Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Tajemnica Szczęścia

Tajemnica Szczęścia modlitwa

Słowa Pana Jezusa

"Moje Ciało otrzymało 5480 ciosów. Jeżeli chcesz je uczcić pobożną praktyką, zmów 15 Ojcze nasz i 15 Zdrowaś z modlitwami, których cię nauczyłem podczas całego roku w ten sposób w ciągu roku uczcisz każdą Moją Ranę".

"Tajemnica Szczęścia" jest zbiorkiem rozważań i modlitw, opartym na krótkim tekście "Piętnaście modlitw", które po uzyskaniu aprobaty kościelnej wydała Casa di Padre Pio, Case postale 231, Saint-Remi,Que., Canada.

PIERWSZA MODLITWA

O Jezu Chryste! Słodkości odwieczna wszystkich obejmujących Cię miłością. Radości przewyższająca wszelkie szczęście i oczekiwanie, prawdziwe Zbawienie i Nadziejo każdego grzesznika. Ty, który objawiłeś, że największym Twoim zadowoleniem jest być między ludźmi, tak że z miłości dla nich po upływie zapowiedzianych czasów przyjąłeś naturę ludzką, wspomnij sobie, o Jezu, wszystkie cierpienia zniesione od chwili poczęcia, a zwłaszcza w czasie swojej świętej Męki, jak to przewidziała odwieczna myśl Boża i jak zdecydowała wola Najwyższego.

Wspomnij sobie, Panie, że urządzając Wieczerzę Eucharystyczną wraz z uczniami, po umyciu im nóg, dałeś swoje Najświętsze Ciało i drogocenną Krew, a udzielając pociechy z właściwą sobie dobrocią przepowiedziałeś bliską swoją Mękę. Wspomnij na smutek i gorycz, które w udręczonej Duszy odczułeś, wyznając wobec najbliższego otoczenia: "Smutna jest dusza moja aż do śmierci".

Wspomnij wszystkie obawy, niepokoje i boleści, które Twoje delikatne Ciało zniosło przed ukrzyżowaniem, kiedy po odprawieniu po raz trzeci modlitwy, oblewając się krwawym Potem, zostałeś zdradzony przez swojego ucznia Judasza, aresztowany przez wybrany naród, oskarżony przez fałszywych świadków, niesprawiedliwie sądzony przez trzech sędziów tuż przed uroczystym świętem Wielkanocy czyli Paschy. Wspomnij, że przywiązano Cię do słupa i rozdarto Ciało biczami, że byłeś obnażony z własnych szat i odziany w inny strój na pośmiewisko, że Cię ukoronowano cierniami do ręki włożono trzcinę, zasłonięto oczy i twarz, że Cię policzkowano i obrzucono obelgami.

Na pamiątkę tych wszystkich zniewag i boleści, które wycierpiałeś w okresie poprzedzającym Mękę Krzyża, daj mi przed nadejściem śmierci przeżyć prawdziwą skruchę serca, szczerą i całkowitą spowiedź, odprawić godne zadośćuczynienie i otrzymać odpuszczenie wszystkich grzechów. Amen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje; przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

DRUGA MODLITWA

O Jezu! Prawdziwa wolności Aniołów, Raju niezmąconego szczęścia, wspomnij sobie na odrazę i smutek, które odczuwałeś, kiedy nieprzyjaciele otoczyli Cię jak wściekłe lwy i tysiącami zniewag, policzkowaniem, kaleczeniem i innymi wymyślnymi udrękami prześcigali się w zadawaniu cierpień. Ze względu na te tortury i na stek obelżywości, błagam Cię, Boski Zbawicielu, wyzwól mnie z więzów wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, a roztaczając błogosławioną opiekę prowadź drogą doskonałości do zbawienia wiecznego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

TRZECIA MODLITWA

O Jezu! Stworzycielu nieba i ziemi, którego żadna rzecz nie może ograniczyć ani objąć, Ty który ogarniasz i zespalasz wszystkich swoją potęgą, wspomnij sobie na gorzką boleść, którą odczuwałeś, kiedy kaci, przywiązując Twoje święte ręce i nogi do krzyża, przeszyli je na wylot grubymi, stępionymi gwoździami. Rozciągając Cię z niesłychanym okrucieństwem na krzyżu, nie syci Twych cierpień, miotali obelgami na wszystkie strony i dając upust swojej wściekłości, powiększali Twoje Rany przez zadawanie dodatkowych katuszy.

Ze względu na ogrom cierpień, których doświadczyłeś podczas ukrzyżowania, daj mi Twoją świętą bojaźń i Twoją prawdziwą miłość. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

CZWARTA MODLITWA

O Jezu! Lekarzu niebieski, wzniesiony na krzyżu, by nasze rany uleczyć Twoimi, wspomnij na obicia i złamania, jakich doznałeś w swoich członkach, tak, że każdy z nich został w jakiś sposób naruszony. Od stóp do głów nie znaleziono miejsca na Twoim Ciele, które nie byłoby pokryte raną. W takim stanie poniżenia, zapominając o własnych cierpieniach, nie przestawałeś modlić się do Ojca za nieprzyjaciół słowami: "Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą co czynią"!

Na mocy tego bezgranicznego Miłosierdzia i na pamiątkę owej boleści, spraw, żeby pamięć o Twojej gorzkiej Męce przywiodła nas do doskonałej skruchy i przyniosła odpuszczenie wszystkich popełnionych grzechów. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

PIĄTA MODLITWA

O Jezu! Zwierciadło odwiecznego Blasku, wspomnij na smutek, którego doznałeś, kiedy w świetle Boskiego poznania, rozważając nad przeznaczeniem tych, którzy mieli być odkupieni dzięki zasługom Twojej świętej Męki, widziałeś zarazem wielkie tłumy skazanych, którzy szli na potępienie z powodu rozlicznych grzechów. Żal Ci było tych nieszczęśliwych ludzi zgubionych i zrozpaczonych.

Przez to bezgraniczne współczucie i miłosierdzie, a zwłaszcza przez wzruszającą dobroć okazaną skruszonemu łotrowi współukrzyżowanemu na Golgocie, kiedy mu powiedziałeś: "Dziś ze Mną będziesz w raju!", błagam Cię o słodki Jezu, okaż miłosierdzie mnie grzesznemu w godzinę śmierci. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

SZÓSTA MODLITWA

O Jezu! Łaskawy i upragniony Królu, wspomnij na boleść, którą odczułeś, kiedy nagi jak nędzarz, przykuty do krzyża, zostałeś na tym drzewie hańby wyśmiany i wzgardzony. Wszyscy Twoi krewni i przyjaciele opuścili Cię z wyjątkiem ukochanej Matki, która stała wiernie przy Tobie podczas konania. Ty zaś poleciłeś Ją swojemu wiernemu Uczniowi, mówiąc do Najświętszej Maryi Panny: "Niewiasto, oto syn Twój" i do świętego Jana: "Oto Matka Twoja!"

Błagam Cię, o mój Zbawicielu, przez miecz boleści, który ongiś przeszył duszę Twojej Najboleśniejszej Matki, współczuj ze mną we wszystkich utrapieniach i doświadczeniach, zarówno cielesnych jak i duchowych, abym je wszystkie przezwyciężył w życiu a zwłaszcza w ostatniej godzinie przed nadejściem śmierci. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

SIÓDMA MODLITWA

O Jezu! Źródło niewyczerpanej litości, który z głęboką miłością wypowiedziałeś na krzyżu tęsknotę: "Pragnę!". Było to pragnienie zbawienia rodzaju ludzkiego. Proszę Cię, o mój Odkupicielu, rozpal pragnienia naszych serc, byśmy wytrwale we wszystkich podejmowanych czynnościach dążyli do doskonałości. Wygaś w nas całkowicie pożądliwość ciała i żądze światowe. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

ÓSMA MODLITWA

O Jezu! Słodyczy serc, niepojęta Dobroci, przez gorzką żółć i ocet, których skosztowałeś na krzyżu z miłości ku nam, spraw, byśmy godnie przyjmowali Twoje Ciało i Twoją bezcenną Krew, lekarstwo i pociechę naszych dusz, w czasie ziemskiego pielgrzymowania i w godzinie śmierci. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

DZIEWIĄTA MODLITWA

O Jezu! Cnoto królewska, Radości ducha, wspomnij na boleść, którą znosiłeś, kiedy zatopiony w smutku z powodu zbliżającej się śmierci, znieważony i wykpiony przez wybrany naród, opuszczony przez Ojca Twego, wołałeś głośno: "Boże Mój, Boże Mój, czemuś Mnie opuścił?"

Zaklinam Cię, o mój Zbawicielu, przez doznaną trwogę, abyś mnie nie opuścił podczas cierpienia i trwogi, jakie wywołuję zbliżająca się śmierć i sąd Boży. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

DZIESIĄTA MODLITWA

O Jezu! Który jesteś Początkiem i Końcem wszystkich rzeczy, Życiem i Szczytem cnót, wspomnij sobie, że ze względu na mnie zostałeś pogrążony w niezmierzonych boleściach. Przez ten bezmiar cierpień, spowodowany okrutnymi Ranami, które zadały grzechy świata, naucz mnie zachowywać z prawdziwą miłością Twoje przykazania, bo one dla tych, którzy Cię kochają są łatwą i jedyną drogą do zbawienia. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

JEDENASTA MODLITWA

O Jezu! Niezgłębione źródło Miłosierdzia, błagam Cię na pamięć o Twoich Ranach, których dojmujący ból doszedł do szpiku kości i wypełnił wszystkie wnętrzności, wyrwij mnie nędznego z grzechu i ukryj mnie w głębi tych Ran przed zagniewanym Obliczem Sprawiedliwości, aż minie Twe oburzenie i słuszny gniew. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

DWUNASTA MODLITWA

O Jezu! Zwierciadło prawdy, Miłości zwieńczająca wszystkie siły ducha, Znaku jedności, rozdarty i umęczony obfitym upływem godnej uwielbienia Krwi, wspomnij na niezliczone Rany, które okryły Cię od stóp do głowy. O niezmierna i totalna boleści, którą zniosłeś w swym dziewiczym Ciele z miłości ku nam. Jezu Chryste, co mogłeś nadto dla mnie uczynić? Czego jeszcze nie dokonałeś?

Zaklinam Cię, o mój Zbawicielu, wszystkie swoje Rany znacz drogocenną Krwią w moim sercu, abym mógł w nim ustawicznie czytać boleść i miłość Twoją. Spraw, aby przez moje przylgnięcie do Twojej Męki zaznaczył się w mojej duszy owoc Twych cierpień. Niech Twoja miłość wzrasta w niej codziennie do czasu, aż stanę przed Tobą, Skarbie wszystkich dóbr i wszystkich radości! O słodki Jezu, daj mi w życiu wiecznym, to o co Cię błagam. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

TRZYNASTA MODLITWA

O Jezu! Odwieczna Potęgo, Królu nieśmiertelny i niezwyciężony, wspomnij na boleść, którą znosiłeś, kiedy opuściły Cię wszystkie siły, zarówno ciała jak i ducha, kiedy skłaniając głowę oświadczyłeś: "Wykonało się". Błagam Cię, Panie Jezu, przez zupełne wyczerpanie i przygniatający niepokój, jakich doznałeś przed dopełnieniem dzieła Odkupienia, zmiłuj się nade mną w ostatniej godzinie życia, kiedy dusza moja będzie w udręce, a serce pełne trwogi. W Tobie ufność pokładam. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

CZTERNASTA MODLITWA

O Jezu! Jedyny Synu Ojca, Blasku i Wyrazie Jego istoty, wspomnij na serdeczne i pokorne polecenie się Ojcu w ufnej wypowiedzi: "Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego". I wtedy skonałeś. Ale choć Ciało okaleczałe i zbroczone Krwią, oddając ostatnie tchnienia, przestało żyć Twa Boska moc otworzyła źródło Miłosierdzia i wylała zdroje łask odkupieńczych dla ludzkości.

Przez tę drogocenną śmierć i wszystkie jej okoliczności błagam Cię, Królu Świętych, wzmocnij mnie i dopomóż w walce przeciw szatanowi, ciału i krwi, ażebym umarły dla świata żył tylko Tobą i dla Ciebie. Proszę gorąco, przyjmij w godzinę śmierci moją pielgrzymią i wygnańczą duszę u bram wieczności. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

PIETNASTA MODLITWA

O Jezu! Usymbolizowany w życiodajnej winorośli, wspomnij na obficie broczącą Krew, która popłynęła hojnie z Twego Ciała jak wino z dojrzałych gron w tłoczni.

Przebity włócznią żołnierza, wylałeś wszystką Krew i Wodę do ostatniej kropli. Wisząc wysoko na krzyżu z opadłą Najświętszą Głową, stałeś się jak pęk zeschniętej mirry, bezwładny, odrętwiały, bez śladu życia na zewnątrz i we wnętrzu Ciała, aż do szpiku kości.

Przez gorzką Mękę i przez wylaną drogocenną Krew błagam Cię, o słodki Jezu, zrań moje serce łaską, ażeby łzy pokuty i miłości stały się dla mnie dniem i nocą tak potrzebne, jak chleb powszedni. Nawróć mnie całkowicie do siebie, aby me serce utworzyło dla Ciebie stałe mieszkanie, aby moja mowa była Ci miła, a koniec życia uwieńczony nadzieją spotkania się z Tobą w raju, gdzie mógłbym Cię chwalić i błogosławić na wieki wraz ze wszystkimi Świętymi. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Miłości moja bądź uwielbiony i zmiłuj się nade mną!

Za pozwoleniem Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 12.03.1984 r. nr 1625/K/84.

15 modlitw - wersja audio

Obietnice związane z odmówieniem modlitwy Tajemnica Szczęścia

Od dłuższego czasu św. Brygida pragnęła wiedzieć, ile ciosów Chrystus Pan otrzymał podczas swej Męki. Pewnego dnia Zbawiciel objawił się jej i rzekł:

"Moje Ciało otrzymało 5480 ciosów. Jeżeli chcesz je uczcić pobożną praktyką, zmów 15 Ojcze nasz i 15 Zdrowaś z modlitwami, których cię nauczyłem podczas całego roku w ten sposób w ciągu roku uczcisz każdą Moją Ranę".

Potem w formie obietnicy dodał, że ktokolwiek zmówi te modlitwy podczas roku:

 1. Uwolni 15 dusz ze swej rodziny z czyśćca.
 2. 15 sprawiedliwych spośród krewnych zostanie potwierdzonych i zachowanych w łasce.
 3. 15 grzeszników spośród krewnych zostanie nawróconych.
 4. Osoba, która zmówi te modlitwy, osiągnie pewien stopień doskonałości.
 5. Już na 15 dni przed śmiercią będzie przeżywała szczery żal za wszystkie popełnione grzechy z świadomością ich ciężkości.
 6. Na 15 dni przed śmiercią dam jej Moje najświętsze Ciało, ażeby przez Nie została uwolniona od głodu wiecznego oraz dam jej Moją drogocenną Krew do picia, by na wieki nie doznała dokuczliwego pragnienia.
 7. Położę przed nią Mój zwycięski Krzyż jako pomoc i obronę przeciw zasadzkom nieprzyjaciół.
 8. Przed jej śmiercią przyjdę do niej z Moją najdroższą i ukochaną Matką.
 9. Przyjmę z dobrocią jej duszę i zaprowadzę do wiecznej radości.
 10. Zaprowadziwszy ją tam, dam jej kosztować z przedziwnej studni Mojej Boskości, czego nie uczynię tym, którzy nie odmawiali tych czy podobnych modlitw.
 11. Trzeba wiedzieć, że choćby ktoś żył przez 30 lat w grzechu, lecz potem skruszonym sercem odmawiałby pobożnie te modlitwy albo przynajmniej powziął postanowienie ich odmawiania, Pan mu odpuści jego grzechy.
 12. Obroni go przed zgubnymi pokusami.
 13. Zachowa mu pięć zmysłów.
 14. Uchroni go przed nagłą śmiercią.
 15. Uwolni jego duszę od kar wiecznych.
 16. Człowiek ten otrzyma wszystko, o co poprosi Pana Boga i Najświętszą Pannę.
 17. Jeśliby ktoś żył zawsze według woli Boga i musiałby umrzeć przedwcześnie, życie jego zostanie przedłużone.
 18. Ktokolwiek zmówi te modlitwy, uzyska za każdym razem odpust cząstkowy.
 19. Człowiek ten otrzyma zapewnienie, że cieszyć się będzie szczęściem chórów anielskich.
 20. Każdy, kto by innych nauczył tych modlitw, nie będzie nigdy pozbawiony radości i zasługi, ale one trwać będą wiecznie.
 21. Tam, gdzie odmawia się te modlitwy, Bóg jest obecny swoją łaską.

Świadectwa odmawiających modlitwę Tajemnica Szczęścia

Książeczkę z modlitwami Tajemnicy Szczęscia po raz pierwszy zobaczyłem u mojej śp. babci Zofii. Babcia odmawiała te modlitwy z wielką wiarą. Jej śmierć była bez wątpienia wypełnieniem OBIETNIC - Bóg dotrzymuje słowa. Później modlitwy te odmawiali moi rodzice oraz ja i wiele osób z mojej rodziny. Dziękuje Jezu za opiękę.

Tomasz

Jezu Ufam Tobie,odmawiam cały rok i polecam bo Pan czyni cuda, JEZU CHWAŁA CI.

Krzysztof

Ja nie odmawiam tej modlitwy w żadnej intencji tylko dla Zbawiciela żeby mu ulżyć w jego męce na Golgocie. Bóg to nie jest polisa ubezpieczeniowa oprócz krwi Jego Syna nie mamy Mu nic do zaoferowania bo słudzy nieużyteczni jesteśmy i jeśli czynimy dobro to jest nasz obowiązek. Nigdy nie mówcie że szkoda czasu na modlitwę -Ja- poczytaj księgę Hioba wszystkiemu przyjdzie kiedyś koniec. Modlę się za Ciebie.

Matka

Tajemnica szczęścia przynosi ukojenie bólu i rozwiązanie beznadziejnych nierozwiązywalnych problemów ludzkich.Ma niezwykłą moc i siłę oddziaływania.Zmienia nas wewnętrznie.Dziękuję za to.

Wiesia

Tajemnica Szczęścia rozwiązuje problemy które po ludzku są nie do rozwiązania. Jezu miej moją rodzinę w opiece!

Krzysztof

Modliłam się w tej modlitwie o to aby Bóg zechciał dać moim siostrom w tym roku dobrych chłopaków i obydwie spotkały ich prawie że w tym samym czasie:) A dzisiaj Bóg uratował mi życie... mogłam zginąć zostając potrącona w wypadku. W ostatniej chwili zatrzymałam się na ulicy wypowiadając Ojcze Nasz i On mnie uchronił... ponadto Bóg mnie strzeże przec złymi ludzki, którzy kiedys chcieli mnie zranić... teraz nawet na mnie nie spojrzą, nie smią tego zrobić... wiem, że modlitwa jest największą mocą... bo trzymam się Boga, trzymam się Jego ręki i wiem, że nic mi sie nie stanie jeśli tylko Mu zaufam... Boże dziękuje Ci za wszystko...nie sposób jest opisać tego co czynisz w moim życiu, a tego jest więcej, dziękuję ci za wszystkie łaski Boże...kocham Cię najlepszy tatusiu!!!

Anulka

Tajemnica Szczęścia to inaczej rozważanie drogi krzyżowej Pana Jezusa odmawiam ją już około 10 lat i niezdarzyło mi się abym kiedyś o tej modlitwie zapomniała . Zmieniła ona moje życie, mojego męża i naszych 4 dzieci.Mimo że pracuję zawodowo tak rozporządzam czasem aby modlitę odmówić.

Maria

Własnie wrócilem z Adoracji gdzie jak znajde czas odmawiam codzinnie Tajemnica Szczęscia. Moja zona zaczeła odmawiac Tajemnica Szcześcia i postanowiłem dołaczyc po kilku dniach. Tak ze teraz modlimy sie razem. Jestem o wiele spokojniejszy i pełnej ufności - naprawde polecam każdemu!

Szcześliwy Mąż

Ponad 2 lata temu zakończyłem roczną modlitwę "Tajemnica szczęścia". 2 tygodnie temu Bóg w cudowny sposób uratował mnie od nagłej śmierci, a od jakiegoś czasu chroni mnie od pokus i obdarza mnie wieloma łaskami.Zadawałem sobie pytanie czym zasłużyłem sobie na tak wielką łaskę? Dzisiaj przypadkowo zajrzałem na tę stronę , przeczytałem obietnice i otrzymałem odpowiedz. Chwała Panu !!!

Sławek

Właśnie wczoraj czytając o tej modlitwie przypomniałam sobie, że kilka lat temu kupiłam książeczkę z Tajemnicami szczęścia i odmawiałam je przez rok a później podarowałam sąsiadce. Zupełnie o tym zapomniałam. Muszę zapytać ją, może ona pamięta ile lat temu to było i co z nią później zrobiła. Dzięki Ci Jezu.

Urszula

Tajemnice szczęścia odmawiała moja śP. Mama przez całe swoje życie - 89lat umarła w po udarze 8 lat temu. Teraz ja odmawiam te modlitwy. Są bezpieczna drogą do nieba. Poprze odmawianie pragnę wyprosić łaski dla siebie i bardzo chorej mojej siostry. Vivit Deus - Jedynie Bóg.Polecam odmawiajcie z wiarą te modlitwy.

Andrzej
"Tajemnica szczęścia" to jest moja ulubiona modlitwa. Uwierzcie, ona naprawde zdziała cuda w waszym życiu. Jeśli poprosicie o coś z ufnością to się to spełni. Jestem tego żywym dowodem. Nidgy nie należy tracić nadziei.. i powierzyć swe strapienia w ręce Boga. Trzymajcie się!
Angela
Tajemnica Szczęścia towarzyszy mi aż od matury, mija już 6 rok jak ją odmawiam. Czy było łatwo? "Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali..." (JPII) Teraz nie wyobrażam sobie życia bez tych chwil tajemniczego obcowania z Bogiem. One są dla mnie jak narkotyk, aplikuję je, a ich działanie jest widoczne. Zaufajcie i módlcie się :) Z Bogiem :)
Czarna
"Tajemnica szczęścia" dodaje otuchy przez wstawienictwo św. Brigidy. Jest to moja umiłowana modlitwa,którą odmawiam codziennie i zachęcam wszystkich do jej odmawiania. To tylko 15 minut, czy to tak cięzko? SZCZĘŚĆ BOŻE
Michał

Wyjaśnienia wstępne

Praktyka Piętnastu Modlitw, ze względu na błogosławione skutki w życiu całych rzesz ludzi na przestrzeni wieków, nosi nazwę "Tajemnicy szczęścia". Ta szczególna forma nawiązywania kontaktu z Bogiem jest darem nieba. Boski Zbawiciel posłużył się św. Brygidą Szwedzką, aby przekazać ten dar osobom otwartym na wezwanie łaski.

Według biografów fakt objawienia miał miejsce na terenie stolicy chrześcijaństwa w Rzymie, kiedy Brygida nawiedziła słynną Bazylikę św. Pawła za Murami. Święta głęboko przeżyła wyróżnienie i związała się jeszcze mocniej z Chrystusem nadprzyrodzoną miłością, gotowa wypełnić Jego wolę przez życie i śmierć.

"Tajemnica szczęścia" ma niezwykłą siłę oddziaływania. Osoby przyjmujące ją szczerym i gorącym sercem doznają wewnętrznej przemiany. Ich udziałem staje się światło z nieba, ukochanie odwiecznej Prawdy, wierność Bożemu wezwaniu i promieniująca uczynność. Z relacji Świętej wynika, że każdy, kto codziennie podejmuje to religijne ćwiczenie, odmówi łącznie w ciągu roku tyle modlitw wraz z Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, ile nasz Zbawiciel otrzymał ciosów podczas swojej bolesnej Męki.

Z biografii św. Brygidy dowiadujemy się nadto, że Pan Jezus do objawionych Modlitw dodał wspaniałe obietnice na korzyść tych, którzy je będą odmawiać z wiarą i pobożnością. Chodziło o zwrócenie uwagi na Bożą miłość, która używając tak bardzo ludzkiego sposobu motywowania, chce udzielać się obficie, stopniowo oczyszczać człowieka z przyziemnej interesowności i w końcowym rezultacie prowadzić go do prawdziwego, nie mającego granic szczęścia.

Miłosierne wejrzenie najlepszego Ojca spoczęło również na tobie, Bracie i Siostro. Otwierając swoje serce Bogu, odkryjesz tajemnicę, która przed, wielu ludźmi jest zakryta, a dla ciebie stała się wielką szansą i nadzieją. Przeżywaną radością dziel się z otoczeniem, jak owa ewangeliczna niewiasta, która odnalazła drachmę. Tchnienia Bożej łaski nie chowaj wyłącznie dla siebie. Bóg chce dzielenia się szczęściem ze wszystkimi. Bądź pomocnikiem Boga w szerzeniu Dobrej Nowiny o zbawieniu Jednym z prostych i jednocześnie skutecznych sposobów apostołowania jest nabożeństwo Piętnaście modlitw.

Dlaczego "Tajemnica szczęścia?"

Tekst ten, który będziemy czytać został nazwany "Tajemnicą Szczęścia" nie bez powodu. Wzbudza on swoim tytułem zaciekawienie, ale jednocześnie zastanawia. Nie chodzi bowiem autorowi o sensację, o jakiś przemijający interes, ale o zwrócenie uwagi na bardzo ważny problem, który wymaga przemyśleń. Chcąc zatem znaleźć odpowiedź na postawione wyżej pytanie, trzeba cały tekst uważnie czytać i otworzyć się na tchnienie Bożej łaski.

Co to jest tajemnica? Znajdujemy się w sferze ocen religijnych. Tajemnica jest rzeczą ukrytą, której człowiek nie potrafi poznać o własnych siłach. Język łaciński używa w takich przypadkach terminu "misterium". Ujmuje w nim sprawy nadprzyrodzone. Tajemnica w sensie religijnym oznacza prawdę objawioną przez Boga, której ludzki rozum nie jest w stanie ogarnąć. Takie prawdy można poznać jedynie w świetle wiary świętej. Niektóre z nich pod wpływem Bożego światła można częściowo zgłębić. Jednak zgłębienie wielu z nich przekracza granice ludzkich kompetencji. Do niezgłębionych prawd religijnych należy między innymi tajemnica Trójcy przenajświętszej.

Drugi człon tytułu książeczki zawiera, podobnie jak pierwszy, określenie fascynujące, dotyczące sfery marzeń, pragnień, usilnych dążeń, któremu na imię "Szczęście". Każdy człowiek spontanicznie tęskni za szczęściem. Szuka go na drogach swego powołania życiowego, posługuje się różnorodnymi środkami, aby je zdobyć, ale zawsze odczuwa niedosyt, często rozczarowanie. Potwierdza to św. Augustyn w znanym powiedzeniu: "Niespokojne jest serce człowieka, o Boże, dopóki nie spocznie w Tobie". Przez prawdziwe szczęście należy rozumieć doskonałość istoty rozumnej, która osiągnęła w pełni swój cel. Dla człowieka celem najwyższym jest pełnia dóbr, niezmącona radość i zaspokojenie najszlachetniejszych aspiracji. Taka perspektywa należy do dążeń właściwych jego naturze. To szczytowe osiągnięcie dokonuje się po śmierci przez bezpośrednie, uszczęśliwiające oglądanie istoty Boga. Pismo święte nazywa to szczęście widzeniem Boga "twarzą w twarz" (1 Kor 13,12).

W tej książeczce jest mowa o prawdziwym szczęściu przygotowanym przez Boga dla tych, którzy go miłują. Ta miłość sprawdza się w naśladowaniu Chrystusa w Jego cierpieniu na ziemi i owocuje w niezmąconej chwale nieba. Do tego najwznioślejszego celu został powołany każdy człowiek. Musi tylko wiedzieć i nabrać przekonania, że szczęście mierzy się krzyżem, że przez cierpienie prowadzi niezawodna droga do wiecznego światła i radości.

Sam Stwórca odkrył przed człowiekiem swój odwieczny plan, podyktowany miłością. Pismo Święte, zwłaszcza Nowy Testament, wyraźnie o tym mówi, a życie świętych to potwierdza. Boski Zbawiciel jest tego oczywistym dowodem. Ojciec niebieski dał swojego Syna, który dla zapewnienia szczęścia upadłym ludziom stał się jednym z nas. Żył i pracował w utrudzeniu, poznał ziemską niedolę, był we wszystkim do nas podobny oprócz grzechu. w końcu dla odkupienia całego rodzaju ludzkiego podjął mękę i śmierć krzyżową Tylko On mógł dokonać ekspiacji za wzgardzoną miłość Bożą. Ludziom, gotowym do przyjęcia owoców odkupienia, otworzył niebo czyli wiekuistą radość i pokój. Tak Bóg umiłował świat...

Zapamiętaj sobie: grzech odbiera szczęście, a szczere nawrócenie je odzyskuje. Otwórz się na działanie łaski. Powstrzymaj rozdygotane serce, po omacku szukające złudzeń. Nie dozwól, aby zgubiło się na bezdrożach. Kto znalazł Jezusa, pozyskał wytęskniony przedmiot miłości, stał się posiadaczem największego skarbu. Nie dopuść, aby twa niechlubna przeszłość i rozliczne wady sprowadziły cię z dobrej drogi. Boski Odkupiciel, udzielając przebaczenia, nie robi wymówek, nie wraca do twoich dawnych upadków. Nawet łotrowi skazanemu za zbrodnie, gdy zreflektował się i obżałował grzeszną przeszłość, przebaczył całkowicie. Co więcej, udzielił zapewnienia: "Dziś ze Mną będziesz w raju".

Czy więc Miłosierny Pan zapomni o tobie? Nie bój się, ale przemieniony wewnętrznie czyń pokutę, a prawda, którą w pokorze serca odkryjesz wyzwoli ciebie i tych, których pociągniesz za sobą w Chrystusie, w Jego miłosiernej miłości, z pomocą Matki Bożej, odkryjesz pełny wymiar "Tajemnicy szczęścia".

Posłannictwo św. Brygidy

Święta Brygida urodziła się około 1302 roku w Szwecji z rodu książęcego. Rodzice jej odznaczali się bogobojnością. W domu panowała atmosfera religijna. Brygida wkrótce po przyjściu na świat straciła matkę i została oddana na wychowanie do życzliwych ciotek.

Małą dziewczynkę na początku nawiedziło pewne kalectwo. Przez pierwsze trzy lata nie potrafiła wymówić ani jednego słowa. Ale już wtedy przejawiała uderzającą pobożność, której wyrazem był swoisty sposób chwalenia Boga. Jej pobożność nabrała jeszcze większej wyrazistości, gdy odzyskała zdolność mówienia. Poświęcała wtedy dużo czasu kontaktowi z Bogiem, a naglona siłą wewnętrzną najchętniej odprawiała ćwiczenia duchowe.

Jako dziesięcioletnie dziewczę, słuchając pewnego kazania o Męce Chrystusowej, doznała szczególnego oświecenia. Potem w najbliższą noc podczas snu zdawało się jej, że widzi Boskiego Zbawcę przybitego do krzyża, pokrytego Ranami i broczącego Krwią. Jednocześnie miała wrażenie, że jakiś głos do niej przemawia:

- Popatrz na mnie, córko.

Ona wtedy spytała:

- Czy to ja, Panie, tak okrutnie obchodzę się z Tobą?,

Pan Jezus odpowiedział:

- Robię wyrzut tym, którzy mną pogardzają i są nieczuli na moją miłość.

Ten sen wywołał na Brygidzie ogromne wrażenie i utrwalił się w świadomości. Od tego czasu nad cierpieniami Jezusa Chrystusa często rozmyślała ze łzami w oczach.

Jako młoda panienka została poślubiona Ulfowi Gudmarssonowi. Powiła mu ośmioro dzieci, w tym swą duchową spadkobierczynię św. Katarzynę, zwaną Szwedzką. Przykład Brygidy bardziej uświęcił jej liczną rodzinę, niż wygłaszane nauki.

Pan Bóg obdarzył ją niezwykłymi łaskami, w tym darem wizji. w roku 1339 odbyła pielgrzymkę do grobu św. Olafa, a w dwa lata później wybrała się z mężem do Compostelli w Hiszpanii, gdzie znajduje się słynne sanktuarium św. Jakuba apostoła. Po powrocie Ulf wstąpił do cystersów i wkrótce zmarł. Brygida natomiast otrzymała wizję, wytyczającą jej nowe drogi życia. Królowi szwedzkiemu i zakonowi Krzyżaków zapowiedziała kary Boże, które niebawem na nich spadły. Otrzymała potem od króla posiadłość w Vadstenie i przystąpiła tam do budowy klasztoru. Udawszy się do Rzymu, nawiązała kontakty z wybitnymi osobistościami. Na papieża Innocentego VI nalegała, by powrócił do stolicy chrześcijaństwa. Ten sam apel skierowała do Urbana V. Papież faktycznie wrócił do Rzymu w 1367 r. Zabiegała zarazem o zatwierdzenie zakonu brygidek. W roku 1371 pielgrzymowała do Ziemi Świętej. Czyniła jeszcze starania o powrót Grzegorza XI. Zmarła w dniu przez siebie zapowiedzianym w roku 1373. w pięć lat później brygidki zostały zatwierdzone, a w 1391 roku ich założycielkę wyniesiono na ołtarze.

Osobny temat stanowią objawienia św. Brygidy. Długo dyskutowano w Kościele nad ich oceną. Dopiero papież Benedykt XIV określił kompetentnie ich wiarygodność. Wśród przepowiedni wygłosiła groźbę pod adresem Krzyżaków. Wyczuwając przyszłe potrzeby odegrała prekursorską rolę w budzeniu czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i Jego bolesnej Męki.

Potwierdzenia

Powyższe modlitwy i towarzyszące im obietnice, zostały przepisane z książeczki, wydrukowanej w Tuluzie w 1740 roku i wydanej przez Ojca Adriana Parvilliersa z Towarzystwa Jezusowego, misjonarza apostolskiego Ziemi Świętej. Z pozwoleniem, aprobatą i poleceniem ich rozpowszechniania. Przetłumaczono je na wiele języków, w tym także na język polski.

Za czasów świętej Brygidy w XIV wieku nie było jeszcze techniki drukarskiej. Dlatego uciekano się do pracowitej usługi kopistów. Papież Urban VI zachęcał ich do zwiększania ilości egzemplarzy opisu objawień świętej Brygidy. O te teksty ubiegali się królowie, władcy, biskupi, uniwersytety, klasztory, biblioteki.

Książki, zawierające powyższe modlitwy i związane z nimi obietnice, uzyskały potwierdzenia wielu dostojników kościelnych, jak jego Eminencji Kardynała Giraud z Cambrai w 1845 roku, Monsignora Floriana arcybiskupa Tuluzy w 1863 roku. Książeczki, zawierające te modlitwy, otrzymały błogosławieństwo Jego Świątobliwości Papieża Piusa IX 31 maja 1862 r.

Ci, którzy zwiedzają bazylikę świętego Pawła w, Rzymie, mogą zobaczyć krucyfiks o wielkości naturalnej, dzieło rzeźbiarza Piotra Cavalliniego, przed którym klęczała św. Brygida. Tutaj przeprowadziła ona swoją cudowną rozmowę z Chrystusem Ukrzyżowanym.

Podstawowy tekst tej religijnej broszurki w tłumaczeniu na pięć języków został przedłożony Kongregacji św. Obrzędów dnia 20 kwietnia 1950 roku. Wydawca: Casa di Padre Pio Case postale 231, Saint-Remi, Que., Canada.

Piętnaście modlitw, objawionych św. Brygidzie zwanych popularnie "Tajemnicą szczęścia", cieszy się od wielu lat żywym zainteresowaniem poszczególnych osób i różnych środowisk modlitewnych. Kościół udzielał im kilkakrotnie swojej aprobaty, jak to wynika z powyższego opisu. Również dla przekładu polskiego władza kościelna wyraziła swoją zgodę.

Pytania związane z odmawianiem Tajemnicy Szczęścia

 1. Czy codzienne należy odmówić wszystkie 15 modlitw?
  - Tak. W ciągu doby należy odmówić 15 modlitw.

 2. Jak długo należy odmawiać modlitwy "Tajemnicy Szcześcia"?
  - Modlimy się codziennie przed cały rok.

 3. Czy ukończoną modlitwę można powtarzać?
  - Tak. Modlitwę "Tajemnica Szczęścia" można odmówić wiele razy w ciągu życia.

 4. Czy 15 codziennych modlitw można podzielić na mniejsze fragmenty?
  - Tak. Można odmówić np. 5 rano, 5 w południe i 5 wieczorem. Ważne aby w ciągu doby zostały odmówione wszystkie modlitwy (15). Z przyczyn praktycznych nie zalecamy jednak takiej formy jako norma.

Komentarze nie dot. modlitwy Tajemnica Szczęścia nie będą zamieszczane

Wasze komentarze:
 Iwona
 Panie Jezu pomóż mi w mojej potrzebie błagam Cię. W Tobie moja nadzieja. Wierzę, że mi pomożesz, bo dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych.
 B
 Dziękuje ci Jezu i proszę cię o zdrowie i miłość i szacunek dla alej mojej rodziny Proszę cię żeby mój mąż chciał prowadzić firmę żeby się nie zniechęcał daj mu siły i zdrowie Proszę cię Jezu o lepsze mieszkanie .Jezu ty się tym zajmij
 Iwona
 Panie Jezu zmiłuj i ulituj się nade mną, oddal ode mnie lęk i obdarz mnie odwagą. Błagam Cię przyjdź mi z pomocą w mojej trudnej sprawie, która wymaga szybkiego rozwiązania, ja nie potrafię jej rozwiązać, Jezu Ty wiesz o jaką sprawę chodzi. Jezu pomóż mi, Jezu ulituj się nade mną błagam Cię i okaż mi swoje Miłosierdzie. Bez Twojej pomocy Jezu nie uda mi się rozwiązać tego poważnego problemu. Jezu Ufam Tobie i Tobie oddaję ten mój bardzo trudny dla mnie problem.
 Bk
 Dziękuje ci Jezu za wszystko i proszę cię o zdrowie dla całej mojej rodziny i żebyśmy się bardziej szanowali i nie kłócili proszę cię żeby mężowi w pracy dobrze szło Pomóż mu żeby był dla nas lepszy i mniej nerwowy Jezu ty się tym zajmnij
 Basia
 Panie Jezu pomóż mojej rodzinie ,proszę o miłość i szacunek żeby nie było kłótni zazdrości nienawiści Proszę cię o zdrowie moich dzieci i mojej najbliższej rodziny Pomóż mojemu mężowi w prowadzeniu firmy i zeby nie był tak nerwowy i nie kłócił się z nami i nie pił alkoholu Dziękuje ci Jezu za to co mam pomóż mi i proszę cię o zdrowie dla mich córek i syna oraz wnuków .Jezu ty się tym zajmnij
 Mama
 Panie Jezu błagam cię o nawrócenie dla syna
 Pol
 Lepiej dbac o siebie, niz o Boga, bo ten moze was kopnąć w tylek. Co pokazuje bolesne zycie wielu chrzescijan.
 Berta
 Panie Jezu proszę o łaskę naszego nawrócenia, prowadź nas bezpiecznie po drogach naszego życia W Tobie pokłada nadzieję, Ufam Tobie. Proszę o zdrowie dla naszej rodziny,Bądź Uwielbiony Panie.
 Berta
 Panie Jezu proszę o łaskę naszego nawrócenia, prowadź nas bezpiecznie po drogach naszego życia W Tobie pokłada nadzieję, Ufam Tobie. Proszę o zdrowie dla naszej rodziny,Bądź Uwielbiony Panie.
 S
 Proszę o zdrowie i błogosławieństwo dla mojej rodziny, o wytrwałość w dążeniu do celu dla córki, o to aby w pracy u męża zaczęło się kręcić, abym otrzymała normalną pracę, która będzie dawała mi radość. Proszę o wybaczenie. Jezu Ty tym się zajmij. BÓG ZAPŁAĆ
 Teresa
 Jezu Ufam Tobie ❤️ Ty się Wszystkim Zajmij❤️
 Sylwia
 Jezu dziękuję Ci za wszelkie dobra jakie zesłałeś na mnie. Proszę Cię o zdrowie dla rodziny, o normalną pracę dla mnie. Jezu Ty tym się zajmij
 Sylwia
 Jezu dziękuję Ci za wszelkie dobra jakie zesłałeś na mnie. Proszę Cię o zdrowie dla rodziny, o normalną pracę dla mnie. Jezu Ty tym się zajmij
 Bk
 Dziękuje ci Jezu i proszę cię o zdrowie dla całej rodziny oraz żeby mój mąż wyleczył się z nałogu Jezu ty sie tym zajmnij
 Teresa
 Jezu Ty mnie Znasz i Ty Jezu Zatroszcz się o Wszystko❤️
 Nadzieja
 Jezu przez ból cierpień proszę o pomoc materialna na spłatę zadłużenia o pracę w budżetówce dla córki bardzo jej potrzebuje opiekun się nami przyjdź z pomocą już po ludzku nie mam sił i niewiem co robić wiem też że wina jest też po mojej stronie złe decyzje i skutki które rujnują życie proszę ulituj się nad nami i okaz miłosierdzie Proszę o łaskę nieba dla mojego taty se Jana Amen
 Teresa
 Jezu Ufam Tobie Kocham Cię. Prowadź mnie i moich bliskich tylko Twoją Drogą. Błagam nie chcę Cię więcej ranić.
 Teresa
 Jezu Ty się Zajmij Wszystkim ❤️ Ufam Ci Jezu ❤️ Kocham Cię, ❤️
 K
 Szczęść Boże, bardzo proszę o modlitwę w mojej intencji. Mam bardzo dużo problemów...Zaczynam odmawiać Tajemnicę Szczęścia <3
 Teresa
 Jezu Ufam Tobie ❤️
 Teresa
 Panie Jezu Dziękuję za Wszystko. ❤️ Naucz mnie Panie Jezu chodzić tylko Twoimi drogami.
 Irena
 Prosze Jezu milosierny o zdrowie dla mojej siostry, Lucji ,aby wyniki nie potwierdzily choroby nowotworowej U fam w Twoje milosierdzie moj Zbawicielu.Dziekuje za ogrom lask ,ktore otrzymalamq
 Teresa
 Dziękuję Ci Panie Jezu za Wszystko❤️
 Zuzanna
 Módlmy się za naszą Ojczyznę
 Krzysztof
 Odmawiałem te modlitwy przez rok. Przysięgam odmawiać kolejny, ofiarując je za każdego kto mi pomoże. Znalazłem się w sytuacji gdzie praktycznie nie mam co jeść. Rodzice na utrzymaniu, tata po wylewie, mama po operacji serca. Nie poradzę sobie sam. Proszę o pomoc. Liczy się dla mnie każda złotówka. Mój numer konta 25 1050 1562 1000 0023 1459 2664 ing. Proszę pomozcie mi uwierzyć w człowieka, za każdego darczyńcę odmowie modlitwy. Tylko tyle mogę zaofiarować. Kołaczącemu otworzą. Przez mękę Jezusa proszę was bracia i siostry okażcie mi litość.
 Krzysztof
 Odmawiałem te modlitwy przez rok. Przysięgam odmawiać kolejny, ofiarując je za każdego kto mi pomoże. Znalazłem się w sytuacji gdzie praktycznie nie mam co jeść. Rodzice na utrzymaniu, tata po wylewie, mama po operacji serca. Nie poradzę sobie sam. Proszę o pomoc. Liczy się dla mnie każda złotówka. Mój numer konta 25 1050 1562 1000 0023 1459 2664 ing. Proszę pomozcie mi uwierzyć w człowieka, za każdego darczyńcę odmowie modlitwy. Tylko tyle mogę zaofiarować. Kołaczącemu otworzą. Przez mękę Jezusa proszę was bracia i siostry okażcie mi litość.
 Krzysztof
 Odmawiałem modlitwy przez rok. Żyje w nędzy. Proszę o pomoc wpłata 1 zł to dla mnie bułka. Ludzie okażcie serce. Mój numer konta 25 1050 1562 1000 0023 1459 2664 ING Nie ośmielał bym się prosić gdyby to nie było konieczne. Mam rodziców na utrzymaniu, tata po udarze krwotocznym, brat się sam utrzymuje, ma raka. Nigdy w życiu nie było mi tak ciężko.
 Kamila
 Błagam, o Najsłodszy Jezu, o łaskę powrotu do wiary i na łono kosciola katolickiego dla mojej córki Anny, ktora bardzo pogubiła się, szukajac drogi... mimo blidkoścu z Biblią, utraciła umiłowanie Sakramentów Świętych... Jezu, wyprostuj jej ścieżki. Oby znalazła drogę do Ciebie i Twojej Matki.
 Mama 22
 Jezu ratuj moich synów .Jezu Ufam Tobie . Kocham Cię
 Teresa
 Panie Jezu Jestem gotowa ucałować każdą Twoją ranę. Kocham Cię Panie Jezu ❤️
 Kasia
 Drodzy Kochani Świeci Święty Dominiku, Antoni, Modlitwa o cud, Święty Józefie chciałabym z całego serca podziękować za wysłuchanie mojej prośby. Modliłam się w intencji zajścia w ciążę o poród aby wszystko sprawnie poszło i tak się udało, co prawda skończył się cesarką ale wszystko było dobrze, teraz szybko dojść do siebie.. Ale cuda się zdarzają i to jest piękne, że byliście ze mną od samego początku. Jeżeli ktoś pragnie dziecka warto zaufać paskowki do św. Dominika .Jestem mega szczęśliwa.. Jezu Ufam Tobie
 Teresa
 Panie Jezu proszę Cię słowami Księdza Dolindo - Jezu Ty się Zajmij Wszystkim. Dziękuję Ci Panie Jezu za szwagra Romana. Ty go najlepiej Znasz i Wiesz czego on potrzebuje.
 Teresa
 Panie Jezu Dziękuję ❤️
 Teresa
 Panie Jezu u Kocham Cię ❤️ Panie Jezu Pomóż Ty mnie Znasz. Pomóż bo sobie nie radzę. Błagam
 Teresa
 Jezu Dziękuję Ci❤️Kocham Cię❤️Jezu Ty Zatroszcz się o Wszystko ❤️
 Ef
 Proszo pokoj dziekuje za wszystkie laski i prosze o zdrowie i nawrocenie calej rodziny i zycie wieczne dla zmarlych a szczegolnie dlz w czyscu cierpiacych
 Joanna
 Panie Jezu proszę Cię o wyjście z choroby mojego brata, żeby zrozumiał, że chcemy mu pomóc i nie odcinał się od rodziny, żeby zaczął właściwą terapię. Proszę Cie też Panie za mojego bratanka, który zszedł na złą drogę , żeby wyszedł z nałogu i zaczął się leczyć. Jezu miej ich w Swojej opiece, Jezu Ty się tym zajmij, bo tylko Ty Panie jesteś w stanie przemienić ich życie. Amen
 Teresa
 Jezu Kocham Cię ❤️ Dziękuję za Wszystko ❤️ Błagam o Dalsze Prowadzenie mnie i Moich bliskich ❤️ JEZU TY ZATROSZCZ SIĘ O WSZYSTKO ❤️
 , Grażyna
 Proszę za Twoim wstawiennictwem o łaskę pojednania i uzdrowienia relacji z osobą którą kocham , moim mężem Piotrem. Wysłuchaj moich próśb i otocz nas i nasze dzieci Karolinkę i Natalkę opieką. proszę Cię o wstawiennictwo u Pana Boga w intencji rozwiązania naszych problemów rodzinnych i małżeńskich. proszę w intencji mojego męża Piotra D , aby w jego sercu odrodziła się miłość, która nas połączyła, ktorą Pan Bóg nas złaczyl w sakramencie małżeństwa, proszę umiał i chciał na nowo mnie pokochać i szanować swoją zonę Grażynę aby zrozumiał jak wiele wyrządził mi swoim zachowaniem krzywdy bólu i łez. proszę dla męża Piotra o łaskę pojednania i przebaczenia , nawrócenie, pokój i spokój w jego sercu i zachowania. Proszę o odrodzenie w jego sercu miłości i czysto ludzkiej przyzwoitości. Proszę oddal od niego to opętanie , nienawiść i ciągle narzekanie i złe myśli
 Teresa
 Panie Jezu Ty wiesz o co Cię Bardzo Proszę w tym dzisiejszym dniu. Dziękuję bardzo za Prowadzenie mnie i Moich bliskich Twoją Drogą i Błagam o Dalsze torowanie dróg do Ciebie Panie Jezu ❤️
 siebie
 Moje finanse rosną i podróżuję w luksusie 🌸🙏🌸
 Maria
 Panie Jezu przez Twoja Przenajdrozsza Krew prosze Cie w intencji blgalnej o powrot do zdowia dla syna i dla mnie. W intencji pomocy Bozej w podjeciu dobrej pracy na uczelni wsrod dobrych ludzi.O pogromienie wystepkow nieprzyjaciol naszych.O uczynienie z Szawal ich w Pawa.. Bog zaplac za modlitwe. i
 Gosia
 Dziękuję Ci Jezu za tą modlitwę bo wyprosilam przez nią wiele łask dla mnie i moich najbliższych i proszę o te o które się teraz codziennie modlę
 Irena
 Dziękuję z
 Teresa
 Jezu Ufam Tobie ❤️ Ty zatroszcz się o Wszystko ❤️Dziękuję ❤️Nie chcę Cię nigdy ranić i Ty Jezu mi Pomóż,
 Teresa
 Jezu Ufam Tobie ❤️Kocham Cię ❤️Dziękuję za Wszystko i Błagam o Dalsze Prowadzenie mnie i Moich bliskich.
 Matka
 Modlę się już na Tajmnicy Szczęścia Ok 20 lat uprosilam wiele Łask nie wszystkie prośby zostały wysłuchane ale widocznie taka wola Boga .Nie tylko modlitwa prowadzi do Boga ale nasze życie i to jacy jesteśmy najbardziej nas do niego zbliża.Polecam akt oddania się Jezusowi.ks.Dollindo Jezu TY się Tym Zajmij, 🤗😇😇😇😇
 Teresa
 Dziękuję Ci Jezu za Wszystko. Prowadź nas dalej drogą prawdy. Daj zdrowie każdemu z nas.
 Teresa
 Jezu Dziękuję Ci ❤️Jezu Kocham Cię ❤️Jezu Ty Zajmij się Wszystkim❤️
 Mama
 Jezu, Ty sie tym zajmnij. Zajmnij sie prosze Stasiem i Ola. Daj im zdrowie. Niech Stasiu sie obudzi ze spiaczki
 Teresa
 Jezu Ufam Ci ❤️ Proszę Ty Jezu Zatroszcz się o Wszystko ❤️
 Teresa
 Jezu Dziękuję Ci za Wszystko. Błagam o Dalsze Prowadzenie mnie i Moich bliskich Twoją Drogą ❤️
 Mama
 Prosimy Cie o zdrowie dla Stasia, zeby wyszedl ze spiaczki i o wszystich uczestnikow wypadku aby Bog dal im sile
 LL
 Jezu proszę o uzdrowienie mnie z nowotworu.Dziękuję.JezubTy się tym zajmij.
 Ewa
 Panie proszę o miłosierdzie dla całej mojej rodziny. Prowadź nas Boże po właściwych drogach.
 Renata
 Dziękuję Ci Jezuniu za okazałe łaski i proszę Cię pomóż mojemu synowi wyjść z długów, które nie z jego winy sie zrobiły, proszę Cię również o wyleczenie mojego męża z alkoholizmu,kocham Cię Jezuniu Ty się tym zajmnij .
 Irena
 Jezu Miłosierny błagam o czynna wiarę i powrót do kościoła mojego wnuka Szymona.Dziekuje za cud uzdrowienia mego męża i proszę o opiekę nad całą rodziną
 matka
 Panie Jezu prosze Cie w intencji blagalnej o cud uzdrowienia sy na. W intencji etatowej pracy dla syna na czas nieokreslony.O przymiane serca i postepowawania dla pracodawcow oraz wspolpracownikow E.J.R.K.S.E. Bog zaplac za modlitwe.
 Robert
 Jezu, proszę Ciebie o zdrowie dla mojej Mamy, o zdrowie dla mojej Siostry, Szwagra, o zdrowie dla moich Przyjaciół, również o zdrowie dla mnie. Dopomóż, abym zapoznał uczciwą, dobrą, wierną kobietę, którą bym mógł poślubić.
 Matka
 Jezu pomoz proszę zdać egzamin córce. Ufam Tobie⁷
 Anonim
 Panie Boże proszę Cię o zdrowie dla całej mojej rodziny i o to by brat znalazł dobrą i uczciwą dziewczynę. Dziękuję za wszystko
 Anonim
 Panie Boże proszę Cię o zdrowie dla całej mojej rodziny i o to by brat znalazł dobrą i uczciwą dziewczynę. Dziękuję za wszystko
 Irena 25.04.2023
 Proszę Cię Jezu pomóż mi w walce o zdrowie z moim kręgosłupem. Tak bardzo nie chcę trafić na wózek inwalidzki. Pomóż i odmawiać te modlitwy z wiarą, skupieniem i oddaniem.
 Sylwia
 Proszę o prace w budżetówce. Bóg zapłać
 Sylwia
 Proszę o prace w budżetówce. Bóg zapłać
 Sylwia
 Proszę o prace w budżetówce. Bóg zapłać
 Sylwia
 Proszę o prace w budżetówce. Bóg zapłać
 Sylwia
 Proszę o prace w budżetówce. Bóg zapłać
 Sylwia
 Proszę o prace w budżetówce. Bóg zapłać
 Sylwia
 Proszę o prace w budżetówce. Bóg zapłać
 Teresa
 Jezu Ufam Tobie Kocham Cię ❤️ Prowadź Swoją drogą ❤️
 Bk
 Dziękuje Jezu i proszę cię o zdrowie dla całej rodziny i proszę żeby nie było kłótni między nami żebyśmy się szanowali Jezu ty się tym zajmnij
 Anna
 Panie Jezu, odmawiając,,Tajemnice szczescia " łączę się z Toba w cierpieniu ,którego doznales .Wyobraxam sobie cale to Twoje cierpienie ,okrutne cierpienie ,ktore dla zwyklego czlowieka jest niewyobrażalne. Bo czasami nas tylko coś boli A my już odczuwamy ogromny ból .Ilosc Twoich ran jest tak ogromna, zraniony obolaly dzwigales swoj krzyż ,upadales pod nim .Dziekuje Ci za to ze zrobiles to dla mnie ,dla nas .Odmawiajac Tajemnice szczęścia, towarzysze Ci w tej męce, w tej drodze krzyżowej. Razem z Toba dzwigam swój krzyż ,jakim są moje problemy .Ty Jezu miales pomocnika do dźwigania tego krzyza Prosze ,spraw aby i na mojej drodze byli ludzie ktorzy pomoga mi ten krzyz dzwigac .Poprzez zuczliwosc ,pomoc w problemach . Itp.Kocham Cie Panie Jezu
 Anna
 Panie Jezu, odmawiając,,Tajemnice szczescia " łączę się z Toba w cierpieniu ,którego doznales .Wyobraxam sobie cale to Twoje cierpienie ,okrutne cierpienie ,ktore dla zwyklego czlowieka jest niewyobrażalne. Bo czasami nas tylko coś boli A my już odczuwamy ogromny ból .Ilosc Twoich ran jest tak ogromna, zraniony obolaly dzwigales swoj krzyż ,upadales pod nim .Dziekuje Ci za to ze zrobiles to dla mnie ,dla nas .Odmawiajac Tajemnice szczęścia, towarzysze Ci w tej męce, w tej drodze krzyżowej. Razem z Toba dzwigam swój krzyż ,jakim są moje problemy .Ty Jezu miales pomocnika do dźwigania tego krzyza Prosze ,spraw aby i na mojej drodze byli ludzie ktorzy pomoga mi ten krzyz dzwigac .Poprzez zuczliwosc ,pomoc w problemach . Itp.Kocham Cie Panie Jezu
 Darius Scotland
 Dziękuję Ci Panie Jezu za wszystkie łaski i przepraszam za mą grzeszną naturę.
 Mama
 Dziękuje ci Jezu za wszystko i proszę o szczęśliwy dzień dla całej mojej rodziny oraz proszę żeby nie było w naszej rodzinie kłótni zazdrości złośliwości .Proszę Jezu pomóż nam żebyśmy byli dla siebie lepsi i szanowali się wzajemnie żeby mój mąż szanował moja mamę a ona jego Proszę pomóż mi żeby w naszej rodzinie były lepsze relacje Jezu ty się tym zajmnij
 Teresa
 Dziękuję Ci Jezu za Wszystko ❤️ Kocham Cię ❤️ Ufam Ci i pragnę trwać przy Tobie Jezu do końca moich dni tu na ziemi a potem być razem z Tobą ❤️
 M
 Książeczkę do modlitwy dostałem w spadku od sw taty. On modlił się ta modlitwa. Był całkiem zdrowy. Poszedł na poranną masz swieta. Po spowiedzi i przyjęciu komunii zmarł w Katedrze. Teraz ja i moje dzieci praktykujemy codziennie tę modlitwę i wierzymy że nasza śmierć będzie równie piękna jak jego.
 She
 Dziekuje Bogu Matyji Jezsuowi za wszelkie łaski zwiazne z tymi obietnicami modlitwami ja któram byłam zagrozona zyciem zyje dzieki Bogu i dzieki Jego obietnicom..Chwała Panu
 Zygmunt
 Jezu proszę o zdrowie dla Tych co przerywają modlitwę reklamami...
(1)

Autor

Tresć

[ Powrót ]

 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej