Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Tajemnica Szczęścia

Tajemnica Szczęścia modlitwa

Słowa Pana Jezusa

"Moje Ciało otrzymało 5480 ciosów. Jeżeli chcesz je uczcić pobożną praktyką, zmów 15 Ojcze nasz i 15 Zdrowaś z modlitwami, których cię nauczyłem podczas całego roku w ten sposób w ciągu roku uczcisz każdą Moją Ranę".

"Tajemnica Szczęścia" jest zbiorkiem rozważań i modlitw, opartym na krótkim tekście "Piętnaście modlitw", które po uzyskaniu aprobaty kościelnej wydała Casa di Padre Pio, Case postale 231, Saint-Remi,Que., Canada.

PIERWSZA MODLITWA

O Jezu Chryste! Słodkości odwieczna wszystkich obejmujących Cię miłością. Radości przewyższająca wszelkie szczęście i oczekiwanie, prawdziwe Zbawienie i Nadziejo każdego grzesznika. Ty, który objawiłeś, że największym Twoim zadowoleniem jest być między ludźmi, tak że z miłości dla nich po upływie zapowiedzianych czasów przyjąłeś naturę ludzką, wspomnij sobie, o Jezu, wszystkie cierpienia zniesione od chwili poczęcia, a zwłaszcza w czasie swojej świętej Męki, jak to przewidziała odwieczna myśl Boża i jak zdecydowała wola Najwyższego.

Wspomnij sobie, Panie, że urządzając Wieczerzę Eucharystyczną wraz z uczniami, po umyciu im nóg, dałeś swoje Najświętsze Ciało i drogocenną Krew, a udzielając pociechy z właściwą sobie dobrocią przepowiedziałeś bliską swoją Mękę. Wspomnij na smutek i gorycz, które w udręczonej Duszy odczułeś, wyznając wobec najbliższego otoczenia: "Smutna jest dusza moja aż do śmierci".

Wspomnij wszystkie obawy, niepokoje i boleści, które Twoje delikatne Ciało zniosło przed ukrzyżowaniem, kiedy po odprawieniu po raz trzeci modlitwy, oblewając się krwawym Potem, zostałeś zdradzony przez swojego ucznia Judasza, aresztowany przez wybrany naród, oskarżony przez fałszywych świadków, niesprawiedliwie sądzony przez trzech sędziów tuż przed uroczystym świętem Wielkanocy czyli Paschy. Wspomnij, że przywiązano Cię do słupa i rozdarto Ciało biczami, że byłeś obnażony z własnych szat i odziany w inny strój na pośmiewisko, że Cię ukoronowano cierniami do ręki włożono trzcinę, zasłonięto oczy i twarz, że Cię policzkowano i obrzucono obelgami.

Na pamiątkę tych wszystkich zniewag i boleści, które wycierpiałeś w okresie poprzedzającym Mękę Krzyża, daj mi przed nadejściem śmierci przeżyć prawdziwą skruchę serca, szczerą i całkowitą spowiedź, odprawić godne zadośćuczynienie i otrzymać odpuszczenie wszystkich grzechów. Amen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje; przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

DRUGA MODLITWA

O Jezu! Prawdziwa wolności Aniołów, Raju niezmąconego szczęścia, wspomnij sobie na odrazę i smutek, które odczuwałeś, kiedy nieprzyjaciele otoczyli Cię jak wściekłe lwy i tysiącami zniewag, policzkowaniem, kaleczeniem i innymi wymyślnymi udrękami prześcigali się w zadawaniu cierpień. Ze względu na te tortury i na stek obelżywości, błagam Cię, Boski Zbawicielu, wyzwól mnie z więzów wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, a roztaczając błogosławioną opiekę prowadź drogą doskonałości do zbawienia wiecznego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

TRZECIA MODLITWA

O Jezu! Stworzycielu nieba i ziemi, którego żadna rzecz nie może ograniczyć ani objąć, Ty który ogarniasz i zespalasz wszystkich swoją potęgą, wspomnij sobie na gorzką boleść, którą odczuwałeś, kiedy kaci, przywiązując Twoje święte ręce i nogi do krzyża, przeszyli je na wylot grubymi, stępionymi gwoździami. Rozciągając Cię z niesłychanym okrucieństwem na krzyżu, nie syci Twych cierpień, miotali obelgami na wszystkie strony i dając upust swojej wściekłości, powiększali Twoje Rany przez zadawanie dodatkowych katuszy.

Ze względu na ogrom cierpień, których doświadczyłeś podczas ukrzyżowania, daj mi Twoją świętą bojaźń i Twoją prawdziwą miłość. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

CZWARTA MODLITWA

O Jezu! Lekarzu niebieski, wzniesiony na krzyżu, by nasze rany uleczyć Twoimi, wspomnij na obicia i złamania, jakich doznałeś w swoich członkach, tak, że każdy z nich został w jakiś sposób naruszony. Od stóp do głów nie znaleziono miejsca na Twoim Ciele, które nie byłoby pokryte raną. W takim stanie poniżenia, zapominając o własnych cierpieniach, nie przestawałeś modlić się do Ojca za nieprzyjaciół słowami: "Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą co czynią"!

Na mocy tego bezgranicznego Miłosierdzia i na pamiątkę owej boleści, spraw, żeby pamięć o Twojej gorzkiej Męce przywiodła nas do doskonałej skruchy i przyniosła odpuszczenie wszystkich popełnionych grzechów. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

PIĄTA MODLITWA

O Jezu! Zwierciadło odwiecznego Blasku, wspomnij na smutek, którego doznałeś, kiedy w świetle Boskiego poznania, rozważając nad przeznaczeniem tych, którzy mieli być odkupieni dzięki zasługom Twojej świętej Męki, widziałeś zarazem wielkie tłumy skazanych, którzy szli na potępienie z powodu rozlicznych grzechów. Żal Ci było tych nieszczęśliwych ludzi zgubionych i zrozpaczonych.

Przez to bezgraniczne współczucie i miłosierdzie, a zwłaszcza przez wzruszającą dobroć okazaną skruszonemu łotrowi współukrzyżowanemu na Golgocie, kiedy mu powiedziałeś: "Dziś ze Mną będziesz w raju!", błagam Cię o słodki Jezu, okaż miłosierdzie mnie grzesznemu w godzinę śmierci. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

SZÓSTA MODLITWA

O Jezu! Łaskawy i upragniony Królu, wspomnij na boleść, którą odczułeś, kiedy nagi jak nędzarz, przykuty do krzyża, zostałeś na tym drzewie hańby wyśmiany i wzgardzony. Wszyscy Twoi krewni i przyjaciele opuścili Cię z wyjątkiem ukochanej Matki, która stała wiernie przy Tobie podczas konania. Ty zaś poleciłeś Ją swojemu wiernemu Uczniowi, mówiąc do Najświętszej Maryi Panny: "Niewiasto, oto syn Twój" i do świętego Jana: "Oto Matka Twoja!"

Błagam Cię, o mój Zbawicielu, przez miecz boleści, który ongiś przeszył duszę Twojej Najboleśniejszej Matki, współczuj ze mną we wszystkich utrapieniach i doświadczeniach, zarówno cielesnych jak i duchowych, abym je wszystkie przezwyciężył w życiu a zwłaszcza w ostatniej godzinie przed nadejściem śmierci. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

SIÓDMA MODLITWA

O Jezu! Źródło niewyczerpanej litości, który z głęboką miłością wypowiedziałeś na krzyżu tęsknotę: "Pragnę!". Było to pragnienie zbawienia rodzaju ludzkiego. Proszę Cię, o mój Odkupicielu, rozpal pragnienia naszych serc, byśmy wytrwale we wszystkich podejmowanych czynnościach dążyli do doskonałości. Wygaś w nas całkowicie pożądliwość ciała i żądze światowe. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

ÓSMA MODLITWA

O Jezu! Słodyczy serc, niepojęta Dobroci, przez gorzką żółć i ocet, których skosztowałeś na krzyżu z miłości ku nam, spraw, byśmy godnie przyjmowali Twoje Ciało i Twoją bezcenną Krew, lekarstwo i pociechę naszych dusz, w czasie ziemskiego pielgrzymowania i w godzinie śmierci. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

DZIEWIĄTA MODLITWA

O Jezu! Cnoto królewska, Radości ducha, wspomnij na boleść, którą znosiłeś, kiedy zatopiony w smutku z powodu zbliżającej się śmierci, znieważony i wykpiony przez wybrany naród, opuszczony przez Ojca Twego, wołałeś głośno: "Boże Mój, Boże Mój, czemuś Mnie opuścił?"

Zaklinam Cię, o mój Zbawicielu, przez doznaną trwogę, abyś mnie nie opuścił podczas cierpienia i trwogi, jakie wywołuję zbliżająca się śmierć i sąd Boży. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

DZIESIĄTA MODLITWA

O Jezu! Który jesteś Początkiem i Końcem wszystkich rzeczy, Życiem i Szczytem cnót, wspomnij sobie, że ze względu na mnie zostałeś pogrążony w niezmierzonych boleściach. Przez ten bezmiar cierpień, spowodowany okrutnymi Ranami, które zadały grzechy świata, naucz mnie zachowywać z prawdziwą miłością Twoje przykazania, bo one dla tych, którzy Cię kochają są łatwą i jedyną drogą do zbawienia. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

JEDENASTA MODLITWA

O Jezu! Niezgłębione źródło Miłosierdzia, błagam Cię na pamięć o Twoich Ranach, których dojmujący ból doszedł do szpiku kości i wypełnił wszystkie wnętrzności, wyrwij mnie nędznego z grzechu i ukryj mnie w głębi tych Ran przed zagniewanym Obliczem Sprawiedliwości, aż minie Twe oburzenie i słuszny gniew. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

DWUNASTA MODLITWA

O Jezu! Zwierciadło prawdy, Miłości zwieńczająca wszystkie siły ducha, Znaku jedności, rozdarty i umęczony obfitym upływem godnej uwielbienia Krwi, wspomnij na niezliczone Rany, które okryły Cię od stóp do głowy. O niezmierna i totalna boleści, którą zniosłeś w swym dziewiczym Ciele z miłości ku nam. Jezu Chryste, co mogłeś nadto dla mnie uczynić? Czego jeszcze nie dokonałeś?

Zaklinam Cię, o mój Zbawicielu, wszystkie swoje Rany znacz drogocenną Krwią w moim sercu, abym mógł w nim ustawicznie czytać boleść i miłość Twoją. Spraw, aby przez moje przylgnięcie do Twojej Męki zaznaczył się w mojej duszy owoc Twych cierpień. Niech Twoja miłość wzrasta w niej codziennie do czasu, aż stanę przed Tobą, Skarbie wszystkich dóbr i wszystkich radości! O słodki Jezu, daj mi w życiu wiecznym, to o co Cię błagam. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

TRZYNASTA MODLITWA

O Jezu! Odwieczna Potęgo, Królu nieśmiertelny i niezwyciężony, wspomnij na boleść, którą znosiłeś, kiedy opuściły Cię wszystkie siły, zarówno ciała jak i ducha, kiedy skłaniając głowę oświadczyłeś: "Wykonało się". Błagam Cię, Panie Jezu, przez zupełne wyczerpanie i przygniatający niepokój, jakich doznałeś przed dopełnieniem dzieła Odkupienia, zmiłuj się nade mną w ostatniej godzinie życia, kiedy dusza moja będzie w udręce, a serce pełne trwogi. W Tobie ufność pokładam. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

CZTERNASTA MODLITWA

O Jezu! Jedyny Synu Ojca, Blasku i Wyrazie Jego istoty, wspomnij na serdeczne i pokorne polecenie się Ojcu w ufnej wypowiedzi: "Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego". I wtedy skonałeś. Ale choć Ciało okaleczałe i zbroczone Krwią, oddając ostatnie tchnienia, przestało żyć Twa Boska moc otworzyła źródło Miłosierdzia i wylała zdroje łask odkupieńczych dla ludzkości.

Przez tę drogocenną śmierć i wszystkie jej okoliczności błagam Cię, Królu Świętych, wzmocnij mnie i dopomóż w walce przeciw szatanowi, ciału i krwi, ażebym umarły dla świata żył tylko Tobą i dla Ciebie. Proszę gorąco, przyjmij w godzinę śmierci moją pielgrzymią i wygnańczą duszę u bram wieczności. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

PIETNASTA MODLITWA

O Jezu! Usymbolizowany w życiodajnej winorośli, wspomnij na obficie broczącą Krew, która popłynęła hojnie z Twego Ciała jak wino z dojrzałych gron w tłoczni.

Przebity włócznią żołnierza, wylałeś wszystką Krew i Wodę do ostatniej kropli. Wisząc wysoko na krzyżu z opadłą Najświętszą Głową, stałeś się jak pęk zeschniętej mirry, bezwładny, odrętwiały, bez śladu życia na zewnątrz i we wnętrzu Ciała, aż do szpiku kości.

Przez gorzką Mękę i przez wylaną drogocenną Krew błagam Cię, o słodki Jezu, zrań moje serce łaską, ażeby łzy pokuty i miłości stały się dla mnie dniem i nocą tak potrzebne, jak chleb powszedni. Nawróć mnie całkowicie do siebie, aby me serce utworzyło dla Ciebie stałe mieszkanie, aby moja mowa była Ci miła, a koniec życia uwieńczony nadzieją spotkania się z Tobą w raju, gdzie mógłbym Cię chwalić i błogosławić na wieki wraz ze wszystkimi Świętymi. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

Za pozwoleniem Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 12.03.1984 r. nr 1625/K/84.

15 modlitw - wersja audio

Obietnice związane z odmówieniem modlitwy Tajemnica Szczęścia

Od dłuższego czasu św. Brygida pragnęła wiedzieć, ile ciosów Chrystus Pan otrzymał podczas swej Męki. Pewnego dnia Zbawiciel objawił się jej i rzekł:

"Moje Ciało otrzymało 5480 ciosów. Jeżeli chcesz je uczcić pobożną praktyką, zmów 15 Ojcze nasz i 15 Zdrowaś z modlitwami, których cię nauczyłem podczas całego roku w ten sposób w ciągu roku uczcisz każdą Moją Ranę".

Potem w formie obietnicy dodał, że ktokolwiek zmówi te modlitwy podczas roku:

 1. Uwolni 15 dusz ze swej rodziny z czyśćca.
 2. 15 sprawiedliwych spośród krewnych zostanie potwierdzonych i zachowanych w łasce.
 3. 15 grzeszników spośród krewnych zostanie nawróconych.
 4. Osoba, która zmówi te modlitwy, osiągnie pewien stopień doskonałości.
 5. Już na 15 dni przed śmiercią będzie przeżywała szczery żal za wszystkie popełnione grzechy z świadomością ich ciężkości.
 6. Na 15 dni przed śmiercią dam jej Moje najświętsze Ciało, ażeby przez Nie została uwolniona od głodu wiecznego oraz dam jej Moją drogocenną Krew do picia, by na wieki nie doznała dokuczliwego pragnienia.
 7. Położę przed nią Mój zwycięski Krzyż jako pomoc i obronę przeciw zasadzkom nieprzyjaciół.
 8. Przed jej śmiercią przyjdę do niej z Moją najdroższą i ukochaną Matką.
 9. Przyjmę z dobrocią jej duszę i zaprowadzę do wiecznej radości.
 10. Zaprowadziwszy ją tam, dam jej kosztować z przedziwnej studni Mojej Boskości, czego nie uczynię tym, którzy nie odmawiali tych czy podobnych modlitw.
 11. Trzeba wiedzieć, że choćby ktoś żył przez 30 lat w grzechu, lecz potem skruszonym sercem odmawiałby pobożnie te modlitwy albo przynajmniej powziął postanowienie ich odmawiania, Pan mu odpuści jego grzechy.
 12. Obroni go przed zgubnymi pokusami.
 13. Zachowa mu pięć zmysłów.
 14. Uchroni go przed nagłą śmiercią.
 15. Uwolni jego duszę od kar wiecznych.
 16. Człowiek ten otrzyma wszystko, o co poprosi Pana Boga i Najświętszą Pannę.
 17. Jeśliby ktoś żył zawsze według woli Boga i musiałby umrzeć przedwcześnie, życie jego zostanie przedłużone.
 18. Ktokolwiek zmówi te modlitwy, uzyska za każdym razem odpust cząstkowy.
 19. Człowiek ten otrzyma zapewnienie, że cieszyć się będzie szczęściem chórów anielskich.
 20. Każdy, kto by innych nauczył tych modlitw, nie będzie nigdy pozbawiony radości i zasługi, ale one trwać będą wiecznie.
 21. Tam, gdzie odmawia się te modlitwy, Bóg jest obecny swoją łaską.

Świadectwa odmawiających modlitwę Tajemnica Szczęścia

Książeczkę z modlitwami Tajemnicy Szczęscia po raz pierwszy zobaczyłem u mojej śp. babci Zofii. Babcia odmawiała te modlitwy z wielką wiarą. Jej śmierć była bez wątpienia wypełnieniem OBIETNIC - Bóg dotrzymuje słowa. Później modlitwy te odmawiali moi rodzice oraz ja i wiele osób z mojej rodziny. Dziękuje Jezu za opiękę.

Tomasz

Jezu Ufam Tobie,odmawiam cały rok i polecam bo Pan czyni cuda, JEZU CHWAŁA CI.

Krzysztof

Ja nie odmawiam tej modlitwy w żadnej intencji tylko dla Zbawiciela żeby mu ulżyć w jego męce na Golgocie. Bóg to nie jest polisa ubezpieczeniowa oprócz krwi Jego Syna nie mamy Mu nic do zaoferowania bo słudzy nieużyteczni jesteśmy i jeśli czynimy dobro to jest nasz obowiązek. Nigdy nie mówcie że szkoda czasu na modlitwę -Ja- poczytaj księgę Hioba wszystkiemu przyjdzie kiedyś koniec. Modlę się za Ciebie.

Matka

Tajemnica szczęścia przynosi ukojenie bólu i rozwiązanie beznadziejnych nierozwiązywalnych problemów ludzkich.Ma niezwykłą moc i siłę oddziaływania.Zmienia nas wewnętrznie.Dziękuję za to.

Wiesia

Tajemnica Szczęścia rozwiązuje problemy które po ludzku są nie do rozwiązania. Jezu miej moją rodzinę w opiece!

Krzysztof

Modliłam się w tej modlitwie o to aby Bóg zechciał dać moim siostrom w tym roku dobrych chłopaków i obydwie spotkały ich prawie że w tym samym czasie:) A dzisiaj Bóg uratował mi życie... mogłam zginąć zostając potrącona w wypadku. W ostatniej chwili zatrzymałam się na ulicy wypowiadając Ojcze Nasz i On mnie uchronił... ponadto Bóg mnie strzeże przec złymi ludzki, którzy kiedys chcieli mnie zranić... teraz nawet na mnie nie spojrzą, nie smią tego zrobić... wiem, że modlitwa jest największą mocą... bo trzymam się Boga, trzymam się Jego ręki i wiem, że nic mi sie nie stanie jeśli tylko Mu zaufam... Boże dziękuje Ci za wszystko...nie sposób jest opisać tego co czynisz w moim życiu, a tego jest więcej, dziękuję ci za wszystkie łaski Boże...kocham Cię najlepszy tatusiu!!!

Anulka

Tajemnica Szczęścia to inaczej rozważanie drogi krzyżowej Pana Jezusa odmawiam ją już około 10 lat i niezdarzyło mi się abym kiedyś o tej modlitwie zapomniała . Zmieniła ona moje życie, mojego męża i naszych 4 dzieci.Mimo że pracuję zawodowo tak rozporządzam czasem aby modlitę odmówić.

Maria

Własnie wrócilem z Adoracji gdzie jak znajde czas odmawiam codzinnie Tajemnica Szczęscia. Moja zona zaczeła odmawiac Tajemnica Szcześcia i postanowiłem dołaczyc po kilku dniach. Tak ze teraz modlimy sie razem. Jestem o wiele spokojniejszy i pełnej ufności - naprawde polecam każdemu!

Szcześliwy Mąż

Ponad 2 lata temu zakończyłem roczną modlitwę "Tajemnica szczęścia". 2 tygodnie temu Bóg w cudowny sposób uratował mnie od nagłej śmierci, a od jakiegoś czasu chroni mnie od pokus i obdarza mnie wieloma łaskami.Zadawałem sobie pytanie czym zasłużyłem sobie na tak wielką łaskę? Dzisiaj przypadkowo zajrzałem na tę stronę , przeczytałem obietnice i otrzymałem odpowiedz. Chwała Panu !!!

Sławek

Właśnie wczoraj czytając o tej modlitwie przypomniałam sobie, że kilka lat temu kupiłam książeczkę z Tajemnicami szczęścia i odmawiałam je przez rok a później podarowałam sąsiadce. Zupełnie o tym zapomniałam. Muszę zapytać ją, może ona pamięta ile lat temu to było i co z nią później zrobiła. Dzięki Ci Jezu.

Urszula

Tajemnice szczęścia odmawiała moja śP. Mama przez całe swoje życie - 89lat umarła w po udarze 8 lat temu. Teraz ja odmawiam te modlitwy. Są bezpieczna drogą do nieba. Poprze odmawianie pragnę wyprosić łaski dla siebie i bardzo chorej mojej siostry. Vivit Deus - Jedynie Bóg.Polecam odmawiajcie z wiarą te modlitwy.

Andrzej
"Tajemnica szczęścia" to jest moja ulubiona modlitwa. Uwierzcie, ona naprawde zdziała cuda w waszym życiu. Jeśli poprosicie o coś z ufnością to się to spełni. Jestem tego żywym dowodem. Nidgy nie należy tracić nadziei.. i powierzyć swe strapienia w ręce Boga. Trzymajcie się!
Angela
Tajemnica Szczęścia towarzyszy mi aż od matury, mija już 6 rok jak ją odmawiam. Czy było łatwo? "Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali..." (JPII) Teraz nie wyobrażam sobie życia bez tych chwil tajemniczego obcowania z Bogiem. One są dla mnie jak narkotyk, aplikuję je, a ich działanie jest widoczne. Zaufajcie i módlcie się :) Z Bogiem :)
Czarna
"Tajemnica szczęścia" dodaje otuchy przez wstawienictwo św. Brigidy. Jest to moja umiłowana modlitwa,którą odmawiam codziennie i zachęcam wszystkich do jej odmawiania. To tylko 15 minut, czy to tak cięzko? SZCZĘŚĆ BOŻE
Michał

Wyjaśnienia wstępne

Praktyka Piętnastu Modlitw, ze względu na błogosławione skutki w życiu całych rzesz ludzi na przestrzeni wieków, nosi nazwę "Tajemnicy szczęścia". Ta szczególna forma nawiązywania kontaktu z Bogiem jest darem nieba. Boski Zbawiciel posłużył się św. Brygidą Szwedzką, aby przekazać ten dar osobom otwartym na wezwanie łaski.

Według biografów fakt objawienia miał miejsce na terenie stolicy chrześcijaństwa w Rzymie, kiedy Brygida nawiedziła słynną Bazylikę św. Pawła za Murami. Święta głęboko przeżyła wyróżnienie i związała się jeszcze mocniej z Chrystusem nadprzyrodzoną miłością, gotowa wypełnić Jego wolę przez życie i śmierć.

"Tajemnica szczęścia" ma niezwykłą siłę oddziaływania. Osoby przyjmujące ją szczerym i gorącym sercem doznają wewnętrznej przemiany. Ich udziałem staje się światło z nieba, ukochanie odwiecznej Prawdy, wierność Bożemu wezwaniu i promieniująca uczynność. Z relacji Świętej wynika, że każdy, kto codziennie podejmuje to religijne ćwiczenie, odmówi łącznie w ciągu roku tyle modlitw wraz z Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, ile nasz Zbawiciel otrzymał ciosów podczas swojej bolesnej Męki.

Z biografii św. Brygidy dowiadujemy się nadto, że Pan Jezus do objawionych Modlitw dodał wspaniałe obietnice na korzyść tych, którzy je będą odmawiać z wiarą i pobożnością. Chodziło o zwrócenie uwagi na Bożą miłość, która używając tak bardzo ludzkiego sposobu motywowania, chce udzielać się obficie, stopniowo oczyszczać człowieka z przyziemnej interesowności i w końcowym rezultacie prowadzić go do prawdziwego, nie mającego granic szczęścia.

Miłosierne wejrzenie najlepszego Ojca spoczęło również na tobie, Bracie i Siostro. Otwierając swoje serce Bogu, odkryjesz tajemnicę, która przed, wielu ludźmi jest zakryta, a dla ciebie stała się wielką szansą i nadzieją. Przeżywaną radością dziel się z otoczeniem, jak owa ewangeliczna niewiasta, która odnalazła drachmę. Tchnienia Bożej łaski nie chowaj wyłącznie dla siebie. Bóg chce dzielenia się szczęściem ze wszystkimi. Bądź pomocnikiem Boga w szerzeniu Dobrej Nowiny o zbawieniu Jednym z prostych i jednocześnie skutecznych sposobów apostołowania jest nabożeństwo Piętnaście modlitw.

Dlaczego "Tajemnica szczęścia?"

Tekst ten, który będziemy czytać został nazwany "Tajemnicą Szczęścia" nie bez powodu. Wzbudza on swoim tytułem zaciekawienie, ale jednocześnie zastanawia. Nie chodzi bowiem autorowi o sensację, o jakiś przemijający interes, ale o zwrócenie uwagi na bardzo ważny problem, który wymaga przemyśleń. Chcąc zatem znaleźć odpowiedź na postawione wyżej pytanie, trzeba cały tekst uważnie czytać i otworzyć się na tchnienie Bożej łaski.

Co to jest tajemnica? Znajdujemy się w sferze ocen religijnych. Tajemnica jest rzeczą ukrytą, której człowiek nie potrafi poznać o własnych siłach. Język łaciński używa w takich przypadkach terminu "misterium". Ujmuje w nim sprawy nadprzyrodzone. Tajemnica w sensie religijnym oznacza prawdę objawioną przez Boga, której ludzki rozum nie jest w stanie ogarnąć. Takie prawdy można poznać jedynie w świetle wiary świętej. Niektóre z nich pod wpływem Bożego światła można częściowo zgłębić. Jednak zgłębienie wielu z nich przekracza granice ludzkich kompetencji. Do niezgłębionych prawd religijnych należy między innymi tajemnica Trójcy przenajświętszej.

Drugi człon tytułu książeczki zawiera, podobnie jak pierwszy, określenie fascynujące, dotyczące sfery marzeń, pragnień, usilnych dążeń, któremu na imię "Szczęście". Każdy człowiek spontanicznie tęskni za szczęściem. Szuka go na drogach swego powołania życiowego, posługuje się różnorodnymi środkami, aby je zdobyć, ale zawsze odczuwa niedosyt, często rozczarowanie. Potwierdza to św. Augustyn w znanym powiedzeniu: "Niespokojne jest serce człowieka, o Boże, dopóki nie spocznie w Tobie". Przez prawdziwe szczęście należy rozumieć doskonałość istoty rozumnej, która osiągnęła w pełni swój cel. Dla człowieka celem najwyższym jest pełnia dóbr, niezmącona radość i zaspokojenie najszlachetniejszych aspiracji. Taka perspektywa należy do dążeń właściwych jego naturze. To szczytowe osiągnięcie dokonuje się po śmierci przez bezpośrednie, uszczęśliwiające oglądanie istoty Boga. Pismo święte nazywa to szczęście widzeniem Boga "twarzą w twarz" (1 Kor 13,12).

W tej książeczce jest mowa o prawdziwym szczęściu przygotowanym przez Boga dla tych, którzy go miłują. Ta miłość sprawdza się w naśladowaniu Chrystusa w Jego cierpieniu na ziemi i owocuje w niezmąconej chwale nieba. Do tego najwznioślejszego celu został powołany każdy człowiek. Musi tylko wiedzieć i nabrać przekonania, że szczęście mierzy się krzyżem, że przez cierpienie prowadzi niezawodna droga do wiecznego światła i radości.

Sam Stwórca odkrył przed człowiekiem swój odwieczny plan, podyktowany miłością. Pismo Święte, zwłaszcza Nowy Testament, wyraźnie o tym mówi, a życie świętych to potwierdza. Boski Zbawiciel jest tego oczywistym dowodem. Ojciec niebieski dał swojego Syna, który dla zapewnienia szczęścia upadłym ludziom stał się jednym z nas. Żył i pracował w utrudzeniu, poznał ziemską niedolę, był we wszystkim do nas podobny oprócz grzechu. w końcu dla odkupienia całego rodzaju ludzkiego podjął mękę i śmierć krzyżową Tylko On mógł dokonać ekspiacji za wzgardzoną miłość Bożą. Ludziom, gotowym do przyjęcia owoców odkupienia, otworzył niebo czyli wiekuistą radość i pokój. Tak Bóg umiłował świat...

Zapamiętaj sobie: grzech odbiera szczęście, a szczere nawrócenie je odzyskuje. Otwórz się na działanie łaski. Powstrzymaj rozdygotane serce, po omacku szukające złudzeń. Nie dozwól, aby zgubiło się na bezdrożach. Kto znalazł Jezusa, pozyskał wytęskniony przedmiot miłości, stał się posiadaczem największego skarbu. Nie dopuść, aby twa niechlubna przeszłość i rozliczne wady sprowadziły cię z dobrej drogi. Boski Odkupiciel, udzielając przebaczenia, nie robi wymówek, nie wraca do twoich dawnych upadków. Nawet łotrowi skazanemu za zbrodnie, gdy zreflektował się i obżałował grzeszną przeszłość, przebaczył całkowicie. Co więcej, udzielił zapewnienia: "Dziś ze Mną będziesz w raju".

Czy więc Miłosierny Pan zapomni o tobie? Nie bój się, ale przemieniony wewnętrznie czyń pokutę, a prawda, którą w pokorze serca odkryjesz wyzwoli ciebie i tych, których pociągniesz za sobą w Chrystusie, w Jego miłosiernej miłości, z pomocą Matki Bożej, odkryjesz pełny wymiar "Tajemnicy szczęścia".

Posłannictwo św. Brygidy

Święta Brygida urodziła się około 1302 roku w Szwecji z rodu książęcego. Rodzice jej odznaczali się bogobojnością. W domu panowała atmosfera religijna. Brygida wkrótce po przyjściu na świat straciła matkę i została oddana na wychowanie do życzliwych ciotek.

Małą dziewczynkę na początku nawiedziło pewne kalectwo. Przez pierwsze trzy lata nie potrafiła wymówić ani jednego słowa. Ale już wtedy przejawiała uderzającą pobożność, której wyrazem był swoisty sposób chwalenia Boga. Jej pobożność nabrała jeszcze większej wyrazistości, gdy odzyskała zdolność mówienia. Poświęcała wtedy dużo czasu kontaktowi z Bogiem, a naglona siłą wewnętrzną najchętniej odprawiała ćwiczenia duchowe.

Jako dziesięcioletnie dziewczę, słuchając pewnego kazania o Męce Chrystusowej, doznała szczególnego oświecenia. Potem w najbliższą noc podczas snu zdawało się jej, że widzi Boskiego Zbawcę przybitego do krzyża, pokrytego Ranami i broczącego Krwią. Jednocześnie miała wrażenie, że jakiś głos do niej przemawia:

- Popatrz na mnie, córko.

Ona wtedy spytała:

- Czy to ja, Panie, tak okrutnie obchodzę się z Tobą?,

Pan Jezus odpowiedział:

- Robię wyrzut tym, którzy mną pogardzają i są nieczuli na moją miłość.

Ten sen wywołał na Brygidzie ogromne wrażenie i utrwalił się w świadomości. Od tego czasu nad cierpieniami Jezusa Chrystusa często rozmyślała ze łzami w oczach.

Jako młoda panienka została poślubiona Ulfowi Gudmarssonowi. Powiła mu ośmioro dzieci, w tym swą duchową spadkobierczynię św. Katarzynę, zwaną Szwedzką. Przykład Brygidy bardziej uświęcił jej liczną rodzinę, niż wygłaszane nauki.

Pan Bóg obdarzył ją niezwykłymi łaskami, w tym darem wizji. w roku 1339 odbyła pielgrzymkę do grobu św. Olafa, a w dwa lata później wybrała się z mężem do Compostelli w Hiszpanii, gdzie znajduje się słynne sanktuarium św. Jakuba apostoła. Po powrocie Ulf wstąpił do cystersów i wkrótce zmarł. Brygida natomiast otrzymała wizję, wytyczającą jej nowe drogi życia. Królowi szwedzkiemu i zakonowi Krzyżaków zapowiedziała kary Boże, które niebawem na nich spadły. Otrzymała potem od króla posiadłość w Vadstenie i przystąpiła tam do budowy klasztoru. Udawszy się do Rzymu, nawiązała kontakty z wybitnymi osobistościami. Na papieża Innocentego VI nalegała, by powrócił do stolicy chrześcijaństwa. Ten sam apel skierowała do Urbana V. Papież faktycznie wrócił do Rzymu w 1367 r. Zabiegała zarazem o zatwierdzenie zakonu brygidek. W roku 1371 pielgrzymowała do Ziemi Świętej. Czyniła jeszcze starania o powrót Grzegorza XI. Zmarła w dniu przez siebie zapowiedzianym w roku 1373. w pięć lat później brygidki zostały zatwierdzone, a w 1391 roku ich założycielkę wyniesiono na ołtarze.

Osobny temat stanowią objawienia św. Brygidy. Długo dyskutowano w Kościele nad ich oceną. Dopiero papież Benedykt XIV określił kompetentnie ich wiarygodność. Wśród przepowiedni wygłosiła groźbę pod adresem Krzyżaków. Wyczuwając przyszłe potrzeby odegrała prekursorską rolę w budzeniu czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i Jego bolesnej Męki.

Potwierdzenia

Powyższe modlitwy i towarzyszące im obietnice, zostały przepisane z książeczki, wydrukowanej w Tuluzie w 1740 roku i wydanej przez Ojca Adriana Parvilliersa z Towarzystwa Jezusowego, misjonarza apostolskiego Ziemi Świętej. Z pozwoleniem, aprobatą i poleceniem ich rozpowszechniania. Przetłumaczono je na wiele języków, w tym także na język polski.

Za czasów świętej Brygidy w XIV wieku nie było jeszcze techniki drukarskiej. Dlatego uciekano się do pracowitej usługi kopistów. Papież Urban VI zachęcał ich do zwiększania ilości egzemplarzy opisu objawień świętej Brygidy. O te teksty ubiegali się królowie, władcy, biskupi, uniwersytety, klasztory, biblioteki.

Książki, zawierające powyższe modlitwy i związane z nimi obietnice, uzyskały potwierdzenia wielu dostojników kościelnych, jak jego Eminencji Kardynała Giraud z Cambrai w 1845 roku, Monsignora Floriana arcybiskupa Tuluzy w 1863 roku. Książeczki, zawierające te modlitwy, otrzymały błogosławieństwo Jego Świątobliwości Papieża Piusa IX 31 maja 1862 r.

Ci, którzy zwiedzają bazylikę świętego Pawła w, Rzymie, mogą zobaczyć krucyfiks o wielkości naturalnej, dzieło rzeźbiarza Piotra Cavalliniego, przed którym klęczała św. Brygida. Tutaj przeprowadziła ona swoją cudowną rozmowę z Chrystusem Ukrzyżowanym.

Podstawowy tekst tej religijnej broszurki w tłumaczeniu na pięć języków został przedłożony Kongregacji św. Obrzędów dnia 20 kwietnia 1950 roku. Wydawca: Casa di Padre Pio Case postale 231, Saint-Remi, Que., Canada.

Piętnaście modlitw, objawionych św. Brygidzie zwanych popularnie "Tajemnicą szczęścia", cieszy się od wielu lat żywym zainteresowaniem poszczególnych osób i różnych środowisk modlitewnych. Kościół udzielał im kilkakrotnie swojej aprobaty, jak to wynika z powyższego opisu. Również dla przekładu polskiego władza kościelna wyraziła swoją zgodę.

Pytania związane z odmawianiem Tajemnicy Szczęścia

 1. Czy codzienne należy odmówić wszystkie 15 modlitw?
  - Tak. W ciągu doby należy odmówić 15 modlitw.

 2. Jak długo należy odmawiać modlitwy "Tajemnicy Szcześcia"?
  - Modlimy się codziennie przed cały rok.

 3. Czy ukończoną modlitwę można powtarzać?
  - Tak. Modlitwę "Tajemnica Szczęścia" można odmówić wiele razy w ciągu życia.

 4. Czy 15 codziennych modlitw można podzielić na mniejsze fragmenty?
  - Tak. Można odmówić np. 5 rano, 5 w południe i 5 wieczorem. Ważne aby w ciągu doby zostały odmówione wszystkie modlitwy (15). Z przyczyn praktycznych nie zalecamy jednak takiej formy jako norma.

Komentarze nie dot. modlitwy Tajemnica Szczęścia nie będą zamieszczane

Wasze komentarze:
 Nadzieja
 Jezu dziękuję za łaski które otrzymałam od Ciebie proszę uwolnij od długow niech niech się stanie cud to mnie przeraża nie daje rady po ludzku nie wiem co już mam robić pomóż znaleźć mi pracę dodatkową Jezu mój tato zaopiekuj się moja rodzinna proszę o pracę dla córki w budżetówce pomóż jej pomóż nam zrozumieć co się stalo Jezu czy jestem tak zła i okrutna nie rozumiem tego błagam pomóż mi Amen
 Teresa
 Panie Jezu Dziękuję Ci za Wszystko ale jeszcze Bardzo Cię proszę Ulecz relacje małżonków ❤️ Panie Jezu Ty mnie Znasz i wiesz czego mi potrzeba.❤️ Prowadź Swoją drogą do zbawienia ❤️
 Teresa
 Panie Jezu Dziękuję za Wszystko. Błagam o Dalsze Prowadzenie mnie i Moich bliskich ❤️
 Żona
 Jezu powstrzymaj mojego męża, zrob wszystko żeby nie dążył do rozwodu, przeszkodz mu w tym. Jezu TY się tym zajmij. Amen
 Pol
 Dbajcie o siebie, zeby sie nie okazało, ze Bog wam odmowi pomocy. A wasza modlitwa, jakbyscie sie modlili do sciany, bez odpowiedzi.
 Mama
 Panie Jezu błagam uwolnij mojego syna z alkoholu błagam 🙏
 Mama
 Błagam cię Panie Jezu u uzdrowienie mojego syna z alkoholizmu.Badz Wola Twoja 🙏
 D
 Panie Jezu Ty się Tyn Zajmij. Przeprowadź przez długi.Proszę o modlitwę.
 DAN
 Czas ucieka, wieczność czeka.
 Teresa
 Panie Jezu Dziękuję Ci 🌼 Kocham Cię i Matkę Maryję ❤️
 Pol
 Bog jest daleko.
 Teresa
 Panie Jezu Dziękuję Ci za Wszystko ❤️Kocham Cię ❤️
 Teresa
 Dziękuję Panie Jezu Kocham Cię ❤️
 Bsbcia
 Jezu Miłosierny błagam o cud zdrowia dla mojego wnusia
 Maryna
 Z powodu juz slabego wzroku - mialam nadzieje na wersje video..... ale coz, ten ktos tak czyta jakby wlaczyl sieczkarnie, a z takiego klepania to tylko same plewy. Wielka szkoda.
 Teresa
 Panie Jezu Bądź przy mnie w każdej chwili mojego życia doczesnego i wiecznego.❤️ Błagam Cię ❤️
 Teresa
 Dziękuję Ci Panie Jezu za każdy dzień życia. ❤️
 Danuta
 Panie Jezu Chryste, przez straszną mękę i śmierć na krzyżu proszę zlituj się nade mną wyprowadź mnie z długów ,Amen
 Polski
 Apostazja jest tajemnicą szczęścią. Wiele łask bozych spływa na tych, co dostepują tego aktu. Bog sie raduje.
 Danuta
 Panie Jezu Zlituj się nade mną.Przeprowadź przez długi. Błagam o trzeźwość mężą i synów. Proszę ,aby odnaleźli drogę do kościoła i konfesjonału. Jezu TY SIĘ TYM Zajmij. Amen.
 Mama
 Panie Jezu wołam do Ciebie pomóż mojemu synowi aby dostał się na szkolenie specjalistyczne Proszę pomóż dziś dostał telefon od Moniki z WCR-U że jednak jest dla niego miejsce na to szkolenie Sprawa bardzo trudna i pilna Błagam pomóż mu
 Madzia
 wczoraj zapomniałam odmówić TSZ czy muszę odmawiać od nowa czy odmówić dziś 2 razy?
 grzesznik
 Boże obmyj nas wszystkich, którzy choć raz odmówili tę modlitwę na chwałę Twoją, niech łzy obmyją nasze twarde serca, niech popłyną na Twoją chwałę , okaż nam swoje miłosierdzie. Prowadź nas do źródła WODY CZYSTEJ , aby nikt nie czuł więcej pragnienia do WODY ZYCIA WIECZNEGO.AMEN
 grzesznik
 Boże obmyj nas wszystkich, którzy choć raz odmówili tę modlitwę na chwałę Twoją, niech łzy obmyją nasze twarde serca, niech popłyną na Twoją chwałę , okaż nam swoje miłosierdzie. Prowadź nas do źródła WODY CZYSTEJ , aby nikt nie czuł więcej pragnienia do WODY ZYCIA WIECZNEGO.AMEN
 Teresa
 Jezu Ufam Tobie ❤️Kocham Cię ❤️Ty Jezu zatroszcz się o Wszystko
 Teresa
 Jezu Kocham Cię ❤️ Dziękuję za Wszystko i Błagam o Dalsze Prowadzenie mnie i Moich bliskich
 Mama
 Błagam o wyprowadzenie mojego syna z nałogu alkocholego.
 Krzysztof
 Mam pytanie, czy można odmawiać tą modlitwę 2 razy dziennie zeby skończyć ją w 182 dni? Prosiłbym o odpowiedź jakiegoś ks. Albo kogoś kto ma kompetencje w tej dziedzinie
 Teresa
 Jezu Ufam Tobie ❤️
 Mama
 Boże proszę o nawrócenie mojego syna.
 Mama
 Panie Jezu błagam cię o nawrócenie syna i wyciągnięcie go z nałogu alkoholowego.
 Mama
 Panie Jezu błagam cię o nawrócenie syna i wyciągnięcie go z nałogu alkoholowego.
 Mama
 Panie Jezu błagam cię o nawrócenie syna i wyciągnięcie go z nałogu alkoholowego.
 Mama
 Jezu błagam pomoz mojemu synowi pokonać alkocholizm.prosze o zdrowie do całej rodziny i spokoj.
 Mama
 Panie Jezu proszę ,błagam o wyleczenie mojego syna z alkoholizmu.
 Mama
 Panie Jezu proszę ,błagam o wyleczenie mojego syna z alkoholizmu.
 Mama
 Panie Jezu proszę cię o wyleczenie mojego syna z nałogu alkoholowego ,błagam Cię o spokój i zdrowie w rodzinie.
 Teresa
 Panie Jezu Dziękuję Ci za Wszystko, Błagam Cię i Najświetszą Maryję o Dalsze Prowadzenie mnie i Moich bliskich ❤️❤️❤️
 Teresa
 Jezu Kocham Cię ❤️. Jezu Ty się Zajmij Wszystkim ❤️
 Monia
 Jezu ja juz nie wiem o co sie modlić w mojej strasznie beznadziejnej sytuacji. Poprostu bądż przy Mnie.
 Teresa
 Jezu Dziękuję Ci, że budzę się każdego dnia ❤️ Ty Zatroszcz się o Wszystko ❤️
 Teresa
 Jezu Prowadź mnie i moich bliskich Twoją Drogą. Kocham Cię ❤️. Obiecałam Tobie Jezu, że Tajemnicę Szczęścia będę odmawiać do końca moich dni. Tak czynię odmiawiam 10 rok. ❤️
 W
 Rozpowszechniajcie Tajemnicę Szczęścia, niech Ci którzy o niej nie wiedzą a potrzebują znajdą tą modlitwę, wystarczy zostawić książeczkę w publicznym miejscu żeby ktoś znalazł ją przez przypadek a Zbawiciel sam zadba o to by trafiła w odpowiednie ręce, taki czas jak adwent, wielki post czy zadośćuczynienie po spowiedzi to idealne okazję do działania więc przyłączcie się i działajmy razem dla Jezusa i ratowania dusz ludzkich
 Mama
 Dziękuje ci Jezu za wszystko i proszę cię o zdrowie dla całej rodziniy i żeby nie było kłótni w rodzinie żebyśmy byli szczęśliwi .Jezu ty się tym zajmnij
 Mama
 Dziękuje ci Jezu za wszystko i proszę cię o zdrowie dla całej rodziniy i żeby nie było kłótni w rodzinie żebyśmy byli szczęśliwi .Jezu ty się tym zajmnij
 Bk
 Dziękuje ci Jezu za wszystko i proszę cię o zdrowie dla całej mojej rodziny i proszę żeby mój syn zrowy i szczęśliwie dojechał do domu Bardzo proszę żebyśmy byli zdrowi i szczęśliwi Jezu ty się tym zajmnij
 Bk
 Dziękuje ci Jezu za wszystko i proszę cię o zdrowie dla całej mojej rodziny i proszę żeby mój syn zrowy i szczęśliwie dojechał do domu Bardzo proszę żebyśmy byli zdrowi i szczęśliwi Jezu ty się tym zajmnij
 Adam
 Panie Jezu, proszę o opiekę i rozwiązanie trudnych spraw w naszej rodzinie i jedność małżonków. Amen
 Adam
 Panie Jezu, proszę o opiekę i rozwiązanie trudnych spraw w naszej rodzinie i jedność małżonków. Amen
 Mama
 Dziękuje ci Jezu za wszystko i proszę cię o zdrowie dla mojej córki żeby wyzdrowiała i mogła pracować oraz męża żeby dał radę z praca i był zdrowy fizycznie i psychicznie oraz druga corka i syn żeby byli zdrowi oraz wnuki Jezu ty się tym zajmij
 Bk
 Dziękuje ci Jezu za wszystko proszę cię o zdrowie dla mojej córki żeby była zdrowa i cała moja rodzina Jezu ty się tym zajmnij
 Bl
 Dziękuje ci Jezu za wszystko i proszę cię rozwiąż ten problem żeby moja mama podjęła słuszna decyzji i proszę cię o zdrowie i szczęście w naszej rodzinie .Jezu ty się tym zajmnij
 Basia
 Dziękuje ci Jezu za wszystko i proszę cię o zdrowie dla całej mojej rodziny i daj nam wiele łask Bożych Jezu ty się tym zajmni
 Bk
 Dziękuje co Jezu za wszystko i proszę cię o zdrowie mojej córki i całej mojej rodziny .Jezu ufam tobie
 Bk
 Dziękuje ci Jezu za wszystko proszę cię o zdrowie moich córek i syna oraz mojego męża i i mamy i moje oraz wnuków i całej mojej rodziny pomóż mojemu mężowi żeby dał radę z swoją firma zeby mu lepiej działała i proszę cię żebyśmy remont skończyli .Jezu ty się tym zajmnij
 DW
 Dziękuję 💓🙏🙏🙏💓
 Xyz
 Panie, proszę, wysłuchaj łaskawie moich modlitw i próśb. Jezu, ufam Tobie. Jezy, Ty się tym zajmij. Amen ❤️
 B
 Dziękuje ci Jezu za wszystko proszę cię o zdrowie dla całej mojej rodziny i proszę o wiele łask bożych.Jezu ufam tobe
 B
 Dziękuje ci Jezu za wszystko proszę cię o zdrowie dla całej mojej rodziny i proszę o wiele łask bożych.Jezu ufam tobe
 Krystyna
 Jezu.Proszę o pomoc w sprawach o które codziennie się modlę
 Krystyna
 Jezu.Proszę o pomoc w sprawach o które codziennie się modlę
 Teresa
 Panie Jezu Ty Zatroszcz się o Wszystko ❤️
 Michal
 A mnie doprowadziły Tajemnice Szczęścia a dokładniej mówiąc Sw. Brygida do 7 OJCZE NASZ I 7 ZDROWAS MARYKO. kolejne etapy mojego życia przy naszym Panie Jezusie Chrystusie i Mamusi naszej Królowej Nieba i Ziemi. Cudowna kontynulacjia Tajemnic Szczęścia.
 B
 Dziękuje ci Jezu za wszystko i proszę pomóż nam żeby wszystko się dobrze ułożyloProsze cię żeby mąż miał więcej pracy i więcej pracowników Jezu ty się tym zajmnij
 Anna Monika
 Jezu ufam Tobie ,Jezu Ufam Tobie , Jezu ufam Tobie ❤❤❤ znasz moje serce i jego pragnienia i prośby . Proszę Ty się tym zajmij .
 Iwona
 Panie Jezu pomóż mi w mojej potrzebie błagam Cię. W Tobie moja nadzieja. Wierzę, że mi pomożesz, bo dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych.
 B
 Dziękuje ci Jezu i proszę cię o zdrowie i miłość i szacunek dla alej mojej rodziny Proszę cię żeby mój mąż chciał prowadzić firmę żeby się nie zniechęcał daj mu siły i zdrowie Proszę cię Jezu o lepsze mieszkanie .Jezu ty się tym zajmij
 Iwona
 Panie Jezu zmiłuj i ulituj się nade mną, oddal ode mnie lęk i obdarz mnie odwagą. Błagam Cię przyjdź mi z pomocą w mojej trudnej sprawie, która wymaga szybkiego rozwiązania, ja nie potrafię jej rozwiązać, Jezu Ty wiesz o jaką sprawę chodzi. Jezu pomóż mi, Jezu ulituj się nade mną błagam Cię i okaż mi swoje Miłosierdzie. Bez Twojej pomocy Jezu nie uda mi się rozwiązać tego poważnego problemu. Jezu Ufam Tobie i Tobie oddaję ten mój bardzo trudny dla mnie problem.
 Bk
 Dziękuje ci Jezu za wszystko i proszę cię o zdrowie dla całej mojej rodziny i żebyśmy się bardziej szanowali i nie kłócili proszę cię żeby mężowi w pracy dobrze szło Pomóż mu żeby był dla nas lepszy i mniej nerwowy Jezu ty się tym zajmnij
 Basia
 Panie Jezu pomóż mojej rodzinie ,proszę o miłość i szacunek żeby nie było kłótni zazdrości nienawiści Proszę cię o zdrowie moich dzieci i mojej najbliższej rodziny Pomóż mojemu mężowi w prowadzeniu firmy i zeby nie był tak nerwowy i nie kłócił się z nami i nie pił alkoholu Dziękuje ci Jezu za to co mam pomóż mi i proszę cię o zdrowie dla mich córek i syna oraz wnuków .Jezu ty się tym zajmnij
 Mama
 Panie Jezu błagam cię o nawrócenie dla syna
 Pol
 Lepiej dbac o siebie, niz o Boga, bo ten moze was kopnąć w tylek. Co pokazuje bolesne zycie wielu chrzescijan.
 Berta
 Panie Jezu proszę o łaskę naszego nawrócenia, prowadź nas bezpiecznie po drogach naszego życia W Tobie pokłada nadzieję, Ufam Tobie. Proszę o zdrowie dla naszej rodziny,Bądź Uwielbiony Panie.
 Berta
 Panie Jezu proszę o łaskę naszego nawrócenia, prowadź nas bezpiecznie po drogach naszego życia W Tobie pokłada nadzieję, Ufam Tobie. Proszę o zdrowie dla naszej rodziny,Bądź Uwielbiony Panie.
 S
 Proszę o zdrowie i błogosławieństwo dla mojej rodziny, o wytrwałość w dążeniu do celu dla córki, o to aby w pracy u męża zaczęło się kręcić, abym otrzymała normalną pracę, która będzie dawała mi radość. Proszę o wybaczenie. Jezu Ty tym się zajmij. BÓG ZAPŁAĆ
 Teresa
 Jezu Ufam Tobie ❤️ Ty się Wszystkim Zajmij❤️
 Sylwia
 Jezu dziękuję Ci za wszelkie dobra jakie zesłałeś na mnie. Proszę Cię o zdrowie dla rodziny, o normalną pracę dla mnie. Jezu Ty tym się zajmij
 Sylwia
 Jezu dziękuję Ci za wszelkie dobra jakie zesłałeś na mnie. Proszę Cię o zdrowie dla rodziny, o normalną pracę dla mnie. Jezu Ty tym się zajmij
 Bk
 Dziękuje ci Jezu i proszę cię o zdrowie dla całej rodziny oraz żeby mój mąż wyleczył się z nałogu Jezu ty sie tym zajmnij
 Teresa
 Jezu Ty mnie Znasz i Ty Jezu Zatroszcz się o Wszystko❤️
(1)

Autor

Tresć

[ Powrót ]

 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej