie 턬ierci. Marzymy o ma냄estwie, mamy obraz wspania쿮j mi쿽턢i, ktra da nam szcz沅cie. I to pragnienie jest uzasadnione. Czy za턫ubiny nie s wielkim marzeniem ludzko턢i, znakiem Krlestwa Bo풽go? Ale oczekujemy tak풽 na szcz沅cie, ktre jest poza cierpieniem i 턬ierci, ktre jest darem przekraczaj켧ym nas wszystkich: darem za턫ubin w Niebie, spotkaniem twarz w twarz z Jezusem.


Jean Vanier - jest synem gubernatora Kanady.
Maj켧 36 lat zrezygnowa z kariery zawodowej
i po턻ici si s퀅풺ie osobom upo턫edzonym umys쿽wo,
daj켧 w ten sposb pocz켾ek wsplnotom Arki,
licz켧ym ponad 300 domw na ca퀉m 턻iecie.


Na podst. "Famille Chretienne" nr 1049,
s. 54-60, t퀅m. Mariola Orzepowska


Jak pokona samotno뜻 Jak pokona samotno뜻 - poradnik dla kobiet
Barbara Dudzicz
Samotno뜻 ma r璨ne oblicza, ale zawsze boli tak samo mocno. Szczeglnie nas, kobiety. Poznaj 26 sposobw na samotno뜻 i zacznij nareszcie wie뜻 퓓cie, o jakim zawsze marzy쿪!» zobacz wicej


   


Wasze komentarze:
 1: 18.09.2010, 16:56
 ooo
 
(1)


Autor

Tre뜻
[ Powrt ]
 
Daj plusika:
[ Strona g농wna ]
 Partnerzy medialni:

O stronie... | Og쿽szenia | Konkurs | Wspom璨 nas | Polityka Prywatno턢i | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej