Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Ofiarowanie Bolesnej Męki Jezusa Chrystusa za dusze w czyśćcu cierpiące

Wprowadzenie

Jedną z cech duchowości św. Franciszka z Asyżu jest serdeczny kult Męki Pańskiej. Właściwe rozważanie cierpień Zbawiciela prowadzi do zmiany życia, umiłowania Boga ponad wszystko i naśladowania Chrystusa na miarę danej łaski i osobistego powołania. W sposób szczególny Męka Zbawiciela stawia przed każdym myślącym człowiekiem sprawy wieczne; wskazując że Bóg tak umiłował świat, iż dla zgładzenia grzechu wydał na śmierć Swego Umiłowanego Syna. Święty Biedaczyna z Asyżu żył prawdą o tajemnicy Męki Odkupiciela i wyciągnął z rozważania cierpień Chrystusa praktyczne wnioski. Jest to jeszcze jedno odkrycie tajemnicy jego tak urzekającej świętości życia.

Tak jak on, starali się żyć jego naśladowcy, uczestniczący w tej samej łasce chrześcijańskiego i zakonnego powołania. Jednym z nich był o. Aleksy Segala z Salo (1558-1628), kapucyn, autor "Ofiarowania Bolesnej Męki Jezusa Chrystusa"; był on sławnym kaznodzieją, mężem głębokiej wiedzy i ascezy. W prezentowanej w języku polskim książeczce, Autor łączy rozważanie poszczególnych Cierpień Chrystusa z aktem ofiarowania ich za dusze czyśćcowe.

Być może przy pierwszym czytaniu wyda się komuś ta modlitwa mało urozmaicona, zbyt monotonna. Gdy jednak połączy się refleksję nad Męką Zbawiciela z rzeczywistym pragnieniem zadośćuczynienia za dusze czyśćcowe - wówczas poszczególne akty staną się wprowadzeniem duszy w tajniki Miłości Bożej, tak żywo wyrażonej w cierpieniach Chrystusa. Zobaczymy wówczas i odczujemy ponaglającą potrzebę modlitwy za tych, co przeszli przez bramę śmierci i spłacają cierpieniem długi sprawiedliwości Bożej za nie odpokutowane na ziemi winy. A może to rozważanie modlitwa pobudzi do refleksji nad drogą własnego życia? Może wstrząśnie sumieniem, doprowadzając do zmiany postępowania? Bo za jakąś tam miarę czasu wszyscy bez wyjątku znajdziemy się po drugiej stronie, l co wtedy z nami będzie? Czy wejdziemy do Nieba? Oto pytanie, które z poczuciem odpowiedzialności trzeba sobie stawiać.

Niniejszy zbiór modlitw za dusze w Czyśćcu cierpiące o. Aleksego Segali ukazał się drukiem w Krakowie nakładem Drukarni Związkowej w 1915 r. w przekładzie X.L.B. Obecne wydanie jest przedrukiem poprzedniego wydania z koniecznymi poprawkami językowymi.

O. Aleksy Segala przynależał do wielkiej rodziny franciszkańskiej kapucynów, założonej w Kościele w 1528 r. przez o. Mateusza z Bascio. Zadaniem Zakonu, podobnie jak wszystkich innych rodzin franciszkańskich, jest naśladowanie Chrystusa w duchu św. Franciszka z Asyżu przez wierne życie według Ewangelii, śluby zakonne, modlitwę i wynikającą z tych wielkich źródeł działalność apostolską. W Polsce Zakon franciszkański Kapucynów istnieje od 1681 r. i posiada aktualnie dwie prowincje zakonne z siedzibą w Krakowie (ul. Loretańska 11) i w Warszawie (ul. Kapucyńska 4).

Za przykładem św. Franciszka, jego świętych, błogosławionych, sług i służebnic Bożych żyjmy Ewangelią Chrystusa i wprowadzajmy jaw życie świata, trwajmy na modlitwie i uczmy innych modlić się, bądźmy wierni życiowemu powołaniu i swoim przykładem pociągajmy ludzi do Chrystusa, który będąc naszym Odkupicielem i Pasterzem, pragnie nas zgromadzić w Domu Ojca.

Niedziela

Akt ofiarowania Bolesnych Udręk Pana Jezusa podczas konania w Ogrójcu

1. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci Twoją Bolesna Mękę za dusze w Czyśćcu, rozważając wszystkie szczegóły tego, coś wówczas wycierpiał: śmierć okrutną i Twoją Najświętszą Krew przelaną na Krzyżu dla naszego zbawienia i odkupienia.

2. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące ów ogromny smutek i trwogę, które do głębi przeniknęły Twoje Serce wówczas, gdy uświadomiłeś sobie ból męki, jaką miałeś ponieść następnego dnia. Napełniony trwogą zadrżałeś z przerażenia.

3. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące ów ból Twego Serca na widok zbliżającej się okrutnej śmierci. Cier pienie, jakie wówczas przeżyłeś, było tak wielkie, że byłeś bliski zgonu. Sam to objawiłeś swoim uczniom, gdy do nich powiedziałeś: "Smutna jest moja dusza aż do śmierci" (Mt 26, 38).

4. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące ów wielki akt pokory i oddania, gdy - przeżywając niewypowiedzianą udrękę - modliłeś się do Ojca. Upadłeś wtedy na kolana i skłoniłeś swą twarz aż do ziemi, pragnąc w ten sposób uczcić Ojca i ulżyć swemu Sercu tak bardzo uciśnionemu.

5. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące Twoją żarliwą prośbę zanoszoną do Ojca, aby raczył odsunąć od Ciebie kielich gorzkiej Twojej Męki. Przyjąłeś jednak ten kielich, całkowicie poddając się woli Ojca, gdyż powiedziałeś: "Ojcze mój, nie moja, lecz Twoja Wola niech się stanie" (por. Mt 26, 42).

6. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące Twoją jakże gorącą miłość, którą ujawniłeś w tym, że - będąc sam przepełniony udręką- przyszedłeś do swoich umiłowanych uczniów. Upomniałeś ich wtedy i wezwałeś do modlitwy i czujności, aby nie ulegli pokusie.

7. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące pocieszenie, jakie przyniósł Ci Anioł z Nieba. Umocniło ono Twoje święte człowieczeństwo, gdy Twe Serce przeżywało trwogę pośród niewypowiedzianego cierpienia i smutku.

8. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące wszystkie zmagania Twej duszy i ciała. Ten okrutny ból, jaki przeżywałeś, był bliski męce konania. Przezwyciężyłeś go jednak mocą Twego ducha. Dla mego zbawienia zgodziłeś się wówczas i przyjąłeś śmierć okrutną.

9. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące Twoją wytrwałą i długą modlitwę, jak mówi Ewangelia: "Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił" (Łk 22,44). Uczyniłeś to, o Jezu, mimo największego udręczenia. Modliłeś się tak, choć Twa prośba nie miała być wysłuchana, gdyż zechciałeś dobrowolnie za nas przyjąć okrutną mękę i ofiarować samego siebie.

10. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące Twoją Najświętszą Krew, którą tak obficie zrosiłeś ziemię. Spływała ona z całego Twego Ciała, a przyczyną stał się straszliwy ból i udręka.

W. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie
O. Żeś przez Krzyż Twój Święty świat odkupić raczył.

W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Modlitwa

Panie Jezu Chryste, dla zasług Twojej Najświętszej Męki, którą my grzeszni rozważamy, racz przez Krzyż i śmierć Twoją wybawić dusze w Czyśćcu cierpiące, a nas zachowaj od kar piekielnych i wprowadź tam, gdzie zaprowadziłeś sprawiedliwego łotra wraz z Tobą ukrzyżowanego. Który, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Poniedziałek

Akt ofiarowania cierpień, które przeżył Pan Jezus od pojmania do sądu Annasza

1. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące usposobienie i gotowość ducha na dobrowolne przyjęcie śmierci. Swoją wolę ujawniłeś wówczas, gdy oblany krwawym potem powstałeś z modlitwy i odważnie wyszedłeś naprzeciw swoim nieprzyjaciołom, dając im poznać się jako Ten, którego szukali.

2. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące ból i cierpienia, jakich doznałeś w głębi swego Serca z powodu zdrady Judasza, jednego z Twoich uczniów, który fałszywym pocałunkiem wydał Cię w ręce Żydów za 30 srebrników. Jakże wielki ból odczułeś wówczas w swoim udręczonym Sercu!

3. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące Twoją wielką udrękę, gdy otoczony przez żołdaków zostałeś pochwycony jak złoczyńca i związany powrozami. Udręki i ból, jaki wówczas przeżyłeś, trudno sobie wyobrazić.

4. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące Twoją przedziwną cierpliwość, z jaką znosiłeś bolesne uderzenia ludzkich pięści, kijów i broni. Jakże wielki ból przeżywałeś wówczas, gdy okrutni oprawcy wydzierali włosy z Twojej Najświętszej Głowy, pluli na Twoje Boskie Oblicze! W cichości, bez słowa, jako baranek, zniosłeś to cierpienie.

5. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące wszystkie akty miłości Boga, cierpliwego znoszenia męki i zdania się na Wolę Ojca. W tak wielkim udręczeniu ofiarowałeś Ojcu swoje cierpienia na zadośćuczynienie za nasze grzechy.

6. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące przenikliwy ból, jakiego doznałeś z powodu opuszczenia Cię przez Twoich umiłowanych przyjaciół, którzy widząc Cię pojmanego i związanego, pouciekali, jak o nich napisano: "Wtedy wszyscy uczniowie opuścili Go i uciekli" (Mt 26, 56).

7. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące wszystkie bolesne ciosy i zniewagi, jakie Ci wyrządził tłum prowadzą cy Cię z Ogrójca do domu Annasza. Przymuszano Cię wówczas biciem, abyś szybciej podążał przed sąd, a gdy związany upadłeś - ciągnięto Cię nielitościwie po ziemi.

8. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące krzywdę, jakiej doznałeś nad potokiem Cedron. Zmuszano Cię wtedy, abyś - w tej chłodnej porze roku - przeszedł przez zimną wodę, co spowodowało dodatkowe udręczenie.

9. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące pokorną i cichą postawę, gdy z pochyloną Głową i ze skrępowanymi Rękami stałeś przed arcykapłanem Annaszem, który stawiał Ci, jak złoczyńcy, obelżywe pytania.

10. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cier piące wielkie upokorzenie i poniżenie, gdy jeden ze sług wymierzył Ci tak mocny policzek, że Twa Najświętsza Twarz, na którą pragną patrzeć Aniołowie, okryła się sinością.

W. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie
O. Żeś przez Krzyż Twój Święty świat odkupić raczył.

W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Wtorek

Ofiarowanie cierpień, których doznał Jezus w domu arcykapłana Kajfasza

1. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci zaduszę w Czyśćcu cierpiące wszystkie cierpienia i zniewagi, jakich doznałeś, gdy związanego przyprowadzono Cię do domu arcykapłana Kajfasza. Oczekiwali Cię tam, jak wilcy drapieżni, Twoi przeciwnicy, nienawistnym spojrzeniem obrzucając Twoją Najświętszą Osobę.

2. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące wytrwałą cierpliwość, którą okazałeś podczas złośliwych oskarżeń, fałszywych skarg i potwarzy rzucanych na Ciebie przez niegodziwych i przewrotnych ludzi, i choć było tych oskarżeń bardzo wiele, to złożone świadectwa nie były zgodne, bo kłamstwo przeczyło same mu sobie, i jeszcze bardziej wśród tylu oszczerstw zajaśniała Twoja niewinność.

3. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące podziwu godne Twoje wielkie milczenie, kiedy słysząc tak wiele fałszywych świadectw i oskarżeń stawianych Tobie, najniewinniejszemu spośród ludzi, nie otworzyłeś Ust swoich, by się bronić, lecz zniosłeś to wszystko cierpliwie, dając nam przykład do naśladowania.

4. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące cierpliwość, z jaką znosiłeś pytania stawiane Ci przez pysznego Kajfasza, który pod przysięgą pytał Cię, czy jesteś Chrystusem, Synem Bożym. Ty z pokorą odpowiedziałeś mu, że Nim jesteś i że kiedyś ujrzą Cię przychodzącego z chwałą i majestatem na sąd świata.

5. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące wzgardę, jakiej doznałeś, gdy za Twoją wypowiedzianą z godnością odpowiedź, zamiast upaść na twarz i oddać Ci hołd Boski, Twoi przeciwnicy uznali Ciężą bluźniercę i za człowieka zasługującego na śmierć.

6. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące to wszystko, coś wycierpiał od złośliwego tłumu, gdy za Twoją odpowiedź jedni wymierzali Ci policzki, inni bili Twą Najświętszą Osobę. A Ty znosiłeś wszystko cierpliwie i bez żadnego narzekania.

7. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące całą gorycz Twego poniżenia, gdy pluto na Twoje Najświętsze Obli cze. Z najwyższą cierpliwością milczałeś, gdy niegodziwi ludzie znieważali Twoją Boską Twarz.

8. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące tę hańbę, której doznałeś od Żydów, gdy zakrywając Ci Oczy policzkowali Cię i mówili: "Prorokuj nam, Mesjaszu, kto Cię uderzył?" (Mt 26, 68). Nikczemni ludzie zasłaniali Twoją Twarz, bo nie mogli znieść promieniejącego blaskiem Twego Oblicza.

9. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące najwyższe udręczenie Serca, jakie przeżyłeś, gdy Piotr zaklinał się po trzykroć i po trzykroć przysięgał, że Ciebie nigdy nie znał. Dopiero gdy spojrzałeś nań pełnym litości wzrokiem, opamiętał się i gorzko począł opłakiwać swój grzech.

10. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cier piące męki i zelżywości, jakie wycierpiałeś podczas nocy w lochu więziennym wyszydzany okrutnie, bity i policzkowany, znieważany i obrzucany strasznymi bluźnierstwami przez okrutnych i pozbawionych uczucia litości ludzi.

W. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie
O. Żeś przez Krzyż Twój Święty świat odkupić raczył.

W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Środa

Ofiarowanie tych cierpień, których doświadczył Jezus w Wielki Piątek, gdy się z Niego naigrawano, obleczono w białą szatę i gdy był biczowany

1. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące Twoje opanowanie, z jakim zniosłeś trzy fałszywe oskarżenia skierowane przeciw Tobie przez starszych ludu żydowskiego, a mianowicie: że byłeś zwodzicielem ludu, że zakazywałeś płacić podatek Cezarowi i że ogłosiłeś się królem żydowskim.

2. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące Twoją głęboką pokorę, gdy w kajdanach byłeś prowadzony przez ulice Jerozolimy do Heroda, i wzgardę, jakiej wówczas doznałeś, gdy milczeniem odpowiedziałeś na stawiane przez niego pytania.

3. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące Twoją hańbę, jakiej doznałeś od pysznego króla, który dla wyszydzenia Cię kazał na Ciebie założyć białą, podłą i wzgardzoną szatę, abyś stał się przedmiotem pośmiewiska dla żołnierzy i dworu Heroda.

4. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące Twój wstyd i poniżenie, jakie wycierpiałeś z powodu urągania i drwin, gdy w ubraniu, jakie noszą szaleńcy, prowadzono Cię przez ulice Jerozolimy. W czasie tej bolesnej drogi jedni bili Cię nielitościwie, inni obrzucali Cię wulgarnymi wyzwiskami, krzycząc, że jesteś złoczyńcą. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące ogromną krzywdę, jakiej doznałeś, gdy bluźniercy krzycząc: "Ukrzyżuj ukrzvżuj Go!" - żądali, abyś został wydany na śmierć, a złoczyńcy Barabaszowi aby darowano życie. O, jak boleśnie te krzyki musiały przeszyć Twoje i Matki Twej Najświętszej - Serce!

6 Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące cały trud z jakim szedłeś, prowadzony przez oprawców, na miejsce biczowania. Ofiarowuję Ci także tę wielką trwogę, która Cię przenikała, gotowość woli i niepojętą miłość, z jaką szedłeś na miejsce okrutnej kaźni.

7. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące Twój ból i mękę, jakiej doznałeś wtedy, gdy kaci zdzierali z Ciebie szaty, aby Cię przywiązać do słupa. Związali wówczas Twoje Ręce tak mocno, że z nich popłynęła Najświętsza Twoja Krew.

8. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące ból okrutnego biczowania, gdy Skóra Twoja popękała i Najświętsza Krew obficie popłynęła z Twoich Ran.

9. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące ogromny ból, jaki przeżywała Twoja Najświętsza Matka podczas Twego biczowania. Również i Jej Serce przeniknął bolesny miecz, gdy Ty cierpiałeś od biczujących Cię niemiłosiernie oprawców.

10. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące wszystkie cierpienia Twoje i Rany, jakie zostały zadane przez katów Twemu najniewinniejszemu Ciału.

W. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie
O. Żeś przez Krzyż Twój Święty świat odkupić raczył.

W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Czwartek

Ofiarowanie cierpień, które zniósł Pan Jezus podczas cierniem koronowania

1. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące Twój trud, gdy przechodziłeś do miejsca, gdzie zostałeś cierniem ukoronowany. Już wówczas byłeś cały poraniony i zbroczony Najświętszą Krwią z powodu okrutnego biczowania.

2. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćciu cierpią ce okrutny ból zadany Ci przez nielitościwych żołdaków, którzy zdarli przywarte do okaleczonego Ciała szaty, aż z otwartych na nowo Ran polała się Twoja Boska Krew.

3. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące szydercze urąganie żołnierzy, którzy chcąc Cię wyszydzić, narzucili na Twe Ramiona szkarłatny płaszcz, do Rąk dali Ci berło z trzciny, a jako koronę na Twą Głowę wtłoczyli cierniowy wieniec.

4. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące ból zadany Ci przez żołnierzy podczas nakładania na Twą Głowę cierniowej korony. Pomagali sobie przy tym kijami i żelaznymi ręka wicami, wbijając ciernie korony w Twoją Najświętszą Głowę. O, jak bardzo wtedy cierpiałeś!

5. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące Twoją Najświętszą Krew, która tak obficie spływała z całego Twego Ciała. Zniosłeś to wszystko, o Najświętszy Panie, w wielkiej cierpliwości, w milczeniu, ofiarowując z miłością te wszystkie Męki za zbawienie mojej duszy i ciała.

6. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące wszystkie bóle i cierpienia zadane Ci przez nielitościwych żołnierzy. Bili Cię oni w sposób okrutny, uderzając trzciną w Twoją Najświętszą Głowę i powodując nowe otwarcie się Ran i upływ Krwi, kiedy kolce i ciernie wbijały się coraz głębiej.

7. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące szyderstwa i urągania okrutnych żołnierzy, którzy na Twoją Głowę włożyli koronę cierniową. Naigrawając się, przyklękli, a plując na Ciebie mówili: "Bądź pozdrowiony, królu żydowski!"

8. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące Twoją wielką pokorę, z jaką zniosłeś oplucie przez żołnierzy, którzy w ten sposób znieważali Twoje Boskie Oblicze.

9. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące Twój dziewiczy wstyd, gdy Piłat pokazał Cię ludowi odartego z szat i całego poranionego, mówiąc : "Oto człowiek!"

10. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące smutek, jaki napełnił Twe Serce, gdy usłyszałeś przerażający krzyk ludu żydowskiego, który bez żadnej litości domagał się Twojej śmierci. W ten sposób lud okazał swoją wielką nienawiść do Ciebie, powodując wielki Twój ból i udrękę.

W. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie
O. Żeś przez Krzyż Twój Święty świat odkupić raczył.

W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Piątek

Ofiarowanie cierpienia Pana Jezusa podczas dźwigania krzyża na górę Kalwarię i przy ukrzyżowaniu

1. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące Twoje wielkie umęczenie, którego doświadczyłeś podczas dźwigania ciężkiego krzyża na górę Kalwarię. Krzyż ten swoim ciężarem zadał Ci ból i otworzył Ranę na Twym Ramieniu. Powiększyły się także Rany na Twych Plecach, powodując nieopisane cierpienie.

2. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące wszystkie Twoje udręki, których doznałeś od okrutnych żołnierzy podczas drogi krzyżowej. Byłeś wtedy nielitościwie szarpany przy pomocy powrozów, którymi byłeś związany i zmuszany biciem, kopaniem i popychaniem do tego, aby rychlej iść ku górze Kalwarii. O, jakże wtedy przeżyłeś okrutną mękę!

3. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące Twoje bolesne upadki pod ciężarem krzyża. Byłeś wtedy u kresu swoich sił, krańcowo wyczerpany z powodu cierpień fizycznych i duchowych. Każdy z upadków powodował coraz to większy ból. Okrutni kaci swoim zachowaniem wobec Ciebie pomnażali jeszcze bardziej ogrom cierpienia, szarpiąc Cię za Włosy, ciągnąc za powróz, którym byłeś związany, zmuszając Cię do szybkiego powstania z upadku.

4. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące Twoją przedziwną cierpliwość, z jaką zniosłeś poniżenie i hańbę, gdy Żydzi za miasto Cię wyrzucili, abyś niósł na swych ramionach krzyż. Twoje cierpienie pomnażało jeszcze bardziej naigrawanie, szyderstwa i towarzystwo dwóch złoczyńców.

5. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące niewypowiedziany ból Twojej Najświętszej Matki z Tobą współcierpiącej. Ona - idąc jerozolimską drogą - tak bardzo pragnęła spotkać Cię. A gdy nadarzyła się okazja, zbliżyła się i uściskała Cię z macierzyńską miłością. Wkrótce jednak została odepchnięta przez tych, którzy Cię na śmierć prowadzili.

6. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące Twoje omdlenie, gdy wskutek ubytku sił fizycznych nie mogłeś już dalej nieść sam swego krzyża. Wtedy to zdjęto krzyż z Twoich Ramion i włożono na barki Szymona z Cyreny, którego siłą przymuszono, aby wraz z Tobą szedł ku górze.

7. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące całą gorycz wina zmieszanego z żółcią, które Ci podano, gdy tak bardzo zmęczony i osłabiony stanąłeś na górze Kalwarii. Napój ten, który miał Cię wzmocnić, nową goryczą napełnił Twe wyschnięte Usta.

8. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące Twoje wielkie pohańbienie, które jest wręcz nie do opisania. Oto szaty, które przywarły do Ciała, zdarto z Ciebie, powodując otwarcie się nowych Ran i uptyw Najświętszej Krwi.

9. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące niewypowiedzianą mękę Twego przybicia do krzyża. Twarde gwoździe przeszyty Twe Ręce i Nogi. Jakże wielki ból przeżywała wtedy Twoja Najświętsza Matka!

10. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące Twoją Najświętszą ofiarę życia, którą złożyłeś Ojcu Przedwiecznemu, wydając się na śmierć na krzyżu. We łzach i w niewypowiedzianym bólu błagałeś Ojca, aby zbawił człowieka i przez zasługi Twojej męki otwarł bramy Nieba nam i wszystkim ludziom.

W. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie
O. Żeś przez Krzyż Twój Święty świat odkupić raczył.

W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Sobota

Ofiarowanie cierpień Pana Jezusa wiszącego na drzewie krzyżowym

1. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące Twoją wielką mękę, której doznałeś na drzewie krzyża, gdy Twoja Głowa była skłuta ostrymi cierniami, Twarz zbolała od policzkowania, Oczy zalane Krwią, Uszy znieważone przez bluźnierstwa i szyderstwa, Szyja pokryta Ranami, wszystkie zmysły udręczone cierpie niem.

2. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące Twoją niewypowiedzianą mękę, której doświadczyłeś podczas ukrzyżowania. Jakże wielki ból przeżywałeś wtedy, gdy Twe Ciało zawisło na drzewie krzyża. Jakże wielki ból płynął z Twych Rąk przybitych do drzewa krzyża, z Nóg przeszytych gwoździami, gdy cały ciężar poranionego Ciała zawisł między niebem a ziemią.

3. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące wszystkie cierpienia Twego Ciała okrutnie pokaleczonego i poszarpanego. Przeżyłeś wtedy, o Jezu, ból w całym Ciele; poruszone zostały Twe Kości, napięte do ostateczności Mięśnie. O, jakże wielki to był ból!

4. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące ból Twego Serca na widok Najświętszej Matki Twojej, współcierpiącej razem z Tobą. Ofiarowuję Ci współcierpienie Marii Magdaleny, poku tującej u stóp Twego krzyża. Ofiarowuję Ci współcierpienie Twego umiłowanego ucznia, Jana, który - przeżywając wielki ból - stał pod Twoim krzyżem. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące wszystkie urągania i szyderstwa uczonych i starszych ludu żydowskiego, którzy złośliwie naigrawali się z Twojej męki i drwili sobie z dzieł Bożej Wszechmocy.

6. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci zaduszę w Czyśćcu cierpiące wylane przez Ciebie Łzy i pełne bólu westchnienia, któreś wydał wisząc na drzewie krzyża. Prosiłeś wtedy i błagałeś Ojca Przedwiecznego o przebaczenie tak ciężkiego grzechu Twoim dręczycielom wołając: "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią".

7. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące wielkie pragnienie, któregoś doświadczył wskutek wysokiej gorączki i Ran. Przeżywałeś wówczas wewnętrzny żar, który Cię spalał na krzyżu. Zawołałeś wtedy: "Pragnę". Podano Ci wtedy ocet do Ust, co jeszcze bardziej pomnożyło Twoje cierpienia.

8. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące całą gorycz, jaką przeżyłeś podczas męki na drzewie krzyża. Ujaw niłeś ją wówczas, gdy zawołałeś: "Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?"

9. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cierpiące Twój ostatni ból odłączenia się duszy od Ciała, gdy - polecając swego Ducha Ojcu - wielkim głosem zawołałeś: "Ojcze, w Twoje ręce oddaję Ducha mego".

10. Najłaskawszy Jezu, ofiarowuję Ci za dusze w Czyśćcu cier piące wszystkie bóle, które w czasie Najświętszej Męki Twojej prze żyła Twoja Błogosławiona Matka, gdy patrzyła na Twoje cierpienia i śmierć, gdy przebito Twój Bok, gdy po zdjęciu z krzyża złożono Twoje Ciało na Jej łonie a potem zaniesiono je do grobu.

W. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie
O. Żeś przez Krzyż Twój Święty świat odkupić raczył.

W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Aleksy Segala z Salo OFMCap

Źródło: Maria Simma
Moje przyżycia z duszami czyśćcowymiWasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Autor

Tresć

Poprzednia[ Powrót ]Następna

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej