Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa za bliskiego zmarłego

Spis modlitw za zmarłych

Modlitwa za dusze zmarłego

Matko Boża! Z żalem i tęsknotą myślę o bliskim mi, którego Bóg powołał do Siebie. Tak niespodziewanie opuścił nasz świat. Brak mi go bardzo.

Dziś dziękuję za przyjaźń, którą mnie darzył, i za pokój, jaki roztaczał wokół siebie, za dobro, które swymi rękami siał. Pragnę Ciebie także prosić Maryjo, wstaw się za nim, by nic nie zginęło z jego ukończonego życia ziemskiego. Spraw, aby ci, którzy przyjdą po nim, umieli szanować to co, dla niego było święte, aby rzeczy, w których był wielki, miały swoją wymowę także teraz, gdy już go nie ma pośród nas.

Maryjo, uproś u swego Syna tę łaskę, aby żył dalej wśród świętych i błogosławionych. Amen.

Modlitwa za zmarłego w rodzinie

Najświętszy Panie, wszechmogący Ojcze i wieczny Boże, w Jezusie Chrystusie, Synu Twoim, jaśnieje nam nadzieja zbawiennego martwych wstania. Wprawdzie przygniata nas i lnie konieczność śmierci, jednak podnosi nas na duchu obietnica przyszłej nieśmiertelności. Wierzącym w Ciebie, Panie, życie nie może już być odebrane, będzie ono tylko inaczej ukształtowane, gdy rozpadnie się w proch dom ziemskiego pielgrzymowania - będzie dla nas przygotowana w niebie wieczna ojczyzna.

O Boże, uczyń życiodajną nadzieję w naszych sercach i dozwól, by ona pocieszyła nas w cierpieniu, którym jesteśmy nawiedzeni. Przygotuj i nas przez Ducha Świętego na ten wielki dzień chwały, gdy wskrzesisz wszystkich zmarłych, oraz dopomóż nam stanąć przed Twoim obliczem wraz ze wszystkimi miłującymi Cię, którzy nas wyprzedzili. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za zmarłych rodziców

Panie Boże, któryś nam rozkazał czcić ojca i matkę, zmiłuj się litościwie nad duszami ojca mego i matki mojej, a grzechy ich racz odpuścić i mnie to dać, abym z łaski Twej oglądał ich w radości wiekuistej jasności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokojm. Amen.

* * *

"Bramy podnieście swe szczyty unieście się odwieczne podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały" (Ps 24,7).

Maryjo, Bramo niebios. Spodobało się Bogu w Trójcy Jedynemu, aby przez Ciebie przynieść radość całemu światu. Albowiem, tak jak pierwsza niewiasta, czyli Ewa przyczyniła się do śmierci, tak Nowa Ewa czyli Maryja przyczyniła się do życia. Dziękujemy za Twoje Tak wypowiedziane w nazaretańskim domu, przez które Bóg stał się człowiekiem. Dziękujemy za to, że poprzez swoją pokorę i posłuszeństwo stałaś się drabiną, po której sam Bóg zstąpił z nieba. Ufni w Twoje wstawiennictwo u Wszechmocnego pragniemy prosić Cię za tymi, którzy nam dali życie: za naszymi zmarłymi rodzicami. Uproś im u tronu Boga łaskę wiecznej szczęśliwości. Wyjednaj dar przebaczenia grzechów i win ich młodości. Niech za Twoją przyczyną dostąpią udziału w radości bez końca. Amen.

Ojcze nasz.... Zdrowaś Maryjo.... Chwała Ojcu....

Modlitwa za zmarłego męża
(do odmawiania dla żony)

"Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida" (Łk 1, 26-27).

Maryjo, Bramo niebios. Spodobało się Bogu w Trójcy Jedynemu, abyś była Oblubienicą św. Józefa, człowieka sprawiedliwego i bojącego się Pana. Wybrany spośród mężczyzn otrzymał od Boga zadanie troski o Ciebie i Twego Syna, Jezusa. W cichości, z żywą wiarą, otwarty na poruszenia Ducha Bożego pełnił służbę stając się wzorem dla mężczyzn i ojców, stojąc na straży ogniska rodzinnego. Dziękując wraz z Tobą za życie i służbę św. Józefa, pragnę podziękować dziś także za mojego męża, którego z woli Boga dane mi było spotkać i z nim zbudować dom rodzinny, w którym dzieliliśmy razem radości i smutki, nadzieje i zwątpienia. Ufna w Twoje wstawiennictwo u Wszechmocnego pragnę prosić Cię za nim. Uproś u tronu Boga łaskę wiecznej szczęśliwości dla niego. Wyjednaj dar przebaczenia grzechów i ludzkich słabości. Niech za Twoją przyczyną dostąpi udziału w radości bez końca. Amen.

Ojcze nasz.... Zdrowaś Maryjo.... Chwała Ojcu....

Modlitwa za zmarłą żonę
(do odmawiania dla męża)

"Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: "Bóg z nami" (Mt 1,23).

Maryjo, Bramo niebios. Spodobało się Bogu w Trójcy Jedynemu, wybrać Cię abyś była Matką Świętej Rodziny w Nazarecie. Wierna poleceniom Ducha Świętego, posłuszna św. Józefowi razem z nim budowałaś dom, w którym Bóg był zawsze najważniejszy. Przykładem własnego życia uczysz jak kochać sercem żony i matki, jak strzec każdego życia i z wiarą je przyjąć. Jesteś Maryjo obliczem, wzorem kobiety, zwróconym ku wysokościom i ku głębi samego Boga. Twoje piękno promieniuje z łaski, odbija się w głębi Twej duszy, w rysach twarzy, w spojrzeniu, w uśmiechu - w zawierzeniu Bogu.

Dziękując dziś Bogu za Ciebie, dziękuję także za moją zmarłą żonę. Dziękuję za każdy jej gest czułości, opieki i troski o dom rodzinny. Dziękuję za każdą chwilę spędzoną razem, za każdy uśmiech, spojrzenie wyrozumiałości. Ufny w Twoje wstawiennictwo u Wszechmocnego pragnę prosić Cię za nią. Uproś u tronu Boga łaskę wiecznej szczęśliwości dla niej. Wyjednaj dar przebaczenia grzechów i ludzkich słabości. Niech za Twoją przyczyną dostąpi udziału w radości bez końca. Amen.

Ojcze nasz.... Zdrowaś Maryjo.... Chwała Ojcu....

Modlitwa za bliskich nam zmarłych

Dobry Jezu!
Przez skazanie na śmierć haniebną.
Okaż miłosierdzie i chwałę zmartwychwstania duszy/om...

Przez dobrowolne przyjęcie krzyża
Okaż miłosierdzie...

Przez pierwszy upadek na bruk.
Okaż miłosierdzie...

Przez bolesne spotkanie z Matką.
Okaż miłosierdzie...

Przez pomoc Cyrenejczyka.
Okaż miłosierdzie...

Przez litość św. Weroniki.
Okaż miłosierdzie...

Przez Twój drugi upadek.
Okaż miłosierdzie...

Przez współczujące niewiasty.
Okaż miłosierdzie...

Przez trzeci Twój upadek.
Okaż miłosierdzie...

Przez brutalne odarcie z szat.
Okaż miłosierdzie...

Przez przybicie do krzyża.
Okaż miłosierdzie...

Przez śmierć Twoją na krzyżu.
Okaż miłosierdzie...

Przez zdjęcie z krzyża męki.
Okaż miłosierdzie...

Przez złożenie do grobu.
Okaż miłosierdzie...

Przez chwalebne zmartwychwstanie Twoje.
Okaż miłosierdzie...

Dobry Jezu, nie bądź im Sędzią, ale Zbawicielem!
Matko Bolesna
Przyczyń się za nimi!

Modlitwa za zmarłe dziecko

"Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednoro- dzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,16).

Maryjo, Bramo niebios. Spodobało się Bogu wTrójcy Jedynemu, aby u Twego boku wzrastał Jego Syn w Nazarecie. Aby od Ciebie uczył się wrażliwości, miłości, posłuszeństwa doświadczając ciepła rodzinnego domu. Dziękujemy za Twoją opiekę, jaką otoczyłaś Go w swym przeczystym łonie, za Twoją miłość z jaką na Jego narodziny oczekiwałaś. Dziękujemy dziś wraz z Tobą Bogu za dar dziecka, którym nas obdarzył. Dziękujemy za każdy jego uśmiech i wypowiedziane słowo pełne ufności i radości. Dziękujemy za każdą chwilę, jaką dane nam było z nim spędzić, by radować się jego obecnością. Wiemy jednak, że nic na tym świecie nie trwa wiecznie... Ufni w Twoje wstawiennictwo u Wszechmocnego pragniemy prosić Cię za naszym zmarłym dzieckiem. Uproś mu u tronu Boga łaskę wiecznej szczęśliwości. Wyjednaj dar przebaczenia win, słabości. Niech za Twoją przyczyną dostąpi udziału w radości bez końca. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Modlitwa za zmarłego krewnego

"W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy"(Łk l,39).

Maryjo, Bramo niebios. Spodobało się Bogu w Trójcy Jedynemu, aby przez Ciebie dać przykład służby krewnym i znajomym. Udając się do Ain-Karim wniosłaś radość w dom krewnej Elżbiety, ucząc pokornej służby i budowania relacji rodzinnych. Dziękujemy za Twój przykład wrażliwości na innych. Dziękujemy razem z Tobą za naszych krewnych. Za przykład życia, wrażliwość serca, otwartą dłoń, każdy prosty i szczery uśmiech, jakim nas było dane im obdarzyć. Ufni w Twoje wstawiennictwo u Wszechmocnego pragniemy prosić Cię za naszymi zmarłymi krewnymi. Uproś im u tronu Boga łaskę wiecznej szczęśliwości. Wyjednaj dar przebaczenia win, słabości i ludzkich ułomności. Niech za Twoją przyczyną dostąpią udziału w radości bez końca. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Modlitwa za zmarłego kapłana

"A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego" (Łk 2, 25-26).

Maryjo, Bramo niebios. Spodobało się Bogu w Trójcy Jedynemu, abyś Ojcu Przedwiecznemu ofiarowała najpiękniejszy owoc Twojego żywota - jedynego Syna w jerozolimskiej świątyni. Bóg przez sprawiedliwego Symeona przyjął Twoje kolejne Tak - posłuszne poddanie się Prawu Bożemu. Dziękujemy dziś z Tobą za kapłana, który nas przedstawił Bogu w sakramencie chrztu św. Dziękujemy za wypowiedzianą przez niego zgodę oddania się na służbę Twojemu Synowi, za wiarę i za gorliwość serca w głoszeniu Dobrej Nowiny. Dziękujemy za kapłana, który dopomógł nam zjednoczyć się z Jezusem w sakramentach Św., za każdego którego Bóg postawił na drodze naszego życia. Ufni w Twoje wstawiennictwo u Wszechmocnego, pragniemy prosić Cię za zmarłym kapłanem, który wprowadzając nas do wspólnoty Kościoła, towarzyszył rozwojowi naszej wiary. Uproś mu u tronu Boga łaskę wiecznej szczęśliwości. Wyjednaj dar przebaczenia win, upadków i ludzkich ułomności. Niech za Twoją przyczyną dostąpi udziału w radości bez końca. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Modlitwa za zmarłych przyjaciół, znajomych

"W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa" (J 2, l).

Maryjo, Bramo niebios. Spodobało się Bogu, abyś dla każdego człowieka stała się wzorem oddania swojego życia dla innych. Zaproszona wraz z Jezusem na wesele do Kany nie myślałaś o sobie. Twoje serce skierowane było na potrzeby i braki innych. Posłuszna słowu Jezusa trwałaś z ufnością w sercu, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Swoją postawą uczysz jak być dla innych, służąc im i zapominać o sobie. Uczysz co znaczy iść śladami Jezusa. Dziękując za Twoją dyspozycyjność i otwartość na potrzeby drugich, dziękujemy również za naszych przyjaciół i znajomych.

Dziękujemy za każde dobro otrzymane z ich rąk, za każde słowo otuchy i pokrzepienia. Za otwartość ich serc na naszą obecność. Ufni w Twoje wstawiennictwo u Wszechmocnego pragniemy prosić Cię za zmarłymi przyjaciółmi i znajomymi. Uproś im u tronu Boga łaskę wiecznej szczęśliwości. Wyjednaj dar odpuszczenia wszystkich win i zaniedbań. Niech za Twoją przyczyną dostąpią udziału w radości bez końca. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Modlitwa za zmarłych nieprzyjaciół

"A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój". Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka twoja". I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie" (J 19,25-27).

Maryjo, Bramo niebios. Spodobało się Bogu w Trójcy Jedynemu, abyś stała się dla nas wzorem przebaczenia nieprzyjaciołom naszym. Bóg doświadczył Ciebie cierpieniem. Już na samym początku serce Twoje drżało o Dziecię Jezus, gdy Herod czyhał na Jego życie. Z ust Symeona wypowiedziane zostały słowa, które na Golgocie ujawniły zamysły serc wielu. Pomimo niesprawiedliwości i niewdzięczności, jakich ze strony ludzi wycierpiał Twój Syn, Twoje serce nigdy nie czuło pragnienia zemsty, zawsze przebaczało, gdyż wypełnione było miłością. Ufni w Twoje wstawiennictwo u Wszechmocnego pragniemy prosić Cię za tymi wszystkimi, którzy w jakikolwiek sposób nam zawinili podczas ziemskiego życia, a których z tego świata odwołał Twój Syn. Uproś im u tronu Boga łaskę wiecznej szczęśliwości. Wyjednaj dar odpuszczenia wszystkich wyrządzonych krzywd, niesprawiedliwego traktowania i osądzania. Niech za Twoją przyczyną dostąpią udziału w radości bez końca. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Modlitwa za wszystkich zmarłych napotkanych w życiu

"Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, [brat] Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego"(Dz i, 12-14).

Maryjo, Bramo niebios. Spodobało się Bogu w Trójcy Jedynemu, abyś stała się dla nas wzorem praktykowania cnoty miłości względem każdego człowieka. Całe Twoje życie nacechowane było niesieniem pomocy drugiemu, przyjmowaniem go z miłością i towarzyszeniem Twoją obecnością. Dziś uczysz nas stawania się bratem i siostrą dla siebie nawzajem, stawania się prawdziwie uczniami Twoimi i Twojego Syna. Dziękujemy Ci za każdego człowieka, z którego ust otrzymaliśmy krzepiące słowo; z którego dłoni otrzymaliśmy doraźną pomoc; z którego serca uzyskaliśmy współczucie. Ufni w Twoje wstawiennictwo u Wszechmocnego pragniemy prosić Cię za tymi wszystkimi, których dane nam było spotkać podczas naszego życia, a których już zabrakło między nami. Uproś im u tronu Boga łaskę wiecznej szczęśliwości. Wyjednaj dar przebaczenia wszystkich słabości. Niech za Twoją przyczyną dostąpią udziału w radości bez końca. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Modlitwa za zmarłych krewnych, przyjaciół i dobrodziejów

Boże! którego miłosierdzie nie ma granic, przyjmij łaskawie pokorne prośby moje, a duszom braci, sióstr, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców moich, których do prawdziwej wiary powołać raczyłeś, daj odpuszczenie wszystkich grzechów, aby od wszelkich nieprawości oczyszczone, przez miłosierdzie Twoje pozyskały błogosławieństwo światła wiecznego. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za bliskiego zmarłegoWasze komentarze:
Krzysztof : 12.02.2024, 19:30
Matenko najdroższa moja bądź z moją mamusia, Krysia bo wierzę że jest szczęśliwa przy swoich bliskich jest dla was aniołem ja cierpię i ubolewam bo chciałem uzdrowić zrobić wszystko przegrałem z tym wszystkim niech mamusia spojrzy na mnie Kocham cię najmocniej na tym swiecie
Siostrzenica: 06.02.2024, 00:49
Proszę o Zbawienie duszy dla mojej kochanej cioci Janiny,zmarłej w pierwszą niedzielę mca,Panie proszę Zmaż wszelkie Winy mojej cioci z jej ziemskiego życia,Ciociu ,żegnam Ciocię,Kocham Ciocie iprzepraszam za wszystko,co było zlePanie Jezu ,proszę daj nam a jej rodzinie pokój wewnętrzny,po odejściu cioci.dobry Jezu a nasz Panie daj jej wieczne spoczywanie Amen
M.: 02.11.2023, 17:15
Jezu, proszę o łaskę zbawienia dla naszych bliskich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
MagdaLena: 09.09.2023, 23:19
Panie Boże, przyjmij do swojego Królestwa moich zmarłych teściów. Amen
MagdaLena: 09.09.2023, 23:18
Panie Boże, przyjmij do swojego Królestwa moich zmarłych teściów. Amen
Lucyna 18 08 2023: 18.08.2023, 22:32
Panie ukochany przebacz grzechy moim rodzicom Stefani Agnieszce Lucynie Karolowi Edmuntowi Dziadziowi moim teściom Marian StrfaniaRyszard Kremer Purchli Krystynie Ewie Madejskiej Jakubek Halinie Józefowi Duszyk Helenie Bogdan Krystynie Jadzia Włodarczyk Helena Władysław Siwiorek Marii Lewicka Krystynie daj im twoje Miłosierdzie i otwórz im Bramy niebios Wieczny odpoczynek rac im dac Panie a światło wiekuiste niechaj im świeci niech odpoczywaja w pokoju wiecznym Amen L
M.I.: 17.07.2023, 15:43
Panie Boże, proszę Cię o łaskę Nieba dla mojego śp.wujka Ryśka.Okaż mu,Jezu,swoje Milosierdzie i przebacz grzechy.Wieczny odpoczynek racz mu dać,Panie.A światłość wiekuista niechaj mu świeci.Niech odpoczywa w pokoju.Amen
M.: 23.06.2023, 11:31
Tatusiu,to już trzeci Dzień Taty bez Ciebie... 🖤 Wieczny odpoczynek racz Mu dać,Panie, a Światłość wiekuista niechaj mu święci.Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen
M.: 18.05.2023, 18:46
Panie Jezu,obdarz mojego śp.Tatusia swym miłosierdziem.W dzień urodzin Świętego Jana Pawła II wieczny odpoczynek również dla Niego.
M.: 12.05.2023, 21:50
Wieczny odpoczynek racz im wszystkim dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Jezu ufam Tobie.
B: 10.01.2023, 02:41
Panie Boże ,Marijo i wszyscy Swieci przyjmijcie dusze zmarłego brata Janka do swojej wieczności . Wieczne odpoczywanie racz mu daj Panie a światłość wiekuista niechaj mu swieci na wieki wieków Amen
MALGORZATA: 26.09.2022, 21:55
DOBRY JEZU A NASZ PANIE DAJ MOJEMU BRATU PIOTRU WIECZNE SPOCZYWANIE I ODPUSZCZENIE WSZYSTKICH GRZECHOW
Madgas: 25.09.2022, 11:56
Boże błagam daj wieczne zycie w radości i chwałę dla mojej mamusi tatusiem teściowej i teścia oraz dla wszystkich bliskich zmarlych
Kinga: 30.07.2022, 00:19
Matko Boża, proszę o łaskę Nieba dla moich Bliskich zmarłych babci Cecylii, taty Zdzisława. a także pani Barbary, która była mi bardzo bliska, choć niespokrewniona. Spraw, by mogli cieszyć się szczęściem wiecznym.
Ewa: 06.07.2022, 22:44
Panie Jezu mój tata odszedł dwa tygodnie temu tak mi go brakuje przytul go do swego serca żeby był spokojny i szczęśliwy z Tobą Jezu zaopiekuj się Panie moim tatusiem tak go kocham
M.: 23.06.2022, 22:48
Panie Jezu, okaż miłosierdzie mojemu śp. Tacie i przyjmij Go do Nieba. Jezu, ufam Tobie. Amen
Teresa: 28.04.2022, 18:21
Matko Boża upros niebo dla zmarłych Wiesława i Grzegorza.
M.: 02.04.2022, 18:58
Jezu, zlituj się nad moim ukochanym śp. Tatusiem i przebacz Mu Jego grzechy. Tak bardzo mi Go brakuje... Dobry Jezu, a nasz Panie, Daj mu wieczne spoczywanie.
KASIA: 06.03.2022, 20:38
Panie przyjmij wujka Bogdana, pociesz płaczącą rodzinę, przyjmij go. Kochamy i prosimy utul nas, pomóż przezwyciężyć ten bol i smutek. Wujku kochany do zobaczenia
Tadeusz :03/03/2022: 03.03.2022, 22:37
Panie Boze udziel laski mojej zonie Beatce aby doznala spokoju duszy .Wieczne odpoczywanie racz jej dac Panie a swiatlosc wiekuista niech jej swieci na wieki wiekow amen
(1) [2] [3] [4] [5] [6]

Autor

Tresć

Poprzednia[ Powrót ]Następna

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej