Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Po co dusze czyśćcowe przychodzą na ziemię?

     Od razu zaznaczmy, że pominiemy zupełnie tematykę kinowych horrorów i opowieści ludzi nadwrażliwych, którzy wpadają w paniczny strach z powodu trzasku rozsychających się mebli... Postaramy się zastanowić nad rodzajem wezwania, jakie kierują do nas nasi zmarli za pośrednictwem ludzi, którzy otrzymali dar obcowania z duszami czyśćcowymi. W historii Kościoła było ich wielu, wymieńmy jedynie najbardziej znanych: Katarzynę z Genui, św. Weronikę Giuliani, św. Teresę z Avila czy bł. s. Faustynę Kowalską. Także dzisiaj istnieją osoby, które tym szczególnym powołaniem ubogacają całą wspólnotę chrześcijańską.

     Interesującym świadectwem na nasz temat jest książka, opublikowana cztery lata temu we Francji, zatytułowana "Spojrzenie na Czyściec". Zawiera opis przeżyć duchowych pewnej osoby, której dane było wielokrotnie komunikować się z duszami czyśćcowymi. Wartość publikacji podnoszą cenne przypisy, przypominające wypowiedzi Magisterium Kościoła, naukę św. Tomasza z Akwinu i doświadczenia kilku świętych nauczycieli życia duchowego. Rozmyślanie nad tajemnicą Czyśćca w świetle dokumentów Kościoła - pisze ks. biskup Henri Brincard we wstępie do książki - jest wielkim źródłem korzyści duchowej dla chrześcijanina. Medytacja ta pogłębia poczucie świętości Boga i uświadamia nam wielkość naszego powołania, która nie znosi ani letniości, ani kompromisów ze światem. Uczy nas czystej miłości i coraz intensywniejszego pragnienia oglądania Boga. (...) Aby zachęcić nas do modlitwy za tych, których św. Weronika Giuliani Z wielkim współczuciem nazywała "duszami zapomnianymi" - wydajemy te wyznania, których autorka, za radą ojca duchownego pozostaje anonimowa.

Nie bądźcie ciekawscy

     Kiedy przyjdzie do ciebie jedna ze świętych dusz czyśćcowych - mówi Anioł do autorki wyznań - to pozdrowisz ją w Imię Jezusa Chrystusa. Odpowie ci albo słowem, albo gestem (...). Nigdy nie stawiaj pytań duszom: Bóg jest jedynym Panem słów, jakie mają do przekazania. Jeśli Wszechmogący daje ci spojrzeć na Czyściec, to czyni to po to, aby ugruntować ciebie w tym większej miłości. Jeśli chce, abyś o tym pisała, to po to, aby obudzić miłość w sercach ludzi (...) Nie bądźcie ciekawscy...! Wszystko, wszystko ma doprowadzić tylko do jednego: do miłości! W momencie, kiedy adresatkę tych słów ogarnął lęk z powodu odpowiedzialności, jaką nakłada na nią to niezwykłe powołanie, Anioł dopowiedział: pozwól łasce działać w tobie. Przeznaczona jest bowiem dla całej wspólnoty. Pan Bóg pragnie obudzić wiele serc uśpionych; chce przypomnieć ludziom zamkniętym w egoizmie, że życie ich nie kończy się na ziemi, lecz rozkwita w pełni wieczności. Obecnie, nie myśli się wcale o Czyśćcu, neguje się nawet jego istnienie, tak samo, jak istnienie piekła. Ty masz mówić, że Niebo, Czyściec i piekło istnieją. Tak, nawet piekło istnieje i wcale nie jest puste!

Gdyby ludzie wiedzieli...

     Niektóre dusze czyśćcowe mogą ukazywać się wybranym ludziom na ziemi, jeśli zgodne to jest z planem Opatrzności. Spełniają one wówczas potrójne posłannictwo: przypominają nam o potrzebie modlitwy za zmarłych; uświadamiają nam, że życie na ziemi nieuchronnie przemija; przekazują wezwanie do pokuty i uświęcania się z myślą o czekającym niebie. Gdybyście wiedzieli, czym jest Czyściec, szybko by on się opróżnił dzięki mocy waszej modlitwy i błagań. A jakiej zmianie uległoby wasze życie...?! Lecz wielu z was zasłania sobie twarz, nie zdobywa się nawet na poproszenie Boga o udzielenie jakiegoś światła w poznaniu tej tajemnicy i o napełnienie nas współczuciem dla cierpiących dusz. Czyściec nie jest mitem, lecz rzeczywistością, którą wielu musi doświadczyć. Usiłując zaprzeczyć jego istnieniu, sami narażacie się na długi w nim pobyt, a nawet na wiekuistą zatratę.

     Po odłączeniu się od ciała, dusza zostaje ogarnięta niezwykłą światłością, w której doskonale rozpoznaje i ocenia bilans całego życia. Jeśli skażona jest plamami grzechu - wyznaje jedna z dusz - przygniata ją taki ciężar win do naprawienia, że sama pogrąża się w Czyśćcu. Okazuje się wówczas z wielką wyrazistością, jak dobry jest Bóg, jak niewymowna jest Jego miłość do człowieka i jakim nieszczęściem jest grzech wobec Jego Majestatu. Dusze czyśćcowe cieszą się całkowitą pewnością zbawienia, niebo jest już im zapewnione. Nie mogą już zgrzeszyć, ale nie mają też możliwości zasługiwania (nauka przypomniana przez Papieża Leona X przeciwko Lutrowi). Zasługiwanie, to otwieranie dzisiaj serca dla Boga, aby jutro - w wieczności mogło napełnić się niebem. Zasługiwanie polega na wzrastaniu ku Bogu na drodze dobrowolnie podjętego trudu wiary i miłości. Możliwość takiego wzrostu dana jest każdemu człowiekowi tylko raz: w czasie ziemskiego życia. Wyłącznie teraz posiadamy szansę decydowania o rodzaju wiecznej przyszłości. Zdolność do wybrania Nieba kształtuje się obecnie poprzez każdy akt wyboru Boga. Wybieram Go na drodze walki z grzechami, szukania Go w modlitwie, zaufania w przeciwnościach...

     Niestety, łatwo zapominamy o prawdziwej powadze teraźniejszości, biegając wokół codziennych spraw, absolutyzując je i łudząc się, że zabezpieczymy sobie trwałe miejsce na ziemi. Serce kurczy się wtedy dla Boga i dla skarbu prawdziwej radości, która nie pochodzi z tego świata. Boża wieczność staje się coraz bardziej odległa, obojętna, obca... odrzucona. Natomiast rośnie egoistyczne zakochanie się w sobie samym i niewolnicze przywiązywanie się do spraw doczesnych. Zatracić się w piekle na wieczność, to najpierw znaczy: zatracić się w doczesności, doszczętnie utopić w niej serce i rozum, umiłować to, co śmiertelne, aż do pogardy Bożego zaproszenia do nieśmiertelnego szczęścia. Każdy z nas, dopóki żyje - choćby w ostatnim momencie życia - ma szansę wyzwolić się z sideł tej fałszywej miłości i oszustwa poprzez spotkanie z Jezusem w modlitwie i sakramentach. Choćby najkrótsza, lecz szczera modlitwa przynosi opamiętanie i otwiera na ogień Chrystusowej miłości i przebaczenia. Tej szansy dusze czyśćcowe jednak już nie posiadają. Śmierć utrwaliła w nich ten stopień otwarcia się na miłość Bożą, jaki w nich zastała w momencie, gdy przyszła. Tak oto doczesność przechodzi w wieczność; człowiek kształtujący się w ukształtowanego... Głęboko i obrazowo przedstawia tę prawdę grecki Ojciec Kościoła - Orygenes (185-254 r.): "Tak długo, jak pozostajemy przy obecnym życiu, jesteśmy jakby wazami ze świeżej gliny, które lepione są albo według podłości, albo według cnoty. W każdym razie, lepieni jesteśmy w taki sposób, że zarówno podłość może zostać zniszczona - dzięki czemu stajemy się nowym i lepszym stworzeniem - jak i kształt cnoty może w nas ulec zredukowaniu do zwykłej postaci gliny. Kiedy jednak obecne życie dobiegnie kresu i zostaniemy przeprowadzeni przez ogień - bo Bóg nasz jest ogniem trawiącym - (...) to staniemy się tym, czym się staliśmy. Jeśli będziemy wazą zniszczoną, niezależnie od tego, czy przedtem byliśmy piękną, czy też nędzną - nie możemy już być naprawieni i nasz stan nie może już ulec żadnej poprawie. Tak więc, będąc tutaj na ziemi, to jakbyśmy byli w rękach garncarza: jeśli waza wypadnie mu z ręki, to potrafi on znaleźć radę i wazę naprawić" (Hom. na Jer., XVIII, 1).

W ogniu Boskiej miłości

     Usiłując określić rodzaj cierpień czyśćcowych, dusze mówią o ogniu, ogniu miłości Bożej. Roznieca on nie wysłowione pragnienie Boga, gwałtowną i rozdzierającą tęsknotę za Nim. Pomimo tak ogromnego przyciągania ku Ukochanemu, dusza pozostaje jednak sparaliżowana konsekwencjami grzechów - złem, które pozostaje do naprawienia. Wymaga tego Boska sprawiedliwość, którą na ziemi nie zawsze prawidłowo pojmujemy (nasze wyobrażenia skażone są antropomorfizmami). Dusze pojmują jednak doskonale, że sprawiedliwość Boża jest niczym innym, jak Jego miłością. Dlatego konieczność kary (pokuty) przyjmują z miłosną wdzięcznością. Kara idzie za grzechem jak cień za postacią ludzką. Ogień miłości Bożej, rozpalając duszę i przyciągając ją do siebie, spala karę, zadając duszy wynagradzające cierpienie. Wbrew naszym wyobrażeniom, męki czyśćcowe przynoszą duszom pociechę. W Czyśćcu ból dusz jest także ich szczęściem - bo przybliża do bram Nieba: a radość jest również ich karą - bo posiadając przedsmak prawdziwej radości, nie mogą jej jeszcze zakosztować w pełni. Dusze zaświadczają, że każdy grzech pozostawia plamę, a każda plama stanowi przeszkodę w zjednoczeniu z Najświętszym Bogiem. "Popatrz dziecko - zwraca się Anioł do widzącej - święte dusze czyśćcowe, to są córy Miłosierdzia Bożego. Powołane są do stania się' wieczystymi klejnotami Jeruzalem Niebieskiego, ozdobami Niepokalanej Oblubienicy. Trzeba więc, aby były doskonale czyste: najmniejszy grzech i najdrobniejszy brak są odpokutowane, a każda nieczystość doszczętnie usunięta. Dusz nie ogarnia najmniejsza rezygnacja, wręcz przeciwnie: niepodzielnie zaabsorbowane są Bogiem i czynnie służą Jego chwale. Nawet nie potrafimy sobie uzmysłowić ich miłości do nas!"

Dusze nas kochają

     Egoiści kochać nie potrafią, ponieważ skoncentrowani są tylko na sobie. Dusze czyśćcowe są niepodzielnie skoncentrowane na Bogu, który jest Miłością i Udzielaniem się bez miary. Modlą się, ponieważ modlitwa jest doskonałym wyrazem miłości: modlą się za siebie nawzajem, rozpoznając się w świetle tej samej Miłości; modlą się za nas, za swoich dobroczyńców. Ich modlitwa całkowicie podporządkowana jest Bożej chwale, a nie ich własnym potrzebom. Nie modlą się o uwolnienie z Czyśćca, lecz aby Bóg był uwielbiony przez ich uwolnienie. Kiedy modlą się za grzeszników, to modlą się o to, aby Bóg był pochwalony przez ich nawrócenie. Dusze czyśćcowe dają nam prawdziwą lekcję miłości: kochają nas miłością prawdziwą, ponieważ najpierw kochają Boga; kochają nas w Nim i dla Niego. Oto prawdziwa miłość: prosta, bezinteresowna, czysta. Nigdy nie zapomnij, że miłość bliźniego wypływa tylko z miłości do Boga. Czyściec jest jednym, wielkim światem nieustannej modlitwy. Dusze łączą się liturgią Kościoła, ze wszystkimi obchodami i świętami. Lecz liturgia Czyśćca jest przede wszystkim liturgią adoracji i wynagrodzenia. Wraz z duszami świętych w niebie, dusze czyśćcowe są naszymi najżyczliwszymi przyjaciółmi i orędownikami.

Niewymownie wdzięczne

     Autorka "Spojrzenia na czyściec" wspomina o pewnej duszy, która zjawiła się w wielkiej światłości z następującym przesłaniem: "Dzięki za wszystkie modlitwy, za Msze święte w mojej intencji i za odwiedziny chorych. Tym ostatnim zdobyłaś wiele zasług, które były mi wielką pomocą. Teraz już jestem w niebie!" Następnie, miała miejsce następująca wizja: wielka światłość otwiera się nad tą duszą; ukazują się Aniołowie, którzy poprzedzają Najświętszą Pannę, Franciszka z Asyżu, którego stygmaty jaśnieją blakiem słońca oraz inne dwie przyjaciółki owej duszy: Teresę z Avila i Tereskę od Dzieciątka Jezus. Dusza zostaje uniesiona potężnym pragnieniem w objęcia Najświętszej Dziewicy. Obraz ten zachęca do radosnego przygotowania się na spotkanie w niebie z Maryją i wszystkimi Świętymi, wśród których warto mieć wybranych przyjaciół... Przekonywujemy się zarazem, jak wielka jest skuteczność naszej modlitwy za zmarłych. Dusze się modlą, bo kochają; także nasza modlitwa za nie jest wyrazem miłości silniejszej od rozstania i czasu. Tylko miłość przezwycięża zło, które zmarli pozostawili po sobie na ziemi, pośród nas, w nas samych... My się modlimy, a Jezus działa: niszczy korzeń wszelkiego grzechu, uświęca kolejne rejony życia, ukazuje w świecie moc swojego zwycięstwa poprzez Krzyż i Zmartwychwstanie. Tylko dzięki temu Zwycięstwu, które realnie możemy przyśpieszać, dusze czyśćcowe wchodzą do nieba. Bóg pragnie, abyśmy modlili się za dusze czyśćcowe, ponieważ nasza modlitwa jest aktem miłości; sprawia, że sami w niej wzrastamy i przynosimy chwałę Bożą.

     W życiu św. Tomasza Kapistrana miało miejsce następujące zdarzenie: pewnej kobiecie umarł jedyny syn - całe jej oparcie na zbliżającą się starość. Z głębokiej i długiej rozpaczy nie zdołało wydobyć jej żadne ze słów św. Tomasza. Postanowił więc wraz z kilkoma osobami odprawić nowennę, błagając Pana Boga o łaskę oświecenia i umocnienia dla nieszczęśliwej matki. Odpowiedź z nieba była natychmiastowa. Kobieta otrzymała widzenie przedstawiające wspaniały pochód niewymownie szczęśliwych młodych ludzi. Zaczęła wzrokiem poszukiwać wśród nich swojego syna. Jest! - idzie ostatni w ciężkiej, mokrej, ociekającej szacie... Zaintrygowana, wykrzyknęła: "Dlaczego, synu, odstajesz od tej wspaniałej parady?! - Och, matko, jestem opóźniony na mojej drodze z powodu twoich jałowych łez, które zmoczyły całą moją szatę i uczyniły ją straszliwie ciężką. Przestań więc płakać bez żadnego pożytku dla mnie! Jeśli pragniesz uśmierzyć moje cierpienie, ofiaruj za mnie zasługi wielu twych modlitw, szlachetnych uczynków i poproś o odprawienie Mszy świętych w mojej intencji. Tylko w ten sposób pomożesz mi wyzwolić się z tego miejsca okrutnych cierpień i przejść do błogosławionej radości". Kiedy widzenie ustało, matka osuszyła łzy i z wielkim zapałem przystąpiła do wypełniania praktyk chrześcijańskiego miłosierdzia...

ks. Andrzej Trojanowski TChr

Publikacja za zgodą redakcji

nr 9-10/1998


   

Wasze komentarze:
 gość: 20.06.2019, 14:24
 Mam dość dobrzy ludzie umierają a chamy na tej ziemi zostają!! A co to było :( mała perełka Kristinka została zamordowana jej ciało zostało okaleczone a ten potwór żyje!powinien on tak cierpieć!!!W sobotę będzie pogrzeb dwóch cudownych osób ,których powieki zamknęły się w mękach i boleściach.WZÓR CZYSTOŚCI I ŚWIĘTOŚCI. MAŁA KRISTINKA I KSIĄDZ MICHAŁ ŁOŚ w tym dniu samym ich ciała Bóg zabierze razem z duszami . Dwie różne osoby maja pogrzeb w sobotę .Mała Kristinka będzie ubrana na biało niebiesko bo taki kolor lubiła jak ja i białe kwiaty RÓŻĘ.To dla mnie bohaterka jak Karolina Kózkówna też zginęła w lesie . Ksiądz Michał Łoś też umarł,ale na pewno spotkają się w Niebie .[+]
 Gosc: 20.06.2019, 08:18
 Zmarł
 gość: 14.06.2019, 07:52
 Maryjo jak byłam teraz w 2019 roku w maju u Ciebie na Jasnej Górze to wrzuciłam białą kartkę do skrzynki próśb z taką treścią "Proszę o cud " i tyle napisałam wrzuciłam i tyle , nie miałam żadnych wymagań nie prosiłam o kasę , władzę,nie jestem zachłanna Maryjo! Tą prośbę proszę spełnij dla tak samo skromnego poczciwego księdza Michała Łosia ,który wierzy w twe cuda bo na nogach co roku do Ciebie szedł na Jasną Górę do Częstochowy do twego tronu jak ja, też tam co roku jestem w maju .Matko proszę tą intencję mą spełnij nie dla mnie a dla Michała by był zdrowy i żył 100 lat a wiem, że na tej stronie jak coś napiszę to zawsze spełnione .Więc spełnij me życzenie o cud zdrowia i życia dla Michała. nie muszą ciągle umierać Ci których opisuję na tej stronie .Daj Mu zdrowie Maryjo. Podziękuję za rok w maju.
 gość: 04.06.2019, 09:41
 Maryjo Ty se nie bimbaj !!! internauci proszą a szczególnie ja by ten kapłan co Mu dobrze z oczu patrzy wyzdrowiał ks Michał Łoś. Nie pozwól Maryjo Mu umrzeć! Nie pozwól szatanowi wygrywać!!!Jak Michał wyzdrowieje to internauci przejrzą na oczy ,ze istnieją cuda i w Ciebie niebieski majestat uwierzą.Bo to nie lada czyn by wyzdrowiał a umrzeć to se każdy może byle kiedy jak Ci matko pasuje .Twe cuda widzieli 100 lat temu w Fatimie ,ale tamta epoka ludzi umarła,my jesteśmy dziś i teraz i czekamy na twe cuda Maryjo.CZEKAM na cud.Proszę o uzdrowienie Michała.
 gość: 28.05.2019, 07:39
 Mam APEL DO MARYI nową misję do spełnienia modlę się codziennie o godzinie 21 KORONKĄ DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO o cud zdrowia i życia dla księdza chorego na raka Michała Łosia.Kto może niech się dołączy do modlitwy.Modlitwa czyni cuda.Proszę.
 gość: 22.05.2019, 07:51
 Ale Maryjo dałaś czadu. trąby w Polsce i powodzie a to wszystko po mym wpisie, że mam wszystko w dupie ,czyżbym uraziła Cię Maryjo? O i efekt gwarantowany u mnie w wiosce rzeka wylała.W niedzielę se huczne komunie robili z Proboszczem na czele [wybrana elita] a wczora z wieczora dobytek ratowali.A ja se smacznie spała.
 gość: 20.05.2019, 06:26
 I dupa nie było deszczu!Chamstwo! dziś się chmura ! dzisiaj grad to ja mam w dupie!!!!!
 gość: 17.05.2019, 10:31
 W tą niedzielę są te przeklęte komunie u mnie w parafii, ale dla mnie to najgorsze święto katolickie, oby w tym dniu Boże z nieba spadły Żaby , Krwawy deszcz!!! Boże pomścij me łzy!!!!! PROSZĘ.
 gość: 16.05.2019, 08:05
 Boże oby przegrali !!!!!!!!!
 gość: 10.05.2019, 17:46
 dziedzictwo narodowe to budynki flagi książki i będziemy mieć żałobę narodową na pewno w tej szkole zawiśnie symbol dziedzictwa narodowego CZARNA FLAGA.O jak smutno mi :(
 gość: 10.05.2019, 15:47
 Me serce smutek trapi będzie żałoba uczeń zabił kolegę w warszawskiej szkole o i głuptok ja widzioł żałobę wpis z 09 maja i dziedzictwo narodowe, to w mym kraju Polsce śmierć .Pokój Jego duszy AMEN[+]
 gość: 09.05.2019, 07:31
 Jest taki wpis 26.10.2016r prorok rzecznikiem kary Bożej bla bla bla i gniew pański i bla bla bla i tak piszę[upadną te wasze złote pałace] i bla bla bla i wyrocznia Pana o i runęły te wasze złote pałace a mój zwykły sklep hipermarket w którym robię zakupy dalej jest Bóg go nie atakuje bo tam nie ma fałszu me sprzedawczynie są miłe uśmiechnięte dla ludzi . Notre Dam to było zburzenie wielkiego Babilonu za grzechy ? nie wiem!!! Ale wiem jedno tam się nie modlili to był symbol chrześcijańtwa ,ale tam cieszyli się tylko z turystów bo zwiedzali i tyle i dochody z turystów. A tu taka tragedia! Many many many.
 gość: 09.05.2019, 07:12
 A dziś widzę sobie dziedzictwo narodowe i 3 czarne flagi.To pewno żałoba ,ale gdzie i kiedy? Bóg wie ,ale nie powie to JEGO TAJEMNICA!
 gość: 09.05.2019, 07:08
 Jest takie coś jak wpis BÓG/CZAS/PRZYSZŁOŚĆ wpis z dnia 30.06.2015rok po 3latach od tego wpisu Bóg se chadza w niedzielę najpierw to było 15 kwietnia około niedzieli apokaliptyczny pożar katedry Notre Dame 850 lat stojącej ,potem Sri Lanka zamachy w kościołach zginęło co najmniej 207 osób [+] w dniu Z Martwych Wstania pisownia dobra !!!!!! nie komentuj ,,,,że te słowa osobno pisane tak ma być! zamachy były w niedzielę wielkanocną 21 kwietnia 2019rok.
 gość: 11.04.2019, 07:08
 koło mego domu dziś rano 10 straży pożarnych jechało o jednak można widzieć smutną muzykę ! a te koguty jaki mają sygnał na autach ? pewno orkiestra dęta !!!!!
 gość: 10.04.2019, 06:31
 ja tam widzę smutną pieśń od paru dni.O jak można widzieć pieśń ! przecież muzyki nie widać Boże cóż to znaczy?!!!!!znowu zgony?
 gość: 04.04.2019, 06:56
 Słyszę przerażającą wiadomość 28 marca , 29 marca widzę pełno połamanych rak i nóg [ciała] taki komentarz jest jeden po drugim i że ciąg dalszy nastąpi ......... i nastąpił ! słyszę dziś w dzienniku przerażająca wiadomość i widzę pełno połamanych elementów [te biedne ciała w karetce] Wypadek w Puszczykowie w karetce zginął lekarz i ratownik.Do tragedii doszło w środę 3 kwietnia w karetkę ,która jechała po pacjenta uderzył pociąg relacji Katowice- Gdynia .W wypadku pod Poznanie zginęły 2 osoby trzecia jest w stanie ciężkim.A te kropeczki co dałam ............ to widziały me oczy tory?!!!!!!!!!!!Och biedne dusze taka śmierć na służbie. Auto zmiażdżone z całą zawartością w środku! więc me gały widziały!!!!! Dobry Jezu a nasz Panie daj Im wieczne spoczywanie [+].
 gość: 04.04.2019, 06:33
 Śpiewaj Panu swemu .........!!!!!!!!!!!!!!!!!! Śpiewam tak jak Pan mi każe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ale smutne pieśni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 gość: 02.04.2019, 09:43
 14 lat już mieszkasz w niebie ŚWIĘTY Janie Pawle dziś masz rocznicę śmierci czternastą uwielbiałeś pieśni więc dedykuję Ci niebiańską muzykę Ennio Morricone- CHI MAI . łączcie się zemną i słuchajmy jej o 21.37 AMEN[+].
 gość: 29.03.2019, 07:15
 widzę pełno połamanych rąk i nóg [CIAŁA] . cdn.........
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej