Humor Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Pobierz Spowiedź Opowiadania Perełki
Nowenna do św. Rity

DZIEŃ PIERWSZY

     Święta Rito, pragniemy naśladować twe cnoty i otrzymać za twym pośrednictwem łaskę życia wiecznego. Dzięki składamy Bogu, że cię od dzieciństwa obsypał swymi łaskami i wsławił imię twoje. O, jakże jesteśmy niepodobni do Ciebie, pełni próżności ziemskiej odpychamy wszystko, co wzniosłe, żyjemy w grzechach, lękamy się pokuty.

     O święta Rito, która tyle możesz przed Bogiem, wyproś nam nawrócenie i szczery żal za grzechy, byśmy cię odtąd naśladowali w cnocie pokory i pokuty, i zasłużyli sobie na nagrodę w niebie, przyobiecaną cichym i tym, którzy płaczą. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją)

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona: Obdarzyłeś, Panie, służebnicę Twoją Ritę znakiem miłości i męki Twojej. Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

DZIEŃ DRUGI

     Bóg wybrał cię, święta Rito, za jaśniejący wzór dla dziewic, żon, wdów i zakonnic. Zostawiłaś najpiękniejszy przykład żony, zmuszona żyć z mężem pełnym pychy, znosząc w pokorze i cichości wyrzuty, zniewagi, a nawet i bicie. Słodyczą i cierpliwością zmieniłaś porywczość swego męża w łagodną uległość.

     O, gdyby i dziś żony chciały naśladować twe ciche i pełne słodyczy życie, łagodzić serca swych porywczych nieraz mężów, gdybyśmy wszyscy umieli żyć z naszymi krewnymi i bliźnimi według praw Bożych i miłości chrześcijańskiej, ubyłoby tyle niezgód prowadzących niekiedy do opłakanych następstw.

     Błagamy cię, o święta Rito, wyproś nam wszystkim u Boga dary Ducha Świętego, abyśmy kiedyś mogli wielbić wraz z tobą Dawcę wszelkiego dobra w królestwie wiecznego pokoju. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ TRZECI

     Jakże bolesna była dla ciebie, o święta Rito, wiadomość o zamordowaniu twojego męża. Zapłakałaś gorzkimi łzami na myśl, że dusza jego nieprzygotowana stanęła przed sądem sprawiedliwego Boga. Nie myślałaś o sobie, lecz polecałaś ustawicznie miłosiernemu Bogu duszę zamordowanego męża, błagając o przebaczenie dla jego morderców, a poznawszy, że mali jeszcze synowie twoi pragną pomścić śmierć ojca, błagałaś Boga, by ich raczej zabrał ze świata, niż mieliby krwawym czynem zemsty splamić swe sumienie.

     Bóg cię wysłuchał, zabierając obu synów w młodym wieku. Po ich stracie, dzięki składałaś Jezusowi, że ich powołał do siebie przed dokonaniem zbrodni. Jakże my wobec tego przykładu jesteśmy nędzni, nie umiemy przebaczyć najmniejszej obrazy ani zdobyć się na ofiarę dla duszy własnej, jak i dla duszy bliźniego.

     O święta Rito, uproś nam u Boga gotowość przebaczania nieprzyjaciołom naszym, abyśmy sami stali się godniejszymi przebaczenia grzechów naszych i cieszyli się nagrodą wieczną w niebie. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ CZWARTY

     O święta Rito, jakże wielka była miłość twa dla Boga i bliźniego. Któż może wyobrazić sobie twe najgorętsze uczucia i rzewne łzy, któreś wylała, myśląc o męce twego Ukrzyżowanego Oblubieńca? Kto pojmie ten święty zachwyt w obcowaniu z Bogiem, w którym znajdowano cię często? Kto wypowie twą miłość dla bliźnich, biednych i chorych, między którymi byli bardzo smutni i nieszczęśliwi, a tyś ich objęta miłosierdziem serca twego?

     My zaś tak często zajęci jesteśmy sobą, nie staramy się, by zaopatrzyć potrzeby duchowe i cielesne bliźnich naszych.

     Wybłagaj nam, o święta Rito, łaskę, by serca nasze pałały czystą miłością bliźniego, abyśmy ciebie naśladowali i od tej chwili złączeni byli z tobą tą odwieczną miłością, która cię czyni pełną chwały i szczęścia w niebie. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ PIĄTY

     Od dzieciństwa znałaś, o święta Rito, niebezpieczeństwa natury ludzkiej, jak pycha, zmysłowość i takim wstrętem do tego złego byłaś przejęta, iż wytrwałaś w łasce na chrzcie świętym otrzymanej. Idąc za wolą rodziców, poślubiłaś męża. Zwolniona przez śmierć męża i dzieci od obowiązków żony i matki, błagałaś gorąco Pana Jezusa, byś mogła być przyjęta do klasztoru i pomimo trzykrotnej odmowy, prawie cudownie przyjęta zostałaś. Bóg uczynił zadość twoim pragnieniom i związałaś się na wieki z Jezusem ślubami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

     O szczęśliwa Rito, wejrzyj na nas, będących pod ciężarem namiętności i grzechów, które nas prowadzą do wiecznej zguby. Wybłagaj nam, o święta Rito, łaskę rozmiłowania się w dobrach niebiańskich, abyśmy kiedyś oczyszczeni z grzechów, pałający serdeczną miłością ku Bogu, mogli zasłużyć sobie na nagrodę przyobiecaną tym, którzy umieli wzgardzić fałszywymi i marnymi dobrami tego świata. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ SZÓSTY

     Podziwem przejęci, rozważamy, o święta Rito, twe życie, które było jakby ciągłą modlitwą. Ciało twe umartwiałaś postami, krótkie chwile snu spędzałaś na twardym posłaniu. Wszystkie umartwienia czyniłaś dla zwalczenia pożądliwości. My postępujemy często zupełnie przeciwnie. Zamiast uciekać się do modlitwy i pokuty, szukamy uciech, które nas odwracają od Boga.

     Dziś jednak, uznając konieczną potrzebę pokuty i modlitwy, błagamy cię, o święta Rito, abyśmy walcząc z naszymi wadami, wyrzekli się ich na zawsze i stali się godnymi cieszyć się wraz z tobą szczęściem wiecznym w niebie. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ SIÓDMY

     Święta Rito, ty całą duszą pragnęłaś podzielić boleść cierniowej korony Chrystusa i zostałaś wysłuchana. Boski Oblubieniec w nagrodę twego współczucia i miłości, z jaką rozważałaś Jego mękę, zranił cię cudownie w czoło cierniem swej korony. Do końca życia, to jest lat piętnaście, nosiłaś tę ranę na czole, dziękując Chrystusowi za tę wielką łaskę.

     My zaś, zamiast znosić cierpliwie nasze krzyże i troski, którymi Bóg nas nawiedza, smucimy się i narzekamy.

     O święta Rito, uproś nam u Jezusa łaskę cierpliwego znoszenia wszystkich utrapień doczesnych, abyśmy przez modlitwę i poddanie się woli Bożej godni byli radować się z tobą w wieczności. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).      Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ ÓSMY

     Boski twój Oblubieniec, o święta Rito, chcąc cię bardziej uświęcić i uczynić podobną sobie, dopuścił, byś dotknięta była przez ostatnie cztery lata życia twego ciężką chorobą. Jakież wspaniałe przykłady poddania się woli Bożej i cierpliwości zostawiłaś nam, o święta Rito. Przykra tylko była dla ciebie myśl, że jesteś ciężarem dla swych sióstr zakonnych. Zapowiedź bliskiego wyzwolenia z więzienia ciała i przejścia do wiecznej ojczyzny napełniła twe serce radością. Oddałaś piękną swą duszę w ręce Jezusa, Oblubieńca swego.

     Cóż się stanie z nami, grzesznikami, w chwili śmierci? Z nami, którzy nie umiemy i nie chcemy znosić spokojnie żadnej choroby?

     Miej litość nad nami, o święta Rito! Wyproś nam u Jezusa zupełne poddanie się woli Bożej i cierpliwość w ostatniej chorobie oraz szczęśliwą śmierć, abyśmy z tobą złączeni mogli wielbić Boga na wieki. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ DZIEWIĄTY

     Twoja głęboka pokora, o święta Rito, wyjednała ci wielką chwałę w niebie, jaką teraz posiadasz. Dla tej pokory chciał twój Boski Oblubieniec wsławić cię także na ziemi. Toteż zaraz po twej śmierci zdziałał za twym pośrednictwem wiele cudów. Ludzie z daleka i bliska tłumnie cisnęli się do twego grobu, ogłaszając cię świętą. To pobożne mniemanie potwierdził także wyrok namiestnika Chrystusowego, który cię również świętą ogłosił. Odtąd chwała twoja szerzy się wśród wiernych po całym świecie i masz przywilej być zwaną "Orędowniczką w sytuacjach beznadziejnych" i "Świętą do spraw trudnych".      O pełna chwały Rito, zlituj się nad nami! Wyjednaj nam łaskę poznania tej prawdy, że prochem jesteśmy i nic sami nie możemy. Broń nas od wiecznego potępienia, które jest udziałem pysznych i zbuntowanych aniołów, i pomóż nam, abyśmy wraz z tobą w niebie cieszyli się chwałą przyobiecaną pokornym. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...   


To Jezus leczy złamanych na duchu. Modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie To Jezus leczy złamanych na duchu. Modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie
Ks. Jan Reczek
Książka "To Jezus leczy złamanych na duchu" pomoże Ci poradzić sobie z problemami, które wydają Ci się nie do rozwiązania. Da Ci inspirację i nadzieję oraz uzmysłowi Ci, że nie jesteś sam ze swoim cierpieniem... » zobacz więcej

Wasze komentarze:
 a: 23.05.2015, 21:53
 Święta Rito proszę o spokojną noc, dobre i mądre decyzje oraz zdrowie dla całej rodziny. Pomóż przetrwać trudności i cierpienia.
 a: 23.05.2015, 21:48
 Święta Rito proszę o spokojną noc, dobre i mądre decyzje oraz zdrowie dla całej rodziny. Pomóż przetrwać trudności i cierpienia.
 Monika: 22.05.2015, 12:35
 Święta Rito, z całego serca proszę Cię o cud i dar poczęcia dziecka (którego nadal nie mamy :( ) spraw byśmy wraz z mężem mogli się cieszyć ciążą i macierzyństwem. Proszę również o zdrowie i opieke nad moimi rodzicami i braćmi, Amen.
 bożenka: 22.05.2015, 07:28
 Św. Rito dziś moje urodziny. Proszę Cię O lepszy rok dla mojej rodziny, ao wyjście z długów, abym mogła spokojnie spać i nie bać się o jutro.Wyjednaj mi proszę, aby Pan BÓG ZACHOWAŁ MNIE OD MOICH NAJGORSZYCH LĘKÓW.O miłość męża do dzieci i do mnie, o łaskę odpowiedniej pracy dla mnie, O lepiej płatną prace dla męża, o udaną operację dla mamy, łaskę chodzenia i samodzielność, o uzdrowienie Olusia , a do tego czasu o samych życzliwych i pomocnych ludzi na jego drodze, o przedłużenie orzeczenie o niepełnosprawności , o logopedę, psychologa dla niego, o dobra opiekę psychiatryczna i neurologiczną, o Ludzi na naszej drodze, którzy nam pomogą.O spłatę kredytu mieszkaniowego przez siostrę o nawrócenie całej mojej rodziny. O potrzebną pomoc dla Grażynki, Kasi, Kamili i o ślub kościelny dla Agnieszki i nawrócenie.Wiem, że tego bardzo dużo, ale ty jesteś świętą od spraw trudnych i niemożliwych.
 Edyta: 20.05.2015, 12:37
 Św. Rito proszę o wsparcie w wychowywaniu synów Tymoteusza i Maurycego na dobrych mężczyzn kochających Boga i ludzi. Proszę o uzdrowienie ich dusz i ciał. Proszę także o wygranie trudnych spraw sadowych i mój powrót na stanowisko dydaktyka. Proszę także o klienta na dom i Józefa dla naszej rodziny. Amen
 podopieczna: 20.05.2015, 12:22
 Święta Rito proszę o Twoje wstawiennictwo z sprawach dla mnie trudnych, pomóż mi podjąć dobre decyzje, znieść cierpienia..
 bożenka: 19.05.2015, 08:29
 Św. Rito proszę Cię o pomoc.
 bożenka: 18.05.2015, 07:05
 Św. Rito proszę upraszaj potrzebny ratunek i łaski dla mojej rodziny.
 Beata: 17.05.2015, 22:30
 Św. Rito dziękuję pięknie za to co do tej pory już uczyniłaś i proszę o dalsze wsparcie, aby kolejne badania były pomyślne. Spraw aby ziściło się nasze marzenie, i modlitwy pomogły w najważniejszej sprawie. Tak długo czekamy na sprawiedliwośc, oby w końcu nadeszła. Amen
 bożenka: 17.05.2015, 08:43
 Wstaw się za mną,moją rodziną upraszaj nam potrzebne łaski i ratunek .amen
 Anna: 17.05.2015, 08:40
 Rito uproś mi za swoim wstawiennictwem potrzebne łaski. Błagam Cię wysłuchaj moich modlitw i zlituj się nad moją rodziną. Pomóż mi w utrapieniu które mnie niszczy.
 bożenka: 15.05.2015, 07:02
 Upraszaj nam potrzebne łaski i pomoc Św., Rito
 ja: 15.05.2015, 00:56
 Św Rito miej nas zawsze w swojej opiece, proszę o przemianę naszych serc, żebyśmy się kochali i razem budowali rodzinę.
 bożenka: 14.05.2015, 19:44
 Św. Rito proszę o pomoc finansową i materialną dla mojej rodziny, potrzebne nam łaski, odpowiednią pracę. O przemianę serca mojego męża aby kochał dzieci i mnie i dobrze nas traktował. O Lepiej płatną pracę dla męża, aby starczało nam na życie , byśmy nie musieli wciąż pożyczać i mieć długi.Uproś proszę aby Pan postawił na naszej drodze ludzi, którzy nam pomogą.Aby Miłosierny Bóg zachował nas od moich najgorszych lęków, o uzdrowienie dla Olusia i operację dla mamy, aby mogła chodzić i być samodzielna, za moją siostrę wstaw się również, aby udało jej się spłacić kredyt mieszkaniowy.amen
 mama: 11.05.2015, 11:43
 Święta Rito błagam, błagam, błagam bo nie mam siły już walczyć ze złem które opętało moją córkę i pewnie mnie też. Błagam o uwolnienie od złego ducha mojej córeczki, którą tak bardzo kocham. Błagam o nawrócenie dla mojej córeczki. Ty wiesz o co ja walczę i błagam dopomóż jej i nam. Niech zwycięży wiara w Boga, miłość i szczęście oraz dobro dziecka. Błagam Św. Rito chroń moją córkę od złego. Otaczaj ją zawsze swoim ochronnym światłem. Dziękuję za otrzymane łaski.
 Bogusia: 08.05.2015, 14:42
 Św.Rito modlę się do Ciebie z nadzieją, że nam pomożesz.Czuwaj nad moją rodziną i spraw abyśmy byli zdrowi, bo tylko siebie mamy. Wstaw się za nami, abyśmy znów byli szczęśliwi. Oddal czarne myśli i niepowodzenia, a przede wszystkim choroby.Amen
 Nadziejka: 05.05.2015, 07:02
 Św. Rito, blagam, wstaw się za mną tam na Górze i wypros mi proszę łaskę o mądre podjęcie życiowej decyzji, tak żebym nią nikogo nie skrzywdziła...Daj mi jasność umysłu, tylko i aż tyle i nie pozwól już dłużej trwać w tym bólu, jestem tylko człowiekiem, więcej już nie udźwignę...a jeśli taki jest mój krzyż, daj mi jakiś znak, żebym miała spokój ducha, ze dobrze robię. Wsród tylu próśb do Ciebie może moja tez gdzieś do Ciebie dotrze... Nadzieja, tyle mi już tylko zostało...
 Nadziejka: 04.05.2015, 17:47
 Św. Rito, blagam, wstaw się za mną tam na Górze i wypros mi proszę łaskę o mądre podjęcie życiowej decyzji, tak żebym nią nikogo nie skrzywdziła...Daj mi jasność umysłu, tylko i aż tyle i nie pozwól już dłużej trwać w tym bólu, jestem tylko człowiekiem, więcej już nie udźwignę...a jeśli taki jest mój krzyż, daj mi jakiś znak, żebym miała spokój ducha, ze dobrze robię. Wsród tylu próśb do Ciebie może moja tez gdzieś do Ciebie dotrze... Nadzieja, tyle mi już tylko zostało...
 Nadziejka: 04.05.2015, 12:56
 Św. Rito, blagam, wstaw się za mną tam na Górze i wypros mi proszę łaskę o mądre podjęcie życiowej decyzji, tak żebym nią nikogo nie skrzywdziła...Daj mi jasność umysłu, tylko i aż tyle i nie pozwól już dłużej trwać w tym bólu, jestem tylko człowiekiem, więcej już nie udźwignę...a jeśli taki jest mój krzyż, daj mi jakiś znak, żebym miała spokój ducha, ze dobrze robię. Wsród tylu próśb do Ciebie może moja tez gdzieś do Ciebie dotrze... Nadzieja, tyle mi już tylko zostało...
 Julka: 03.05.2015, 23:17
 Św. Rito pomóż wyjść z depresji i spraw aby wszystko w końcu sie ułożyło.Dodaj nam siły, zdrowia i nadziei,że będzie lepiej.Nikt nam nie pomoże , tylko w Tobie nadzieja, nie zawiedź, błagam. Amen
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] (90) [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


Autor

Treść
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]
O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej