Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Nowenna do św. Rity


DZIEŃ PIERWSZY

Święta Rito, pragniemy naśladować twe cnoty i otrzymać za twym pośrednictwem łaskę życia wiecznego. Dzięki składamy Bogu, że cię od dzieciństwa obsypał swymi łaskami i wsławił imię twoje. O, jakże jesteśmy niepodobni do Ciebie, pełni próżności ziemskiej odpychamy wszystko, co wzniosłe, żyjemy w grzechach, lękamy się pokuty.

O święta Rito, która tyle możesz przed Bogiem, wyproś nam nawrócenie i szczery żal za grzechy, byśmy cię odtąd naśladowali w cnocie pokory i pokuty, i zasłużyli sobie na nagrodę w niebie, przyobiecaną cichym i tym, którzy płaczą. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją)

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Antyfona: Obdarzyłeś, Panie, służebnicę Twoją Ritę znakiem miłości i męki Twojej. Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

DZIEŃ DRUGI

Bóg wybrał cię, święta Rito, za jaśniejący wzór dla dziewic, żon, wdów i zakonnic. Zostawiłaś najpiękniejszy przykład żony, zmuszona żyć z mężem pełnym pychy, znosząc w pokorze i cichości wyrzuty, zniewagi, a nawet i bicie. Słodyczą i cierpliwością zmieniłaś porywczość swego męża w łagodną uległość.

O, gdyby i dziś żony chciały naśladować twe ciche i pełne słodyczy życie, łagodzić serca swych porywczych nieraz mężów, gdybyśmy wszyscy umieli żyć z naszymi krewnymi i bliźnimi według praw Bożych i miłości chrześcijańskiej, ubyłoby tyle niezgód prowadzących niekiedy do opłakanych następstw.

Błagamy cię, o święta Rito, wyproś nam wszystkim u Boga dary Ducha Świętego, abyśmy kiedyś mogli wielbić wraz z tobą Dawcę wszelkiego dobra w królestwie wiecznego pokoju. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Antyfona...

DZIEŃ TRZECI

Jakże bolesna była dla ciebie, o święta Rito, wiadomość o zamordowaniu twojego męża. Zapłakałaś gorzkimi łzami na myśl, że dusza jego nieprzygotowana stanęła przed sądem sprawiedliwego Boga. Nie myślałaś o sobie, lecz polecałaś ustawicznie miłosiernemu Bogu duszę zamordowanego męża, błagając o przebaczenie dla jego morderców, a poznawszy, że mali jeszcze synowie twoi pragną pomścić śmierć ojca, błagałaś Boga, by ich raczej zabrał ze świata, niż mieliby krwawym czynem zemsty splamić swe sumienie.

Bóg cię wysłuchał, zabierając obu synów w młodym wieku. Po ich stracie, dzięki składałaś Jezusowi, że ich powołał do siebie przed dokonaniem zbrodni. Jakże my wobec tego przykładu jesteśmy nędzni, nie umiemy przebaczyć najmniejszej obrazy ani zdobyć się na ofiarę dla duszy własnej, jak i dla duszy bliźniego.

O święta Rito, uproś nam u Boga gotowość przebaczania nieprzyjaciołom naszym, abyśmy sami stali się godniejszymi przebaczenia grzechów naszych i cieszyli się nagrodą wieczną w niebie. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Antyfona...

DZIEŃ CZWARTY

O święta Rito, jakże wielka była miłość twa dla Boga i bliźniego. Któż może wyobrazić sobie twe najgorętsze uczucia i rzewne łzy, któreś wylała, myśląc o męce twego Ukrzyżowanego Oblubieńca? Kto pojmie ten święty zachwyt w obcowaniu z Bogiem, w którym znajdowano cię często? Kto wypowie twą miłość dla bliźnich, biednych i chorych, między którymi byli bardzo smutni i nieszczęśliwi, a tyś ich objęta miłosierdziem serca twego?

My zaś tak często zajęci jesteśmy sobą, nie staramy się, by zaopatrzyć potrzeby duchowe i cielesne bliźnich naszych.

Wybłagaj nam, o święta Rito, łaskę, by serca nasze pałały czystą miłością bliźniego, abyśmy ciebie naśladowali i od tej chwili złączeni byli z tobą tą odwieczną miłością, która cię czyni pełną chwały i szczęścia w niebie. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Antyfona...

DZIEŃ PIĄTY

Od dzieciństwa znałaś, o święta Rito, niebezpieczeństwa natury ludzkiej, jak pycha, zmysłowość i takim wstrętem do tego złego byłaś przejęta, iż wytrwałaś w łasce na chrzcie świętym otrzymanej. Idąc za wolą rodziców, poślubiłaś męża. Zwolniona przez śmierć męża i dzieci od obowiązków żony i matki, błagałaś gorąco Pana Jezusa, byś mogła być przyjęta do klasztoru i pomimo trzykrotnej odmowy, prawie cudownie przyjęta zostałaś. Bóg uczynił zadość twoim pragnieniom i związałaś się na wieki z Jezusem ślubami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

O szczęśliwa Rito, wejrzyj na nas, będących pod ciężarem namiętności i grzechów, które nas prowadzą do wiecznej zguby. Wybłagaj nam, o święta Rito, łaskę rozmiłowania się w dobrach niebiańskich, abyśmy kiedyś oczyszczeni z grzechów, pałający serdeczną miłością ku Bogu, mogli zasłużyć sobie na nagrodę przyobiecaną tym, którzy umieli wzgardzić fałszywymi i marnymi dobrami tego świata. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Antyfona...

DZIEŃ SZÓSTY

Podziwem przejęci, rozważamy, o święta Rito, twe życie, które było jakby ciągłą modlitwą. Ciało twe umartwiałaś postami, krótkie chwile snu spędzałaś na twardym posłaniu. Wszystkie umartwienia czyniłaś dla zwalczenia pożądliwości. My postępujemy często zupełnie przeciwnie. Zamiast uciekać się do modlitwy i pokuty, szukamy uciech, które nas odwracają od Boga.

Dziś jednak, uznając konieczną potrzebę pokuty i modlitwy, błagamy cię, o święta Rito, abyśmy walcząc z naszymi wadami, wyrzekli się ich na zawsze i stali się godnymi cieszyć się wraz z tobą szczęściem wiecznym w niebie. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Antyfona...

DZIEŃ SIÓDMY

Święta Rito, ty całą duszą pragnęłaś podzielić boleść cierniowej korony Chrystusa i zostałaś wysłuchana. Boski Oblubieniec w nagrodę twego współczucia i miłości, z jaką rozważałaś Jego mękę, zranił cię cudownie w czoło cierniem swej korony. Do końca życia, to jest lat piętnaście, nosiłaś tę ranę na czole, dziękując Chrystusowi za tę wielką łaskę.

My zaś, zamiast znosić cierpliwie nasze krzyże i troski, którymi Bóg nas nawiedza, smucimy się i narzekamy.

O święta Rito, uproś nam u Jezusa łaskę cierpliwego znoszenia wszystkich utrapień doczesnych, abyśmy przez modlitwę i poddanie się woli Bożej godni byli radować się z tobą w wieczności. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją). Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Antyfona...

DZIEŃ ÓSMY

Boski twój Oblubieniec, o święta Rito, chcąc cię bardziej uświęcić i uczynić podobną sobie, dopuścił, byś dotknięta była przez ostatnie cztery lata życia twego ciężką chorobą. Jakież wspaniałe przykłady poddania się woli Bożej i cierpliwości zostawiłaś nam, o święta Rito. Przykra tylko była dla ciebie myśl, że jesteś ciężarem dla swych sióstr zakonnych. Zapowiedź bliskiego wyzwolenia z więzienia ciała i przejścia do wiecznej ojczyzny napełniła twe serce radością. Oddałaś piękną swą duszę w ręce Jezusa, Oblubieńca swego.

Cóż się stanie z nami, grzesznikami, w chwili śmierci? Z nami, którzy nie umiemy i nie chcemy znosić spokojnie żadnej choroby?

Miej litość nad nami, o święta Rito! Wyproś nam u Jezusa zupełne poddanie się woli Bożej i cierpliwość w ostatniej chorobie oraz szczęśliwą śmierć, abyśmy z tobą złączeni mogli wielbić Boga na wieki. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Antyfona...

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Twoja głęboka pokora, o święta Rito, wyjednała ci wielką chwałę w niebie, jaką teraz posiadasz. Dla tej pokory chciał twój Boski Oblubieniec wsławić cię także na ziemi. Toteż zaraz po twej śmierci zdziałał za twym pośrednictwem wiele cudów. Ludzie z daleka i bliska tłumnie cisnęli się do twego grobu, ogłaszając cię świętą. To pobożne mniemanie potwierdził także wyrok namiestnika Chrystusowego, który cię również świętą ogłosił. Odtąd chwała twoja szerzy się wśród wiernych po całym świecie i masz przywilej być zwaną "Orędowniczką w sytuacjach beznadziejnych" i "Świętą do spraw trudnych". O pełna chwały Rito, zlituj się nad nami! Wyjednaj nam łaskę poznania tej prawdy, że prochem jesteśmy i nic sami nie możemy. Broń nas od wiecznego potępienia, które jest udziałem pysznych i zbuntowanych aniołów, i pomóż nam, abyśmy wraz z tobą w niebie cieszyli się chwałą przyobiecaną pokornym. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Antyfona...   

Wasze komentarze:
 Helena 24.05.2019r.: 24.05.2019, 14:05
 Św.Rito spraw żebym zobaczyła mego wnuczka Kajanka ,którego bardzo kocham.Proszę miej w opiece mnie i moich synów daj nam zdrowie i wytrwałość w załatwieniu trudnych spraw. Serdecznie dziękuję.
 Helena 24.05.2019r.: 24.05.2019, 14:04
 Św.Rito spraw żebym zobaczyła mego wnuczka Kajanka ,którego bardzo kocham.Proszę miej w opiece mnie i moich synów daj nam zdrowie i wytrwałość w załatwieniu trudnych spraw. Serdecznie dziękuję.
 Hanna: 24.05.2019, 11:55
 Święta Rito uzdrow moją mamę proszę o twe wstawiennictwo u PANA BOGA
 Basia: 24.05.2019, 06:09
 Św Rito orędowniczko spraw beznadziejnych proszę i błagam o pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw.Proszę o zrozumienie u Synów.Spraw by tworzyli szczęśliwe rodziny ,by nas rodziców szanowali.Spraw by mogliśmy obserwować jak rosną nasze Wnuki.Proszę o dar potomstwa dla Beaty i Grzesia.Św Rito wstaw się za mną,Ty znasz moje troski.
 Aga: 24.05.2019, 05:55
 Sw. Rito, prosimy, , zeby wszystko bylo dobrze do konca. Kochamy Cie I ufamy!
 Małgosia: 24.05.2019, 00:14
  Święta Rito orędowniczko spraw trudnych i beznadziejnych. Wstaw się za mną i wyproś u Boga łaskę, abym stworzyła z Grzesiem pełną i szczęśliwą rodzinę dla mojego syna. Napełnij jego serce miłością.
 Gosia: 23.05.2019, 21:21
 Swieta Roito wysłuchaj moich modlitw o zdobycie lepszej pracy i spokojna przyszłość moja i mojej rodziny, Jezu ufam Tobie. Proszę wszystkich czytających o modlitwę x Dziękuje za wszystko Swieta Rito, i Tobie Panie Jezu
 Danuta : 23.05.2019, 10:21
 Św. Rito, proszę uwolnij mnie od zmartwień, pomóż mi dobrze i godnie żyć, przybadz mi z pomocą, dziękuję
 Asia : 23.05.2019, 07:47
 Kochana Rito wysłuchaj mnie proszę o szczęśliwą podróż do domu Jezu ufam tobie
 mama: 23.05.2019, 06:56
 Święta Rito proszę z całego serca wiem że dużo od ciebie wymagam wiem że to sprawa bardzo trudna a nawet beznadziejna ale już tylko ty mi pozostałaś nikt ze świętych mi nie pomógł więc może ty się ulitujesz daj jakiś znak że to o co się modlę za twoim wstawiennictwem ma jakiś sens i czy mogę liczyć na twoją pomoc Ty jedna wiesz o co się modlę Błagam wysłuchaj mnie
 Basia: 23.05.2019, 05:02
 Św Rito od spraw beznadziejnych i trudnych spraw aby Synowie i Synowe okazali mnie i mężowi szacunek,aby przyjechali do nas.Proszę o zgodę,pojednanie i przebaczenie w rodzinie.Spraw aby została załatwiona pomyślnie sprawa kredytu.Opiekuj się wnuczką Igą aby zaczęła mówić oraz wnukami Miłoszem,Brunonem i Oliwierem.
 Ala: 23.05.2019, 03:57
 Święta Rito dziękuję Ci z całego serca za Tomka i błagam o dalszą opiekę nad nami.
 Lucyna: 22.05.2019, 23:47
 Kochana Sw. Rito pomoz mi w wiadomej sprawie i prosze o zdrowie dla calej rodziny. Dziekuje Ci za wszystko .
 Em: 22.05.2019, 23:02
 Święta Rito proszę Cię o zdrowie dla moich córeczek aby były zdrowe nie kaszlala i nie miały gorączki oraz wymiotów. Proszę wysłuchaj mnie pomoz...
 Mama: 22.05.2019, 22:06
 Święta Rito, Oredowniczko spraw trudnych i beznadziejnych, proszę, wyblagaj łaskę dla mojej córki i upros dla niej zdrowie, aby wraz z mężem doczekała macierzyństwa i zdrowego dzieciątka. Napelnij nasz dom tym wielkim szczęściem.
 matka: 22.05.2019, 20:30
 święta Rito ty któraś uprosiła róże w środku zimy uproś Naszego Niebieskiego Ojca o uwolnienie mojego syna i męża z nałogów i aby enaszej rodzinie zagościła zgoda i miłość
 Ewelina: 22.05.2019, 19:48
 Św Rito Proszę o potrzebne łaski dla mojej córki Klary. O jej prawidłowy rozwój.
 Danuta : 22.05.2019, 19:43
 Św Rito proszę uwolnij mnie od zmartwień, pomóż mi dobrze i godnie żyć, przybadz mi z pomocą, bardzo dziękuję
 Maciej: 22.05.2019, 19:29
 Dziekuje Ci za okazane wsparcie. Prosze Cie mniej W opiece cala Nasza rodzine. Prosze o zdrowie i pokój w sercach.
 Marta: 22.05.2019, 19:10
 Sw. Rito proszę o wstawiennictwo u Najwyższego dla mojej całej rodziny zwłaszcza dla wnuczki żeby stawiła czoła swoim wszystkim nałogom , proszę o zdrowie dla syna po wypadku , zdrowie dla męża ,i dla mnie oraz o szczęśliwe rozwiązanie ciąży u córki.
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Pełna wersja | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej