Rozwa풹nia Mi쿽뜻 Modlitwy Czytelnia 촵de쿸o Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Pere쿸i

Czysto뜻 jest Twoim skarbem

Do rodziny, do narzeczestwa, do ma냄estwa wniesiesz przede wszystkim siebie... Twoje serce. To, co wniesiesz, bdzie takie, jaka ty jeste: czyste i nieskalane lub zbrukane... Szcz沅cie twego narzeczestwa i ma냄estwa zale퓓 - od ciebie samej. Je턫i wejdziesz w 퓓cie narzeczeskie czysta, twoje ma냄estwo bdzie czyste. Prg twego domu bdzie 턻ity, dzieci twoje bd si rodzi z czystej matki. Je턫i wejdziesz zbrukana, wszystko bdzie zbrukane.

Dobrze wiesz, jak bardzo potrzebne jest rodzinie twoje mi퀅j켧e serce. Ale tylko czyste serce jest zdolne do prawdziwej mi쿽턢i, l dobrze wiesz rwnie, 풽 aby zachowa i ustrzec czysto뜻, trzeba j ceni jak skarb i czuwa, by go nie straci przez nieostro퓆o뜻 czy lekkomy턫no뜻. Jak naprawi cenny kryszta, gdy upadnie i rozpry턭ie si w kawa쿸i?... Jak naprawisz kryszta twego serca i cia쿪? Skazy zostan a szkoda, bo kryszta straci wtedy sw cen.

Dlatego trzeba ostro퓆o턢i i du풽j czujno턢i, aby ustrzec swoje serce, zachowa czysto뜻 i godno뜻.

TWJ SPOSB 칈CIA

Tym, co ci najlepiej ustrze풽 i uchroni jest twoje zachowanie i postawa, sposb i styl 퓓cia. To jakby mur obronny, strzeg켧y skarbu twego serca. Od skromno턢i i godno턢i twego zewntrznego zachowania zale풽 bdzie - i ju dzi zale퓓 - czysto뜻 i nietknita wielko뜻 twego serca.

Dlatego dzi, najmilsze dziewczta, w trosce o polski kraj i polski dom, o zagro퓇n godno뜻 polskiej kobiety, w walce o czyste serce polskich dziewcz켾, zacznijcie jaki nowy styl w codziennym zachowaniu, w stosunkach kole풽skich i towarzyskich z ch쿽pcami. Styl prawdziwie dziewczcy, pe쿮n najwy퓋zego wdziku i kobieco턢i, prostoty, a przecie pe쿮n godno턢i.

Wiecie, co to znaczy 쿪dny? To znaczy pe쿮n 쿪du. Musicie by 쿪dne, to znaczy - uporz켨kowane, zharmonizowane we wszystkim: uczucie musi by w harmonii z wol i rozumem, a ca쿮 zachowanie zewntrzne musi by wyrazem 쿪du wewntrznego - musi by 쿪dne. Nie mo풽 si zdarzy, by dziewczyna wewntrznie czysta i pe쿻a godno턢i zachowywa쿪 si jak ch쿽pczyca, ot, bo taka jest moda.

Twj styl ubierania si, czesania, spojrzenia, gestw, s농w niech ci dyktuje twoje serce, poddane rozumnej woli. Jasnym jest, 풽 twoje serce musi by czyste - za wszelk cen - twoje uczucie musi by rozumne, a ca쿪 twoja postawa zewntrzna musi by pe쿻a godno턢i dziecka Bo풽go i godno턢i Polki.

TWJ SPOSB MWIENIA

Nie wszystko jedno, jakim jzykiem przemawiasz do swoich kole풹nek i kolegw, nawet do siebie samej, gdy ci nikt nie s퀉szy, gdy czego szukasz w po턯iechu. Nie wszystko jedno, jakie s쿽wa rzucasz... martwym przedmiotom. S쿽wo niegodne twoich ust co w tobie rze펉i, zostawia 턫ad. Ce swoje usta i s쿽wa, zw쿪szcza, gdy zwracasz si do innych ludzi, gdy one w innych co mog wyrze펉i...

Przypatrz si, jakie usta ma Naj턻itsza Panna w Cudownym Obrazie Jasnogrskim: przedziwnie dobre, spokojne, raczej milcz켧e. Jak koj켧e s s쿽wa z tych ust - nikogo nie rani, lecz goj. A s tak brzemienne, 풽 do koca 턻iata starczy ich tre턢i dla wszystkich dzieci Ko턢io쿪.

TWOJE SPOJRZENIE

Nie wszystko jedno, moja droga, jak patrzysz. Od twojego spojrzenia zale퓓 bardzo wiele. Nieraz czyj spokj, lub nawet 퓓cie. A wic panuj nad swoim spojrzeniem i szanuj je. Nie rozrzucaj go na prawo i lewo.

W쿽ski poeta, Dante, w "Boskiej Komedii" opisuje drog przez czy턢iec. Prowadzi go spowita welonem ukochana Beatrycze. Gdy na progu nieba unios쿪 welon i spojrza쿪 na niego, Dante zdumia si: w oczach Beatrycze ujrza Boga.

Twoje oczy musz g녠boko patrze w oczy Naj턻itszej Matki, bo w nich najlepiej wida jej Syna. Gdy w nie si wpatrzysz - bd ludzie w twoich oczach ogl켨ali, co Bo풽. Kiedy bdziesz patrzy쿪 - a mo풽 ju patrzysz - w oczy ukochanego cz쿽wieka, kiedy bdziesz patrzy쿪 w oczy twoich dzieci. Zachowaj dla nich czysto뜻 i g녠bie swego spojrzenia. Nie trwo go. Nie zniekszta쿬aj uwodz켧ym przymru풹niem oczu.

Naucz si patrze prosto i szczerze w oczy i serca ludzkie. Czystym oczom wszystko wydaje si czyste. Brudne spojrzenie jest jak zakurzona szyba: wszystko w nim brudne i zniekszta쿬one.

Na Jasn Gr przyszed kiedy pewien m轅czyzna i poprosi o spowied, po dwudziestu latach. "Co si sta쿽, 풽 dzi w쿪턭ie postanowi쿮 si wyspowiada?" - pyta spowiednik. "Jecha쿮m w jednym przedziale z m쿽d dziewczyn. Otaksowa쿮m j oczyma jak wszystkie inne kobiety. Czyta쿪 ksi굻k, raz popatrzy쿪 na mnie. Wysiadaj켧 jeszcze raz podnios쿪 oczy. l wicej nic. Nie powiedzia쿪 ani s쿽wa, l nagle poczu쿮m si taki brudny, taki strasznie z퀉, 풽 wysiad쿮m z poci켫u i przyszed쿮m tutaj. Prosz mi pomc, Ojcze, dobrze si wyspowiada, bo sam pewnie nie potrafi".

Pro턢ie o takie spojrzenie, by si od niego odmienia퀉 serca.

TWOJE GESTY I RUCHY

Spjrz na obraz Jasnogrskiej Matki: na lewym rku trzyma Syna, praw przyciska do serca. Co oznacza ta rka na sercu? Wskazuje na serce: patrz w serce, miej serce. Ale rwnocze턭ie ona tego serca strze풽. Chocia to serce jest Niepokalane, Maryja jakby trwo퓓 si o nie. Musi je przecie zachowa nienaruszone, nietknite, dla swojej jedynej, najwikszej mi쿽턢i - dla Boga, ktrego niesie 턻iatu.

I wam potrzebny jest taki Maryjny gest, taka - powiedzmy w przeno턭i - "d쿽 na sercu".

Czy wszystkie twoje gesty i ruchy strzeg twojego serca? Czy mo풽 wrcz przeciwnie, prowokuj, rzucaj jakie wyzwania?

Tak czsto si mwi o wyzywaj켧ym zachowaniu wielu dziewcz켾. Jak chodzisz, jak trzymasz swoje nogi, rce, jak si pochylasz i podnosisz? Przyjrzyj si sobie. Twoje zachowanie powinno sk쿪nia raczej do przyklknicia przed tob, ni do zniewa풽nia ciebie. To tylko od ciebie zale퓓, czy kto przed tob uklknie, czy ci sponiewiera.

I od ciebie te zale퓓, jakie uczucia wyzwolisz w drugi m cz쿽wieku: szacunek i gest mi쿽턢i, czy lekcewa풽nie i namitno뜻. Pamitaj, jeste odpowiedzialna nie tylko za uczucia, ktre masz w sercu swoim dla kogo, ale tak풽 za to, jakie budzisz w drugiej istocie.

Skromno뜻 gestw i ruchw, postawy ca쿮go cia쿪, ustrze풽 i uchroni skarb twego serca dla wielkiej mi쿽턢i, dla towarzysza ca쿮go twojego 퓓cia, przysz쿮go ojca twoich dzieci.

Wpatrzone w Matk Jezusow, Matk piknej mi쿽턢i, zacznijcie dzisiaj, najmilsze dziewczta, czujn stra nad sercem polskiej dziewczyny.

WASZ STRJ

Nie wszystko jedno, przeciwnie, to bardzo wa퓆e jak si ubierasz.

Krlowa Polski z Jasnej Gry ma sukni ozdobion liliami. Czy do ka풼ej swojej sukienki mog쿪by przypi길; lilijk z szaty Matki Boskiej jako wyraz maryjnego stylu; i mody? Wsp車czesne niewiasty, nawet te na tronie, czsto pokazuj si publicznie niezupe쿻ie ubrane. A przecie suknia jest po to, aby zas쿽ni cia쿽.

Pamitaj, masz strzec serca. Aby to uczyni musisz najpierw strzec swego cia쿪. Czy je os쿪niasz? Czy jeste! zawsze naprawd ubrana? Patrz켧 na modne sukienki odnosi si wra풽nie, jakby krawcowa zapomnia쿪 uszy to, co najwa퓆iejsze. Dekolty mog by 쿪dne, ale nie do pasa. Krtkie rkawy te, jednak bez przesady, niech przy sukience jeszcze co z rkaww zostanie. Pamitaj, 풽 sukienka ci okrywa a nie ods쿪nia. Te obna풹j켧e ubrania s nie tylko nieskromne, ale najcz沅ciej po prostu brzydkie.

B켨 modna, ale moda ma tak풽 swoje granice. Nie dopu뜻, aby moda ogranicza쿪 tw skromno뜻 i godno뜻. Nie dopu뜻, aby moda ciebie kszta퀃owa쿪. To ty twrz mod. Nie jeste lalk ani manekinem, by mo퓆a by쿽 tob dowolnie obraca. Jeste 퓓wym cz쿽wiekiem, kobiet, Polk, dzieckiem Bo퓓m.

Skoczcie z t straszn opinia, 풽 Polki chodz p車nago, 풽 s "naj쿪twiejsze", i "najtasze". Wy jeste턢ie trudne, a nie 쿪twe do zdobycia. Cecie si.

CZYSTO┕ KOSZTUJE - STA WAS NA TO

Przypatrzcie si ciciom na twarzy Jasnogrskiej Pani. To rycerska Pani, zna walk i krew. Jeste턢ie Jej dziemi, dziemi Jej rycerskiego Narodu. Czysto뜻 kosztuje i to drogo kosztuje, to cnota rycerska, cnota zwycizcw i ludzi odwa퓆ych. Tchrzw i wygodnisiw na ni nie sta. Trzeba o ni walczy, trzeba si nad ni nieraz upracowa do krwi. Do krwi cia쿪 i serca.

Je턫i Mari Goretti, dziewczynk spod w쿽skiego nieba, sta by쿽 - z mi쿽턢i dla Chrystusa i Jego Matki - na mczesk 턬ier w obronie czysto턢i, to czy polskich dziewcz켾 wpatrzonych w zranione Oblicze Jasnogrskiej Krlowej nie sta na odwag czysto턢i i skromno턢i? Czy nie sta was na przeciwstawienie si nieskromnej modzie, a choby na mczestwo opinii?

Sta was na to, drogie dziewczta. Sta was na to, aby dzi u stp Jasnej Gry rozpocz길 walk o czyste serca m쿽dzie퓓 polskiej. "Krucjat" czystych serc o czysty i zdrowy moralnie Nard.

Sta was na to, aby dzi zerwa z g퀅pi i nieskromn mod, z ca퀉m zachowaniem, ktre obra풹 godno뜻 polskiej dziewczyny.

Sta was na to, aby wprowadzi nowy obyczaj, nowy styl, nowy sposb zachowania si, godny, skromny. Styl, ktry bdzie strzeg godno턢i waszego cia쿪 i waszego serca, przysz퀉ch rodzin i obyczaju narodowego.

Wy pierwsze zacznijcie 퓓 tym nowym stylem. Stwrzcie go. Wypracujcie. Narzucie go innym: waszym siostrom, kole풹nkom, kolegom.

A potem za엽dajcie wasz w쿪sn postaw, aby w tym stylu i inni do was si odnosili. Zachowuj켧 si godnie, same bdziecie mia퀉 prawo oczekiwa takiego zachowania od innych, bdziecie mia퀉 prawo 엽da go dla siebie.

To bdzie wasz wspania퀉 Maryjny czyn.

Jestem zbyt s쿪ba, pomy턫isz, aby wytrwa w tych postanowieniach. Co zrobi? Jest jeden sposb niezawodny: z쿽퓓 ca낢 siebie, swoje oczy, serca i d쿽nie w rce Niepokalanej. Wtedy nie dzia쿪sz ju ty, ale dzia쿪 Ona w tobie. Niech wic strze풽 i prowadzi ciebie zawsze Zwyciska.

Kard. Stefan Wyszyski

Wasze komentarze:
Anuszka24: 03.05.2012, 12:14
Na szcz沅cie - dziewczyn ceni켧ych czysto뜻 nie jest wcale ma쿽 :) A czysto뜻 jest pikna :)
Tomasz: 21.04.2012, 14:13
Pani Moniko ma pani racj
Monika: 07.04.2012, 18:03
Dziewczyny, nie patrzcie na t g퀅pi wsp車czesn mod... Nie ogl켨ajcie si za kole풹nkami i za tym co wyprawiaj. Pomy턫cie sobie "Ja bd inna". A ogarnie was niesamowita duma. Najgorsze co m쿽dzi mog robi to przejmowa si opini innych. Dajcie sobie z tym spokj, b켨펊ie silne! Ludzie wam nic nie mog zrobi! Nawet je턫i bd si 턬ia - jak to na was mog쿽by wp퀉n길? U턬iechajcie si, kochajcie siebie i swoj czysto뜻, ktra pochodzi od Boga.. i id펊ie dalej, a zaczn was otacza ludzie czy턢i i wytrwali, tacy jak wy... A potem ci ktrzy si 턬iali zobacz wasze silne postanowienie, siln wol i zyskacie ich szacunek. B켨펊ie czyste, a Maryja we펛ie was w opiek... przygotuje was do najpikniejszej mi쿽턢i wobec drugiego cz쿽wieka, dzieci, tylko Maryja nauczy was piknie kocha, kocha poprzez Boga.. Jego Mi쿽턢i... Z tego p퀉nie najwiksze szcz沅cie! Bg ma dla ka풼ego najpikniejsze powo쿪nie mi쿽턢i.
TOMASZ CZERWiNSKi: 03.12.2011, 04:17
PROSBA O MODLiTWE i UZDROWiENiE DLA WSZYSTKiCH CHORYCH DZiECi i DOROSLYCH PROSBA O MODLiTWE DLA CiERPiACYCH Z BULU , PROSBA O LiTOSC DLA CiERPiACYCH
Anuszka: 14.11.2011, 20:50
Tak czysto뜻 to prawdziwy dar! I nie chodzi tylko o dziewictwo, ale o czysto뜻 serca, o unikanie ka풼ego grzechu, bo on brudzi nasze dusze. I oddala nasze serca od dobrego, nieskoczenie czystego Pana Boga... Szcz沅liwi s ludzie czystego serca. Serce prawdziwie czyste ma w sobie mi쿽뜻, skromno뜻, pokor, prostot... Co przepiknego! Ale walka o t czysto뜻 jest bardzo trudna. Tyle tylko, 풽 nic prawdziwie warto턢iowego nie przychodzi 쿪two... 쫤ici musieli si "troch" wysili ;) Modli si do dobrego Pana Boga, 풽by to on wszystkiego dokona, ale my od siebie te musimy wymaga... Swoj stron jacy pikni musieli by 턻ici! Ile oni musieli mie w sobie czysto턢i! :)
facet: 01.11.2011, 17:53
denerwuje mnie to ze kolejny artykul jest kierowany do dziewczyn czytam to i mimo ze do mnie trafiaj slowa to po przeczytaniu mam wrazenie ze to dziewczyny powinny nad czystoscia pracowac a fececi sa jacy sa i nie powinni sie zmieniac..dzieki za wsparcie;/ Hello, my tez to czytamy;/
Andre: 23.09.2010, 11:32
Jezus do 쫤. Faustyny: Jestem 턻ity po trzykro i brzydz si najmniejszym grzechem. Nie mog kocha duszy, ktr plami grzech, ale kiedy 풹퀅je, to nie ma granicy dla Mojej hojno턢i, jak mam ku niej. Mi쿽sierdzie Moje ogarnia j i usprawiedliwia. Mi쿽sierdziem Swoim 턢igam grzesznikw na wszystkich drogach ich i raduje si Serce Moje, gdy oni wracaj do Mnie. Zapominam o goryczach, ktrymi poili Serce Moje, a ciesz si z ich powrotu. Powiedz grzesznikom, 풽 풹den nie ujdzie rki Mojej. Je풽li uciekaj przed mi쿽siernym Sercem Moim, wpadn w sprawiedliwe rce Moje. Powiedz grzesznikom, 풽 zawsze czekam na nich, ws퀅chuj [si] w ttno ich serca, kiedy uderzy dla Mnie. Napisz, 풽 przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny, przemawiam przez g쿽s Ko턢io쿪, a je풽li udaremni wszystkie 쿪ski Moje, poczynam si gniewa na nich, zostawiaj켧 ich samym sobie i daj im czego pragn.(Dz 1728)
Ma쿲o20: 26.12.2009, 23:24
Dziki temu artyku쿽wi zobaczy쿪m ilu ludzi ma podobne do mnie pogl켨y a jest ich jak wida sporo. Od jakiego czasu mam w켾pliwo턢i co do tego czy uda mi si zachowa czysto뜻 do 턫ubu. Wszyscy ch쿽pacy z ktrymi rozmawia쿪m na te tematy uwa풹 풽 mi쿽뜻 bez seksu nie mo풽 istnie; 풽 seks w zwi콄ku to jest ta "wisienka"na torcie i 풽 taki zwi콄ek nie ma przysz쿽턢i. Smuci mnie to bardzo bowiem jestem wierz켧a osoba ,chodz켧a na pielgrzymki i wierzy쿪m 풽 zachowanie czysto턢i ma sens a tu 99% ludzi w moim wieku uwarza inaczej.Obawiam sie najbardziej tego 풽 ockn si w wieku 25 lat jako samotna dziewica ,ktrej nikt nie pokocha.
A.: 21.01.2009, 22:24
''I od ciebie te zale퓓, jakie uczucia wyzwolisz w drugi m cz쿽wieku: szacunek i gest mi쿽턢i, czy lekcewa풽nie i namitno뜻.'' - facet,na ktrym mi b.zale퓓 lekcewa퓓 mnie i zdaje si nie do koca szanowa moj osob.Nie prowokowa쿪m go raczej w 풹den sposb,sama siebie szanuj, da쿪m mu tylko do zrozumienia,풽 b.mi zale퓓!czy to swiadczy o nim,czy to moja wina,bo ju zaczynam miec watpliwosci...
M: 22.03.2008, 23:29
Dziki znajomemu ksidzu, zdecydowa쿪m si poczeka do 턫ubu. Ch쿽pak nie by zbytnio szcz沅liwy ale zrozumia i teraz wiem, 풽 nie ma nic pikniejszego ni taki dowd mi쿽턢i. Teraz jestem pewna 풽 chc zaczeka, On o tym wie i chce czeka ze mn. Je풽li wytrwa, oznacza 풽 mam obok siebie skarb, je턫i by by쿽 inaczej, znaczy 풽 nigdy nie by wart dziewictwa. To jedyna warto뜻 ktr kobieta mo풽 odda raz w 퓓ciu dlatego warto czeka by by pewnym 풽 oddajemy je w쿪턢iwej osobie:*
Gosia: 05.10.2007, 01:56
Poruszona artykulem napisze krotko: CZYSTOSC TO SZCZESCIE! TAKIE PRAWDZIWE! :D:D:D
Basia: 02.09.2007, 18:34
Ten tekst jest pikny. Jak dobrze by dzieckiem Bo퓓m i odda swoje serce Maryji. Dziewictwo jest najpikniejszym skarbem, ktrego powinni턬y chroni i dba o niego. Chcia쿪bym aby wiele osb zrozumia쿽 t prawd i 퓓쿽 wed퀅g niej.
ania: 27.08.2007, 00:10
ale dlaczego ten tekst jest skierowany tylko do kobiet? to ona musz nosic sukienki (koniecznie!) z niezbyt krtkimi rkawkami. a ch쿽p to co? on sobie mo풽 skakac z kwiatka na kwiatek a potem "zepsut" dziewczyn zostawic dla g퀅piego, bo sam szuka 퓇ny dziewicy, "naprawd warto턢iowej"? 풽by nie by쿽, ja nie mam nic do czysto턢i, ale dlaczego si nas tak dyskryminuje, naprawd jeste턬y gorsze? co z tego, 풽 mamy t "b쿽nk", ale i nie tylko od nas powinno si wymagac.
Monika: 17.06.2007, 18:45
Naprawde cudowny artyku! Serce kazdej kobiety winno byc niczym nieskalany grzechem kryszt교 czysto턢i i niewinnosci. Naprawde g쿮bokie i duchowe by퀉 przemyslenia autora! Bg wiedzia co robi zsy낢j켧 anio쿪 do Maryi i naprawde dobrze wybr낢 skoro anio odpowiednio sprawdzi jej kryszt교 ! Po przeczytaniu tego c교kowicie zmieni쿪m podejscie do zycia ! i jestem szczesliwa bo wiele mi to uswiadomi쿽 ! B굴cie b쿽gos쿪wione i na zawsze czyste aby wasze zycie by쿽 godn wdrwka usian 쿮boka wiara i dobroci dla ludzi. Monika z Lupczy. ps.Dziewictow jest naszym skarbem i winno byc strzezone do dnia zawarcia sakramentu ma퀁zeskiego.
Ania: 11.06.2007, 11:04
To jest jedyna prawdziwa warto뜻, jakiej kobieta winna by wierna. Przestrzegaj길 tej czysto턢i, opieramy si ca쿸owicie na Maryi, odajemy si jej. Je턫i kto z Was zna inny sposb na osi켫nicie tak wielkiego szczscia, niech nam go tu zaprezentuje. Czym jest 퓓cie ziemskie, czym jest szczsie z maj켾ku i piknego cia쿪, skoro wikszo뜻 z nas sprzedaje to wszystko. Sprzedaje sam siebie, woje pikno, ktrym obdarzy nas Bg. Ten dar nie zosta nam dany z przyczyn ludzkich, lecz Boskich. Bg kochaj켧 nas sprawdza nasz siln wol i ufno뜻, jak pok쿪damy w Nim, szukaj켧 szcz沅cia. Sprbujmy wszyscy w kocu to zrozumie. Sprbujmy pokoch swoje cia쿽, szanoa je, bo okazuj켧 szacunek sobie, dbaj켧 o sw czysto뜻 i dobro uchowe, dbamy o Boga. Udowadniamy mu nasze po턻icenie, nasz mi쿽턢, ktr odp쿪camy Mu za jego 턬ier za nas, za po턻icenie. Nie ma innej lepszej drogi do Boga i szczcia, jak tylko przez Jego oblubienic. Ona jest nasz Matk, kocha nas, troszczy si o nas, tylko pozwlmy jej na to. Nie pzyt퀅miajmy jej dobroci rozkoszmi, ktre wyp퀉waj z posiadania idealnie piknego cia낢, ktre powinno nale풽 do Boga. Uwierzmy w to, pok쿪dajmy w tym sw ca낢 si녠, swe cierpienia i niepowodzenia, jak rwnie i k풿o rodzaju szcz沅ciu. Wreszcie zrozumiemy i pojmiemy t m켨ro턢, ktra wyp퀉wa ze zranionego serca Jezusa i Jego Matki. Ws퀅chajcie si w s쿽wa sego serca. Us퀉szycie w nim s쿽wa Maryi: " Kocham ci, jeste moim dzieckiem, chc by przy tobie, lecz pozwl mi na to. Pozwl mi, bym wla쿪 w twoje usta m켨ro턢, by mg g쿽si j 턻iatu i ielbi Pana, bo umar za ciebie, z mi쿽턢i. Nie pozwl, by o Nim zapomniano. To jest mj Syn, nie zabraniaj mu kontaktu ze mn. Przecie to dziki tobie i twojej 턻itej ufno턢i do Niego, ja mog kontaktowa si z nim. Mog patrze Mu w oczy i 턬ia si rado턢i z tego, 풽 ty si radujesz z Jego istnienia. Nie ma innej drogi do Jego Serca, tylko przeze mnie. Zaufaj tym s쿽wom ". Odkryjcie pikno뜻 spojrzenia Maryi w wasze oczy. Spjrzcie na jej usta. Przep쿻ione dobroci i si낢. Spjrzcie na jej uszy. Tak pikne i delikatne, a jenocze턢ie silne, by d펧ign길 wszelkie obelgi. Przesy쿪ajcie 턻iatu jej poca퀅nki, swoimi uczynkami i u턬iechem.
Anna: 02.05.2007, 00:27
To jeden z najwarto턢iowszych tekstw jakie przeczyta쿪m!Niestety w dzisiejszych czasach niewiele si o tym mwi, a szkoda...
Bogusia: 08.02.2007, 02:48
Pieknie to ks. kardyna napisa. Dzisiaj mo풽 kogo zniecheca taki podnios퀉 ton, takie odwo퀉wanie do bycia dzieckiem Bo퓓m, do bycia Polk. Ale mnie ten tekst porusza. My턫, 풽 o wiele 쿪twiej szuka dla siebie drogi ku godnemu zyciu, ku umiejtno턢i obcowania z cz쿽wiekiem, z m轅czyznami i kobietami - kiedy si patrzy na Maryj. Dobrze jest patrze na Jej dziewictwo, ktre sta쿽 si p쿽dne. Jest przez to wzorem i dla dziewczyn, ktre bd matkami, 퓇nami. I wzorem dla ka풼ej dziewczyny, ktra swe zycie tylko Bogu po턻ici. Maryja udowodni쿪 swoim 퓓ciem, 풽 mo퓆a 퓓 bez seksu, bez po엽dliwych spojrze i nieskromnych my턫i - 풽 mo퓆a by Oblubienic samego Boga. 칎 mo퓆a si inaczej mi쿽sci zachwyci...
(1)

Autor

Tre뜻

Poprzednia[ Powrt ]Nastpna

[ Strona g농wna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Mi쿽뜻 | Powo쿪nie | Ma냄estwo | Niep쿽dno뜻 | Narzeczestwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szcz沅cia | Dekalog | Psalmy | Pere쿸i | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatno턢i | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej