Humor Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Pobierz Spowiedź Opowiadania Perełki
Nowenna do św. Rity

DZIEŃ PIERWSZY

     Święta Rito, pragniemy naśladować twe cnoty i otrzymać za twym pośrednictwem łaskę życia wiecznego. Dzięki składamy Bogu, że cię od dzieciństwa obsypał swymi łaskami i wsławił imię twoje. O, jakże jesteśmy niepodobni do Ciebie, pełni próżności ziemskiej odpychamy wszystko, co wzniosłe, żyjemy w grzechach, lękamy się pokuty.

     O święta Rito, która tyle możesz przed Bogiem, wyproś nam nawrócenie i szczery żal za grzechy, byśmy cię odtąd naśladowali w cnocie pokory i pokuty, i zasłużyli sobie na nagrodę w niebie, przyobiecaną cichym i tym, którzy płaczą. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją)

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona: Obdarzyłeś, Panie, służebnicę Twoją Ritę znakiem miłości i męki Twojej. Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

DZIEŃ DRUGI

     Bóg wybrał cię, święta Rito, za jaśniejący wzór dla dziewic, żon, wdów i zakonnic. Zostawiłaś najpiękniejszy przykład żony, zmuszona żyć z mężem pełnym pychy, znosząc w pokorze i cichości wyrzuty, zniewagi, a nawet i bicie. Słodyczą i cierpliwością zmieniłaś porywczość swego męża w łagodną uległość.

     O, gdyby i dziś żony chciały naśladować twe ciche i pełne słodyczy życie, łagodzić serca swych porywczych nieraz mężów, gdybyśmy wszyscy umieli żyć z naszymi krewnymi i bliźnimi według praw Bożych i miłości chrześcijańskiej, ubyłoby tyle niezgód prowadzących niekiedy do opłakanych następstw.

     Błagamy cię, o święta Rito, wyproś nam wszystkim u Boga dary Ducha Świętego, abyśmy kiedyś mogli wielbić wraz z tobą Dawcę wszelkiego dobra w królestwie wiecznego pokoju. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ TRZECI

     Jakże bolesna była dla ciebie, o święta Rito, wiadomość o zamordowaniu twojego męża. Zapłakałaś gorzkimi łzami na myśl, że dusza jego nieprzygotowana stanęła przed sądem sprawiedliwego Boga. Nie myślałaś o sobie, lecz polecałaś ustawicznie miłosiernemu Bogu duszę zamordowanego męża, błagając o przebaczenie dla jego morderców, a poznawszy, że mali jeszcze synowie twoi pragną pomścić śmierć ojca, błagałaś Boga, by ich raczej zabrał ze świata, niż mieliby krwawym czynem zemsty splamić swe sumienie.

     Bóg cię wysłuchał, zabierając obu synów w młodym wieku. Po ich stracie, dzięki składałaś Jezusowi, że ich powołał do siebie przed dokonaniem zbrodni. Jakże my wobec tego przykładu jesteśmy nędzni, nie umiemy przebaczyć najmniejszej obrazy ani zdobyć się na ofiarę dla duszy własnej, jak i dla duszy bliźniego.

     O święta Rito, uproś nam u Boga gotowość przebaczania nieprzyjaciołom naszym, abyśmy sami stali się godniejszymi przebaczenia grzechów naszych i cieszyli się nagrodą wieczną w niebie. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ CZWARTY

     O święta Rito, jakże wielka była miłość twa dla Boga i bliźniego. Któż może wyobrazić sobie twe najgorętsze uczucia i rzewne łzy, któreś wylała, myśląc o męce twego Ukrzyżowanego Oblubieńca? Kto pojmie ten święty zachwyt w obcowaniu z Bogiem, w którym znajdowano cię często? Kto wypowie twą miłość dla bliźnich, biednych i chorych, między którymi byli bardzo smutni i nieszczęśliwi, a tyś ich objęta miłosierdziem serca twego?

     My zaś tak często zajęci jesteśmy sobą, nie staramy się, by zaopatrzyć potrzeby duchowe i cielesne bliźnich naszych.

     Wybłagaj nam, o święta Rito, łaskę, by serca nasze pałały czystą miłością bliźniego, abyśmy ciebie naśladowali i od tej chwili złączeni byli z tobą tą odwieczną miłością, która cię czyni pełną chwały i szczęścia w niebie. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ PIĄTY

     Od dzieciństwa znałaś, o święta Rito, niebezpieczeństwa natury ludzkiej, jak pycha, zmysłowość i takim wstrętem do tego złego byłaś przejęta, iż wytrwałaś w łasce na chrzcie świętym otrzymanej. Idąc za wolą rodziców, poślubiłaś męża. Zwolniona przez śmierć męża i dzieci od obowiązków żony i matki, błagałaś gorąco Pana Jezusa, byś mogła być przyjęta do klasztoru i pomimo trzykrotnej odmowy, prawie cudownie przyjęta zostałaś. Bóg uczynił zadość twoim pragnieniom i związałaś się na wieki z Jezusem ślubami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

     O szczęśliwa Rito, wejrzyj na nas, będących pod ciężarem namiętności i grzechów, które nas prowadzą do wiecznej zguby. Wybłagaj nam, o święta Rito, łaskę rozmiłowania się w dobrach niebiańskich, abyśmy kiedyś oczyszczeni z grzechów, pałający serdeczną miłością ku Bogu, mogli zasłużyć sobie na nagrodę przyobiecaną tym, którzy umieli wzgardzić fałszywymi i marnymi dobrami tego świata. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ SZÓSTY

     Podziwem przejęci, rozważamy, o święta Rito, twe życie, które było jakby ciągłą modlitwą. Ciało twe umartwiałaś postami, krótkie chwile snu spędzałaś na twardym posłaniu. Wszystkie umartwienia czyniłaś dla zwalczenia pożądliwości. My postępujemy często zupełnie przeciwnie. Zamiast uciekać się do modlitwy i pokuty, szukamy uciech, które nas odwracają od Boga.

     Dziś jednak, uznając konieczną potrzebę pokuty i modlitwy, błagamy cię, o święta Rito, abyśmy walcząc z naszymi wadami, wyrzekli się ich na zawsze i stali się godnymi cieszyć się wraz z tobą szczęściem wiecznym w niebie. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ SIÓDMY

     Święta Rito, ty całą duszą pragnęłaś podzielić boleść cierniowej korony Chrystusa i zostałaś wysłuchana. Boski Oblubieniec w nagrodę twego współczucia i miłości, z jaką rozważałaś Jego mękę, zranił cię cudownie w czoło cierniem swej korony. Do końca życia, to jest lat piętnaście, nosiłaś tę ranę na czole, dziękując Chrystusowi za tę wielką łaskę.

     My zaś, zamiast znosić cierpliwie nasze krzyże i troski, którymi Bóg nas nawiedza, smucimy się i narzekamy.

     O święta Rito, uproś nam u Jezusa łaskę cierpliwego znoszenia wszystkich utrapień doczesnych, abyśmy przez modlitwę i poddanie się woli Bożej godni byli radować się z tobą w wieczności. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).      Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ ÓSMY

     Boski twój Oblubieniec, o święta Rito, chcąc cię bardziej uświęcić i uczynić podobną sobie, dopuścił, byś dotknięta była przez ostatnie cztery lata życia twego ciężką chorobą. Jakież wspaniałe przykłady poddania się woli Bożej i cierpliwości zostawiłaś nam, o święta Rito. Przykra tylko była dla ciebie myśl, że jesteś ciężarem dla swych sióstr zakonnych. Zapowiedź bliskiego wyzwolenia z więzienia ciała i przejścia do wiecznej ojczyzny napełniła twe serce radością. Oddałaś piękną swą duszę w ręce Jezusa, Oblubieńca swego.

     Cóż się stanie z nami, grzesznikami, w chwili śmierci? Z nami, którzy nie umiemy i nie chcemy znosić spokojnie żadnej choroby?

     Miej litość nad nami, o święta Rito! Wyproś nam u Jezusa zupełne poddanie się woli Bożej i cierpliwość w ostatniej chorobie oraz szczęśliwą śmierć, abyśmy z tobą złączeni mogli wielbić Boga na wieki. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ DZIEWIĄTY

     Twoja głęboka pokora, o święta Rito, wyjednała ci wielką chwałę w niebie, jaką teraz posiadasz. Dla tej pokory chciał twój Boski Oblubieniec wsławić cię także na ziemi. Toteż zaraz po twej śmierci zdziałał za twym pośrednictwem wiele cudów. Ludzie z daleka i bliska tłumnie cisnęli się do twego grobu, ogłaszając cię świętą. To pobożne mniemanie potwierdził także wyrok namiestnika Chrystusowego, który cię również świętą ogłosił. Odtąd chwała twoja szerzy się wśród wiernych po całym świecie i masz przywilej być zwaną "Orędowniczką w sytuacjach beznadziejnych" i "Świętą do spraw trudnych".      O pełna chwały Rito, zlituj się nad nami! Wyjednaj nam łaskę poznania tej prawdy, że prochem jesteśmy i nic sami nie możemy. Broń nas od wiecznego potępienia, które jest udziałem pysznych i zbuntowanych aniołów, i pomóż nam, abyśmy wraz z tobą w niebie cieszyli się chwałą przyobiecaną pokornym. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...   


Modlitewnik dla mężczyzn Modlitewnik dla mężczyzn
Oprac. Anna Matusiak
Jest to pięknie wydany zbiór starannie dobranych modlitw, które mogą okazać się przydatne mężczyznom w każdym wieku. Teksty te mogą okazać się pomocne każdemu, gdy zapragnie zwrócić się do Boga, a zabraknie mu własnych słów,... » zobacz więcej

Wasze komentarze:
 Matka : 30.03.2016, 10:55
 Św rito błagam wysłuchaj mojej prośby aby nasz syn dostał pracę jako prawnik na którą czeka żeby jego nauka nie poszła na marne proszę wstaw się za nim
 Agnieszka-Dahlia: 21.03.2016, 02:16
 Droga Święta Rito,

Czy zajmujesz się również kwestią marzeń? Mam tutaj na myśli marzenia, które wydają się być tak wielkie, że przez to aż nierealne i niemożliwe do spełnienia...
A takim marzeniem jest dla mnie zdobycie dość pokaźnej- jak dla mnie- sumy, bo około 20.000 złotych. 4 czerwca w tym roku zaczyna się w Austrii kurs, który jest dla mnie szansą na totalną, pozytywną zmianę dotychczasowego życia i okazją, żeby nareszcie zacząć wykonywać pracę marzeń... Wiem i czuję, że to jest właśnie to. Że jest to właśnie ten czas i miejsce do którego powinnam pojechać... Droga Święta Rito, pomogłaś mi już nie raz. Dlatego też dzisiaj tak bardzo- bardzo Cie proszę- pomóż mi zdobyć kwotę 20.000 złotych w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Wiem, jak to brzmi, ale... Podobno w naszym materialnym świecie istnieją nieograniczone możliwości. Podobno wystarczy się tylko otworzyć i dostrzec je we właściwym momencie...Pomóż mi w tym Święta Rito. Proszę Cię o impuls, inspirację lub być może szczęśliwy splot wydarzeń, który pozwoli mi pojechać na ten wymarzony kurs.
 mama: 14.03.2016, 16:59
 Sw Rito błagam o pomoc dla mojego syna który znalazł się w bardzo cięzkiej sytuacji tobie wiadomej wypros mu u Boga siły i pomóż mu wyjsc z tego jak najprędzej
 joasia: 13.03.2016, 19:28
 SW RITO PROSZE CIĘ GORACO O WSTAWIENNICTWO W INTENCJI ZDROWIA I DOBRYCH WYNKOW BIOPSJI DLA CORKI ANNY I LASKE ABSTYNENCJI DLA MĘZA ORAZ ABY ZNALAZL PRACĘ BOG ZAPLAC
 Mama : 12.03.2016, 00:37
 Św Rito błagam cię o łaskę nawrócenia dla mojegostarszego syna i jego rodziny Proszę również w załatwieniu emerytury dla mojego męża błagam o łaskę zdrowia dla mnie i mojej rodziny Proszę przymnurz wiary mojemu najmłodszemu synowi
 Agnieszka: 26.02.2016, 20:16
 Święta Rito proszę Cię o uproszenie u Boga laski wiary i zdrowia oraz dobrego Bożego męża dla mojy córki Ani. Dziękuję Ci najświętsza ze świętych.
 monk: 03.02.2016, 22:25
 mam ciężką sprawę z taką znajomą bo zależy mi żeby mieć z nią w miarę dobre relacje nie chodzi o związek bo ona asexualna ale o relacje bo wymęczony psychicznie jestem z kumplem nowenne odmawiamy na dzień dzisiejszy 5/9 dni mam nadzieje że pomoże i zaufam panu coraz bardziej elo.
 ed: 02.02.2016, 21:29
 Święta Rito błagam o łaskę zdrowia dla mojego dzidziusia którego noszę pod sercem błagam aby urodził się zdrowy błagam o dobry wynik usg aby podejrzenia lekarzy były błędne błagam wszystko było dobrze błagam wysłuchaj mnie
 Matka: 25.01.2016, 12:38
 Św. Rito, błagam stań dzisiaj przy Konradzie
  Edi: 23.01.2016, 15:01
 Św Rito proszę wyproś łaski dla naszego małżeństwa. Uchroń nas przed rozwodem. Miej nas w swojej opiece. Napelnij serce mojego męża miłością do mnie, przebaczeniem i zaufaniem. Proszę spraw abyśmy mogli się cieszyć sobą. Proszę aby mój mąż dał mi szansę i pokochał na nowo, proszę aby uwierzył w moją zmianę.
  Edi: 21.01.2016, 21:12
 Św Rito proszę wyproś łaskę dla naszego małżeństwa. Uchroń nas przed rozwodem. Miejsce nas w opiece
 ed: 21.01.2016, 04:13
 Święta Rito dziękuję że wysluchalas moich modlitw i mogę na ciebie liczyć błagam o zdrowie dla mojej mamy dodaj jej sił ulecz z jej chorób aby mogła normalnie funkcjonowac pomóż jej błagam amen
 Klaudia: 20.01.2016, 09:21
 Święta Rito, błagam o dar macierzyństwa i w jeszcze jednej wiadomej Ci sprawie <3 Wyproś TE łaski dla mnie.
 EWUNIA: 17.01.2016, 23:56
 Błagam święta Rito o łaski dla Pawełka.
 Danuta 25 grudzień 2015 r: 26.12.2015, 18:30
 Sw ri to proszę o pomoc
 m.: 21.12.2015, 14:49
 Kochana Swieta Rito blagam pomoz nam wypros u Boga laski potrzebne dla mojej rodziny w szczególności dla córeczki i siostry.
 Aga: 27.11.2015, 11:21
 Swieta Rito,blaham dopomoz mi...4/9
 Ewa: 22.11.2015, 21:08
 Intencja błagalna do św.Rity o łaskę przebłagania Pana Boga za grzechy przeszłości i miłosierdzie Boże na każdy dzień dla mnie oraz mojej rodziny.Błagam o dar potomstwa dla moich dzieci oraz pomoc materialną w załatwieniu ważnej życiowej sprawy znanej Panu Bogu.Amen
 Maja: 21.11.2015, 08:13
 Święta Rito błagam Cię o łaski i zdrowie dla moich dzieci pomóż mi proszę.
 Maja: 20.11.2015, 12:31
 Święta Rito błagam Cię o zdrowie dla moich dzieci, proszę wyproś potrzebne łaski
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] (84) [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


Autor

Treść
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]
O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej