Rozwa풹nia Mi쿽뜻 Modlitwy Czytelnia 촵de쿸o Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Pere쿸i

Czysto뜻 i wstyd

Gdy mwimy, 풽 co jest czyste, to mamy na my턫i, 풽 to w쿪턢iwie jest takim, jakim powinno by. Czyste ubranie, czyste mieszkanie, czysta praca itd. Gdy mwimy o kim, 풽 jest np. cz쿽wiekiem czystych r켴, wyra풹my przekonanie, 풽 jest to cz쿽wiek prawy moralnie. Ten wyraz odniesiony do rzeczywisto턢i seksualnej wyra풹 to samo: chodzi o prawo뜻 moraln w tej delikatnej dziedzinie ludzkiego 퓓cia.

Czysto뜻 jest wyrazem tego, 풽 cz쿽wiek osi켫n교 wewntrzn wolno뜻 od potrzeby szukania dozna seksualnych, 풽 zatem jest naprawd sob. Czysto뜻 jest wic nieod낢czna od prawdziwej mi쿽턢i, bo kochaj켧 kogo liczymy si z jego dobrem i pragnieniem jego dobra. Jego prawdziwe dobro staje si dla nas czym wa퓆iejszym od naszego interesu, od jakiej naszej korzy턢i. Postawa czysto턢i wyp퀉wa w쿪턭ie z szacunku do cz쿽wieka. Tote cz쿽wiek prawdziwie kochaj켧y chce by czysty i o czysto뜻 si stara.

Z nieczysto턢i za mamy do czynienia zawsze ilekro na pierwszy plan wysuwa si szukanie zadowolenia seksualnego, choby nawet kto prbowa ukry t intensywno뜻 za wielkim wyrazem mi쿽뜻. Nieczysto뜻 jest przeciwna mi쿽턢i. Nie ceni czysto턢i tylko cz쿽wiek nieczysty. Trzeba o tym pamita czytaj켧 wypowiedzi autorw, ogl켨aj켧 filmy czy s퀅chaj켧 rozmw, ktre nie ukazuj czysto턢i jako warto턢iowej postawy w dziedzinie 퓓cia seksualnego. Czy wszystko, co powiedziano i napisano pod Twoim adresem jest dyktowane 퓓czliwo턢i? Musisz to umie sama oceni. Jedynym miernikiem tej oceny jest dobro. Prawdziwa 퓓czliwo뜻 troszczy si o dobro cz쿽wieka w pe쿻ym wymiarze. Pragnie mu pomc by lepszym. Nigdy nie przynosi mu szkody i nie wyrz켨za krzywdy. Nie mo퓆a mwi o mi쿽턢i tam, gdzie nie ma takiej 퓓czliwo턢i.

Twoja czysto뜻 bdzie wic wyrazem mi쿽턢i zarwno do Twego przysz쿮go m轅a, jak i do przysz퀉ch dzieci. (...)

Dobrze bdzie zastanowi si rwnie nad rol wstydu w naszym 퓓ciu i w kszta퀃owaniu si postawy czysto턢i.

Ka풼y z nas jak gdyby odruchowo broni si przed tym, by by traktowany jak rzecz, jak przedmiot. Chcemy by traktowani jako inaczej ni to wszystko, co stoi poni풽j cz쿽wieka. I s퀅sznie. T postaw okre턫amy mianem wstydu. Wstydzimy si nie tylko rzeczy z퀉ch. Odczuwamy nieraz za풽nowanie gdy nas chwal. Nosimy w sobie jakie bardzo osobiste sprawy, ktrych nie chcieliby턬y ujawnia przed innymi. Dotyczy to rwnie naszego cia쿪. Cia쿽 nie jest przecie z쿮. Nale퓓 ono do istoty naszego ja. Mo풽 jednak by, i niestety bywa nieraz traktowane jak rzecz, jak przedmiot. Wwczas i cz쿽wiek jest traktowany tak samo. Gdyby kto Ci uderzy, to nie uderzy tylko cia쿪. Uderzy Ciebie, dotknie i uczyni przykro뜻, czy nawet krzywd - Tobie.

Ot璨 przez bez-wstyd (celowo stosujemy tak pisowni) rozumiemy wystawanie cia쿪, czyli siebie samych, tak jak rzeczy, demonstrowanie go czy udostpnianie innym dla osi켫nicia jakiej korzy턢i. Mo풽 ni by pr璨no뜻, ch唯 budzenia zainteresowania, wywo쿪nie czyjego po엽dania lub nawet osi켫nicie korzy턢i materialnej. Bez-wstydem jest rwnie traktowanie kogo drugiego tak jak rzeczy s퀅엽cej do zabawy, maj켧ej na celu osi켫nicie zadowolenia seksualnego.

Przecie bez-wstydne zachowanie mo풽 by 펢d쿮m bod펊w seksualnych zarwno dla siebie samej, jak i dla innych. Stanowi wwczas jak gdyby zacht do traktowania cz쿽wieka jako 펢d쿪 dozna seksualnych. Czy dziewczta bior켧e udzia w r璨nych konkursach pikno턢i s naprawd przekonane, 풽 m轅czy펝i, ktrzy je ogl켨aj i oceniaj, zwracaj uwag jedynie na walory estetyczne ludzkiego cia쿪? Czy nie pojawiaj si w widzach uczucia po엽dania seksualnego? My턫켧 o imprezach tego rodzaju trudno nie dostrzega pewnego podobiestwa midzy nimi a wystaw jakich zwierz켾, np. rasowych psw czy koni. Czy cia쿽 ludzkie, a wic cz쿽wiek, ktry przez to cia쿽 jako dzia쿪 i przez nie si wypowiada nie jest tam traktowany jako 펢d쿽 podniet seksualnych, a wic jako rzecz, jako przedmiot? Istnieje bliski zwi콄ek midzy bezwstydem a nieczysto턢i.

Cia쿽 ludzkie jest oczywi턢ie pikne i przedziwnie m켨rze stworzone. Czy jednak w owych konkursach czy wyborach r璨nych Miss chodzi rzeczywi턢ie o podziwianie tego pikna i tej m켨ro턢i? Gdyby턬y umieli m켨rze patrze na ludzkie cia쿽, tak zreszt jak na ca퀉 otaczaj켧y nas 턻iat, to podziw dla jego pikna mg쿫y, czy nawet powinien nas prowadzi do Stwrcy tego pikna. Czy tak zawsze jest? Znajdujemy takie ciekawe spostrze풽nia Mdrca:

G퀅pi z natury s wszyscy ludzie,
ktrzy patrz켧 na dzie쿪 nie poznali Twrcy...
Je턫i urzeczeni ich piknem wzili je za bstwa - winni byli pozna,
o ile wspanialszy jest ich W쿪dca,
stworzy je bowiem Twrca pikno턢i...
Bo z wielko턢i i pikna stworze poznaje si przez podobiestwo ich Stwrc.
(Mdr 13, 1-5)

W Pi턬ie 쫤itym znajdujemy teksty wyra풹j켧e prawdziwy zachwyt nad pikno턢i kobiety. Jednocze턭ie autorzy natchnieni stwierdzaj, 풽 bez duchowych warto턢i zewntrzny wdzik jest pusty i nie prowadzi ku dobru:

Pikno뜻 kobiety rozwesela oblicze i przewy퓋za wszystkie po엽dania cz쿽wieka,
a je턫i w s쿽wach swych mie bdzie wsp車czucie i s쿽dycz,
m굻 jej nie jest ju jak inni ludzie...
(Syr 36,22-23)

Wdzik nad wdzikami skromna kobieta
i nie masz nic rwnego osobie pow턢i켫liwej.
Jak s쿽ce wschodz켧e na wysoko턢iach Pana,
tak pikno뜻 dobrej kobiety midzy ozdobami jej domu.
Jak 턻iat쿽 b퀉szcz켧e na 턻itym 턻ieczniku,
tak pikno뜻 oblicza na ciele dobrze zbudowanym.
Jak kolumny z쿽ta na podstawach srebrnych,
tak pikne nogi na kszta퀃nych stopach.
(Syr 26,15-18)

To wszystko prawda. A jednak jest i tak sarkastyczna i jak풽 prawdziwa uwaga:

Czym w ryju 턻ini z쿽ta obr켧zka,
tym pikna kobieta, ale bez rozs켨ku.
(Prz 11,22)

Stare t퀅maczenia oddawa퀉 to krcej i dosadniej:

Z쿽ty kolec w ryju 턻ini -
niewiasta pikna a g퀅pia.

Uroda kobiety mo풽 rodzi w m轅czyznach uczucia, ktre nie prowadz do dobrego. M쿽dy Daniel s켨z켧 niesprawiedliwego sdziego mwi do niego:

Pikno sprowadzi쿪 ci na bezdro풹,
a 엽dza uczyni쿪 twe serce przewrotnym.
(Dn 13,56)

Czytamy te:

Przez pikno뜻 kobiety wielu zesz쿽 na z쿮 drogi
przez ni bowiem mi쿽뜻 namitna rozpala si jak ogie.
(Syr 9,8)

Czy jeste 턻iadoma tego, jakie uczucia wzbudzasz w innych?

Wstyd seksualny - to po prostu traktowanie ludzkiego cia쿪 w jego p쿬iowo턢i tak, jak na to zas퀅guje cz쿽wiek, ktrego przez to cia쿽 poznajemy, ktry przez to cia쿽 daje si pozna i ktremu za po턳ednictwem jego cia쿪 chcemy wyrazi cze뜻, szacunek i mi쿽뜻. Wstyd jest wic wyrazem szacunku zarwno do siebie samego jak i do innych.

Zauwa풹 턻. Pawe, 풽 te cz쿽nki cia쿪, ktre uwa풹my za ma쿽 godne szacunku, tym wikszym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczeglnie si troszczmy o przyzwoito뜻 wstydliwych cz쿽nkw cia쿪... Bg tak ukszta퀃owa nasze cia쿽, 풽 zyska퀉 wicej szacunku cz쿽nki z natury ma쿽 godne czci (1 Kor 12, 23-24).

Sama nago뜻 nie jest bez-wstydem. Przecie k켺ieli, zabiegw higienicznych czy obna풽nia si przed lekarzem nie mo퓆a traktowa jako wystawiania swej nago턢i przed oczy innych dla demonstrowania swej p쿬iowo턢i. Podobnie, kochaj켧e si ma냄estwo nie potrzebuje si wstydzi przed sob wzajemnie, skoro jest zwi콄ane przymierzem, w ktrym kobieta i m轅czyzna stanowi naj턢i턫ejsz jedno뜻.

Powtrzmy jednak: cel, w jakim si cz쿽wiek obna풹, mo풽 si 낢czy z bez-wstydem i mo풽 mie zwi콄ek z nieczysto턢i, je풽li stanowi okazj od traktowania siebie samego czy kogo innego jako pewnego rodzaju rzeczy czy 턳odka pozwalaj켧ego uzyska zadowolenie seksualne.

Karol Meissner OSB, Boles쿪w Suszka

Wasze komentarze:
Ania: 23.02.2013, 19:52
Mj cud jest Cudem prawdziwym. NAzywam si Ania i mam 18 lat. Kiedy Pozna쿪m mojego chlopaka mia쿪m gdzie 14 lat. Zacz怨am uprawia z nim stosunki. Chodzi mi o nieczysto뜻..Tak cierpia쿪m przez ponad 2 lata. By쿽 mi trudno z tym, poniewa p쿪ka쿪m prawie ka풼ego dnia, gdy si ba쿪m , 풽 bede w ci굻y.. Ka풼y miesi켧 by dla mnie udrk. Dostrzeg쿪m te, 풽 chyba zaczynam mie depresje. Ka풼ego dnia mysla쿪m tylko ci켫le o tym. Mojego ch쿽paka przy mnie nie by쿽 czu쿪m si z tym sama... Na pocz켾ku na쿽퓓쿪m Krzy퓓k i odmawia쿪m R璨aniec, Najswietsza Maryja Panna pomoaga쿪 mi za ka풼ym razem, ka풼ego miesi켧a. I tak na쿽퓓쿪m Cudowny Medalik. Troszke p璨niej siostra mi poleci쿪 odmawianie Ksi굻eczki ,,Tajemnica Szcscia''. Jest to ksi굻eczka, ktra zawiera 15 modlitw, ktre nale퓓 odmawia ka풼ego dnia przez ca퀉 rok. I tak zacz怨am j odmawia. Nigdy nie by쿪m w ci굻y. Chcia쿪bym te doda, 풽 czasami nawet mia쿪m objawy. Potam us퀉sza쿪m te o Mszy 쫤itej, ktra jest odprawiana ka풼ego ostatniego pi켾ka miesi켧a. Jest to Msza 쫤ita- uzdrawiaj켧a. Chodzi쿪m na ni tak풽 czsto i my턫 tez, 풽 dziki niej te by쿪m wiele razu ochraniana przez moj nieczysto뜻. Pan Jezus jest moim prawdziwym przjacielem i wiem, 풽 on jest, kiedy tak bardzo si ba쿪m, kiedy by쿪m sama w swoim cierpieniu za ka풼ym razem wyci켫a do mnie d쿽.. Modlitwy, ktre tak풽 domawia to Nowenna do Cudownego Medalika, Koronka do Bo풽go MI쿽sierdzia, Koronka do Naj턻itszych Ran Pana Jezusa.
Pitt: 23.01.2011, 21:00
Hejjjj! Ludzie!!! Drodzy moi, ale w Ruchu Czystych Serc, do ktrego nale욧, mo퓆a znale쇗 mnstwo czystych serduszek ;) A czyste znaczy pikne ;) Polecam! "Nie wszystko co jest pikne jest dobre, lecz wszystko co dobre zawsze jest pikne!" W ka풼y pi켾ek o 19.00 (je풽li kto z Warszawy to na pewno wie, gdzie jest ko턢i車 턻. Andrzeja Boboli. Przy tym ko턢iele mamy spotkania ;)
Tomasz do Ani: 30.11.2010, 16:15
Aniu ciesze sie 풽 s takie dziewczyny jak Ty co szanuj w쿪sne cia쿽. 턻i켾ynia Boga jest 턻ita a Wy ni jeste턢ie.Szkoda 풽 si nie znamy w realu.
do Tomasza: 30.11.2010, 11:51
Mam na imi Ania
Tomasz: 30.11.2010, 09:00
Mam 23 lat. a ty jak masz na imie
do Tomasza: 29.11.2010, 21:34
Ciesze si Tomku 풽 jeste "normalnym" facetem. Twoje s쿽wa bardzo mnie zbudowa퀉. Chcia쿪m zapyta w jakim wieku jeste? Ja mam 27 lat.
Tomasz: 29.11.2010, 20:57
Tak jestem prawiczkiem nie mam dziewczyny i nie onanizuje si.
do Tomasza: 29.11.2010, 09:43
Tak jestem dziewica. Ale Tomaszu czy Ty jeste prawiczkiem? Bo 쿪two mwi i dziewczyna ma by dziewic, a samemu mo퓆a by po przej턢iach. Wspaniale je턫i dzia쿪 to w obie strony
Tomasz: 25.11.2010, 20:22
poniewa to jest pikne 풽 dziewczyna daje to co ma najcenniejsze swojemu m轅owi a nie byle komu. jeste dziewic to wspaniale kocham dziewice. pozdrawiam
Tomasz: 25.11.2010, 20:18
poniewa to jest pikne 풽 dziewczyna daje to co ma najcenniejsze swojemu m轅owi a nie byle komu. jeste dziewic to wspaniale kocham dziewice. pozdrawiam
do Tomasza: 22.11.2010, 20:38
A dlaczego Tomaszu chcia쿫y aby dziewictwo by쿽 cool?? Ja nie widz w moim dziewictwie niczego co by쿽by cool. Wrcz przeciwnie- moje dziewictwo przysparza mi du퓇 cierpienia.
Tomasz: 20.11.2010, 23:34
chcia쿫ym zeby dziewictwo by쿽 w modzie cool. i to jest 쿪ska
Daniel2: 29.06.2010, 01:10
A ja od zawsze nie patrzy쿮m na wygl켨 a na charakter oraz duchowo뜻. Ci轅ko znale쇗 kogo jak si ma takie wymagania :) z drugiej strony jest to 쿪twiejsze ni wam si wydaje ;)
xx: 29.12.2008, 10:53
jak najwicej ludzi piknych na duszy o nich mdlmy sie do BOGA I aby wytrwali w swej czystosci .
Hanka: 26.03.2008, 18:14
Ja patrz na wygl켨: wygl켨 duszy. Nie wy낢cznie ale g농wnie, tak powiedzmy w 80%. Wiem, 풽 to niedzisiejsze ale taka jestem i ju. Tak mam. Pamitam, spotka쿪m tak cudown osob, jej postawa, gesty, wypowiedzi ca쿮 a promieniowa퀉, tak silnego uroku, wewntrznego ciep쿪 i dojrza쿽턢i jeszcze nie do턻iadczy쿪m - powa퓆ie, nie koloryzuj niczego; ile턶am razy rozmawiali턬y z t osob, jednak풽(!) ...o jej "du퓓m i niezbyt zgrabnym nosie" dowiedzia쿪m si ...od niej samej. Szok!!!
N.: 04.03.2008, 21:22
I tak wszyscy patrz na wygl켨. ;]
(1)

Autor

Tre뜻

Poprzednia[ Powrt ]Nastpna

[ Strona g농wna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Mi쿽뜻 | Powo쿪nie | Ma냄estwo | Niep쿽dno뜻 | Narzeczestwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szcz沅cia | Dekalog | Psalmy | Pere쿸i | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatno턢i | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej