Rozwa풹nia Mi쿽뜻 Modlitwy Czytelnia 촵de쿸o Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Pere쿸i

Ciekawo뜻 seksualna

W jednej z ankiet m쿽dy ch쿽pak pyta: "Czy po엽danie, pragnienie dziewczyny jest czym normalnym w okresie dojrzewania, czy jest ono dewiacj? Za zadanie tego pytania zosta쿮m przez wychowawc nazwany 턻intuchem, a przecie w켾pliwo턢i te mia퀉 miejsce".

W kontek턢ie tej wypowiedzi postawmy nieco szersze pytanie: Czy ciekawo뜻 i zainteresowanie sprawami seksu, pragnienia seksualne, ktre budz si w m쿽dym cz쿽wieku, mog by ocenianie jako nieczyste lub z쿮?

Prbuj켧 odpowiedzie na pytanie zadane przez ch쿽pca z ankiety nale풹쿽by najpierw sprecyzowa, co to znaczy "po엽danie i pragnienie dziewczyny"? Czy jest to pragnienie poznania, chodzenia z ni, s쿽wem pewnego emocjonalnego zbli풽nia si do niej, czy jest to silne pragnienie kontaktw seksualnych i seksualnego wsp車퓓cia. Je풽li np. bardzo m쿽dy cz쿽wiek, pitnasto-szesnastolatek, a wic cz쿽wiek, ktrego seksualno뜻 dopiero si budzi, nosi쿫y w sobie wielkie po엽dania wsp車퓓cia z dziewczyn, to mo풽my powiedzie, i jego pragnienia wynikaj bardziej z przesyconej erotyzmem atmosfery, w jakiej wzrasta, ni z jego potrzeb rozwojowych. Zwykle jest to owoc ogl켨anej pornografii, ktra niedo턻iadczonemu m쿽demu cz쿽wiekowi obiecuje w dzia쿪niu seksualnym "raj na ziemi". Normalnie bowiem m쿽dy cz쿽wiek nie my턫i i nie szuka w taki intensywny sposb seksualnego wsp車퓓cia, ale bardziej pragnie emocjonalnej blisko턢i. Pragnienia seksualne budz si stopniowo wraz z rozwojem blisko턢i uczuciowej.

Aby zrozumie, na czym polegaj w쿪턢iwe zainteresowania seksualne m쿽dego cz쿽wieka, trzeba wyr璨ni dwa rodzaje ludzkiej ciekawo턢i: ciekawo뜻 intelektualn i emocjonaln. Ciekawo뜻 intelektualna jest stosunkowo 쿪twa do zaspokojenia poprzez dostarczenie jej okre턫onej informacji intelektualnej. Natomiast ciekawo뜻 emocjonalna nie wygasa, tak풽 po dostarczeniu jej odpowiedniej "informacji emocjonalnej". Przyk쿪dem ciekawo턢i emocjonalnej mo풽 by np. ogl켨anie zdjcia ukochanej osoby. Chocia dobrze pamitamy jej twarz, to jednak chtnie przygl켨amy si jej ci켫le na nowo. Ciekawo뜻 emocjonalna praktycznie nie wygasa nigdy. Zmienia si dopiero wraz ze zmian postawy emocjonalnej. W naszych zainteresowaniach najcz沅ciej ciekawo뜻 intelektualna 낢czy si z ciekawo턢i emocjonaln, cho w odniesieniu do r璨nych osb, problemw, przedmiotw zainteresowania akcenty obu ciekawo턢i bd si zmienia퀉.

Zainteresowania seksualne m쿽dego cz쿽wieka nie posiadaj oczywi턢ie charakteru ciekawo턢i wy낢cznie intelektualnej. M쿽dy cz쿽wiek nie czyta o seksualno턢i tak, jak czyta podrcznik do matematyki. Informacjami seksualnymi jest 퓓wo zainteresowany. Budz one w nim okre턫one emocje. Ciekawo뜻 seksualna ma w sobie ogromny 쿪dunek emocjonalny. Poznany od strony intelektualnej pewien mechanizm seksualny, np. mechanizm wsp車퓓cia seksualnego, nie powoduje automatycznie wyga턭icia ciekawo턢i tego faktu.

W zainteresowaniu w쿪sn p쿬iowo턢i i p쿬iowo턢i "drugiej strony" z pewno턢i nie ma nic z쿮go czy te nieczystego. Samo w sobie jest ono czym naturalnym. Kiedy rodzi si ono w okresie dojrzewania, jest przejawem prawid쿽wo턢i rozwoju emocjonalnoseksualnego. Dziki zainteresowaniu w쿪sn seksualno턢i mo퓄iwe jest zaspokojenie potrzeby informacji o mechanizmach fizjologicznych i emocjonalnych ludzkiej p쿬iowo턢i.

Interesuj켧 si w sposb dojrza퀉 seksualno턢i m쿽dy cz쿽wiek nie szuka najpierw wra풽 zmys쿽wych, ale przygotowuje si do dojrza쿮go 퓓cia ma냄eskiego i rodzinnego. Takie zainteresowanie zostaje w낢czone w szeroki kontekst potrzeb i pragnie nie tylko w쿪snych, ale tak풽 osoby, z ktr pragnie wsplnie spdzi 퓓cie. Takie zainteresowania seksualne nie zamykaj cz쿽wieka w sobie samym i w swoich doznaniach zmys쿽wych, ale wprost przeciwnie, otwieraj go na innych.

Nie budz켧 zbytnich lkw szczeglnie u tych, ktrzy s do nich sk쿽nni, trzeba jednak precyzowa m쿽dym ludziom, jakie zainteresowania seksualne nie tylko nie pomagaj, ale wprost mog przeszkadza w integracji seksualnej. Z pewno턢i m쿽demu cz쿽wiekowi nie pomagaj zainteresowania seksualne, ktre koncentruj si na doznaniach fizycznych. W 턻iadomo턢i nastolatka ro턭ie wwczas przekonanie, 풽 zmys쿽wa przyjemno뜻 seksualna jest zasadniczym celem 퓓cia seksualnego.

Nie wszystkie informacje seksualne potrzebne s cz쿽wiekowi w okresie dorastania. Kryterium do szukania wielu informacji winna by nie tyle rosn켧a ciekawo뜻 seksualna, ale tak풽 pojawiaj켧e si zadania i obowi콄ki zwi콄ane z w쿪sn seksualno턢i. Je풽li np. pitnastolatek intensywnie interesuje si technikami wsp車퓓cia, mo풽my powiedzie, i "wiedza ta" przekracza jego potrzeby wychowania seksualnego. Wydaje si, i nie nale퓓 zbyt 쿪two "u턻ica" ka풼ego zainteresowania seksualnego. Je풽li jednak m쿽dy cz쿽wiek w pewnej nie턻iadomo턢i "wszed w seks po uszy", nie nale퓓 zbytnio dramatyzowa takiej sytuacji, ale pokazywa potrzeb porz켨kowania w쿪snych zainteresowa seksualnych i dostosowywania ich do w쿪snych potrzeb.

Ocena tego co jest "czyste" a co "nieczyste" w zainteresowaniach m쿽dego cz쿽wieka nie mo풽 by dokonana tylko przez osoby z zewn켾rz: wychowawcw, rodzicw. Oni towarzysz m쿽demu cz쿽wiekowi, ale nie mog go zastpowa w jego wolnych i 턻iadomych decyzjach, zw쿪szcza w decyzjach sumienia. Rodzice i wychowawcy pomagaj jedynie m쿽demu cz쿽wiekowi zdoby w쿪턢iwe kryteria dla oceny w쿪snego sumienia. Ocen sumienia podejmuje on sam. Wychowanie seksualne jest tak풽 wychowaniem do prawid쿽wej oceny sumienia wszystkich zjawisk seksualnych: zewntrznych zachowa i gestw oraz pragnie i odczu wewntrznych.

Nieraz najbardziej naturalne zainteresowanie w쿪sn seksualno턢i bywa u wielu m쿽dych ludzi prze퓓wane z nieczystym sumieniem i z wielkim poczuciem winy, poniewa sama seksualno뜻 kojarzy im si z czym z퀉m i nieczystym. Z drugiej jednak strony nierzadko zdarza si taka niewra퓄iwo뜻 sumienia, ktra bez 풹dnego poczucia winy pozwala cz쿽wiekowi "spokojnie" ogl켨a filmy pornograficzne, czyta literatur erotyzuj켧.

Normy dla rozeznania w sumieniu tego, co "czyste" lub "nieczyste" w zainteresowaniach seksualnych m쿽dego cz쿽wieka nie ustalaj sami rodzice i wychowawcy, ale s one wpisane w samego cz쿽wieka i w jego duchowo뜻. Naszym zadaniem jest je odczyta i kierowa si nimi. Dla chrze턢ijan normy te s objawione przez Boga i przekazywane przez Ko턢i車. Je풽li kryteria i normy, jakie otrzymuje m쿽dy cz쿽wiek, s niezgodne z jego sumieniem, nie mo풽 on kierowa si nimi 턫epo, poniewa rodzice i wychowawcy nie s "panami jego sumienia". Zobowi콄any jest sam w swoim sumieniu do osobistych poszukiwa.

By쿪m wychowywana w rodzinie, w ktrej zagadnienia 퓓cia seksualnego by퀉 tematem tabu, po prostu nie istnia퀉. Doprowadzi쿽 to do ukszta퀃owania we mnie ogromnej blokady do tych spraw. Zacz怨am funkcjonowa jako ono. Istnia퀉 we mnie olbrzymie napicia psychiczno-fizyczne, ktrych nie potrafi쿪m zniwelowa. By te ogromny lk przed m轅czyznami" wyznaje pewna m쿽da dziewczyna.

Jak mo퓆a m쿽dego cz쿽wieka wyprowadzi z tak lkowego prze퓓wania w쿪snej seksualno턢i?

Lk i poczucie winy, jakie towarzysz nieraz m쿽dym ludziom w dziedzinie seksualnej, wynikaj z ca쿮go wychowania seksualnego naznaczonego atmosfer milczenia i zakazu. To, co my nazywamy "brakiem wychowania seksualnego", jest de facto wychowaniem w atmosferze tabu. Brak wychowania seksualnego jest jednocze턭ie lkowym wychowaniem. Je풽li o czym nie mo퓆a mwi, to w쿪턭ie dlatego, i jest to "sfera naznaczona lkiem". Najbardziej naturalne i proste zjawiska seksualne mog by wwczas prze퓓wane z ogromnym poczuciem winy, wstydu i nieakceptacji siebie. Nieakceptacja w쿪snej p쿬iowo턢i i wszystkich najbardziej naturalnych jej przejaww nie ogranicza si tylko do sfery erotycznej. Jest to bowiem w jakim sensie brak akceptacji ca쿮j swojej osobowo턢i.

Innym przejawem lkowego wychowania seksualnego jest ignorowanie seksualno턢i lub te traktowanie jej jako z쿪 koniecznego. To ignorowanie sfery seksualnej przejawia si midzy innymi w lekcewa풽niu pyta seksualnych dziecka lub te w udzielaniu odpowiedzi nieprawdziwych. Znacznie g녠bsze konsekwencje dla osobowo턢i dziecka powoduje wy턬iewanie, poni풹nie czy te karanie go za jego zainteresowania seksualne. Im bardziej bywa ono karane lub te poni풹ne, tym g녠bsze mog by p撰niej konsekwencje wychowawcze.

Wychowanie seksualne w atmosferze tabu wpaja m쿽demu cz쿽wiekowi, i wszelkie odczucia, pragnienia i my턫i seksualne same w sobie s nieczyste i z쿮. Trzeba sobie u턻iadomi, 풽 sam cz쿽wiek nie jest w stanie wyj뜻 z takiego podej턢ia do spraw seksualnych, ktre zosta쿽 w nim zakodowane zwykle w ci켫u d퀅gich lat wychowania rodzinnego. Nie wystarczy te pos퀅퓓 si bezosobow informacj zaczerpnit z ksi굻ek. M쿽dy cz쿽wiek potrzebuje osoby do턻iadczonej w sprawach wychowania seksualnego, do ktrej mia쿫y zaufanie i przed ktr mg쿫y si otworzy. W szczerym i otwartym dialogu mo풽 dopiero przekona si, 풽 sprawy seksualne s ludzkimi sprawami, 풽 s one dobre i pikne, 풽 mo퓆a o nich spokojnie my턫e i mwi oraz 풽 nale퓓 si nimi interesowa w takim zakresie, w jakim jest to potrzebne do w쿪snego rozwoju. Wychowawca, kierownik duchowy, z ktrym rozmawia osoba zalkniona w쿪sn seksualno턢i, winien da jej 턻iadectwo dojrza쿮j, otwartej i pe쿻ej dyskrecji postawy wobec spraw seksualnych. Winien on by jednak bardzo czujny i delikatny, aby nie wchodzi w takie sfery jej 퓓cia seksualnego, o ktrych nie chcia쿪by mwi w danej chwili. Najmniejsza prba nacisku mog쿪by wzmocni postaw lkow i obronn. Wychowawca lub kierownik duchowy winien stworzy najpierw klimat ciep쿪, serdeczno턢i oraz pe쿻ej akceptacji, ktry pomo풽 osobie przekona si, i bdzie dobrze zrozumiana, delikatnie potraktowana i dlatego nie musi si niczego obawia.

Wyr璨nili턬y dwa kracowe typy zainteresowa ludzk seksualno턢i: z jednej strony bezwiedne uleganie emocjonalnej ciekawo턢i seksualnej, z drugiej za lkowe podej턢ie do wszystkiego, co seksualne. Mogliby턬y zatem zapyta o "z쿽ty 턳odek" zainteresowania sprawami ludzkiej p쿬iowo턢i.

Wydaje si, 풽 dojrza쿮 zainteresowanie seksualno턢i cz쿽wieka "z쿽ty 턳odek" nie le퓓 midzy tymi skrajnymi typami zainteresowa: z jednej strony zainteresowaniem z poczuciem winy i lku, a z drugiej strony 쿪twym, bezwolnym uleganiem chorej, czyli oderwanej od realnej mi쿽턢i ciekawo턢i seksualnej. Dojrza쿮 zainteresowanie ludzk p쿬iowo턢i przekracza zarwno pierwsz jak i drug postaw. Z jednej strony przekracza lk, chory wstyd i chore poczucie winy, ktre dramatyzuj najbardziej naturalne przejawy ludzkiej seksualno턢i; z drugiej jednak strony dojrza쿮 zainteresowanie seksualno턢i cz쿽wieka przekracza rwnie chor ciekawo뜻, ktra szuka nieustannego podniecenia seksualnego. Chora ciekawo뜻 seksualna jest pewn form podgl켨actwa. Dojrzale zainteresowanie 퓓ciem seksualnym cz쿽wieka szanuje zdrowy i naturalny wstyd, szanuje intymno뜻, jak jest ono otoczone.

Jzef Augustyn

Wasze komentarze:
leon: 13.07.2012, 22:19
Wszystko wynika z wadliwego wychowania i wzbudzania poczucia winy. Seksualno뜻 i zainteresowanie sprawami seksu s jak najbardziej normalne, 턻iadomosc jest bardzo wa퓆a. My턫i nieczyste i sny sa rowniez naturalne i normalne. Wa퓆e tylko 풽by ta seksuano뜻 by쿪 w쿪턢iwie ukierunkowana. tyle.
Sw.Piotrek@gmail.com: 25.02.2012, 18:09
Dobrze 풽 jest tutaj taki artyku. Niestety dla moich rodzicw te temat by i jest tematem tabu. Praktycznie ca낢 m쿽do뜻 bardzo 펚e czu쿮m si z moj seksualno턢i. Dopiero w wieku 23 lat, nie co przez przypadek zacz교em si zastanawia czy aby na pewno seks i ta ca쿪 "seksualno뜻" by쿪 czym z퀉m. Min怨o dobre p車tora roku, i niestety nadal mam problemy z pogodzeniem si z w쿪sn seksualno턢i. Piotrek 87'
Wika...13: 21.11.2008, 15:27
ja uwa풹m ,풽 zosta쿽 to bardzo dobrze wyt퀅maczone zgadzam si w 100 procentach...!!! raczej takie tematy m쿽dzi nastolatkowie wy턬iewaj i wg. nie powinno by takie tematy lekcewa퓇ne . wogule psychika cz쿽wieka musi by wspierana jest to g농wnie rola rodzicw ale tak풽 trzeba mie sposb w jaki to si wyt퀅maczy
sted: 23.07.2008, 00:00
nie by쿫ym a tak radykalny jak yah ale trzeba wzi길 pod uwage, 풽 pragnienie dozna zmys쿽wych pojawia si te bez stymulacji zzewn켾rz - np pornografii. Nie wiem dlacego tak jest - podej풽wa bym hormony albo brak czu쿽턢i od rodzicw. I 15 - 16 lat to ju za p撰no. Pierwsze silne bod펊e seksualne moga si pojawi du퓇 du퓇 wcze턭iej.
Monika: 25.03.2008, 00:40
Ten artyku jest godny polecenia wychowawcom i rodzicom. M쿽dzie퓓 - jedynie chc켧ej zag녠bi si w temat i gruntownie go zrozumie.
young at hart: 01.11.2007, 16:59
mo퓆a ja턭iej i krcej? np. 3 zdania na temat lub krtka przypowie뗬 lub cytat z NT np. o lampach czy inne i ju. Bicie piany nie sprzyja decyzjom i nie "zapada" w pami越. A o to w쿪턭ie chodzi. I w zasadzie tylko o to. Walka z, a raczej sterowanie hormonami to nie zadanie dla gadu농w. Tu licz si tylko skuteczne chwyty.
(1)

Autor

Tre뜻

Poprzednia[ Powrt ]Nastpna

[ Strona g농wna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Mi쿽뜻 | Powo쿪nie | Ma냄estwo | Niep쿽dno뜻 | Narzeczestwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szcz沅cia | Dekalog | Psalmy | Pere쿸i | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatno턢i | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej