Kartki Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Czat Opowiadania Perełki
Nowenna do św. Rity

DZIEŃ PIERWSZY

     Święta Rito, pragniemy naśladować twe cnoty i otrzymać za twym pośrednictwem łaskę życia wiecznego. Dzięki składamy Bogu, że cię od dzieciństwa obsypał swymi łaskami i wsławił imię twoje. O, jakże jesteśmy niepodobni do Ciebie, pełni próżności ziemskiej odpychamy wszystko, co wzniosłe, żyjemy w grzechach, lękamy się pokuty.

     O święta Rito, która tyle możesz przed Bogiem, wyproś nam nawrócenie i szczery żal za grzechy, byśmy cię odtąd naśladowali w cnocie pokory i pokuty, i zasłużyli sobie na nagrodę w niebie, przyobiecaną cichym i tym, którzy płaczą. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją)

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona: Obdarzyłeś, Panie, służebnicę Twoją Ritę znakiem miłości i męki Twojej. Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

DZIEŃ DRUGI

     Bóg wybrał cię, święta Rito, za jaśniejący wzór dla dziewic, żon, wdów i zakonnic. Zostawiłaś najpiękniejszy przykład żony, zmuszona żyć z mężem pełnym pychy, znosząc w pokorze i cichości wyrzuty, zniewagi, a nawet i bicie. Słodyczą i cierpliwością zmieniłaś porywczość swego męża w łagodną uległość.

     O, gdyby i dziś żony chciały naśladować twe ciche i pełne słodyczy życie, łagodzić serca swych porywczych nieraz mężów, gdybyśmy wszyscy umieli żyć z naszymi krewnymi i bliźnimi według praw Bożych i miłości chrześcijańskiej, ubyłoby tyle niezgód prowadzących niekiedy do opłakanych następstw.

     Błagamy cię, o święta Rito, wyproś nam wszystkim u Boga dary Ducha Świętego, abyśmy kiedyś mogli wielbić wraz z tobą Dawcę wszelkiego dobra w królestwie wiecznego pokoju. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ TRZECI

     Jakże bolesna była dla ciebie, o święta Rito, wiadomość o zamordowaniu twojego męża. Zapłakałaś gorzkimi łzami na myśl, że dusza jego nieprzygotowana stanęła przed sądem sprawiedliwego Boga. Nie myślałaś o sobie, lecz polecałaś ustawicznie miłosiernemu Bogu duszę zamordowanego męża, błagając o przebaczenie dla jego morderców, a poznawszy, że mali jeszcze synowie twoi pragną pomścić śmierć ojca, błagałaś Boga, by ich raczej zabrał ze świata, niż mieliby krwawym czynem zemsty splamić swe sumienie.

     Bóg cię wysłuchał, zabierając obu synów w młodym wieku. Po ich stracie, dzięki składałaś Jezusowi, że ich powołał do siebie przed dokonaniem zbrodni. Jakże my wobec tego przykładu jesteśmy nędzni, nie umiemy przebaczyć najmniejszej obrazy ani zdobyć się na ofiarę dla duszy własnej, jak i dla duszy bliźniego.

     O święta Rito, uproś nam u Boga gotowość przebaczania nieprzyjaciołom naszym, abyśmy sami stali się godniejszymi przebaczenia grzechów naszych i cieszyli się nagrodą wieczną w niebie. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ CZWARTY

     O święta Rito, jakże wielka była miłość twa dla Boga i bliźniego. Któż może wyobrazić sobie twe najgorętsze uczucia i rzewne łzy, któreś wylała, myśląc o męce twego Ukrzyżowanego Oblubieńca? Kto pojmie ten święty zachwyt w obcowaniu z Bogiem, w którym znajdowano cię często? Kto wypowie twą miłość dla bliźnich, biednych i chorych, między którymi byli bardzo smutni i nieszczęśliwi, a tyś ich objęta miłosierdziem serca twego?

     My zaś tak często zajęci jesteśmy sobą, nie staramy się, by zaopatrzyć potrzeby duchowe i cielesne bliźnich naszych.

     Wybłagaj nam, o święta Rito, łaskę, by serca nasze pałały czystą miłością bliźniego, abyśmy ciebie naśladowali i od tej chwili złączeni byli z tobą tą odwieczną miłością, która cię czyni pełną chwały i szczęścia w niebie. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ PIĄTY

     Od dzieciństwa znałaś, o święta Rito, niebezpieczeństwa natury ludzkiej, jak pycha, zmysłowość i takim wstrętem do tego złego byłaś przejęta, iż wytrwałaś w łasce na chrzcie świętym otrzymanej. Idąc za wolą rodziców, poślubiłaś męża. Zwolniona przez śmierć męża i dzieci od obowiązków żony i matki, błagałaś gorąco Pana Jezusa, byś mogła być przyjęta do klasztoru i pomimo trzykrotnej odmowy, prawie cudownie przyjęta zostałaś. Bóg uczynił zadość twoim pragnieniom i związałaś się na wieki z Jezusem ślubami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

     O szczęśliwa Rito, wejrzyj na nas, będących pod ciężarem namiętności i grzechów, które nas prowadzą do wiecznej zguby. Wybłagaj nam, o święta Rito, łaskę rozmiłowania się w dobrach niebiańskich, abyśmy kiedyś oczyszczeni z grzechów, pałający serdeczną miłością ku Bogu, mogli zasłużyć sobie na nagrodę przyobiecaną tym, którzy umieli wzgardzić fałszywymi i marnymi dobrami tego świata. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ SZÓSTY

     Podziwem przejęci, rozważamy, o święta Rito, twe życie, które było jakby ciągłą modlitwą. Ciało twe umartwiałaś postami, krótkie chwile snu spędzałaś na twardym posłaniu. Wszystkie umartwienia czyniłaś dla zwalczenia pożądliwości. My postępujemy często zupełnie przeciwnie. Zamiast uciekać się do modlitwy i pokuty, szukamy uciech, które nas odwracają od Boga.

     Dziś jednak, uznając konieczną potrzebę pokuty i modlitwy, błagamy cię, o święta Rito, abyśmy walcząc z naszymi wadami, wyrzekli się ich na zawsze i stali się godnymi cieszyć się wraz z tobą szczęściem wiecznym w niebie. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ SIÓDMY

     Święta Rito, ty całą duszą pragnęłaś podzielić boleść cierniowej korony Chrystusa i zostałaś wysłuchana. Boski Oblubieniec w nagrodę twego współczucia i miłości, z jaką rozważałaś Jego mękę, zranił cię cudownie w czoło cierniem swej korony. Do końca życia, to jest lat piętnaście, nosiłaś tę ranę na czole, dziękując Chrystusowi za tę wielką łaskę.

     My zaś, zamiast znosić cierpliwie nasze krzyże i troski, którymi Bóg nas nawiedza, smucimy się i narzekamy.

     O święta Rito, uproś nam u Jezusa łaskę cierpliwego znoszenia wszystkich utrapień doczesnych, abyśmy przez modlitwę i poddanie się woli Bożej godni byli radować się z tobą w wieczności. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).      Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ ÓSMY

     Boski twój Oblubieniec, o święta Rito, chcąc cię bardziej uświęcić i uczynić podobną sobie, dopuścił, byś dotknięta była przez ostatnie cztery lata życia twego ciężką chorobą. Jakież wspaniałe przykłady poddania się woli Bożej i cierpliwości zostawiłaś nam, o święta Rito. Przykra tylko była dla ciebie myśl, że jesteś ciężarem dla swych sióstr zakonnych. Zapowiedź bliskiego wyzwolenia z więzienia ciała i przejścia do wiecznej ojczyzny napełniła twe serce radością. Oddałaś piękną swą duszę w ręce Jezusa, Oblubieńca swego.

     Cóż się stanie z nami, grzesznikami, w chwili śmierci? Z nami, którzy nie umiemy i nie chcemy znosić spokojnie żadnej choroby?

     Miej litość nad nami, o święta Rito! Wyproś nam u Jezusa zupełne poddanie się woli Bożej i cierpliwość w ostatniej chorobie oraz szczęśliwą śmierć, abyśmy z tobą złączeni mogli wielbić Boga na wieki. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ DZIEWIĄTY

     Twoja głęboka pokora, o święta Rito, wyjednała ci wielką chwałę w niebie, jaką teraz posiadasz. Dla tej pokory chciał twój Boski Oblubieniec wsławić cię także na ziemi. Toteż zaraz po twej śmierci zdziałał za twym pośrednictwem wiele cudów. Ludzie z daleka i bliska tłumnie cisnęli się do twego grobu, ogłaszając cię świętą. To pobożne mniemanie potwierdził także wyrok namiestnika Chrystusowego, który cię również świętą ogłosił. Odtąd chwała twoja szerzy się wśród wiernych po całym świecie i masz przywilej być zwaną "Orędowniczką w sytuacjach beznadziejnych" i "Świętą do spraw trudnych".      O pełna chwały Rito, zlituj się nad nami! Wyjednaj nam łaskę poznania tej prawdy, że prochem jesteśmy i nic sami nie możemy. Broń nas od wiecznego potępienia, które jest udziałem pysznych i zbuntowanych aniołów, i pomóż nam, abyśmy wraz z tobą w niebie cieszyli się chwałą przyobiecaną pokornym. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

   


Wasze komentarze:
 Madzia: 18.07.2016, 22:08
 Św Rito proszę o szczęśliwą i spokojną noc
 Ania: 18.07.2016, 14:37
 Św. Rito błagam uratuj moje sakramentalne małżeństwo, spraw, aby mój mąż się nawrócił, aby chciał do mnie wrócić, abyśmy stworzyli szczęśliwe małżeństwo. Przemień jego serce z nienawiści w miłość, spraw by chciał się pogodzić.
 Czesław: 15.07.2016, 09:22
 Święta Rito błagam uproś u Boga o szczęśliwe zakończenie toczącej się sprawy, jednocześnie dziękuję za otrzymane łaski i proszę o dalszą opiekę.
 Czesław: 15.07.2016, 09:20
 Święta Rito błagam uproś u Boga o szczęśliwe zakończenie toczącej się sprawy, jednocześnie dziękuję za otrzymane łaski i proszę o dalszą opiekę.
 Zbyszek: 14.07.2016, 13:33
 Niech imię Boga będzie błogosławione w Jego świętych.
Św. Rito dziękuje przez Twoje ręce Bogu za małżeństwo Ani i Tomka i proszę Cię wyproś im łaskę ocalenia ich małżeństwa, które stoi nad przepaścią.
 Mama: 13.07.2016, 23:43
 Św. Rito proszę Cię o wstawiennictwo w trudnych sprawach rodzinnych - o łaskę wiary, nawrócenie i uzdrowienie mojego syna uwikłanego i pogubionego w swoim młodym życiu; o jedność w rodzinie, tolerancję i język miłości dla mojego męża oraz w relacjach między braćmi; o właściwe wybory w życiu i dostanie się na odpowiednie studia dla mojej córki; o ufność Panu i pokój serca dla mnie - matki, oraz o zdrowie i siłę ducha dla Iwony i Zosi
 Anna: 13.07.2016, 13:28
 Święta Rito, ratuj moją rodzinę; męża, dzieci, zięcia, proś by Bóg obdarzył ich na nowo łaską wiary, nadziei i miłości i okazał swe miłosierdzie w Sakramencie Pokuty do którego za Twoją przyczyną niech jak najszybciej przystąpią w tym Roku Miłosierdzia, Roku Łaski.
 Basia: 13.07.2016, 09:25
 Sw.Rito.Proszę wypros u Jezusa łaskę uzdrowienia mnie z choroby jelit i wątroby,abym mogła wychować swoją córeczkę.Proszę uzdrów rowniez Jagodke z przedwczesnego dojrzewania.Chwała i część.
 wierzacy : 09.07.2016, 20:54
 Św. Rito proszę Cię o pomoc i wstawiennictwo u Boga o łaskę i siłę wyjścia z nałogu narkotyków mojego siostrzeńca .
 Ra: 27.06.2016, 11:35
 Swieta Rito prosze pomoz mojemu zieciowi w jego trudnej sprawie ulecz go ty znasz moje blagania Amen
 Maja: 15.06.2016, 20:47
 Św. Rito błagam Cię wstaw się u Boga i proś aby okazał nam łaskę pojednania i pokoju abyśmy z mężem już się ni kłócili aby nasze dzieci były zdrowe i przestały wreszcie chorować aby były grzeczne i wyrosły na dobrych i porządnych ludzi, dziękuję Ci za już okazane łaski i proszę o jeszcze zresztą Ty wiesz o co proszę, pomóż
 Anna: 13.06.2016, 10:14
 Święta Rito, ratuj moją rodzinę, proś by Bóg okazał swe miłosierdzie w Sakramencie Pokuty i Pojednania w Roku Miłosierdzia, Roku Łaski.
 Ela: 08.06.2016, 12:26
 Proszę Cie Św. Rito o wstawiennictwo u Pana o zdrowie i pokój w naszej rodzinie, o odnalezienie Boga przez syna, o zdrowie dla Marysi. Dziękuję, módl się za nami.
 Katarzyna : 25.05.2016, 08:04
 Sw.Rito błagam Cie o pomoc w sprzedaży działki. Błagam. Pomóż aw. RITO aby znalazł się jak najszybciej kupiec. Dziękuję
 m.: 22.05.2016, 23:14
 Kochana Święta Rito blagam wstawiaj sie u Boga za cala moja rodzina a w szczególności o zdrowie mojej córeczki i siostry.Blagam Cie i dziekuje za dotychczasowa pomoc....
 DANUTA: 17.05.2016, 16:57
 Święta Rito proszę Cię wstaw się do Boga zamną i za moimi Córkami abyśmy przestały palić papierosy .Dziękuję Ci Święta Rito za wszelkie otrzymane łaski.
 ee: 16.05.2016, 22:19
 Święta Rito błagam cię wysłuchaj moich prosb błagam aby beatles poszła z moja chrzesnica do psychologa błagam aby nas wysłuchała i ratowała to dziecko błagam spraw aby sir poprawiła aby w ich domu zagościł spokój
 m.: 11.05.2016, 09:34
 Swieta Rito dziekuje Ci calego serca za dotychczasowa pomoc prosze wstawiaj sie u Boga w dalszym ciagu za moimi dziecmi zwlasza coreczka aby prawidlowo sie rozwijala aby zaczela wiecej mowic....prosze o pomoc dla diostey na dzisiejszym zaliczeniu cwiczen na studiach.
 Maja: 02.05.2016, 11:24
 Święta Rito dziękuję Ci za otrzymane już łaski i proszę o jeszcze, pomóż mi w wiadomej Ci sprawie dziękuję.
 m.: 19.04.2016, 12:17
 Święta Rito proszę pomóż mi.Blagam Cie o zdrowie dzieci i siostry.Blagam Cie pomóż mi w tez w pracy proszę Cie aby ludzie którzy beda naszymi przelozonymi byli ludzcy.
 
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98]


Autor

Treść
[ Powrót ]
 
Daj plusika:
[ Strona główna ]
 Partnerzy medialni:

O stronie... | Ogłoszenia | Konkurs | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2016 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej