Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Sens cierpienia

Jeżeli Bóg istnieje, to dlaczego pozwala na krzyczącą niesprawiedliwość, na bezkarność zbrodniarzy, na cierpienia ludzi niewinnych? Gdzie byt Bóg, gdy torturowano i zabijano w komunistycznych i faszystowskich obozach śmierci? Dlaczego tak wielu ludzi niewinnie cierpi, żyje w skrajnej nędzy i umiera z głodu? Wielu ludzi stawia sobie tego rodzaju pytania. Niektórzy nie znajdują satysfakcjonującej ich odpowiedzi i dlatego przeżywają kryzys wiary albo stają się ateistami. Jeden z nich - francuski pisarz Jacques Lanzmann - w rozmowie z jednym z najwybitniejszych współczesnych filozofów katolickich Jean Guittonem powiedział, że jeżeli Bóg istnieje, to dlaczego milczy i nie odpowiada człowiekowi na jego pytania o sens cierpienia i śmierci? J. Guitton odpowiedział, wskazując na przykład Hioba: «Bóg mu powiedział: "Już od dłuższej chwili mówię do ciebie, a ty nie słuchasz. Nadal zadajesz pytania. Prosisz bym cię wysłuchał, pierwej jednak sam naucz się słuchać... Nie możesz słuchać, bo nieustannie do mnie mówisz" - odpowiada Bóg Hiobowi. W rzeczywistości jest to wielki głos wewnętrzny» (Jean Guitton, Jacąues Lanzmann - "Czy wierzyć w Boga czy nie wierzyć?" Księża Jezuici, Kraków 1996, s. 65-66). Bóg najpełniej przemówit do człowieka, sam stając się w Jezusie Chrystusie prawdziwym człowiekiem. Jezus Chrystus ciągle mówi do człowieka i daje odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. Problem jest tylko w tym, aby człowiek chciał i nauczył się słuchać Jezusa.

1. Skąd pochodzi cierpienie?

Już z Ksiąg Starego Testamentu, takich m. in. jak Księga Rodzaju, Psalmów, Hioba, Izajasza, Jeremiasza, dowiadujemy się, że cierpienie spowodowane jest ograniczeniem lub brakiem dobra i miłości.

Dokładne odczytanie opisu grzechu pierworodnego w świetle Nowego Testamentu pozwala nam uświado-moć sobie, że wszyscy ludzie stanowią jedną wspólnotę dlatego, że wszyscy zostali stworzeni w Chrystusie (Kol 1, 17-18), który jest zasadą takiej jedności, w jakiej "wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami" (Rz 12, 5). Cały dramat grzechu pierworodnego (Rdz 3, 1-24) polegał na tym, że Adam i Ewa indywidualnie i jako pierwsza wspólnota ludzi uwierzyli szatańskiej pokusie, że Bóg ich okłamuje i nie kocha. Uwierzyli w kłamstwo, że mogą wbrew Bogu, o własnych siłach osiągnąć pełnię szczęścia i być "tak jak bóg". Swoją wiarę szatanowi i niewiarę Bogu wyrazili w czynie i postawie swojego życia. Jest to największy dramat ludzkości, który Księga Jeremiasza wyraża w formie skargi Boga Stwórcy: "Jaką nieprawość znaleźli we Mnie wasi przodkowie, że odeszli daleko ode Mnie? Poszli za nicością i stali się sami nicością..." (Jr 2, 5). W ten sposób sami ludzie decyzją swojej wolnej woli dokonali zniszczenia istotnego dobra w nich samych, więzów łączących z samym Źródłem Dobra - Bogiem oraz dobra we wzajemnych międzyludzkich relacjach. Wszyscy ludzie znaleźli się w rzeczywistości zniszczenia największego dobra jakim jest miłość. Wyraża się to w tym, że człowiek stał się niewrażliwy na miłość, jaką jest kochany przez Boga, i niezdolny do miłości drugiego człowieka. Jest to więc stan egoistycznej koncentracji na sobie, spowodowany uszkodzoną zdolnością przyjmowania i przekazywania innym miłości Chrystusa. Ten brak największego dobra, jakim jest miłość, stał się źródłem cierpienia i śmierci. Cała rodzina ludzka znalazła się w sytuacji grzechu pierworodnego, w sytuacji istotnego braku dobra, co z konieczności zrodziło cierpienie nie tylko w sferze duchowej, ale również i fizycznej. Ponieważ człowiek jako król stworzenia, w imieniu całej stworzonej rzeczywistości, powiedział Bogu "nie", w ten sposób również całe stworzenie zostało skażone złem i potrzebuje odkupienia (Rz 8, 19-22).

2. Czy cierpienie jest karą?

Pismo Święte jasno uczy, że to nie Bóg jest sprawcą cierpienia i śmierci człowieka. One są naturalną konsekwencją grzechu. W Księdze Mądrości czytamy: "Bo śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących... Bo sprawiedliwość nie podlega śmierci. Bezbożni zaś ściągają ją na siebie słowem i czynem, usychają, uważając ją za przyjaciółkę, i zawierają z nią przymierze, zasługują bowiem na to, aby być jej działem" (Mdr 1, 13. 15-16).

Trzeba pamiętać, że każdy człowiek od momentu poczęcia staje się częścią rodziny ludzkiej i dziedziczy obecną w niej rzeczywistość dobra, jak i jego braku, czyli zła, które jest przyczyną cierpienia. Taka jest po prostu rzeczywistość i nikt od niej nie ucieknie. Każdy człowiek choćby był najbardziej niewinny, z konieczności musi doświadczyć cierpienia i śmierci. Cierpienie nie jest więc karą, jaką Bóg wymierza za grzech, ale nieuniknionym doświadczeniem skutków obiektywnie istniejącego "grzechu świata" (J 1, 29).

Oczywiście, że są cierpienia, które są również następstwem osobistej winy, ale nie jest prawdą, że tak dzieje się zawsze. Są ludzie cierpiący niewinnie. Bóg przez biblijnego Hioba uświadamia nam, że istnieje wielka tajemnica cierpienia i nie wolno go tłumaczyć jako zwykłej konsekwencji osobistych grzechów. Przyjaciele Hioba zostali przez Boga upomnieni za twierdzenie, że każde cierpienie jest karą za grzech, bo przecież cierpienie Hioba było niezawinione. Nie każde cierpienie jest wynikiem osobistej winy. Jeżeli natomiast istnieje osobista wina, to wtedy rodzące się z niej cierpienie jest zwykłą konsekwencją grzechu, a nie karą, którą Bóg wymierza grzesznikowi (por. Ga 6, 8). Bóg pozwala człowiekowi skonsumować skutki jego złego postępowania tylko po to, aby mógł poznać całą prawdę o grzechu, i żeby się opamiętał, nawrócił, przezwyciężając drzemiące w nim zło. Sam Jezus Chrystus w swoim nauczaniu zaprzecza utartemu przekonaniu, że cierpienie jest zawsze karą za grzechy: "Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: "Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym - on czy jego rodzice?" Jezus odpowiedział: "Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby na nim objawiły się sprawy Boże" (J 9, 2-3).

3. Czy cierpienie ma sens?

Cierpienie rodzi się ze zła, a więc ze zniszczenia konkretnego, obiektywnego dobra decyzją wolnej woli człowieka. Wobec grzesznych ludzkich decyzji Bóg jest bezbronny, ponieważ jest absolutną Miłością, i do końca respektuje każdą decyzję wolnej woli człowieka. Poprzez grzech pierworodny zło stało się udziałem całej rodziny ludzkiej i dlatego dotyka ono wszystkich, i zadaje cierpienie wszystkim, również tym, którzy nie mają osobistej winy. Będąc w sytuacji grzechu, człowiek staje się niewolnikiem sit; zła. Jest to sytuacja beznadziejna i bez wyjścia, ponieważ o własnych siłach nie jest w stanie się z niej uwolnić. Samozbawienie jest niemożliwe.

Grzech i wynikające z niego cierpienie i śmierć same w sobie są bezsensowne i pozostałyby takie, gdyby nie fakt, że Bóg rzeczywiście do końca ludzi ukochał i po grzechu nie zostawił ich w sytuacji bez wyjścia. "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3, 16). Bóg w swojej miłości posunął się najdalej, jak tylko mógł, aby wybawić każdego człowieka z sytuacji grzechu, która zawiera w sobie perspektywę wiecznego cierpienia. To sam Bóg staje się prawdziwym człowiekiem, członkiem wspólnoty ludzkiej pogrążonej w niewoli grzechu, cierpienia i śmierci. Druga Osoba Trójcy Świętej, stając się prawdziwym człowiekiem, bierze na siebie cały dramat ludzkiego życia z doświadczeniem wszystkich konsekwencji grzechu, a więc z doświadczeniem prawdziwej ludzkiej śmierci. To sam Bóg w Jezusie Chrystusie "obarczył się naszym cierpieniem..., dźwigał nasze boleści..., był przebity za nasze grzechy..., zdruzgotany za nasze winy" (Iz 53, 2-6).

"Chociaż sam niewinny, przyjmuje na siebie poniekąd cierpienia wszystkich ludzi dlatego, że przyjmuje grzechy wszystkich: cały grzech człowieka w jego rozciągłości i głębi staje się właściwym źródłem cierpienia Odkupiciela... W Jego cierpieniu grzechy zostają zgładzone właśnie dlatego, że On jeden, jako Jednorodzony Syn, mógł je podjąć, wziąć na siebie, z tą miłością ku Ojcu, która przewyższa zło wszelkiego grzechu, unicestwia niejako to zło w duchowej przestrzeni stosunków pomiędzy Bogiem a ludzkością i wypełnia tę przestrzeń dobrem." (Jan Pawei II. List Apostolski Salvfici Dolores o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia, n. 17).

Chociaż Jezus cierpi i umiera w swoim człowieczeństwie, to jednak ostatecznie cierpi Osoba Syna czyli druga Osoba Trójcy Świętej. Dlatego Ojcowie Kościoła pierwszych wieków podkreślali jedność bóstwa i człowieczeństwa w Chrystusie, przypisując cierpienie boskiej Osobie Syna. Tak więc Bóg doświadczył swojej miłości do ludzi poprzez cierpienie. Również ze strony Ojca nie mogło być w stosunku do nas większego cierpienia z miłości od tego, które wyraziło się w darze Syna (J 3, 16). Właśnie w tym intymnym cierpieniu Ojca Jego miłość do ludzi osiągnęła swoją pełnię.

Tak więc, Trójjedyny Bóg jest pierwszym, który doświadcza cierpienia. To On sam, stając się prawdziwym człowiekiem, poprzez śmierć i zmartwychwstanie sprawił, że cierpienie ludzkie stało się drogą zbawienia, drogą dojrzewania do miłości. Dlatego trzeba pamiętać, że ile razy spotyka człowieka cierpienie, to Bóg jest pierwszy, który niesie jego ciężar. Obraz Boga nieczułego na nasze cierpienia jest fałszywy, niezgodny z Objawieniem. Bóg nie byłby Miłością, gdyby nie współcierpiał i był obojętny na ludzkie cierpienie.

To właśnie On - kochający Bóg - był najpełniej obecny w Oświęcimiu, to On był i jest prześladowany, skazywany na śmierć w każdym cierpiącym i umierającym człowieku. Ale aby tę rzeczywistość odkryć, potrzebne są "oczy" wiary.

Tylko poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, najbardziej wydawałoby się bezsensowne i niewinne cierpienie staje się drogą naszego zbawienia. Na tej drodze miłość rozwija się najintensywniej, a człowiek może bardziej radykalnie pokonywać swój egoizm i przyczyniać się do dzieła zwyciężania zła dobrem, do zbawienia świata - razem z Chrystusem. Dlatego chorzy i cierpiący są największym skarbem Kościoła, bo z nimi najbardziej zjednoczony jest Chrystus.

Chorym i wszystkim cierpiącym w szpitalach i w domach wyrażam moją solidarność, moje uczucie i życzliwość. Jak już mówiłem wiele razy, Kościół liczy bardzo na Was, ponieważ Wasza sytuacja zbliża Was szczególnie do Ukrzyżowanego, dzięki czemu możecie bardziej bezpośrednio współpracować z Nim dla nawrócenia i zbawienia ludzi. Jeśli potraficie cierpieć w tym duchu i w tym celu ofiarować swoje cierpienia, będziecie dobroczyńcami ludzkości, a wasze imiona zapisane zostaną w niebie złotymi literami. Pomocą w doświadczeniach niech Wam będzie moje specjalne błogosławieństwo.

(Jan Paweł II, audiencja środowa 31 marca 1982 r.)

ks. Mieczysław Piotrowski TChr

Publikacja za zgodą redakcji
Miłujcie się!, nr 9-10/1996Wasze komentarze:
 Epul: 05.05.2017, 22:47
 Zło a cierpienie to dwie diametralnie rożne sprawy. Czy lew miażdżący szczękami kark antylopa popełnia zło? A czy sprawia jej cierpienie? Zło jest przypisane tylko człowiekowi. Cierpienie wszelkiemu stworzeniu.czy gdyby nie doszło do człowieczeństwa dinozaury popełniały by zło? A przecież nikt nie neguje ze dinozaury były przed człowiekiem. A i w księdze rodzaju najpierw stworzenie wiec i cierpienie potem człowiek wiec zło. Czy zatem cierpienie jest imanentym członem istnienia bez konieczności istnienia człowieka?
 ona: 10.01.2017, 17:18
 Ja byłam b. wierzącą osobą dopóki nie trafiłam do szpitala. Byłam w ciązy okazało się że doszło do wewnątrzmacicznego zachamowania wzrostu płodu. Ur dziecko przez cesarkę ważyło 1570 miało problemy z płucami co jest b częste przy takich maluszkach miało zakażenie żołądka więc kilka dni nawet przez sondę nie jadło:( Z mężem braliśmy ślub w czystości co się teraz żadko pewnie zdarza w szpitalu chodiliśmy na msze do kaplicy zbierałam wszystkie modlitwy od znajomych?? I co po porodzie z tego wszystkiego dostałam okropnej depresji chciałam utopić się ale nie mogłam znieśc myśli że moje dziecko będzie całe życie myślało że go nie kochałam bo to zrobiłam. Myślałam ze Bóg mi pomoże ale gdy poszłam nad ten staw nie czułam żadnego wsparcia i on by pozwolił mi się utopić i skończyłabym jak pies. Dla mnie od tego czasu nie istnieje Bóg a mimo to nie odcvzuwam żebym chciala być zła dla kogoś . Coś tam u góry ale jestem pewna że nie jest tak jak to mowi że tak kocha ludzi. Powiem więcej teraz niewierzę i życie nie ma sensu to pewnie dlatego takie kłamstwo jest żeby oszukiwać ludzi żeby żyli i się męczyli
 Łukasz: 29.11.2016, 16:02
 Panie Boże zapomniałem Ci podziękować za moje smutki, krzyżyki, zniszczone plany i życiowe niepowodzenia - jeśli to choć odrobinę mnie upodabnia do twojego Syna to niech takich trudności będzie w moim życiu jak najwięcej. Proszę Cię najlepszy Ojcze miej litość nademną grzesznym, małym i biednym człowiekiem.
 Ana: 25.11.2016, 14:53
 Niektorym powinno sie odebrac wolna wole to nie krzywdziliby swiadomie niewinnych osob zwalajac wine na innych los Boga badz przeznaczenie.To tylko ich chore usprawiedliwienia wyrzadzonego zła.
 Marta: 07.09.2016, 18:37
 Człowiek jest w ciele i znosi cierpienia np.fizyczne ,które mogą byc spowodowane przez grzech lub winy samego człowieka.Uważam że BÓG nie daje cierpienia .Job został doświadczony przez Boga cierpieniem ,ale był on człowiekiem bardzo sprawiedliwym stroniącym od złego.Jeżeli człowiek przechodzi jakies choroby to nie jest od Boga.Jesteśmy w ciele dlatego spotykaja nas cierpienia fizyczne.Człowiek wierzący przechodzi rózne cierpienia a mimo trwa w Bogu tak uważam ,że za tą wytrwałośc otrzyma napewno zapłate.Bo mimo różnych doświadczeń [próby]pozostał Bogu wierny i nie zaparł sie Jego.W Biblii pisze KTO WYTRWA DO KOŃCA BĘDZIE ZBAWIONY-Same słowo WYTRWAC oznacza ,że jakies ciężkie doswiadczenia napewno wierzacy ludzie przechodzą ale nie tylko wierzacy ale BIBLIA mówi te słowo do wierzacych kto wytrwa do końca czyli przy Bogu w wierze.Nieraz się mówi do kogoś wytrwaj do końca ,czyli może byc jakies cieżkie doswiadczenie .Na tej ziemi sa cierpienia które przechodzą ludzie i zwierzęta.JAK BĘDZIEMY W RAJU TO NIE BĘDZIE SMUTKU ŻADNEGO CIERPIENIA TYLKO RADOŚC TO JEST SUPER.
 nnnnnn: 11.08.2016, 10:28
 Cierpienie składane w modlitwie jako zadośćuczynienie Panu za Jego mękę działa w świecie niewidzialnym dla oczu i pomaga innym ludziom. Nie jesteśmy świadomi wagi swojej czystości bez grzechu i nie jesteśmy świadomi brudu grzechu...a grzeszymy obecnie strasznie..sama mowa daje wiele do życzenia..można nawet nieświadomie kogoś przekląć..
 Sand: 07.08.2016, 21:18
 Cierpienie weszło na świat przez grzech, tylko czy ja grzeszę czy nie, cierpienie mam. Ojciecy ustalil swoją wladza cierpienie, ale chyba jest okrutny
 iw: 17.07.2016, 23:20
 Nawróćcie się ludzie to zrozumiecie sens cierpienia
 Xx : 05.05.2016, 08:33
 I poco te rospisy wystarczy lustro a potem inni co tu historia było ale co jutro jaki jestem czy nie niewiemy wiec napraw błendy a potem oceń innych.


 Berta: 04.02.2016, 22:02
 Tak Renato. Wierzymy.Ja wierze,w przeciwnym razie nazwałabym to życie głupim cyrkiem i dawno zakończyła,albo żyła inaczej; na bok uczciwość i hulaj dusza piekła nie ma. Tylko że trzeba żyć tak by nie brzydzić się sobą. Tylko wiara w Boga nadaje życiu sens jakie by ono nie było.
 Renata: 20.01.2016, 14:40
 Wy naprawdę wierzycie, że Bóg istnieje itd???
 Renata: 20.01.2016, 14:40
 Wy naprawdę wierzycie, że Bóg istnieje itd???
 radzio: 15.11.2015, 00:43
 I TAK NAJWAŻNIEJSZE JEST OSIĄGNIĘCIE ŻYCIA WIECZNEGO.CIERPIĘ STRASZNIE PRZEZ WŁASNĄ GŁUPOTĘ ,skrajną głupotę ale próbuję nadać sens temu cierpieniu choć nie jest to takie proste.Ale wierzę,że Pan BÓG JEST Z KAżdym człowiekiem i go nie opusci mimo zła ,którego ten człowiek się dopuścił wcześniej .
 parafianka : 10.11.2015, 12:59
 cierpienie jest po to, żeby wyzwalało miłość http://twojaparafia.pl/groups/5
 Pozdro: 30.10.2015, 14:08
 Jak sami grzeszycie i uważacie Boga za wroga to będziecie cierpieć ,albo za zwykły grzech i cierpienie będzie,a jak widze w telewizorze ze oglądacie o filmach magii itp .to sie nie dziwie ze jestescie smutni. Drugie cierpienie to ciemna noc,a inne jeszcze cierpienie to próba wiary (cierpienie=radość) ale to cierpienie od Boga. A co do cierpienia dzieci, in vitro sami sobie pozwalacie na takiego coś! a zobaczycie ze in vitro jest złe a zresztą ,unosicie się pychą (ja jestem najlepszy bo najwięcej cierpiałem), oglądacie filmy i gry o demonach (tylko że szatan to widzi i to wykorzystuje,szatan nie jest głupi! a sami z siebie głupków robicie), dzieci jeszcze grają w gry od 18lat, każdy tak żyje jakby Boga nie było i tyle w temacie. Cierpienie dzieci jest spowodowane też waszą głupotą ,po co pijecie alkochol jak jesteście w ciąży? lub palicie papierosy? po co!? wierzący człowiek po przejściu trud i cierpien jest wesoły i radosny,a to wy weszliscie na droge szatana a szatan wam daje co chcecie za to czyli: seks itd. a pozniej o jeju Bóg mówią :Bog jest nie miłosierny,szkoda tylko ze nikt się do niego nie odzywa ani nie przeprasza za swoje durne grzechy. Czy wy czasem na przykład nie pomyśleliście co oglądacie w telewizji? a pozniej sie pytam kogoś ,a on nie wie co to Łaska i uważa mnie za jakiegos kłamce (który nie chce prawdy przyjąć,że Bog rozdaje Łaski i o jego istnieniu już wiem). Jeden ratunek dla świata: jesli macie wady (jak ja) to modlicie sie na Rozancu i Koronki i uważajcie na grzech lenistwa ,ciężko odmówić Różaniec w moim przypadku. SAMI SOBIE DOKŁADACIE KRZYZ,A NIE BOG TYLKO WY! A POZNIEJ ZACHOWUJECIE SIE PYSZNI (BO JA JESTEM NAJLEPSZY,JA CIERPIEC NIE BEDE,JA DO BOGA SIE NIE ODEZWE,JA W GO NIE WIERZE ITD. sami siebie oszukujecie) Nie jestem fanatykiem,jestem zwykłym grzesznym chrześcijaninem,ale zaraz polecą komentarze na temat mnie obrażliwe... bo was uraziłem,waszą pyche.
 M: 27.09.2014, 01:57
 Drogi Mario, to co napisałeś nie różni się za bardzo od treści artykułu. Bóg nie chce abyśmy cierpieli, ale niestety cierpienie jest nieodłącznym elementem naszego życia i raczej trudno temu zaprzeczyć. Ty nie masz sam decydować się na cierpienie, ale przyjąć je jeżeli ciebie dotknie i starać się walczyć z jego przyczynami, czyli złem. Nie oznacza to, że należy się okaleczać, czy sprawiać sobie ból, bo to byłoby grzechem. Należy dbać o swoje ciało bo dostaliśmy je od Boga, co za tym idzie leczyć się, chodzić do lekarza (to tak a propos też innych komentarzy). Są jednak rzeczy, na które wpływu nie mamy, nie wyeliminujemy cierpienia z życia całkowicie, zawsze będzie ktoś kto nas zrani, zawsze będzie coś co sprawi, że będziemy cierpieć. Nic na to nie poradzimy, ale możemy obrócić to w coś dobrego i znaleźć w tym cierpieniu mądrość, możemy się czegoś z niego nauczyć, a także jak pisze ks. Mieczysław Piotrowski być bliżej Boga. W tym nie ma sadyzmu, w tym jest właśnie miłość, dobro i mądrość. Ile razy każdy z nas zranił kogoś nam bliskiego, ale ta osoba w swojej miłości i mądrości trwała dalej przy nas, czy to nie dowodzi jak bardzo nas kocha? Bo cierpienie się bierze z grzechu naszego czy kogoś innego, ale grzechu, zła. Ot i tyle. Miłość jest najistotniejsza oczywiście, ale artykuł nie jest o miłości tylko o sensie cierpienia. Miłość i radość nie wykluczają sensu cierpienia. Nie zadawaj bliźniemu cierpienia, bo możesz ofiarować mu miłość, ale wytrzymaj cierpienie, które ci zadaje, żeby swoją miłość okazać i nie odpłacać się złem za zło. Czyż to nie jest oczywiste i logiczne?
 Mario: 16.12.2013, 21:31
 Cierpienie nie ma sensu. Gdy przyszli Go pojmać, Jezus powiedział do Piotra, by ten odłożył miecz i, że świat musi poznać, że On (Jezus) czyni to co się podoba Ojcu. I ludzie automatycznie myślą, że Ojcu podoba się by Jezus umarł śmiercią męczeńska (bo na tym tak BARDZO skupiamy swoją uwagę) - ale, NA BOGA JEDYNEGO to jakaś sadystyczna nieprawda. Jezusowi chodzi o to, że Ojcu się podoba by głoszona była Miłość i DLATEGO On nie zamierza używać przemocy wobec NIKOGO nawet mimo, że chcą Jego samego zabić! To jest wola Ojca o którą się modlimy w modlitwie "Ojcze Nasz" słowami: "Bądź wola Twoja"... Ta wola jest słodka - bo jest pragnieniem by Miłość się rozlewała po świecie a nie przemoc, gwałt i agresja. Jezus umarł, bo pozostał wierny słodkiej Miłości aż do końca - bez agresji. To dlatego Jezus wybaczał swoim oprawcom. On nie niósł krzyża zaciskając zęby, i motywując się agresją i złością jak to często czynią ludzie, gdy się zmagają z przeciwnościami. Zauważcie - On był łagodny aż do końca. Przecież nasz Kochany Bóg, nie jest jakimś krwiożerczym sadystą. Jezus mówił nam byśmy byli "prości jak gołębie" - przecież Miłość jest prosta. Trzeba, więc, zadać sobie proste pytanie: "Co Bogu przyjdzie z mojego bólu, co ma to niby dać WSZECHMOCNEMU?" No chyba, że to w baala już wierzyć zaczynamy. A takiego "boga" to ja nie chcę, "dziękuję" bardzo. Jezus w tym sensie nas zbawił, że jeżeli zrozumiemy i uwierzymy w Miłość, którą niósł ze sobą nawet na Golgotę... to ona nas wszystkich wybawi od złego i bolesnego - samotnego życia. To jest sens Jego ofiary - byśmy uwierzyli w "ziarno gorczycy" zasiane przez niego, czyli w niepozorną słodycz Miłości. Świat jest taki jak struktura społeczeństwa, a struktura społeczeństwa jest taka jak ideologia, w którą wierzymy... Jeśli będziemy wierzyć, że mamy cierpieć - i hartować w oczekiwaniu na cirepienie - to będziemy cierpieć po wsze czasy, bo nigdy nam do głów nie przyjdzie, że można budować przyszłość Kochając czule a nie biczując i hartując. Jeśli wierzymy w twardy świat, to takie twarde realia wpajamy nowym pokoleniom, które stają się twarde i tę twardą ideologię przekazują następnym pokoleniom - błędne koło. Mamy taki świat jaki sobie tworzymy. A tworzymy taki w jaki wierzymy, że musi być. Oczywiście Jezus znosił swoje cierpienie z Miłości do nas wszystkich, więc jasne, że z Miłości i my cierpienie znosimy, dla bliskich, dla przyjaciół, dla siebie nawzajem... W KAŻDEJ modliwie chodzi tak naprawdę o akt Miłości wobec osoby, więc i cierpienie znoszone z Miłości może stać się bardzo głośną modlitwą - bo akt miłości "podstawia nogę" diabłu. ;) Czasem też trzeba przejść przez coś trudnego, by dojść do dobra - bo szatan obwarował właściwie każde dobro w tym świecie cierniami by nam uprzykrzyć życie...Droga jest bolesna szczególnie gdy już jesteśmy jakoś pokaleczeni. Ale SENS cierpienia? Bzdura! Bóg nie chce patrzeć na nasz ból i łzy - On w niebie płacze razem z nami... Miłość, Miłość i jeszcze raz Miłość, tkliwa, troszcząca się o KAŻDE malutkie uczucie i współprzeżywająca - czyli miłosierna :) To ona jest wszechmocą Boga, o czym często zapominamy myśląc, że Bóg posługuje się jakąś nieokreśloną "mocą" - ta moc ma jedyną nazwę: Miłosierna Miłość. Pozdrawiam wszystkich obolałych na ciele czy duszy. Trzymajcie się ciepło :) Bóg KOCHA Was bardzo :)
 Sue: 07.05.2013, 02:14
 Małe dzieci cierpią tylko i wyłącznie w wyniku głupoty i ignorancji własnych rodziców. Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Jeśli ktoś nie nauczył się Boskich ustaw, sam ponosi tego konsekwencje, cierpi a to cierpienie przenosi na własne dzieci. Mówienie, że cierpienie to droga do zbawienia i miłości to jakaś paranoja. Tyle cierpienia wokół a zbawienia i miłości nie widać. Więc komu służy to cierpienie?
 myślący: 01.05.2013, 12:23
 bełkot, najlepiej to zastraszyć społeczeństwo i wciskać że męki mają sens, głupota to jaki jest sens życia, po co się rodzimy
 Jan: 01.04.2013, 19:19
 Boże kochany! Boże kochany daj ludziom rozum! Kochani poczytajcie w Wiki na temat bólu i cierpienia! Wmawianie nam ludziom grzechu pirwotnego jest perwersją sadystów z ich ulubionymi cytatami z jedynie prawdziwej Świętej Księgi. Boźe ,gdzie jesteś i nie karzesz tych szamanów!Boże, zmuszony przez chorych psychopatów do płodzenia syna w jedynym celu,źeby "odkupić" resztę sekty żydowskiej od tzw,grzechu,który równieź w tysiące lat później popełniany jest,Boźe kochany spraw by wreszcie ci głosiciele wybawienia przez cierpienie sami doznali cierpienia i swoje osądy na temat cierpienia skorygowali. Boźe kochany przecież nie mierzyłeś u swego syna pozio bólu we krwi za pomocą poziomu prostaglandyny ,serotoniny itp. ani teź skalą bólu i ich jednostka jaką jest dol. Paranoja: ile doli musiał mieć Jesus,żeby Ojciec mógł nasze grzechy( w 01.04.10.2013) wreszcie przebaczyć! Okrutni,krwioźerczy sadyści,przestańcie wreszcie nas biednych,chorych,opuszczonych przez wszystkich ludzi obraźać! Życzyłbym teologom częstszej kontroli,przynajmniej u dentysty!
(1) [2]


Autor

Treść

Nowości

św. Jakub z Marchiiśw. Jakub z Marchii

Modlitwa do św. Jakuba z MarchiiModlitwa do św. Jakuba z Marchii

Zmieniły się czasy, ustrój, a wielu ludzi nadal kradnieZmieniły się czasy, ustrój, a wielu ludzi nadal kradnie

Jak rodziła się u Jana Pawła II wizja człowieka?Jak rodziła się u Jana Pawła II wizja człowieka?

Aż po grób może być tylko miłość - nigdy nienawiść!Aż po grób może być tylko miłość - nigdy nienawiść!

Najbardziej popularne

Godzina ŁaskiGodzina Łaski

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej