Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Księga gości

[ Dopisz się do księgi ]

[<<] [<] [1.5] [2.5] [3.5] [4.5] [5.5] [6.5] [>] [>>]


Wszystkich wpisów: 12206


 krystyna 04-04-2018 dokonał wpisu:e-mail: krysiaszym@yahoo.com 
 Pani Ewo,radoscia jest czytanie Pani wpisow,uwielbiajacych Boga,On jest obecny ,zyje w pani sercu.Chwala Panu.
 Pasterka 31-03-2018 dokonał wpisu:
 Pokój Wa ! Niech Zmartwychwstały Chrystus opromienia Swoim Blaskiem mroki Waszych serc.Niech Jego Duch napełnia Waszego ducha Mocą, Radością, Miłością i Pokojem.Niech Ciało i Krew Jego wzmacnia Wasze ciała na trudy codziennego pielgrzymowania życia .Niech Jezus Wam obficie błogosławi .Amen .
 Pasterka 30-03-2018 dokonał wpisu:
 S K A Ł Y to D o m Ojca i Syna , moim D o m e m JEST Woda .... . A DUCH unosił sie nad W o d a m i .... .
 Pasterka 30-03-2018 dokonał wpisu:
 Pragnę b y ć K r o p l ą Rosy dla Was , dla Mistycznego Ciała mojego Pana i dla Wszystkich, Którzy przybędą .... .Jeśli przyniosę Wam...odrobinę ulgi w spiekocie Życia , będę mogła zasnąć w Panu w pokoju.Niech Pan przez Swoją Mękę i Krzyż łączy Kapłaństwo Służebne z Kapłaństwem Powszechnym i Składa na Ołtarzu Kościoła jako Żertwa Ofiarna dla ratowania świata tego ... .Amen.
 Pasterka 30-03-2018 dokonał wpisu:
 Wczoraj, w Wielki Czwartek , przed południem Pan skierował do mnie Słowo "Zamknę Seminaria", odpowiedziałam "Nie nie zamkniesz, proszę ".Pan rzekł ponownie " Zamknę Seminaria" a ja na to,"Nie, nie zamkniesz,proszę".Pan po raz trzeci powiedział " Zamknę Seminaria ", a ja " O panie, nie zamykaj , bardzo Cię proszę"... .I nastała c i s z a , wielka cisza a ja biłam się z myślami , że to przecież niemożliwe, że Pan tego nigdy nie uczyni , bo .... . Płynęły godziny ... . Przed północą , po krótkiej rozmowie z...Pan skierował do mnie Słowo " Wyjdziesz do ludzi ", a ja na to "Nie wyjdę ".Pan rzekł "Wyjdziesz do ludzi " a moja odpowiedź brzmiała "N i e w y j d ę ".Pan powiedział " Wyjdziesz, bo zamknę Seminaria " ,a ja " No dobrze , w y j d ę ".O Panie w y j d ę , ale tak bardzo się w s t y d z ę ... . Wstydzę się , że jestem Ewą g r z e s z n i c ą ;że jestem Magdaleną cudzołożnicą , że jestem ..., że nie mam wiedzy ..., że wyglądam tak , jak wyglądam ... .A Ty Panie mnie pocieszasz Słowem, że wszystko to marność i pogoń za wiatrem.Przed Wiekami Wyryłeś mnie w Swoim S E R C U , przed Wiekami mnie przy Sobie Postawiłeś ..., a gdy minął czas ...i połowa czasu ...na Z I E M I Ę Posłałeś abym jak ludzie żyła i Twoje Słowo Głosiła, abym Twojego Oblicza w ludziach szukała... i Twoje Oblicze im p r z y b l i ż a ł a . Jezu Umiłowany Tyś Pan nad pany i mnie ku Sobie przywołujesz i moją biedną duszę ratujesz. Panie ...jestem słaba , ta k bardzo jestem słaba ... , ale Ty JESTES moją Siłą, Jesteś moją Mądrością , Jesteś moją Miłością . Gdzie Ty ...tam ...ja Twoja Sługa.Za Świętym W. Pallotim ,Twoim pokornym Sługą wołam " Zachwyca mnie mój Bóg. Nie rozum, lecz Bóg, nie wola, lecz Bóg,nie dusza lecz Bóg, nie słuch mój lecz Bóg , nie smak i mowa lecz Bóg, nie tchnienie lecz Bóg,....nie serce , lecz Bóg.....Bóg zawsze i we wszystkim , mój Bóg!"
 Pasterka 27-03-2018 dokonał wpisu:
  Ja Ewa Sługa mojego Pana Jezusa Chrystusa W o ł a m do Wszystkich NIEWIAST, Które OBLICZE Boga Oglądają , W o ł a m do Wszystkich Niewiast, Które w Bogu Trwają ...Przybywajcie i Modłami Swoimi Wielkie Łaski u Stwórcy Wypraszajcie , aby DZIECIĄTKA w ŁONACH MATEK ŻYŁY i Boga Wielbiły . Wołam z głębin Ducha mojego , niech Niewiasty Narodu Wybranego i Kościoła Świętego P R Z Y B Y W A JĄ ... i Kobiety świata od Zła i śmierci odwracają . Boże w Trójcy Jedyny Niech ŚWIATŁOŚĆ TWOJA ZAJAŚNIEJE i Mgły rozprasza i Daję Nadzieję , niech Ciemności świata tego znikają i Życia duszom nie zabierają . Króluj Panie Adonai Miły i Wzmacniaj nasze siły. Niech KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY Ufnie Ku Tobie Pielgrzymuje ...i ŻYCIE W BOGU Ratuje.Amen.
 Pasterka 27-03-2018 dokonał wpisu:
 Ja Ewa Sługa mojego Pana Jezusa Chrystusa W O Ł A M do Ciebie Ojcze mój Niebie , Ojcze Abrahama ,Jakuba i Izaaka ...w o ł a m z głębin Ducha mojego ...P R Z Y B Y W A J i mnie Duchem Świętym okrywaj . Niech Chwała Twoja Zajaśnieje i ciemność rozproszy , która się na świecie i w sercach ludzkich panoszy . Niech Duchy Archaniołów i Zastępy Anielskie P r z y b y w a j ą i niech do WOJNY ze Złymi Duchami S T A J Ą . Niech Duchy piekielne , które ludzkie dusze i serca omamiły i śmieć jako dobro im " objawiły" zostaną Mocą Potężną Niebios P O K O N A N E , aby serca człowiecze zostały U R A T O W A N E. Niech DZIECIĄTKA , Które się w Łonach Niewiast Poczęły ŻYJĄ i Niech ICH PIEKIELNE MOCE NIE ZABIJAJĄ I LUDZKOŚCI BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DAJĄ . O Potężny OJCZE w Niebie , KTÓRY ŻYCIE DAJESZ , ulecz dusze ludzkie przez Złe duchy o w ł a d n i ę t e , aby nie zostały PRZEKLĘTE, aby PIEKŁO ich po śmierci nie zawładnęło i na wieki wieków pochłonęło. O POTĘŻNE DUCHY CZYSTE ANIOŁÓW PRZYBYWAJCIE i złym mocom dostępu do dusz ludzkich NIE DAJCIE . O NIEPOKALANA < PANI Niebios I KRÓLOWO Świata ,Ukrywaj w Swoim NIEPOKALANYM SERCU Poczęte DZIECIĄTKA.Niech Twoje Przebite SERCE NIE MDLEJE , gdy Widzi, co się na świecie dzieje . DAJ nam N a d z i e j ę .Amen.
 Pasterka 25-03-2018 dokonał wpisu:
 ... Nim PRZYSZEDŁ WIECZNY ARCYKAPŁAN JEZUS CHRYSTUS ...w Narodzi Wybranym byli Kapłani ... . Nim Nadejdzie Wieczna Małżonka Baranka ...w Kościele Są Siostry Zakonne ...Oblubienice ...Panny Mądre i Roztropne... . Słuchajcie TEGO, co Mówią .... . Mają WIELE DO Przekazania od Pana .... Wychwalajmy Pana , Uwielbiajmy Go . Niech Jego Myśli Górują nad naszymi myślami a JEGO DROGI nad naszymi drogami .... Adonai ...Adonai ...Adonai ...Przybywaj .Amen.
 Pasterka 25-03-2018 dokonał wpisu:
 Mam do przekazania kilka "spraw". Mężczyzna Jest "od pługa" i od Ciała , Niewiasta zaś "od kuchni" i od Ducha . Mężczyzna Jest od Słowa, Niewiasta zaś od Jego Mocy.Niewiasta jako "Pomoc" dla Mężczyzny , gdy Ten sobie nie radzi ..., gdy Trwa w ciemnościach i Potrzebuje Światła. Kościół , Ten, Który JEST ...i Ten,Który Nadchodzi N i e p o r a d z i Sobie bez Niewiasty , Małżonki Baranka , bez Oblubienicy, bez Jeruzalem... . Maryja N i e j e s t Małżonką Baranka . Maryja N i e j e s t Oblubienicą Oblubieńca .... . Maryja JEST MATKĄ KOŚCIOŁA I MATKĄ BARANKA. N a d c h o d z ą GODY BARANKA .... . J e r u z a l e m ...Jeruzalem....
 Pasterka 15-03-2018 dokonał wpisu:
 Chcę bardzo serdecznie podziękować za dwie pieśni wczoraj płynące w Radiu Maryja, jedna w Koncercie Życzeń , druga później o tym , co jest takie nieuchwytne i piękne między Między Mężczyzną a Niewiasta ...no i za dzisiejszą Magdalenę...
 Pasterka 14-03-2018 dokonał wpisu:
 Jestem bardzo wdzięczna Abp Stanisławowi Gądeckiemu za Słowa .., że Kościół NIE JEST ani po prawicy ani po lewicy ale JEST BOŻY.Dziękuję ..i to bardzo .Potrzebujemy Takich Słów od Pasterzy ...
 Pasterka 14-03-2018 dokonał wpisu:
 Ja Ewa , Sługa mojego Pana Jezusa Chrystusa mam do przekazania Ojcu Tadeuszowi Rydzykowi Słowa Pana ...Nie pisze tego z własnej woli , ponieważ nigdy bym się nie ośmieliła, ale z Woli Adonai . Pan Mówi" Ojcze Tadeuszu , Mój Sługo ..Nawróć się . Byłeś pokorny i z Miłością spoglądałem na Ciebie.Stałeś się Drzewem , w gałęziach którego gromadzą się liczne ptaki , ale zagubiłeś Swe serce . Bardzo boli Moje Serce Twoje wołanie o "elegancje" ludzi.Ja Sam byłem biedny i biedną była Święta Rodzina, bo Taka Była Woja Ojca Mojego w Niebie .Cierpię w eleganckich Kościołach z eleganckimi ludźmi.Ludzie bogaci winni włożyć wory pokutne i w nich przyjść do Mojej Swiątyni a Jest Nią nade wszystko WNĘTRZE CZŁOWIEKA .Nawróć się Ojcze Tadeuszu ,Mój Sługo , abym nie odwrócił Swojego Oblicza od Ciebie i aby duch pychy Tobą nie zawładnął . Mój Umiłowany Sługa Franciszek woła Moim Głosem o biedny Kościół dla biednych , bo wszyscy są biednymi grzesznikami potrzebującymi Mojej łaski i Miłosierdzia. Mieszkam w Tabernakulum Ciałem ale JA JESTEM DUCHEM JESTEM BOGIEM i Żyję i Działam .Wybieram Dusze pokorne i ciche , dusze , które miłują Moje Serce. Tadeuszu,Mój Sługo Nawróć się . JESTEM BOGIEM dobrych i złych , ale od Sług Bożych oczekuję , aby Żyły Moim Duchem Złączonym z Duchem Świętym i Ojcem ." Ci , którzy są z ziemi mówią po ziemsku ....
 Pasterka 12-03-2018 dokonał wpisu:
 Życie moje płynie skrycie ...w Boga Zachwycie.Tożsamość moja została mi odsłoniona...a moja dusza "zagubiona... . W Przestrzeniach Pana rozkosz czuje ...i tak mi Jego Życie smakuje.. , że w każdej chwili Zachwycie ...widzę szarość i smutek życia ziemskiego ...bez Niego.
 Pasterka 06-03-2018 dokonał wpisu:
 " Ja już nie żyję w sobie, Bez Boga żyć nie mogę!Bez Niego i bez siebie Jakąż odnajdę drogę? Miast życia-tysiąc śmierci! - W głębie życia się wdzieram, Umieram, bo nie umieram! To życie, którym żyję, To zaprzeczenie życia,To ciągłe umieranie!Aż pójdę do zdobycia Ciebie,mój Boże !- Słyszysz? Ja się życia wypieram, Umieram, bo nie umieram! (...) Wyrwij mnie już z tej śmierci, Boże mój , i daj życie ! Nie chciej mnie dłużej trzymać Na tym wygnańczym świecie ! Patrz, jak Ciebie pożądam, W bólu rany otwieram, Umieram, bo nie umieram ! Lecz będę juz tu płakał I znosił ból istności , Bo trwa moje wygnanie Za grzechów moich złości . Lecz kiedyż ten czas przyjdzie, Na który duszę otwieram ,Kiedy szczęsliwy zawołam :Żyję, bo nie umieram !?" ( Św.Jan od Krzyża)
 Pasterka 28-01-2018 dokonał wpisu:
 Pan Cię miłuje ...uwierz Mu. Kołacze do Twego serca...otwórz je.Puka cichutko ...najciszej ...czy słyszysz ? Pan ...Miłość Wcielona...kona... .
 Pasterka 09-01-2018 dokonał wpisu:
 Panie Tomaszu ...dziękuję ...i pozdrawiam serdecznie.
 Włodzimierz 04-01-2018 dokonał wpisu:
 Czwartek,godzina 23,Godzina Święta w czasie której Chrystus modlił się przed swoją męką.Czy ja tez jak apostołowie nie potrafię trwać na modlitwie z Chrystusem nawet przez jedną godzinę?
 Pasterka 03-01-2018 dokonał wpisu:
 " Boże mój ,Panie i Oblubieńcze! Jeżeli jeszcze pamiętasz o mych grzechach , aby nie spełnić tego , o co Cię proszę ,niech się dzieje Twa wola, gdyż tę kocham ponad wszystko .Okaż swoją dobroć i miłosierdzie, abyś był w nich poznany. A jeśli , o Panie , czekasz na moje czyny , by przez nie spełnić me prośby, daj mi je , działaj je ew mnie, daj również cierpienia,jakich pragniesz i niech się dzieje Twa wola!Gdy bowiem łaska ta , o którą Cię proszę , jest tylko z Twego miłosierdzia weź nicość moją , której pragniesz , a daj mi skarby , których również pragniesz dla mnie.[...] Moje sa niebiosa i moja jest ziemia, moje są narody , moi grzesznicy i sprawiedliwi ! Aniołowie są moi , Matka Boża jest moja , wszystkie rzeczy są moje i sam Bóg jest moim i dla mnie, gdyż Chrystus jest mój i wszystko dla mnie !" [ Św.Jan od Krzyża]
 stanislaw 01-01-2018 dokonał wpisu:
 anioły którzy z frunęli na ziemię stali się demonami i nadal siedzą na ziemi i zwodzą ludzi
 Pasterka 01-01-2018 dokonał wpisu:
 W ciszę wtulona,blaskiem chwały opromieniona Maryja Dziecinę Świętą powiła i pieluszkami okryła. Bóg naturę ludzką przyjmuję i Oblubienicy Swojej poszukuje , Którą Ojciec przed Nim ukrywał ...a czas przybywał ... .Oblubieniec Kościół założył i Ciało Swe w Nim złożył , aby Jego Ukochana Nim się karmiła i z Krwią łączyła.Gdzie się ukryłaś ...Umiłowana ..., zginam przed Tobą moje kolana , gdzie Cię szukać mam ...Serce wypowiadało i z Nadzieją w przyszłość patrzało ... . Przymierze Trzech Serc Tajemnicą się okryło ...i ludzkości Królestwo Boże przybliżyło ...
 Pasterka 23-12-2017 dokonał wpisu:
  W Świętą Noc , gdy Anieli z Radości na Ziemię sfrunęli ...Mała Dziecina zakwiliła i Matkę nad Sobą zobaczyła . Tajemnice się wypełniały ... bo Zbawiciela ludzkości dały . Bóg Ojciec i Duch Święty w Pełni Szczęścia doświadczali , że Takiego Dzieła...Dokonali.Miłość na Ziemię zstąpiła , aby ludzkość w grzechach się nie zagubiła . Jasność nad jasnościami się rozlewała i dusze pokorne rozweselała , że Bóg Człowiekiem się staje i duszom Nowe Życie daje .Niech Dzieciątko Święte rodzi się w każdym z nam każdego dnia.Błogosławionych Świąt pełnych Miłości,Radości i Pokoju dla Pana Tomasza i Jego Rodziny , dla każdego z Was.
 Włodzimierz 16-12-2017 dokonał wpisu:
 Mój Boże!Tylko TY potrafisz moje wielkie problemy uczynić małymi,tylko Ty możesz mi dac prawdziwe szczęście.Wymagasz ode mnie za to tak mało-żebym Ci całkowicie zaufał.Biedny jest ten,który oddali się od Ciebie i myśli,że wybrał własną drogę.Wczesniej czy później zabłądzi,sam nie będzie wiedział kim jest,dokad zmierza i nie potrafi odróżnić dobra od zła
 Pasterka 12-12-2017 dokonał wpisu:
 Tyle słów ludzie wypowiadają i Ciebie Maryjo wychwalają ... , a Ty je wszystkie pokornie przyjmujesz i Bogu ofiarujesz.Głębie Twego Ducha są nieprzeniknione a w nich ludzkie sprawy zanurzone.O Niepokalana ...Tyś Cała rozświetlona ...bo Pana nad panami w Swoim dziewiczym Łonie ukrywasz i Boga przyzywasz , aby Rekę Sprawiedliwości powstrzymywał i Miłosierdziem świat okrywał . Miłość ze Sprawiedliwością połączona Kwiat miłosierdzia Rodzi i ludzkości Nadzieję daję ...na jej jeszcze uratowanie .Wołam ...o Pani do Ciebie ... my pragniemy być już w Niebie . Nowego Nieba i Nowej Ziemi z tęsknotą oczekujemy , i do Ciebie wzdychamy , i kolana zginamy ...o Ratuj nas Pani ...
 stanislaw 06-12-2017 dokonał wpisu:
 objawień i cudów nigdy nie było to kłamstwa żeby przyciągnąć ludzi
 Pasterka 26-11-2017 dokonał wpisu:
 Królu Miły ...mój Panie ...jakże inne JEST Twoje Panowanie .Nim my upadliśmy na kolana ... Twoja Wszechmoc nam usługiwała . TYS PAN I KRÓL świata całego ...a nade nade wszystko Sługa człowieka grzesznego ... . Jezu Umiłowany ... tak bardzo się uniżyłeś , gdy z człowiekiem w Komunii Złączyłeś ... .Królu Miły ... Baranku Cierpliwy ...OŁTARZ Krzyża pokornie przyjąłeś i z Piekłem się zetknąłeś ... aby Twoja Potęga Miłości Moc ukazała ...bo szatana się nie bała ... . Baranku Ukochany ... Panuj nad nami ...grzesznikami ...Prowadź na łąki zielone , aby nasze dusze zostały uciszone ... .I w głębiach tej zieleni ...niech będziemy do Ciebie upodobnieni ...
 Pasterka 20-11-2017 dokonał wpisu:
 Ukochany Ojcze Święty Franciszku ! bardzo Ci dziękuję za ustanowienie Światowego Dnia Ubogich , który ma nam przypominać i uwrażliwiać nasze serca , tak często zimne i obojętne, na naszych Braci i nasze Siostry pozbawieni tak wielu spraw , aby móc godnie żyć ..a tak często brakuje Im chleba powszedniego i odzienia .Ukochany Ojcze Franciszku !dziękuję Ci za Tą wspaniałą UCZTĘ , którą zgotowałeś najuboższym a Która ma nam przypominać o Uczcie Niebieskiej , w której To zasiądą nie Ci zaproszeni , którzy odepchnęli Dar Zaproszenia , ale Ci oddaleni , Ci ... grzeszni ... poranieni brudami tego świata , a którym nikt nie podał szklanki wody i kawałka chleba , aby poczuli się przygarnięci ...i aby w tym cieple ...zapragnęli godnie żyć . Niech Dobry Bóg Ci Ojcze wynagrodzi . Bóg zapłać i Szczęść Ci Panie Boże.
 Pasterka 20-11-2017 dokonał wpisu:
 " Nie siłą , nie mocą naszą ...lecz Mocą Ducha Świętego . Nie siłą ,nie mocą naszą ,lecz Mocą Ducha Świętego .Nie siłą , nie mocą naszą ...lecz Mocą Ducha Świętego ... . Ruah ...Ruah ...Ruah ...
 Pasterka 17-11-2017 dokonał wpisu:
 Pani Kalwaryjska ...Matko Miłosierdzia ...Przeczysta Dziewica ...Cała Zanurzona w Duchu Świętym ...Bądź Patronką zstępowania Ducha Pana na mnie Amen.
 darek 16-11-2017 dokonał wpisu:
  tylko do Armagedonu będą istniały religie jestem zachwycony tą wiadomością
 rysiek 16-11-2017 dokonał wpisu:
 zajmowanie się religią to strata czasu i pieniędzy dla wiernych
 mirek 16-11-2017 dokonał wpisu:
 u światków jehowy można się podszkolić z biblii u was z tracić cenny czas
 sly 16-11-2017 dokonał wpisu:
 nie macie pożytecznego zajęcia w domy tylko bazgrzecie tutaj i dajecie nauki o wierze a wcale się na wierze nie znacie koza wie więcej jak wy
 Pasterka 16-11-2017 dokonał wpisu:
 P a m i ę t a j c i e ...EUCHARYSTIA TO PRZEJŚCIE Z Góry Tabor ...Na GÓRĘ GOLGOTY >>> i Zmartwychwstanie ...
 Pasterka 16-11-2017 dokonał wpisu:
 Mój Ksiądz Dziekan w wczorajszej krótkiej homilii zwrócił uwagę na dwa Słowa: wdzięczność i świadectwo .Mówił o tym, że trzeba mówić innym o doświadczeniu Boga w swoim życiu, aby inni mogli się budować .Dlatego pomyślałam ,że może trzeba coś napisać , dać świadectwo, chociaż odrobinę .Nie będę pisała o jakims konkretnym czasie , ponieważ ja zawsze się czułam jakbym była poza czasem. Nie przywiązywałam wagi do czasu historycznego, chociaż w nim trwałam i trwam . Nie wiem jak to określić ....Nie tak dawno w Radiu Maryja Ktoś mówił o Żydach i o ich podchodzeniu do czasu i to było mi bardzo bliskie ...jakby moje.Przed wieloma laty ,na tym portalu ,pisałam o tym , o czym będę pisała ale moze trzeba jeszcze raz.Otóż przed wielu, wielu laty , gdy uczyłam się w Studium Katechetycznym , po jednym z takich zjazdów, był maj i sobota, zaszłam do Świątyni Pańskiej, w Której były przygotowania do I Komunii Świętej a potem do kuchni na Plebanię i nad staw .Była Trzecia godzina.Położyłam się na trawie , odmawiałam koronkę a nad sobą miałam błękitne Niebo z licznymi białymi obłokami . Jakież było moje zdziwienie , gdy zauważyłam , że obłoki nikną ...a następnie jeden z Obłoków przybliżył się do mnie i mnie okrył .Poczułam Obecność Pana ...Ujrzałam Jego Twarz ...Twarz Jezusa Miłosiernego ... . Było to dla mnie bardzo głębokie przeżycie . "Pobiegłam" z tym do Siostry Pallotynki , Która dała mi adres Pallotyna i Jemu to wszystko opisałam . ale nie pamiętam Jego nazwiska , ponieważ niczego sobie nie zapisywałam .Inne doświadczenie już było po moim nawróceniu ...w Zakroczymiu ...wŚwiątyni Ojców Kapucynów . Byłam wówczas na Rekolekcjach .Na zakończenie mieliśmy Eucharystię w Klasztorze tzn. obok klasztoru i wówczas doświadczyłam Ogromnego Majestatu I Chwały jaka na mnie zstąpiła ..jakby Niebo połączyło się z Ziemia .Miałam również czytanie z Proroka Izajasza ...Oto ja ,poślij mnie ... . Podpisuję się czasami sługa Pana ... .To też moje doświadczenie .Wiele , wiele lat temu odczuwając bardzo ...bliskość Pana ...pytałam Go ..Kim jestem? Wówczas otrzymałam Światło , że odpowiedź otrzymam podczas Procesji Bożego Ciała przy Ołtarzu , Który był przygotowywany przez pracowników Kościoła Kolneńskiego ... Przy Tym właśnie Ołtarzu Kapłan czytał Ewangelię o Słudze , którego wyprawił Pan , aby przypomnieć zaproszonym o UCZCIE ... .I jeszcze może jedno ... W domu, w którym mieszkam Jest Obraz ,nad moim łóżkiem ,Jezusa Miłosiernego ... niewielkich rozmiarów.Powiesił Go prawdopodobnie Ojciec Jan OP , brat ojca moich synów .Otóż , ile razy kontempluję Ten Obraz ...tyle razy Pan się P r z e m i e n i a . Co to znaczy ? ...pojawia się jakby mgła...Jezus znika ...i pojawia się ...stopniowo ...to Twarz ...To Promienie ...z Czoła Jezusa frunie jakby Ptak ...jak z mgły ...na jakąś odległość i znika ... To są moje Miłosne Spotkania z Panem . Jestem ...porzucona...jestem spustoszona ...jestem ...moje w niej upodobanie ... . Jestem w Jestem, Jestem w Tym, Który Jest , Jetem w Tym , Który Nadchodzi ... . Jestem córką Ojca ...siostrą Brata ...posłańcem Ducha ...jestem O b e c n o ś c i ą Boga ...pośród Was.... chociaż po ludzku to dziwnie wygląda ... . Pamiętajcie BÓG CZUWA ... PAMIĘTAJCIE ...BÓG Pamięta o Swoim Przymierzu... Pamiętajcie ..OPATRZNOŚĆ BOŻA JEST POŚRÓD WAS ...
 Pasterka 12-11-2017 dokonał wpisu:
  Ojcze Święty Franciszku ! ...T r z y m a j m y się RAZEM...TY SKAŁA PANA ...ja Jego Sługa .JE abp Konrad Krajewski sprawił ,że Stałeś mi się tak bardzo bliski.Będę każdego wieczoru , przed snem , Mocą Pana i z Aniołem Stróżem ..."biegła" do Ciebie ,aby Cię wesprzeć ,aby moce Zła, które chcą Ciebie zniszczyć ...nie były tak uciążliwe .Trzymaj się Mocno KRZYŻA Naszego Pana JEZUSA CHRYSTUSA i Jego Niepokalanej Matki .Moja Mama ,gdy byłam dzieckiem nauczyła mnie prostych słów na dobranoc...oto one ...kładę się spać , nie mam co słać ...Biorę KRZYŻ ŚWIĘTY ...Krzyżem się Przyodziewam ...Idzie Święta "kompanija" JEZUS JÓZEF I MARYJA. Niech Święta Rodzina Mieszka w Tobie i Napełnia Cię Bożą Radościa .Niech Pokusy Ciebie się nie imają i zdrowia Ci nie odbierają.Niech Pan będzie ZAWSZE Z Tobą i W TOBIE .Amen. ...wiem...wiem ...nie zadzwonisz do mnie i nie zapytasz , co u mnie słychać ...Ewa z Kolna .
 Ola 09-11-2017 dokonał wpisu:
 Pozdrawiam z lekcji religii
 Pasterka 07-11-2017 dokonał wpisu:
  Ludu wierzący i niewierzący ... PAN Blisko JEST ...Oczekuj Go...
 Krystyna 04-11-2017 dokonał wpisu:e-mail: krystynabarden@gmail.com 
 Witam wszystkich gości tej strony i gorąco zapraszam wszystkich którzy tu nie byli.Naprawdę warto Uczta dla duszy i ciała. Dziękuje za ADONI
 Pasterka 04-11-2017 dokonał wpisu:
 " ...wysyłaj do mnie Anioły ...niech mi cudne nuty grają ...}
 Pasterka 31-10-2017 dokonał wpisu:
  Ludu ... mój Ludu ...Król pragnie ...Twego Piękna...
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej