Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
  3.7.2004 - Ślub Kasi i Tomka 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10

Wszystkich miłych życzeń: 369


 Maria - Kraków 19 dziękował(a):
 Kasiu, Tomku! :-) Ju? sk?ada?am ?yczenia przez gg ale nie wiem, czy dosz?y, dlatego jeszcze raz: Niech Wam Bóg b?ogos?awi. ?ycz? Wam tego naprawd? z g??bi serca! :-)
 Ewa dziękował(a):
 Szcz??cia, pomyslno?ci i wiary w mi?o?? mimo ewentualnych przeciwno?ci losu!
 daniel dziękował(a):
 Szcz?ci pom?lno?ci na nowej drodze ?ycia ?yczy daniel
 Asia (abigeil) dziękował(a):
 Kochajcie si?.... Niech Mi?o?? w Was kwitnie i owocuje przez ca?e Wasze ?ycie ;))
 Beata dziękował(a):
 ?ycz? Wam B?ogos?awie?stwa Bo?ego na nowej, wspólnej drodze ?ycia. Niech nie zabraknie na niej mi?o?ci, wierno?ci i wzajemnego zrozumienia. "Mi?o?? jest nadziej? ka?dego dnia..."
 Marta*** dziękował(a):
 Kasiu, Tomku... ?ycz? Wam spe?nienia w mi?o?ci, której jeste?cie cz??ci?. Wspania?ych owocó Waszego uczucia i tego, aby?cie kroczyli wspóln? drog? ?ycia, a? po jej kres... ?yjcie razem, cieszcie si? z ?ycia i... kochajcie:))
 Alicja dziękował(a):
 Odnawiajcie codziennie mi?o?c , która jest Waszym udzia?em - codziennie wbrew wszelkim przeciono?ci? . To pozwoli wam d?ugie lata wytrwa? w zdrowiu i chorobie w rado?ci i smutku zawsze razem.
 olusia dziękował(a):
 ?ycz? wszystkiego najlepszego na nowej drodze ?ycia!
 MARTYNA---ZLODZIEJKA MYSLI dziękował(a):
 KASIU I TOMKU ,ZYCZE WAM PRZEDE WSZYSTKIM I PO PROSTU MILOSCI....BO CALA MAGIA I RZECZYWISTOSC ZYCIA , WSZYSTKO ,CO NAPRAWDE SIE LICZY ,BIERZE SIE WLASNIE Z MILOSCI
 Alana39@wp.pl dziękował(a):
  Wszystkiego najlepszego na nowej drodze ?ycia, aby?cie Wasza mi?o?? nigdy nie ustawa?a i z ka?dym dniem, ka?d? godzin? byla jeszcze silniejszym uczuciem.Z ca?ego serca ?yczy Danka z Olsztyna
 Aga dziękował(a):
 Kasiu i Tomku ?ycz? wam aby?cie wytrwali w tym co?cie sobie obiecali!!! Ps. Dzi?ki za tak? stron?, pozdrawiam
 marek dziękował(a):
 serdeczne gratulacje dórzo mi?o?ci B?ogos?awi?stwa Bo?ego a zarówno mi?o?ci
 Nika dziękował(a):
 ?ycz? Wam aby w Waszym "nowym"wspólnym ?yciu nigdy nie zabrak?o Jezusa, który zawsze b?dzie Waszym najlepszym przyjacielem!!!
 Izja dziękował(a):
 Zeby Wasza milosc kwitla kazdego dnia tak jak w dniu Waszego slubu i zeby nigdy nie stala sie wspomnieniem wyblaklym jak slubne fotografie. Zebyscie byli szczesliwi tak jak moj maz i ja po latach malzenstwa.
 panna_nikt dziękował(a):
 Nie znam Was, wi?c trudno mi cokolwiek napisa?, ale powtórz? s?owa Phila Bosmans'a i " ?ycz? Wam odwagi wschodz?cego s?o?ca, które pomimo ogromu z?a i n?dzy tego ?wiata, dzie? po dniu wschodzi i obdarza nas ciep?em i blaskiem swych promieni " . Wszystkiego dobrego na tej NOWEJ drodze ?ycia, niech Bóg ma Was w swojej opiece a Anio?y niech Was prowadz?...
 Irena dziękował(a):
 Zycz? Wam aby zawsze B?ogos?awie?stwo Boze by?o z Wami oraz wielu ?ask na tej Waszej wspólnej drodze i opieki Matki Bo?ej .
 fpatencja dziękował(a):
 wszytskiego naj naj...
 Ewa dziękował(a):
 Wiara, nadzieja, mi?o??: trzy cnoty niech towarzysz? w nowej podró?y, niech szcz??liwo?ci promyczek z?oty przy?wieca M?odej Parze najd?u?ej! Jedn? my?l? ?yjcie wzajem i uczuciem jednym ?yjcie, a ten ?wiat nie Ziemi? zwijcie, ale cudnym szcz??cia Rajem Szcz??liwa M?oda Paro - ?ycz? Wam w uroczystym dniu ?lubu mi?o?ci gor?cej jak s?o?ce, szlachetnej jak z?oto, czystej jak ?za, s?odkiej jak miód oraz spe?nienia pi?knych marze? i wspólnych planów.
 ila dziękował(a):
  Kochani... Kiedys nie rozumia?am ?aski mi?o?ci, jak? obdarza Bóg dwoje ludzi... Dzi? szcz??liwie zakochana czekam z ut?sknieniem na dzie?, kiedy b?dziemy stanowi? JEDNO. Z ca?ej gl?bi serca ?ycz? Wam sta?ej ?wiadomosci,?e Bóg JEST, kocha i mo?e wszystko... Szcz??? Wam Bo?e!!!
 Joanna i Bartosz dziękował(a):
 Niech Wasza mi?o??, dzi? tak pi?kna, stanie si? w nadchodz?cych latach jeszcze pi?kniejsza. Rok temu to my sobie ?lubowali?my, a dzi? prze?ywamy pierwsz? rocznic?. Pozdrawiamy!
 Kasia /amolek/ dziękował(a):
 Kasiu i Tomku, ?ycz? Wam, aby Wasza mi?o?? stawa?a si? coraz bardziej mocniejsza i pi?kniejsza. B?d?cie jako ma??onkowie /a w przysz?o?ci te? jako rodzice/ dla ?wiata i ludzi przyk?adem prawdziwej mi?o?ci i wierno?ci. Niech dobry Bóg, który jest Mi?o?ci?, b?ogos?awi Wam i Waszemu potomstwu i umacnia Was w wierze i mi?o?ci w ka?dej chwili ?ycia.
 Ania dziękował(a):
 "Nie ma lekarstwa mocniejszego, skuteczniejszego, doskonalszego dla naszych ran we wszystkich sprawach ziemskich, jak mie? kogo?, kto cierpi z nami w ka?dym nieszcz??ciu i cieszy si? w powodzeniu"
 Ania Layla dziękował(a):
 Niech ten p?omyk zamieni si? w wielki ogie? który rozpala wasze serca ka?dego dnia. A ta piekna chwila niech trwa przez ca?e ?ycie:)
 mi?a dziękował(a):
 wszystkiego naj naj naj i jeszce raz naj...ale tylko dobrego naj........
 Beatka dziękował(a):
 mi?o?ci, rado?ci , wiary, cierpliwo?ci, odwagi, wytrwa?o?ci, zaufania, przyja?ni, prawdy, otwarto?ci, odpowiedzialno?ci i nadzieji w dni trudne i kruche
 Wies?awa Pietrzyk dziękował(a):
 ?ycz? Wam kochani, ?eby ca?e Wasze ?ycie by?o tak pi?kne jak wczorajsza uroczysto??! Niech Dobry Bóg Was b?ogos?awi i ma w opiece Wasz zwi?zek.
 Huher dziękował(a):
 Duzo cierpliwosci, ktorej tak bardzo nam nieraz brakuje. Duzo pokoju w sercu i zrozumienia dla samych siebie. Niech dobry Bog was zawsze prowadzi a wy- DAJCIE SIE MU PROWADZIC. Tego Wam z calego serca zycze!
 Ania z Bochni dziękował(a):
 ?ycz? Wam pomy?lnych wiatrów w czasie ziemskiego dryfowania po nieznanych wodach. Niech wszystko co Was spotka przyczynia si? do umocnienia zwi?zku i wi?kszego zespolenia w mi?o?ci Chrysusowej.
 Wiola dziękował(a):
 Aby wasza MI?O?? potrafi?a przetrwa? wszystkie trudy i znoje, jakie spotkacie na waszej wspólnej drodze ?ycia... :)
 Ela dziękował(a):
 Kochajcie si?, ale nie róbcie z mi?o?ci kajdanów. Niech mi?o?? b?dzie jak poruszaj?cy si? ocean pomi?dzy brzegami waszych dusz. Wype?niajcie nawzajem swoje fili?anki, ale nie pijcie z tej samej. Dajcie sobie swojego chleba, ale nie jedzcie z tego samego bochenka. ?piewajcie i ta?czcie razem, cieszcie si?, ale pozwólcie sobie by? osobno. Jak struny lutni, które s? osobno, to jednak d?wi?cz? razem do tej samej muzyki. Dajcie sobie serca, ale nie do przechowania. Stójcie razem, a jednak nie za blisko. Jak kolumny ?wi?tyni, które podpieraj? ten sam strop, a jednak stoj? osobno. I jak d?b i cyprys nie rosn? w swoich cieniach...
 Daria dziękował(a):
 Wszystkiego najlepszego na nowej drodze ?ycia! W szczególno?ci zgody.
 M@rtusia dziękował(a):
 Przez d?ugie lata wsólnego ?ycia w ma??e?stwie b?d?cie ze soba z??czeni jak ga??zka z pniem , z którego wyrasta, a mimo trudno?ci ?yciowych niech Was mech zniech?cenia nigdy nie obrasta. Wiara, nadzieja, mi?o??: trzy cnoty niech towarzysz? w nowej podró?y Niech szcz??liwo?ci promyczek z?oty Przy?wieca M?odej Parze najd?u?ej. Wszystko co pi?kne na tym ?wiecie, Wszystko co tylko szcz??cie wró?y, Niech si? Wam razem w jedno splecie, I b?dzie s?o?cem w ?ycia podró?y. Z Bo?ej woli po??czeni w?z?em, co dwoje serc tych splata, ?yjcie szcz??liwie tu na ziemi, niech Wam w mi?o?ci p?yn? lata, niech mi?o??, dobro? oraz ufno??, która dzi? w sercach Waszych go?ci, wraz z Bo?? ?ask? i pomoc? da Wam moc szcz??cia i rado?ci. M?odej Parze, Bo?e stwórz ?ycie z najpi?kniejszych ró?. Du?o szcz??cia, w?asnej chatki i tytu?u mamy, tatki. By?cie mieli tyle dziadek, ile razem macie latek.
 Christoph dziękował(a):
 Wszystkiego naj...., blogoslawienstwa Bozego , wiele radosnych dni oraz wspanialych dzieci!! ;)
 D?ustek dziękował(a):
 ?ycz? Wam by?cie potrafili wci?? razem kroczy? drog? ?ycia,aby odt?d by?a to jedna droga, nie dwie. I ?eby nie brak?o Wam nigdy si? w pokonywaniu trudno?ci, pracy nad sob? i wzajemnym wspieraniu sie w trudach codzienno?ci. I aby?cie piel?gnowali stale uczucie które si? w Was zrodzilo. Wszystkiego naj naj naj!
 Bernadeta dziękował(a):
 ?ycz? wam du?o milo?ci szcz??cia na nowej drodze zycia niech wam Bóg b?ogos?awi ?yczy Ania z rodzina
 Jole?ka dziękował(a):
 Pragne wam ?yczyc du?o mi?o?ci!! A najlepiej to ppolecam przeczytac sobie fragment z Pisma ?wi?tego mówi?cy o mi?o?ci: 1Kor 1-13
 Piotr dziękował(a):
 zycz? Wam aby Wasze ?ycie zawsze by?o pi?kne i jasne, samych podgodnych chwil,pami?tajcioe kto Was prowadzi przez ?yice,nigdy nie zbaczajcie z tej drogi.
 Madzialenka:) dziękował(a):
 ?ycz? wszystkiego czego Wam trzeba : autostrady wiod?cej do nieba bez ?adnych ogranicze? pr?dko?ci ,do tego jeszcze ogromu rado?ci z ka?dego , coraz szcze?liwszego dnia , który spe?nia Wasze marzenia. ?eby Wam nigdy nie zabrak?o w domu talerza klusek i makaronu s?o?ca bez ko?ca , kwiatów pachn?cych , a tuz za oknem ptaków ?piewajacych. Ka?de z tych ?ycze? na pewno si? spe?ni , poniewa? p?ynie prosto z serca g??bi.
 Madzia dziękował(a):
 Bó?gos?awie?stwa Bo?ego i bardzo duzo mi?o?ci :)))))
 Anka dziękował(a):
 Wytrwania na nowej drodze ?ycia. Aby?cie nigdy nie zapomnieli o Bogu


Dziękujemy!
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej