Kartki Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Czat Opowiadania Perełki
Nowenna do św. Rity

DZIEŃ PIERWSZY

     Święta Rito, pragniemy naśladować twe cnoty i otrzymać za twym pośrednictwem łaskę życia wiecznego. Dzięki składamy Bogu, że cię od dzieciństwa obsypał swymi łaskami i wsławiłimię twoje. O, jakże jesteśmy niepodobni do Ciebie, pełni próżności ziemskiej odpychamy wszystko, co wzniosłe, żyjemy w grzechach, lękamy się pokuty.

     O święta Rito, która tyle możesz przed Bogiem, wyproś nam nawrócenie i szczery żal za grzechy, byśmy cię odtąd naśladowali w cnocie pokory i pokuty, i zasłużyli sobie na nagrodę w niebie, przyobiecaną cichym i tym, którzy płaczą. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją)

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona: Obdarzyłeś, Panie, służebnicę Twoją Ritę znakiem miłości i męki Twojej. Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

DZIEŃ DRUGI

     Bóg wybrał cię, święta Rito, za jaśniejący wzór dla dziewic, żon, wdów i zakonnic. Zostawiłaś najpiękniejszy przykład żony, zmuszona żyć z mężem pełnym pychy, znosząc w pokorze i cichości wyrzuty, zniewagi, a nawet i bicie. Słodyczą i cierpliwością zmieniłaś porywczość swego męża w łagodną uległość.

     O, gdyby i dziś żony chciały naśladować twe ciche i pełne słodyczy życie, łagodzić serca swych porywczych nieraz mężów, gdybyśmy wszyscy umieli żyć z naszymi krewnymi i bliźnimi według praw Bożych i miłości chrześcijańskiej, ubyłoby tyle niezgód prowadzących niekiedy do opłakanych następstw.

     Błagamy cię, o święta Rito, wyproś nam wszystkim u Boga dary Ducha Świętego, abyśmy kiedyś mogli wielbić wraz z tobą Dawcę wszelkiego dobra w królestwie wiecznego pokoju. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ TRZECI

     Jakże bolesna była dla ciebie, o święta Rito, wiadomość o zamordowaniu twojego męża. Zapłakałaś gorzkimi łzami na myśl, że dusza jego nieprzygotowana stanęła przed sądem sprawiedliwego Boga. Nie myślałaś o sobie, lecz polecałaś ustawicznie miłosiernemu Bogu duszę zamordowanego męża, błagając o przebaczenie dla jego morderców, a poznawszy, że mali jeszcze synowie twoi pragną pomścić śmierć ojca, błagałaś Boga, by ich raczej zabrał ze świata, niż mieliby krwawym czynem zemsty splamić swe sumienie.

     Bóg cię wysłuchał, zabierając obu synów w młodym wieku. Po ich stracie, dzięki składałaś Jezusowi, że ich powołał do siebie przed dokonaniem zbrodni. Jakże my wobec tego przykładu jesteśmy nędzni, nie umiemy przebaczyć najmniejszej obrazy ani zdobyć się na ofiarę dla duszy własnej, jak i dla duszy bliźniego.

     O święta Rito, uproś nam u Boga gotowość przebaczania nieprzyjaciołom naszym, abyśmy sami stali się godniejszymi przebaczenia grzechów naszych i cieszyli się nagrodą wieczną w niebie. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ CZWARTY

     O święta Rito, jakże wielka była miłość twa dla Boga i bliźniego. Któż może wyobrazić sobie twe najgorętsze uczucia i rzewne łzy, któreś wylała, myśląc o męce twego Ukrzyżowanego Oblubieńca? Kto pojmie ten święty zachwyt w obcowaniu z Bogiem, w którym znajdowano cię często? Kto wypowie twą miłość dla bliźnich, biednych i chorych, między którymi byli bardzo smutni i nieszczęśliwi, a tyś ich objęta miłosierdziem serca twego?

     My zaś tak często zajęci jesteśmy sobą, nie staramy się, by zaopatrzyć potrzeby duchowe i cielesne bliźnich naszych.

     Wybłagaj nam, o święta Rito, łaskęłaskę, by serca nasze pałały czystą miłością bliźniego, abyśmy ciebie naśladowali i od tej chwili złączeni byli z tobą tą odwieczną miłością, która cię czyni pełną chwały i szczęścia w niebie. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ PIĄTY

     Od dzieciństwa znałaś, o święta Rito, niebezpieczeństwa natury ludzkiej, jak pycha, zmysłowość i takim wstrętem do tego złego byłaś przejęta, iż wytrwałaś w łasce na chrzcie świętym otrzymanej. Idąc za wolą rodziców, poślubiłaś męża. Zwolniona przez śmierć męża i dzieci od obowiązków żony i matki, błagałaś gorąco Pana Jezusa, byś mogła być przyjęta do klasztoru i pomimo trzykrotnej odmowy, prawie cudownie przyjęta zostałaś. Bóg uczynił zadość twoim pragnieniom i związałaś się na wieki z Jezusem ślubami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

     O szczęśliwa Rito, wejrzyj na nas, będących pod ciężarem namiętności i grzechów, które nas prowadzą do wiecznej zguby. Wybłagaj nam, o święta Rito, łaskę rozmiłowania się w dobrach niebiańskich, abyśmy kiedyś oczyszczeni z grzechów, pałający serdeczną miłością ku Bogu, mogli zasłużyć sobie na nagrodę przyobiecaną tym, którzy umieli wzgardzić fałszywymi i marnymi dobrami tego świata. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ SZÓSTY

     Podziwem przejęci, rozważamy, o święta Rito, twe życie, które było jakby ciągłą modlitwą. Ciało twe umartwiałaś postami, krótkie chwile snu spędzałaś na twardym posłaniu. Wszystkie umartwienia czyniłaś dla zwalczenia pożądliwości. My postępujemy często zupełnie przeciwnie. Zamiast uciekać się do modlitwy i pokuty, szukamy uciech, które nas odwracają od Boga.

     Dziś jednak, uznając konieczną potrzebę pokuty i modlitwy, błagamy cię, o święta Rito, abyśmy walcząc z naszymi wadami, wyrzekli się ich na zawsze i stali się godnymi cieszyć się wraz z tobą szczęściem wiecznym w niebie. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ SIÓDMY

     Święta Rito, ty całą duszą pragnęłaś podzielić boleść cierniowej korony Chrystusa i zostałaś wysłuchana. Boski Oblubieniec w nagrodę twego współczucia i miłości, z jaką rozważałaś Jego mękę, zranił cię cudownie w czoło cierniem swej korony. Do końca życia, to jest lat piętnaście, nosiłaś tę ranę na czole, dziękując Chrystusowi za tę wielką łaskę.

     My zaś, zamiast znosić cierpliwie nasze krzyże i troski, którymi Bóg nas nawiedza, smucimy się i narzekamy.

     O święta Rito, uproś nam u Jezusa łaskę cierpliwego znoszenia wszystkich utrapień doczesnych, abyśmy przez modlitwę i poddanie się woli Bożej godni byli radować się z tobą w wieczności. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).      Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ ÓSMY

     Boski twój Oblubieniec, o święta Rito, chcąc cię bardziej uświęcić i uczynić podobną sobie, dopuścił, byś dotknięta była przez ostatnie cztery lata życia twego ciężką chorobą. Jakież wspaniałe przykłady poddania się woli Bożej i cierpliwości zostawiłaś nam, o święta Rito. Przykra tylko była dla ciebie myśl, że jesteś ciężarem dla swych sióstr zakonnych. Zapowiedź bliskiego wyzwolenia z więzienia ciała i przejścia do wiecznej ojczyzny napełniła twe serce radością. Oddałaś piękną swą duszę w ręce Jezusa, Oblubieńca swego.

     Cóż się stanie z nami, grzesznikami, w chwili śmierci? Z nami, którzy nie umiemy i nie chcemy znosić spokojnie żadnej choroby?

     Miej litość nad nami, o święta Rito! Wyproś nam u Jezusa zupełne poddanie się woli Bożej i cierpliwość w ostatniej chorobie oraz szczęśliwą śmierć, abyśmy z tobą złączeni mogli wielbić Boga na wieki. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

DZIEŃ DZIEWIĄTY

     Twoja głęboka pokora, o święta Rito, wyjednała ci wielką chwałę w niebie, jaką teraz posiadasz. Dla tej pokory chciał twój Boski Oblubieniec wsławić cię także na ziemi. Toteż zaraz po twej śmierci zdziałał za twym pośrednictwem wiele cudów. Ludzie z daleka i bliska tłumnie cisnęli się do twego grobu, ogłaszając cię świętą. To pobożne mniemanie potwierdził także wyrok namiestnika Chrystusowego, który cię również świętą ogłosił. Odtąd chwała twoja szerzy się wśród wiernych po całym świecie i masz przywilej być zwaną "Orędowniczką w sytuacjach beznadziejnych" i "Świętą do spraw trudnych".      O pełna chwały Rito, zlituj się nad nami! Wyjednaj nam łaskę poznania tej prawdy, że prochem jesteśmy i nic sami nie możemy. Broń nas od wiecznego potępienia, które jest udziałem pysznych i zbuntowanych aniołów, i pomóż nam, abyśmy wraz z tobą w niebie cieszyli się chwałą przyobiecaną pokornym. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

     Antyfona...

      Wasze komentarze:
 Maria: 26.02.2015, 22:08
 Kochana Rito nie zawiedź nas, bo tylko w Tobie nasza nadzieja na sprawiedliwość. Spraw aby wszystko o co modlę się, spełniło się i znowu dobrze się nam żyło. Po tym co przeżyliśmy zasługujemy na szczęście. Amen
 w,,,,<3: 26.02.2015, 18:11
 Św. Rito spraw aby człowiek który pozbawił nas środków do życia i wpędził w depresję, stracił to co nam odebrał. Żeby w końcu sprawiedliwość dopadła tego bezbożnika, który niejedną rodzinę ma na sumieniu.Amen
 Weronika: 26.02.2015, 08:51
 Św. Rito spraw aby człowiek który pozbawił nas środków do życia i wpędził w depresję, stracił to co nam odebrał. Żeby w końcu sprawiedliwość dopadła tego bezbożnika, który niejedną rodzinę ma na sumieniu.Amen
 Renia: 25.02.2015, 23:25
 Św. Rito życie tak bardzo mnie rozczarowało, spraw aby w końcu sensu nabrało. Żebym spotkała odpowiednią osobę, której będę mogła zaufać i mnie nie zawiedzie. Amen
 w...: 24.02.2015, 11:52
 Św. Rito błagam wysłuchaj błagam o pomoc w wiadomej sprawie,prosze zebym znalazla dom..jestem juz bezdomna..bez pieniedzy,niemoge sie, odnalezdz caly czas spotykam zachlannych I falszywych ludzi..niedaje rady czasami chce popelnic samobojstwo,niedaje rady naprawde z calego serca Pomóż proszę!! Ty wiesz ile przeszlam ostatni laty,,naprawde juz niedaje sil....Żeby w końcu moje modlitwy zostały wysłuchane. Amen
 Beata: 22.02.2015, 17:01
 św. Rito dziękuję wiedziałam że mnie nie opuścisz, proszę o dalszą Twą opiekę i pomoc błagam,
 Baśka: 22.02.2015, 14:25
 Św. Rito modlę się codziennie o pracę i zdrowie aby nam dopisało. Pomóż skrzywdzonym wyjść na prostą i odzyskać szczęście. Spraw aby historia jaka nam się przytrafiła, teraz się powtórzyła. Amen
 Barbara: 22.02.2015, 08:33
 Sw. Rito, za Twoim pośterdnictwem proszę o szczęsliwy poród dla mojej córki. Prosze także o wstawiennictwo, by moja druga córka zrozumiała że swoim postępowaniem rani rodziców,wyrząca im okropną krzywdę i ból.
 Teresa: 20.02.2015, 10:25
 Św. Rito modlę się od dłuższego czasu o cud, bo tylko Twoje wstawiennictwo w słusznej sprawie może mi pomóc. Proszę wysłuchaj moich próśb i spraw aby się spełniły. Amen
 Lilia: 20.02.2015, 00:59
 Św. Rito pomóż skrzywdzonym i porzuconym. Amen
  Krystyna 17.02.2015: 19.02.2015, 18:11
 Św.Rito proszę o wyproszenie łaski u MATKI BOŻEJ,łaski,zdrowia,błogosławieństwa,odzyskanie słuchu dla mojej wnusi Julisi,o zdrowie mojego męża,dla mnie i cierpliwości opieki nad nim,proszę o opiekę i zdrowie dla mojej córki.Za wszystkie łaski,które otrzymuję bsrdzo serdecznie dziękuję
 Robert: 19.02.2015, 14:04
 Św. Rito pomóż w niedoli i dodaj nadziei na lepszą przyszłość. Amen
 Beata: 18.02.2015, 12:00
 Św. Rito spraw aby pracodawca, który pracowników nie szanuje zrozumiał, że na krzywdzie majątku nie zbuduje. Oby na własnej skórze przeżył to co innym wyrządził. Amen
 Janka: 18.02.2015, 00:11
 Pomóż nam Rito i spraw aby nasz trud się opłacił a rybka połknęła haczyk. Żeby pirania w płotkę się zamieniła i została połknięta przez rekina . Amen
 Renia: 16.02.2015, 22:39
 Św. Rito wysłuchaj modlitw i spraw aby Ci co zbudowali szczęście na mojej krzywdzie długo się nim nie cieszyli. Żeby wszystko stracili co mi odebrali. amen
 kamila: 16.02.2015, 08:30
 Św. Rito tylko Ty wiesz ile wylaliśmy łez. Spraw aby teraz w radość sie zamieniły i wszystko odwróciły. Wesprzyj nas w uzyskaniu sprawiedliwości. Amen
 Asia: 13.02.2015, 17:55
 Święta Rito błagam aby sprawa w lutym przebiegła pomyślnie dla naszej rodziny i abyśmy nie musieli zmieniać miejsca zamieszkania w innym państwie.
 Asia: 13.02.2015, 17:55
 Święta Rito błagam aby sprawa w lutym przebiegła pomyślnie dla naszej rodziny i abyśmy nie musieli zmieniać miejsca zamieszkania w innym państwie.
 Miecz: 13.02.2015, 15:10
 Sw. RITO proszę o łaskę dla mojego syna Kamilka w intencji wyzdrowienia i zdania egzaminów.Dla mnie o spełnienie planóe i zdrowia.
 Natala: 12.02.2015, 10:00
 Św. Rito spraw aby moje starania przyniosły oczekiwany rezultat. Żeby stare przeszło do lamusa i pojawiło sie nowe, lepsze i zagościło na dobre. Amen
 
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89]


Autor

Treść
[ Powrót ]
Daj plusika:
[ Strona główna ]
Miłość czy MIŁOŚĆ? Czyli sztuka chodzenia ze sobą Miłość czy MIŁOŚĆ? Czyli sztuka chodzenia ze sobą
Katarzyna Jarosz, Tomasz Jarosz
Jest tak wiele pytań na temat miłości, które zadajesz sobie codziennie. Czy czasami masz wrażenie, że te pytania są bez odpowiedzi? Mamy dla Ciebie rozwiązanie... » zobacz więcej
 Partnerzy medialni:

O stronie... | Ogłoszenia | Konkurs | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2015 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej