Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Różaniec

"Różaniec jest zawsze moją
ulubioną modlitwą"

- Jan Paweł II

Modlitwa różańcowa Obietnice różańcowe Świadectwa różańcowe Akcje Książki
Historia różańca Rozważania Cuda różańcowe

Różaniec jest najpotężniejszą
bronią, jaką możemy się
bronić na polu walki.

- Siostra Łucja z Fatimy

Jak odmawiać różaniec

     Dobrze modlić się na różańcu nie jest łatwo. Jest to sposób modlitwy, którego trzeba się uczyć. Warto jednak podjąć wysiłek i nauczyć się go dobrze. Różaniec jest bowiem modlitwą, która prowadzi do zażyłej przyjaźni z Bogiem i skutecznie podnosi na wyżyny życia duchowego.

     Trudności w odmawianiu różańca związane są najczęściej z jego dwuwarstwową strukturą, która nie występuje w żadnej innej modlitwie chrześcijańskiej. Jedną warstwę stanowią w nim modlitwy ustne (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Wierzę w Boga) odmawiane w specjalnym układzie, drugą - snute na ich tle rozważania tajemnic życia, męki i chwały Chrystusa i Jego Najświętszej Matki. Różaniec zatem, jako połączenie modlitwy ustnej z modlitwą myślną, wymaga więc umiejętności równoczesnego rozważania innych treści niż te, które są zawarte w wypowiadanych słowach.

     Odmawianie wymaganych modlitw ustnych bez rozważania tajemnic ma niewątpliwie swoją wartość - bo nawet jedno Zdrowaś, czy Ojcze nasz jest już wzniesieniem myśli do Boga - nie stanowi ono jednak modlitwy różańcowej. Istotę tej modlitwy można porównać z ciałem i duszą człowieka. Ciałem różańca są modlitwy ustne, jego duszą - rozważanie tajemnic. Sama dusza lub samo ciało nie jest człowiekiem, podobnie samo odmawianie Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo bez rozważania tajemnic nie jest modlitwą różańcową. Nie jest nią też samo rozważanie tajemnic bez równoczesnej modlitwy ustnej. W modlitwie różańcowej muszą współistnieć oba te elementy.

     Jako pomoc w modlitwie różańcowej służy łańcuszek lub sznur z odpowiednią liczbą ziarenek, podobnie jak ona zwany różańcem lub koronką. Układ ziarenek, dostosowany do następstwa modlitw ustnych (tylko jednej części), pozwala odmówić je we właściwej ilości i porządku bez szczególnego angażowania uwagi, którą można dzięki temu skoncentrować na rozważaniu tajemnic. Podczas modlitwy należy więc trzymać w dłoni różaniec i po każdym pacierzu przesunąć palce na kolejne ziarenko. Przy wspólnym odmawianiu nie jest natomiast konieczne, aby wszyscy posługiwali się różańcem. Zgodnie z przywilejem nadanym przez papieża Piusa IX wystarczy, jeśli znajduje się on w rękach przewodniczącego.

     Jak przedstawia się w różańcu układ modlitw ustnych?

     Na początku modlitwy należy uczynić znak Krzyża św. i trzymając w palcach krzyżyk odmówić wyznanie wiary - Wierzę w Boga. Przy rozpoczęciu różańca, a także po jego odmówieniu, można też - zgodnie z wielowiekową tradycją - ucałować krzyżyk. Tak właśnie zalecał zaczynać i kończyć różaniec św. Franciszek Salezy (1567-1622). Następnie, trzymając w palcach pierwsze ziarenko, odmawia się Ojcze nasz, na trzech dalszych - trzy razy Zdrowaś Maryjo, po czym raz Chwała Ojcu. Intencją tych modlitw jest uproszenie trzech cnót Boskich: wiary, nadziei i miłości.

Jak odmawiać różaniec

1 - Znak Krzyża świętego oraz Skład Apostolski (Wierzę w Boga)
2 - Modlitwa Pańska (Ojcze nasz)
3 - Pozdrowienie Anielskie (Zdrowaś Maryjo)
4 - Doksologia (Chwała Ojcu) lub Wieczny odpoczynek


     Wymienione modlitwy stanowią wstęp. Po nim następuje pierwsza część różańca, czyli pięć dziesiątków Zdrowaś Maryjo, z których każdy poprzedzony jest Modlitwą Pańską (Ojcze nasz) i zakończony doksologią Chwała Ojcu na uwielbienie Trójcy Przenajświętszej. Istnieje też zwyczaj dodawania po Chwała Ojcu określonego aktu strzelistego, bądź tzw. modlitwy fatimskiej (O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia"). W różańcu za zmarłych zamiast Chwała Ojcu można odmawiać Wieczny odpoczynek.

     Cały różaniec składa się z trzech części: radosnej, bolesnej i chwalebnej, z których każda obejmuje pięć dziesiątków Zdrowaś Maryjo. We wszystkich trzech częściach jest ich więc razem 150, tyle samo, ile jest psalmów w Psałterzu Dawidowym. Ze względu na tę analogię różaniec zwany jest niekiedy Psałterzem Najświętszej Maryi Panny. Przy odmawianiu całego różańca jednym ciągiem modlitwy wstępne (Wierzę w Boga, Ojcze nasz, trzy razy Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu) wystarczy odmówić tylko przed pierwszą częścią. Możliwe jest także odmawianie trzech części w zmienionej kolejności.

     Poszczególne dziesiątki Zdrowaś Maryjo łączą się w różańcu z rozważaniem kolejnych tajemnic. Ich układ, ustanowiony przez papieża św. Piusa V w 1569 roku , obejmuje najważniejsze wydarzenia z życia Chrystusa i Matki Najświętszej, uszeregowane w porządku chronologicznym. W opublikowanym 16 października 2002 Liście apostolskim Rosarium Virginis św. Jan Paweł II zaproponował rozszerzenie tajemnic, wprowadzając tajemnice światła. Mimo, że odmawianie tajemnic światła Jan Paweł II przedstawił jako propozycję, a nie obowiązek, to jednak inicjatywa papieża została bardzo chętnie przyjęta w całym Kościele katolickim i jest powszechnie praktykowana. Obecnie jest on następujący:

     Część I - Tajemnice radosne
     I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
     II. Nawiedzenie św. Elżbiety
     III. Narodzenie Pana Jezusa
     IV. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
     V. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

     Część II - Tajemnice światłae
     I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
     II. Cud w Kanie Galilejskiej (lub też: Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie)
     III. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
     IV. Przemienienie na górze Tabor (lub też Przemienienie się Pana Jezusa na Górze Tabor)
     V. Ustanowienie Eucharystii będącej sakramentalnym wyrazem misterium paschalnego

     Część III - Tajemnice bolesne
     I. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
     II. Biczowanie Pana Jezusa
     III. Cierniem ukoronowanie
     IV Dźwiganie Krzyża
     V Ukrzyżowanie i śmierć Chrystusa

     Część IV - Tajemnice chwalebne
     I. Zmartwychwstanie Chrystusa
     II. Wniebowstąpienie Chrystusa
     III. Zesłanie Ducha Świętego
     IV Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
     V. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi.

     W modlitwie zbiorowej poszczególne tajemnice powinny być zapowiadane przez przewodniczącego. Wszyscy odmawiający współnie różaniec powinni bowiem jednocześnie rozważać te same wydarzenia zbawcze. Przed pierwszą tajemnicą powinna być także zapowiedziana nazwa odmawianej części różańca. W modlitwie indywidualnej zapowiedzi te są oczywiście zbyteczne.

     Jeżeli odmawiana jest tylko jedna część różańca, wówczas wybór tajemnic: radosnych, bolesnych, chwalebnych bądź światła uzależniony jest od dnia tygodnia. W poniedziałki i soboty należy odmawiać część radosną, we wtorki i piątki bolesną, w czwartki światła, natomiast w środy i niedziele część chwalebną.

     Przyczyną trudności w odmawianiu różańca jest często brak głębszej znajomości prawd wiary. Niemożliwe jest bowiem rozważanie tajemnic różańcowych bez znajomości ich treści. Tajemnice najlepiej można zgłębić przez lekturę Ewangelii i Dziejów Apostolskich, bądź przez czytanie rozważań różańcowych.

     Równoczesne rozmyślanie i odmawianie modlitw ustnych sprawia początkowo pewne trudności. W takim przypadku rozmyślanie można zastąpić przeczytaniem przed rozpoczęciem każdego dziesiątka Zdrowaś odpowiedniego fragmentu Pisma Św., albo treści danej tajemnicy, którą można odnaleźć w książeczce do nabożeństwa lub w zbiorach rozważań różańcowych. Zbiory te w rodzimej literaturze są bardzo liczne i stosunkowo łatwo można je zdobyć w punktach sprzedaży książek religijnych.

     Zamiast czytania można też przed każdym dziesiątkiem rozważyć w myśli treść danej tajemnicy, tzn. przedstawić ją sobie w wyobraźni, być przy niej obecnym, starać się zrozumieć jej głęboki sens, przypatrywać się z miłością Jezusowi i Maryi, dostrzec Ich cnoty, aby je później naśladować w swoim postępowaniu; zaczerpnąć z przeżywanych tajemnic praktyczne normy życia oraz konkretne pouczenia dla siebie, dla własnego uświęcenia.

     Próbując rozmyślać równocześnie z odmawianiem modlitw ustnych można zacząć od tego, aby w każdym Pozdrowieniu Anielskim zatrzymać się nieco przy wymawianiu Imienia Maryi i Jezusa, starając się dostrzec Ich w danej tajemnicy.

     Inny, bardzo przystępny dla początkujących, sposób rozważania, wspomniany przez papieża Pawła VI w Adhortacji apostolskiej Marialis cultus, polega na dodawaniu do wymówionego w każdym Pozdrowieniu Anielskim Imienia Jezus pewnego refrenu, odpowiedniego dla każdej tajemnicy, który umożliwia jej kontemplację przy zachowaniu zgodności myśli ze słowami. Refreny te są następujące:

     Część I - Tajemnice radosne
     I. Jezus, któregoś Ty, o Panno, z Ducha Świętego poczęła.
     II. Jezus, któregoś Ty, o Panno, do Elżbiety niosła.
     III. Jezus, któregoś Ty, o Panno, w Betlejem porodziła.
     IV Jezus, któregoś Ty, o Panno, w świątyni ofiarowała.
     V Jezus, któregoś Ty, o Panno, w świątyni znalazła.

     Część II - Tajemnice bolesne I. Jezus, który za nas krwią się pocił.
     II. Jezus, który za nas był ubiczowany.
     III. Jezus, który za nas był cierniem ukoronowany.
     IV Jezus, który za nas ciężki krzyż dźwigał.
     V Jezus, który za nas był ukrzyżowany.

     Część III - Tajemnice chwalebne I. Jezus, który zmartwychwstał.
     II. Jezus, który do nieba wstąpił.
     III. Jezus, który nam Ducha Świętego zesłał.
     IV. Jezus, który Cię, o Panno wziął do nieba. V Jezus, który Cię, o Panno w niebie ukoronował.

     Do różańca, tak jak do każdej modlitwy trzeba się przygotować. Od przygotowania zależy w dużej mierze skupienie podczas jego odmawiania. Przygotowanie polega na stawieniu się w Bożej obecności i wezwaniu Bożej pomocy. "Zaczynaj wszelką modlitwę - nauczał św. Franciszek Salezy - czy to myślną, czy ustną, od stawienia się w obecności Bożej. Od tego prawidła nie odstępuj nigdy, a przekonasz się wkrótce jak bardzo ci ono pożyteczne".      Stanąć w Bożej obecności to przede wszystkim uświadomić sobie Bożą wszechobecność, to, że Bóg jest obecny wszędzie i we wszystkim, także w sercu człowieka, jeśli jest on w stanie łaski uświęcającej. Stojąc w Bożej obecności trzeba pragnąć dobrze odmówić różaniec i o tę łaskę prosić z pokorą.

     Ważnym elementem modlitwy różańcowej warunkującym jej obfite owoce jest także doskonałe wzbudzenie pobożnej intencji, która powinna obejmować nie tylko zgodne z wolą Bożą prośby osobiste, ale także troski naszych bliskich, potrzeby Kościoła, Ojczyzny, najważniejsze sprawy całej ludzkości. Dzięki takiej intencji różaniec będzie odmawiany z większą miłością, stanie się Panu Bogu milszy. Na szczególną obecność w intencjach modlitwy różańcowej zasługuje także prośba o nawrócenie grzeszników, o zbawienie konających, prośba za dusze w czyśćcu cierpiące oraz często zaniedbywana przez wiernych prośba o świętych kapłanów.

     Różaniec, podobnie jak każdą modlitwę, należy odmawiać w postawie skromnej. Niekoniecznie musi to być postawa klęcząca. W zbieżności od samopoczucia czy warunków zewnętrznych, można go odmawiać stojąc, siedząc, chodząc, a nawet - w czasie choroby lub przemęczenia - leżąc w łóżku.

     Różaniec można odmawiać nie tylko w domu lub w kościele, ale dosłownie wszędzie, w najrozmaitszych sytuacjach dnia codziennego: w drodze do szkoły lub pracy, podczas podróży, spaceru... Modlitwa różańcowa może więc wypełnić czas, który zostałby bezowocnie stracony.

     Do włączenia różańca w wir codziennych zajęć zachęcał wielokrotnie kardynał Stefan Wyszyński, "zżyjmy się z różańcem - pisał w jednym ze swoich listów pasterskich - byśmy go stale odmawiali, byśmy łatwo doń wracali, byśmy mu poświęcali wszystkie wolne chwile. Jak miłym i wiernym towarzyszem codziennych zajęć naszych może być różaniec! Krzątanina domowa przy wielu zajęciach, długie wędrówki do pracy, w pole, do fabryki, do szkoły czy urzędu, cierpliwe chodzenie za pługiem czy broną, wyczekiwanie w kolejkach, na przystankach autobusowych, w poczekalniach urzędów, długie godziny na wozie, w samochodzie, w wagonie kolejowym, bezsenne noce czuwania nad kołyską chorego dziecka, miłe chwile wytchnienia, włóczęgi po lesie cz? po mieście - wszystko to może być uświęcone, wzbogacone, uprzyjemnione modlitwą różańcową".

      Odmawianie różańca nie powinno natomiast mieć miejsca podczas Mszy świętej, gdyż uniemożliwiałoby ono świadomy, czynny i pełny udział w liturgii, a więc udział zgodny z zaleceniami Soboru Watykańskiego II. Zwracał na to uwagę papież Paweł VI we wspomnianej już adhortacji Marialis cultus, w której stwierdził: "Nie jest wolne od błędu, który niestety dotąd jeszcze gdzieniegdzie się zdarza, odmawianie różańca maryjnego podczas czynności liturgicznej".

      Czas przeznaczony na modlitwę różańcową należy traktować jako czas łaski, na który się czeka tak, jak dzieci czekają na zapowiedziany upominek. Przy takim usposobieniu ewentualne trudności związane z jej odmawianiem nie potrwają długo. Najszybciej i najskuteczniej przezwyciężą je ci, którzy bardzo pragną dobrze modlić się na różańcu, którzy tę modlitwę podejmują z prostotą i pokorą ducha, tak jak przystało na dzieci zwracające się do swojej najlepszej Matki.


Maria Wacholc
Różaniec przemienia życie
Wydawnictwo Salezjańskie
Różaniec modlitwą naszego życia Różaniec modlitwą naszego życia
Bp Antoni Długosz
Tym razem Ksiądz Biskup zaprasza młodszych Czytelników, aby nauczyli się odmawiać Różaniec. Przygotował specjalne, zrozumiałe dla dzieci rozważania wydarzeń z życia Pana Jezusa i Matki Bożej, czyli dwudziestu tajemnic różańcowych... » zobacz więcejWasze komentarze:
 aqq powiedzieli: 23.10.2018, 00:11
 wzięła mi się miłość zabiła, sama z siebie zgasła na wieczność, boże spadam w tak straszną otchłań męki bo odmówiłem umierania w ekstazie różańcowej, błagam Boże uratuj mnie
 Anna: 22.10.2018, 19:12
 Matko Boża proszę za małżeństwo córki Magdaleny i Romana , za ich synka Adasia, za mojego syna Tomasza i wnuka Wiktorka oraz za Wojciecha. Za nawrócenie , zerwanie z nalogami i miłość w rodzinie.
 krystyna: 20.10.2018, 10:18
 matko boska rozanca swietego odmien serce jana obdarz go potrzebnymi laskami żeby stal się dobrym dla mnie i dla boga żeby uwiwrzyl najswietrza matko bądź poiekunka jego a przy tym ja doznam spokoju
 konrad: 17.10.2018, 18:29
 matenko najukochańsz bardzo cię kocham uzdrow moją babcie proszę
 boże: 17.10.2018, 01:00
 Boże ja prawie nic nie pamiętam, uratuj mnie na jedno zdanie ty wiesz które
 teresa: 10.10.2018, 17:00
  panienko [Przenajświętrza wspieraj mnie w cięzkich dla mnie chwilach, Za wszelkie twoje łaski dziękuję z całego serca . zawsze wierzyłam i wierzę w twoją moc. I proszę bądż zawsze ze mną jak w dzień tak i w nocy
 alina: 08.10.2018, 06:33
 matko w cudownym obrazie dziekuje ci za wszelkie laski jakimi mnie obdarzasz. iprosze cie upros u swego synaNaswietszego Jezusa Chrystusa laske dla mnie i mojej rodziny a wszczegolnosci dzieci ktore odwracaja sie od wiary i kosciola.
 Beata: 07.10.2018, 22:22
 Matko dziękuję za modlitwę różańcowa, proszę w intemcji moich dzieci a szczególnie córki poprowadz je na drogę Syna
 Patrycja: 07.10.2018, 19:30
 Dziękuję Ci Najświętsza, Najlepsza Mamo! Maryjo ! Za uzdrowienie mojej mamy, za szczęśliwa operacje i powrót do zdrowia! Proszę miej ją w swojej opiece! Chwała Ci Mamo Niebieska!! Kocham Cię!! W Tobie nasza siła!!
 Ela: 06.10.2018, 18:47
 Kochana matko prosze upros u Twojego Syna,zebym byla zdrowa i dostala lekka prace.Prosze Cie rowniez o laske aby wyzdrowiala moja corka z fobii i zeby wyzdrowiala moja siostra Stanislawa....
 teresa: 06.10.2018, 11:57
 najdroższa Mateńko uproś u swego syna łaskę nawrotu mojej Córki Marzeny .która 20 lat jak się odwróciła odemnie.
 Grażyna: 05.10.2018, 16:33
 Dzxiękuję ci Dziekujeci mateczko za moje dzieci.Prosze , aby na nowo odnalazły prawdziwą droge do Boga . Pomóż znaleźc prace dla Arka. Uproś u Swego Syna łaskę skruch dla tych , którzy obrażają Ciebie i Twego Syna
 Urszula: 02.10.2018, 17:32
 Dziękuję za dotychczasowe łaski i proszę o dalsze błogosławieństwo i opiekę. Proszę Maryjo pomóż mi bo nie wiem co się ze mną dzieje. Odczuwam niepokój z którym sobie nie radzę. Maryjo ufam Tobie . Ty wszystko możesz.
 Justyna Bereda: 01.10.2018, 00:19
 Panienko Mateńko Królowo potężna dziękuje Tobie za dar życia opiekę i pomoc strzerz mnie na krętych drogach życia wspieraj w trudach choroby opiekuj się mną dodawaj sił
 ffffffffffffffffffff: 17.09.2018, 00:43
 nic złego nie zrobiłem ale miłosc zabiła mi sie latajac nade mną kiedy umierałem, a 2 metrowe panisko znany sportowiec przejał mi sen, bo zycie było snem ale oni poza tym ze o tym wiedza maja jeszcze 2 metrowe cielska wolne od umierania i słabosci, zabiora ci co zechca i sam jezus nic nie pomoze, lecz to dzieła sa szalonego rzeznika nie dobrego boga. byłem tu oswiecony i pod jakas kopuła obudzony ale zrobili mnie na anty chrzescijanskiego psa tortur, zabrali moc młota która jedyna czyniła mi możliwosc zycia. Oto moja wersja która ledwo pamietam. Zwyciezca bierze wszystko i ładuje do piekła w studiu tvnu, bóg nie rozumie co odczułem kiedy sie zabiła
 bógjekał: 16.09.2018, 07:43
 o kałożerny bycie boga ludzi w piekle za nic złego, daj mi śmierć tej kobiety, dlaczego twierdzisz, że umarłem tylko ja
 Anna: 01.09.2018, 11:33
 Matenko dziekuje Ci za wszelkie otrzymane laski, prosze Cie pokornie o pomoc w znalezieniu pracy
 dramat niekłamie niefantazjuje: 10.08.2018, 10:20
 teraz dopiero nie mam ograniczenia odczuć śmierci własnego sensu istnienia, teraz mnie ratuj Jezu, dlaczego mówisz, że już nic nie można skoro zło przejęło wszystko i dlaczego to zło jest tak wolne od jakiegokolwiek cierpienia z możliwością zabierania ludzi w ogień? nie mogłem postąpić innaczej kiedy miłość mi się zabiła, musiałem się zabijać. Nie mogłem też nie pragnąć seksualnych rzeczy póki żyłem, nie rozumiem czemu Bóg nie może tego zrozumieć skoro sam stworzył ludzi z tych podstawowych iunstynktów a potem dał złu prawo katować za to ludzi w piekle którego nikomu nie robili.
 kaka: 10.08.2018, 06:43
 mateńko ulecz |Boga Ojca z potrzeby napier.ala nia ludzi nieskończonością tortur w ogniu piekła
 Sara: 13.07.2018, 17:03
 Ukochana Maryjo dziękuje ci za wszystko to robisz dla ludzkośći w imieniu Jezusa chociaż jesteśmy bardzo grzeszni,twój dar pomocy i współczucia daje nam siłe chociaż często jest nam bardzo ciężko z powodu naszych grzechow i upadkow.Prosze Maryja ocal nas wszystkich całą ludzkość od potępienia.My grzesznicy bardzo kochamy Stwórce i Jezusa ,ducha świętego,ciebie Maryjo,Józefa.Chociaz siedzimy w bagnie grzechu chcemy wyjść z tego.Jesteś dla nas Królową ukochaną mamusią.
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Pełna wersja | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej