Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwy przy umierających i konających

Modlitwy przy konających

Ojcze nasz...

Klęcząc wszyscy obecni mówią:

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Święta Maryjo, módl się za nim (za nią)
Wszyscy Święci Aniołowie i Archaniołowie, módl (módlcie) się za nim!
Święty Ablu, Wszyscy Sprawiedliwi,
Święty Abrahamie,
Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Józefie,
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy,
Święty Piotrze, Święty Pawle,
Święty Andrzeju,
Święty Janie,
Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści,
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy,
Wszyscy niewinni Młodziankowie,
Święty Szczepanie,
Święty Wawrzyńcze,
Wszyscy święci Męczennicy,
Święty Sylwestrze,
święty Grzegorzu,
święty Augustynie,
Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy,
Święty Benedykcie,
Święty Franciszku,
Święty Kamilu,
Święty Janie Boży,
Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy,
Święta Mario Magdaleno,
Święta Łucjo,
Wszystkie święte Panny i Wdowy,
Wszyscy Święci i Święte Boże, przyczyńcie się za nim.

Bądź miłościw, odpuść mu, Panie.
Bądź miłości w, wysłuchaj nas, Panie.

Od gniewu Twego, wybaw go, Panie.
Od niebezpieczeństwa śmierci,
Od złej śmierci,
Od mąk piekielnych,
Od wszelkiego złego,
Od mocy szatańskiej,
Przez narodzenie Twoje,
Przez krzyż i mękę Twoją,
Przez chwalebne zmartwychwstanie, Twoje,
Przez przedziwne wniebowstąpienie Twoje,
Przez łaskę Ducha Świętego Pocieszyciela,
W dzień sądu Twego,

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś mu przepuścił, wysłuchaj nas, Panie!
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Boże miłosierdzia wielkiego, Boże łaskawy, który według wielkości miłosierdzia Twego grzechy pokutujących gładzisz i przyszłych występków winy odpuszczasz, wejrzyj łaskawie na tego sługę Twego..., który Cię z serdeczną prośbą o odpuszczenie grzechów prosi, a wysłuchaj modły jego. Zmiłuj się Panie nad łkaniem i cierpieniem jego, a tego, który nie gdzie indziej, tylko w samym miłosierdziu Twoim nadzieję pokłada, racz przypuścić do najświętszej łaski przejednania Twego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Polecam Cię wszechmocnemu Bogu i Temu, który cię stworzył, opiece oddaję. Gdy się więc twa dusza z ciałem rozstawać będzie, niech ci drogę zajdzie świetne wojsko anielskie, niech cię przywita chór poważny Apostołów, niech cię obstąpi zwycięskie wojsko Męczenników, niech cię prowadzi okazały poczet Wyznawców, niech cię wesołe zgromadzenie świętych Dziewic Oblubieńcowi swemu, Panu Jezusowi, stawi. Obyś nie doznał tego wszystkiego, co jest straszne w ciemnościach, co niszczy w płomieniach, co dręczy w mękach. Niech ci ustąpi brzydki czart z towarzyszami swymi, niech zadrży, widząc cię otoczonego Aniołami, niech do bezdennego piekła uciecze. Powstań, Boże, a niech się rozproszą nieprzyjaciele Twoi i niech uciekają od oblicza Twego, którzy Cię nienawidzą. Jako dym rozpraszają wiatry, jako wosk topnieje od ognia, niech tak zginą grzesznicy w obecności Boga. Sprawiedliwi zaś niech biesiadują i radują się w obliczu Boga. Niech więc zawstydzone i pohańbione zostaną hufce piekielne, a słudzy szatana niech ci nie czynią w twej drodze żadnej przeszkody.

Niech cię wybawi Chrystus od wszelkich mąk, który za cię jest umęczony. Niech cię zachowa od wiecznej śmierci, który za cię umrzeć raczył.

Niech cię wprowadzi Syn Boga żywego do rozkosznego raju i ten prawy Pasterz uzna cię za owcę swoją.

Niech ci odpuści wszystkie grzechy, postawi cię na prawicy z wybranymi swymi.

Oglądaj Zbawiciela twojego i zapatruj się na tę prawdę odwieczną. Policzony w liczbę błogosławionych zażywaj radości z oglądania Boga na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz...

W. I nie wódź nas na pokuszenie,
O, Ale nas zbaw ode złego.
W. Od wrót piekielnych.
O. Wybaw tę duszę, Panie.
W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, którego Istota tchnie zawsze miłosierdziem dla grzeszników, spojrzyj, prosimy Cię serdecznie, na tę duszę grzesznego człowieka, pasującą się w ostatniej chwili życia swojego, a spojrzawszy łaskawie na nią, odpuść jej grzechy dla nieprzebranego miłosierdzia i litościwą dłonią udziel jej swojego błogosławieństwa ojcowskiego na przejście do wieczności. Wysłuchaj nas proszących za tę duszę, przez Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, w którym odpuszczenie i miłosierdzie umieściłeś, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Przy pokropieniu konającego wodą święconą w znak krzyża św.

Przez znak † tego krzyża świętego, niech ci Pan okaże swoje miłosierdzie i zwróci oblicze ku Tobie.

Niech skieruje Pan oczy swoje na Ciebie i udzieli ci pokoju wiecznego.

Niech cię Bóg Syn † błogosławi, Pan i Odkupiciel twój, który na krzyżu za ciebie życie położył i wylał dla zbawienia twojego swoją Krew najświętszą.

Niech cię Bóg Duch Święty † błogosławi, który cię na chrzcie świętym łaską swoją poświęcił, niech cię w niej zachowa aż do końca życia twojego.

Niech będzie z Tobą pokój Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

Siedem modlitw przy konających

  1. O wszechmogący i wieczny Boże! Ja ubogie i nędzne stworzenie Twoje polecam i oddaję teraz i na wieki moją ubogą i grzeszną duszę w opiekę Przenajświętszej Trójcy i w moc Twojego nieprzebranego miłosierdzia i dobroci Twojej Boskiej. Amen.
  2. O Boże, ja ubogie i nędzne stworzenie Twoje polecam i oddaję teraz i na wieki moją ubogą i grzeszną duszę w moc i opiekę Twojego Najświętszego człowieczeństwa. Amen.
  3. O Boże Zbawicielu! Ja ubogie i nędzne stworzenie Twoje polecam i oddaję teraz i na wieki moją ubogą i grzeszną duszę w zasługi Twego Najświętszego życia, w moc i skutek gorzkiej męki i śmierci Twojej. Amen.
  4. O Święty i nieśmiertelny Boże! Ja ubogie i nędzne stworzenie Twoje polecam i oddaję teraz i na wieki moją ubogą grzeszną duszę w Twoje Najświętsze Serce oraz Najświętszych pięć ran Twoich.
  5. O potężny i prawdziwy Boże! Ja ubogie i nędzne stworzenie Twoje polecam i oddaję teraz i na wieki moją ubogą i grzeszną duszę w opiekę Najświętszego Krzyża Twojego, który w dzień wielkopiątkowy Twoim Najświętszym Bóstwem i człowieczeństwem został poświęcony i Twoją Najświętszą Krwią skropiony. Amen.
  6. O straszliwy Boże Sabaoth! Ja ubogie i nędzne stworzenie Twoje polecam i oddaję teraz i na wieki moją ubogą i grzeszną duszę w moc łaski Najświętszych Sakramentów, szczególnie Mszy Św., która się każdodziennie po całym chrześcijaństwie odprawia. Amen.
  7. O niezmierny, wszechmogący Boże! Ja ubogie i nędzne stworzenie Twoje polecam i oddaję teraz i na wieki moją ubogą i grzeszną duszę w przyczynę i zasługi Najświętszej Pannie i wszystkich Świętych i te łaski, których Kościół udziela i rozdaje. Amen.
Ojcze nasz...,
Zdrowaś...

Módlmy się: Przyjmij, Panie, sługę Twego N. (albo służebnicę Twoją N), na naznaczone mu (jej) z miłosierdzia Twego miejsce zbawienia. Amen.

Wybaw, Panie, duszę sługi Twego (służebnicy Twojej) z każdego niebezpieczeństwa piekielnego, z zatrzymania w mękach i z wszelkiego utrapienia. Amen.
Wybaw, Panie, duszę sługi Twego (służebnicy Twej), jakoś wybawił Snocha i Eliasza od zwykłej światu wszystkiemu śmierci. Amen.
Wybaw, Panie, duszę sługi Twego (służebnicy Twej), jakoś wybawił Noego z potopu. Amen.
Wybaw, Panie, duszę sługi Twego (służebnicy Twej), jakoś wybawił Joba z choroby jego. Amen.
Wybaw, Panie, Suszę sługi Twego (służebnicy Twej), jakoś wybawił Izaaka od zabicia z ręki ojca jego Abrahama. Amen.
Wybaw, Panie, duszę sługi Twego (służebnicy Twej), jakoś wybawił Lota z Sodomy i z płomieni ognia. Amen.
Wybaw, Panie, duszę sługi Twego (Służebnicy Twej), jakoś wybawił Daniela z paszczy lwów. Amen.
Wybaw, Panie, duszę sługi Twego (służebnicy Twej), jakoś wybawił trzech młodzieńców z pieca rozpalonego i z rąk króla niegodziwego. Amen.
Wybaw, Panie, duszę sługi Twego (służebnicy Twej), jakoś wybawił Zuzannę z fałszywego zarzutu. Amen.
Wybaw, Panie, duszę sługi Twego (służebnicy Twej), jakoś wybawił Dawida z rąk króla Saula i z rąk Goliatowych. Amen.
Wybaw, Panie, duszę sługi Twego (służebnicy Twej), jakoś wybawił Piotra i Pawła z więzienia. Amen.
Jakoś wyswobodził błogosławioną Teklę, pannę i męczenniczkę Twoją, z trzech okrutnych mąk, tak racz wybawić duszę tego sługi Twego (służebnicy Twej) i daj jej weselić się z Tobą w szczęściu niebieskim. Amen.
Nie racz, Panie Boże w Trójcy jedyny, pamiętać na grzechy młodości jego i na nieświadomość jego, ale według wielkiego miłosierdzia Twego wspomnij nań w chwale jasności swojej. Niech mu się otworzą niebiosa, niech go z weselem przywitają święci Aniołowie i zaprowadzą do nieba. Niech go przyjmie święty Michał Archanioł, który trzyma pierwszeństwo w Zastępach niebieskich. Niech go przyjmie Piotr święty, któremu Bóg klucze do nieba powierzył. Niech mu dopomoże Paweł świętjr, który stał się godnym być naczyniem wybranym. Niech się za nim wstawi św. Jan Apostoł, któremu Bóg tajemnice niebieskie objawił. Mech się za niego modła, święci Apostołowie, którym zlecił moc związywania i rozwiązywania.

Niechaj się za nim przyczynią wszyscy Święci, którzy dla Imienia Pana Chrystusowego, męki na tym świecie rozliczne cierpieli, aby z więzienia cielesnego wyzwolony, mógł być do chwały królestwra niebieskiego dopuszczony, za wysługą męki i śmierci tegoż Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

Uwaga: Gdy chwila zgonu jest bliska, niech wszyscy klęcząc żarliwie się modlą. Umierający, jeśli może, niech wzywa Imienia Jezus, jeśli nie może, wtedy ktoś z zebranych niech to uczyni, głośno mówiąc: Jezus, Jezus, Jezus, jako też następującą modlitwę:

W ręce Twoje, Panie, polecam ducha mego. Panie Jezu Chryste, przyjmij duszę moją. Święta Maryjo, módl się za mną. Maryjo, Matko łaski i miłosierdzia, broń mnie od nieprzyjaciół i przyjmij w godzinę śmierci.

Modlitwa do Najświętszej Panny

O święta Maryjo, Matko Boża. Wspomnij że sobie, jako Cię Kościół święty nieustannie wzywając prosi, ażebyś się modliła za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto w ostatniej i w największej potrzebie znajduje się dusza tego brata (tej siostry naszej). Módl się za nim w teraźniejszą śmierci godzinę, od której szczęśliwa wieczność jego zawisła.

O Matko najboleśniejsza, jakoś nieodstępnie stała pod krzyżem umierającego na nim Syna Twego, nie odstępuj i tej w konaniu męczącej się duszy!

Uproś jej u Boga łaski w tym stanie najpotrzebniejsze i szczęśliwe z tego życia przejście do wieczności. Amen.

Gdy konający życie skończył, odmówić:

W. Przybądźcie, Święci Boży, zabierzcie Aniołowie Pańscy, przyjmijcie duszę jego i postawcie ją w obliczu Najwyższego.
O. Niech cię przyjmie Chrystus, który cię wezwał i na łono Abrahama Aniołowie Jego niech cię zaprowadzą.
W. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
O. Amen.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison, Ojcze nasz...
W. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.
O. A światłość wiekusta niechaj mu świeci.
W. Od bramy piekielnej.
O. Wybaw duszę jego, Panie.
W. Niech spoczywa w pokoju.

Modlitwa

Tobie, Panie, polecamy duszę sługi Twego..., aby rozstawszy się z tym światem w Tobie żył, a cokolwiek przez ułomność ludzką zgrzeszył, Ty racz z dobrotliwości miłosierdzia Twego przebaczyć. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za konających do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, opiekunie dusz, przybądź z pomocą konającym. Wzbudź w nich uczucia żywej wiary i szczerej skruchy. Ożyw w nich ufność, rozpal w ich sercach ogień Bożej miłości. Złagodź ich cierpienia, uproś im uległość w przyjęciu woli Bożej i obroń przed atakami złego ducha. Amen.

Inne modlitwy za konających

Boże, Ojcze miłosierdzia, przez wzgląd na agonię Twego Syna i boleści Jego Niepokalanej Matki, okaż swe zmiłowanie umierającym i przygarnij Twe dzieci w godzinie ich przejścia do życia wiecznego. Amen.

* * * * *

Wszechmogący i miłosierny Ojcze, Ty przez śmierć Twego Syna otworzyłeś nam bramę do życia wiecznego. Wejrzyj łaskawie na tych, którzy teraz stoją w obliczu śmierci i spraw, aby zjednoczeni z męką naszego Zbawiciela i odkupieni Jego Krwią, mogli stanąć przed Tobą bez grzechu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

* * * * *

Boże, Ojcze miłosierdzia, przez wzgląd na agonię Twego Syna i boleści Jego Niepokalanej Matki, okaż swe zmiłowanie umierającym i przygarnij Twe dzieci w godzinie ich przejścia do życia wiecznego. Amen.

* * * * *

Wszechmogący i miłosierny Ojcze, Ty przez śmierć Twego Syna otworzyłeś nam bramę do życia wiecznego. Wejrzyj łaskawie na tych, którzy teraz stoją w obliczu śmierci i spraw, aby zjednoczeni z męką naszego Zbawiciela i odkupieni Jego Krwią, mogli stanąć przed Tobą bez grzechu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa za konających w grzechu ciężkim
Wyrwanie duszy szatanowi w ostatniej chwili

Ojcze Niebieski, wejrzyj w Twe Boskie Serce przepełnione bólem i tęsknotą za tymi, którzy idą na wieczne potępienie. Racz usłyszeć jęk Twoich wiernych wznoszący się za nimi. O Panie, Ty stworzyłeś te dzieci, Ty karmiłeś je łaską, a Twój Syn, Jezus Chrystus własną odkupił je Krwią. Zmiłuj się nad nimi w tej godzinie gdy będą konali. Usłysz słodki jęk, pełen nadziei i miłości, który wydał z siebie Twój umiłowany Syn, a nasz Zbawiciel, kiedy cierpiał ogromnie za te właśnie dusze.

Ojcze, jak wielka jest Twoja miłość do tego umęczonego Syna, jak nieskończona Jego zasługa. Przyjmij więc tę modlitwę w połączeniu z ofiarą mojego życia przez Mękę Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa i mieczem przebite Serce Najświętszej Maryi Panny, krew męczenników, wiarę wyznawców, łzy i cierpienia wszystkich Twoich sprawiedliwych, na przebłaganie za te ogarnięte mrokiem dusze. Spuść na nie w godzinie śmierci jasny promień Twojego światła, światła Ducha Świętego, aby ujrzeli swoje dusze w prawdzie i poruszeni łaską upadli przed Tobą szczerze swoje grzechy wyznając. Wierzę, że Twoje nieskończone Miłosierdzie wyjedna im tę łaskę. Łączę te błagania z błaganiami Matki Najświętszej i składam je w Twoim świętym Sercu na ukojenie Jego boleści. Kocham Cię Ojcze teraz i na wieki wieków. Amen.

Modlitwy za konającychWasze komentarze:
allets: 23.01.2012, 05:37
Panie, Ojcze Nasz Wszechmocny zmiłuj się i przyjmij do swego Królestwa dusze czyśćcowe z rodziny mojego taty i mojej mamy.Pomóż również tym ,oraz dusze z rodziny mojego meza ,za których rodziny sie się nie modli. Wybacz im Boże Ojcze. Wieczne odpoczywanie racz im dac panie a swiatlo wiekuiste niechaj im swieci . niech odpoczywaja w pokoju wiecznym . Amen.
xxx: 25.05.2010, 16:35
św. faustyna (+1938): "O, jak bardzo potrzebują dusze konające modlitwy. O Jezu, natchnij dusze, aby się często modliły za konających." (Dzienniczek, 1015)
xxx: 14.12.2009, 15:28
Dla czcicieli Bożego Miłosierdzia - NIEUSTAJĄCA MODLITWA KORONKĄ DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - w intencji uproszenia łaski miłosierdzia dla konających. Zobacz na stronie: http://www.faustyna.eu/deklaracja.htm
xxx: 06.06.2009, 18:24
Z życia św. Faustyny: Jak opowiada Jad. O., wychowanka, która pracowała z s. Faustyną w Wilnie w ogrodzie: "co godzinę podsuwała nam akty strzeliste za konających. Gdyśmy ją pytały, dlatczego tak często modli się za konających odpowiadała, że to jest wszystko za mało, że trzeba by stale się modlić, bo co sekundę umiera jakiś człowiek na kuli ziemskiej i potrzebuje pomocy". (Arch. S. F. Wspom.) źródło: Maria Tarnawska SIOSTRA FAUSTYNA KOWALSKA, ŻYCIE I POSŁANNICTWO, Zgromadzenie SS. Matki Bożej MIłosierdzia, Kraków
xxx: 05.01.2009, 10:02
św. Teresa od Dzieciątka Jezus († 1897): "O jakże wiele trzeba się modlić za konających!"
(1)

Autor

Tresć

Poprzednia[ Powrót ]Następna

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej