Rozwa풹nia Mi쿽뜻 Modlitwy Czytelnia 촵de쿸o Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Pere쿸i

Dotkn교em Go

Tu przed tegorocznymi rekolekcjami RCS w Krynicy-Zdroju do턻iadczy쿮m za쿪mania. Bardzo mnie przygniata쿪 moja bezradno뜻, mj egoizm, brak silnej woli i ci켫쿮 upadki w te same grzechy - od 7 lat zmagam si z na쿽giem samogwa퀃u i ogl켨ania pornografii. Ca쿮 moje 퓓cie by쿽 tym zatruwane przez bardzo d퀅gi czas; stopniowo traci쿮m wra퓄iwo뜻, uczy쿮m si patrze na dziewczta tylko egoistycznie, zmys쿪mi, a nie duchem. Po pewnych zwycistwach na tym polu (po ka풼ym takim grzechu chodz natychmiast do spowiedzi) upad쿮m wyj켾kowo nisko - zgrzeszy쿮m kilka razy jednego dnia. Po kolejnej spowiedzi i przyjciu Komunii 턻. by쿮m nadal tak rozbity, 풽 nie chcia쿮m wyj뜻 z ko턢io쿪 - z obawy przed nastpnym upadkiem. W tej parafii trwa wieczysta adoracja, wic usiad쿮m sobie przed Bogiem z rozdzieraj켧ym szlochem i krzykiem w g녠bi duszy i tak trwa쿮m jaki czas...

W tamtym tygodniu mia쿮m akurat liturgi s쿽wa we wsplnocie. Tematem by plan Bo퓓. Poruszony mi쿽턢i i cierpliwo턢i Boga zawo쿪쿮m z g녠bi serca, 풽 pragn, aby by On blisko mnie, 풽bym mg by z Nim w intymnej relacji, a nie traktowa Go jak kogo niezwykle odleg쿮go i abstrakcyjnego w swojej wszechmocy. To wo쿪nie by쿽 skarg, usiln pro턡 o uwolnienie i wyd펧ignicie mojego 퓓cia z bezw쿪du egoizmu, niemocy i bezradno턢i.

Po powrocie do domu z tamtej liturgii znalaz쿮m na biurku list. Otworzy쿮m go i przeczyta쿮m: "Witaj! Masz ju wakacyjne plany? A co na nie Jezus? Czy wiesz, 풽 On w tym czasie chce by szczeglnie blisko Ciebie?". By쿽 to zaproszenie na rekolekcje - dosta쿮m bezpo턳edni odpowied od Boga, natychmiast... Chocia si obawia쿮m, 풽 forma rekolekcji jest dla mnie zbyt odleg쿪 mentalnie, to jednak zawierzy쿮m Bogu i po prostu pojecha쿮m, kieruj켧 si jedynie tym niezwyk퀉m zaproszeniem - w prze턻iadczeniu, 풽 On chce wej뜻 w moje 퓓cie i co planuje...

Tak trafi쿮m na te rekolekcje, gdzie w harmonogramie oprcz koronki, r璨aca i codziennej Mszy 턻. by쿪 tak풽 nocna adoracja. Sprbowa쿮m chodzi tam co noc na godzin, jak inni. I przez trzy kolejne noce co prawda przychodzi쿮m, lecz w takiej s쿪bo턢i, krucho턢i, zmczeniu i roztargnieniu, 풽 w쿪턢iwie by쿽 to bardziej przesiadywanie, przeczekiwanie tego czasu w kaplicy przed Jezusem ni adoracja. Musia쿮m si bardzo prze쿪mywa, 풽by przyj뜻 ka풼y kolejny raz.

Jednak za czwartym razem wydarzy쿽 si co osobliwego - nagle poczu쿮m gdzie w sercu my턫, 풽by utkwi nieprzerwane wejrzenie w Hostii i nie odrywa od niej wzroku, mimo tylu rozprosze. Po jakiej godzinie przesta쿮m odczuwa bl kolan i plecw, za to zacz교em do턻iadcza jakiego tajemniczego 턻iat쿪. Dos쿽wnie czu쿮m, jak ten blask zdziera mi bielmo nieczysto턢i z oczu, od턻ie풹 moje spojrzenie, wyp퀅kuje ze mnie ca퀉 ten brud, ca낢 t nieczysto뜻 zaleg낢 w ropiej켧ych ranach mojego serca i leczy je powoli, ale z moc. Po kolejnej godzinie, podczas ktrej niemal namacalnie czu쿮m blisko뜻 Boga, zapragn교em tylko Jego; przez ten jeden moment czu쿮m, 풽 naprawd nic innego nie potrzebuj - tylko Jego. U턻iadomi쿮m sobie, 풽 choby nie wiem co si dzia쿽, to dla samego tego faktu, tego do턻iadczenia tu przyjecha쿮m, w ogle 퓓쿮m dot켨 - by dozna tej 쿪ski. Coraz bardziej przesycony tym doznaniem, poczu쿮m silne pragnienie dotknicia monstrancji. Zapyta쿮m klcz켧ej obok siostry zakonnej, czy mog to zrobi, a gdy uzyska쿮m od niej twierdz켧 odpowied, uradowany i wzruszony podszed쿮m jak najbli풽j, ukl켴쿮m i z dr풽niem, 퀊ami, prosz켧 Boga o uzdrowienie swojej duszy i u턬ierzenie popdw cia쿪, dotkn교em Go. Natychmiast sp퀉n怨o na mnie do턻iadczenie Jego przenikaj켧ej blisko턢i i tak ogromnej mocy, 풽 czu쿮m, jakby mi wlewa w serce ca낢 beczk swojej mi쿽턢i. Przemkn怨a mi po g쿽wie my턫 o tej kobiecie z Ewangelii, ktra po턳d t퀅mu dotkn怨a p쿪szcza Jezusa, przez co wysz쿪 z Niego moc. Trzyma쿮m rk jeszcze przez chwil i pu턢i쿮m Tego, Ktrego w tamtym momencie moja dusza kurczowo uczepi쿪 si ca낢 sob.

Wiem, 풽 to wszystko brzmi bardzo dziwnie i nies퀉chanie. Sam jestem realist, wic rozumiem, 풽 czytaj켧 to, mo퓆a si popuka w czo쿽 - naprawd jednak czuj g녠boko, 풽 zosta쿮m uzdrowiony. Chwa쿪 Bogu, ktry wejrza na mnie w ucisku:

"Chc b쿽gos쿪wi Pana w ka풼ym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwa쿪. Dusza moj a bdzie si chlubi쿪 w Panu, niech s퀉sz pokorni i niech si wesel! Uwielbiajcie ze mn Pana, imi Jego wsplnie wywy퓋zajmy! Szuka쿮m Pana, a On mnie wys퀅cha i uwolni od wszelkiej trwogi. Spjrzcie na Niego, promieniejcie rado턢i, a oblicza wasze nie zaznaj wstydu.

Oto biedak zawo쿪, a Pan go us퀉sza i wybawi ze wszystkich uciskw. Anio Pana zak쿪da obz warowny wok車 boj켧ych si Jego i niesie im ocalenie.

Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, szcz沅liwy cz쿽wiek, ktry si do Niego ucieka" (Ps 34, 2-9). Amen!

즩kasz, 18 lat

Wasze komentarze:
즩kasz: 30.07.2013, 14:23
Robi쿮m to ok. 2 lata, ale dziki Bogu przesta쿮m. Polecam wszystkim, 풽by sprbowali patrze na m轅czyzn jak na Jezusa, a na kobiety jak na Maryj. Mi to bardzo pomog쿽 z wychodzenia z tego i ca퀉 czas pomaga w patrzeniu na ka풼ego cz쿽wieka jak na kogo wyj켾kowego. Dopinguje wszystkich tych, ktrzy w tym siedz- dacie rad:)
on: 19.11.2010, 00:56
blizniemu zazdrosci 즑ski Bo풽j to jeden z grzechow przeciwko Duchowi 쫤itemu, za nasz grzech my ponosimy odpowiedzialnosc, Pan Bog chce nam wybaczyc kazdy grzech, ale my mamy wolna wole, zachcam do szczerej Spowiedzi
Adam: 28.10.2008, 07:18
Wielu ludzi ktrzy popadli w ten na농g oskar풹j si ci켫le za to, 풽 to ich wina, a to nie prawda!!! grzech jest sprawk szatana (oczywiscie za naszym przyzwoleniem), i trzeba wierzy w darmow mi쿽뜻 Pana Boga!!! polecam psalm 103 ;)
zagubiona: 17.03.2008, 18:50
mozna tylko pozazdroscic tej przemiany bo ja te zawsze by쿪m blisko Boga ale odkad coraz bardziej zacze쿪m tkwic w grzechu choc czasami mimo spowiedzi nie potrafi skupic sie na modlitwie, na Mszy a coraz bardziej mnie to mczy :(
dubek: 08.03.2008, 22:42
suuuper... dodaje skrzydel, a przede wszystkim wiary w Niego !!!!!!!!
Inka: 26.10.2007, 16:04
Wspania쿮 턻iadectwo...
ajka: 20.10.2007, 19:45
"Szuka쿮m Pana, a On mnie wys퀅cha..." Pikne... Potrzebowa쿪m tego swiadectwa, a 쿮zka si w oku zakrci쿪... Buziaa;)
Monika: 19.10.2007, 23:23
Pikne, ale...nie pukam si wcale w czo쿽. Przeciwnie - zgadzam si ca쿸iwicie z 즩kaszem. Oto przychodzi Zbawiciel, przychodzi pod drzwi serca i puka. Ale puka tak cichutko, 풽 tylko w wielkiej ciszy i ca쿸owitym skupieniu mo퓆a Go us퀉sze. Ale trzeba te otworzy te drzwi i Go zaprosi a i jeszcze godnie przyj길. Bo Chrystus Pan czeka pod drzwiami serca. Serca ka풼ego(!) cz쿽wieka. Otworzysz Mu? Nie pukam si w czo쿽, gdy mia쿪m zaszczyt go턢i Boga w sercu w taki sposb, jak chyba nigdy wcze턭iej. Ot璨 to niezwyk쿮 spotkanie mia쿽 miejsce w Trzebnicy, celu naszego pielgrzymowania z Wroc쿪wia (14.10.2006). Msza 턻ita. Aura ma쿽 ciekawa, przelotna m풹wka co jaki czas, zi켦 przejmuj켧y mimo ca쿮go ciep쿮go ubrania. Przyjcie Komunii 쫤itej. Klkam. Naoko쿽 cichy nastrojowy 턯iew liturgiczny. Zaczynam cicho i w skupieniu, by niczego nie przeoczy. Ju po chwili 퀊y w oczach. Chwil potem poza oczami. P퀉na, ciekn, ogrzewaj zzibnit twarz tak, jak 쿪ska ogrza쿪 oczekuj켧e na ni serce. To mi쿽뜻 Bo풹 w czystej postaci ogarn怨a ca쿮 moje wntrze, zalewaj켧 je niczym fala brzeg. To si쿪 Chrystusa Zmartwychwsta쿮go i Moc Pocieszenia dla marnej istoty ludzkiej. To wreszcie g녠boka rado뜻 ze spotkania z Nim samym. A 퀊y? To 퀊y szcz沅cia, bo chyba tylko poruszeniem serce mo풽 zareagowa na Dotyk Boga 칪wego. c.d.n...
(1)

Autor

Tre뜻

Poprzednia[ Powrt ]Nastpna

[ Strona g농wna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Mi쿽뜻 | Powo쿪nie | Ma냄estwo | Niep쿽dno뜻 | Narzeczestwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szcz沅cia | Dekalog | Psalmy | Pere쿸i | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatno턢i | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej