Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Metody pracy z Biblią

"Biblio, ojczyzno moja (...),
Na Tobie uczyłem się żyć,
Na Tobie uczyłem się czytać,
Na Tobie uczyłem się pisać,
Na Tobie uczyłem się myśleć,
Na Tobie uczyłem się kochać,
Na Tobie uczyłem się mądrości
Na Tobie uczyłem się modlić. "

R. Brandstaetter

Spis treści:

GŁÓWNE ZASADY (UWAGI) W PRACY Z PISMEM ŚWIĘTYM:

 1. Zewnętrzne, powierzchowne odczytanie tekstu nie wystarczy. Trzeba "przebić się" do głębi, do istoty, która kryje się w tekście Pisma św.
 2. Słowa Pisma świętego mają wydać jak najobfitszy plon w ludzkich sercach. Jest to Słowo skierowane do ludzi żywych, konkretnych, z ich problemami i trudnościami.
 3. Osobisty wkład, wysiłek każdego uczestnika.
 4. Odpowiedni do danej metody wiek uczestników.
 5. Grupa powinna liczyć nie więcej niż 10 - 15 osób.
 6. Szanowanie siebie nawzajem; dzielenie się spostrzeżeniami.
 7. Praktyczne powiązanie tekstów Pisma św. z życiem.
 8. Inspiracją do wspólnotowego rozważania Biblii mogą być teksty: - (Łk 10, 38-42) relacja o Marii i Marcie,
  - (Łk 24,13-35) uczniowie z Emaus.

CZYTAM I ROZWAŻAM PISMO ŚWIĘTE WSPÓLNOTOWO, BO:

 1. (Mt 18, 20) ... "gdzie są dwaj, albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich".
 2. Więcej osób więcej "widzi" i więcej "słyszy" w tekście.
 3. Z pytaniami i problemami nie pozostajesz sam.
 4. Lepiej zobiektywizować oceny, spostrzeżenia.
 5. Czytanie grupowe mobilizuje do czytania indywidualnego, prywatnego.
 6. Wiele tekstów powstało we wspólnotach jako wyraz wiary wspólnoty, warto odczytać je również wspólnotowo.
 7. Czytanie wspólnotowe jednoczy wspólnotę, "buduje ją", umacnia, Pismo św. jest bowiem żywe.

METODA CARLOSA MESTERSA

Biblia dla C. Mastersa karmelity z Brazylii jest:
 1. Słowem Bożym skierowanym tu i teraz do mnie.
 2. Słowem Bożym, które jest trwałe i wieczne.
 3. Słowem Bożym, które jest skierowane do wszystkich.

Przebieg spotkania

 1. Modlitwa.
 2. Życie - problem życia, aktualne wydarzenie.
 3. Szukanie odpowiednich tekstów Pisma św.
 4. Modlitwa o moc i światło Ducha Świętego:
  - odczytanie tekstu lub tekstów,
  - wyjaśnienie trudności, aby każdy rozumiał to, co czyta,
  - medytacja, rozmyślanie.
 5. Połączenie Słowa Bożego z życiem (postanowienie).
 6. Modlitwa końcowa.

METODA Z VASTERS (szwedzka - tzw. znaków)

Przebieg spotkania

 1. Modlitwa.
 2. ażdy osobiście czyta dany tekst robiąc jednocześnie na kartce znaczki:
  " ? " - nie rozumiem
  " ! " - coś odkryłem
  " - " - praktyczna wskazówka do życia osobistego
 3. Odczytanie tekstu na głos.
 4. Dyskusja, rozmowa, dzielenie się spostrzeżeniami.
 5. Modlitwa końcowa.

METODA WŁOSKA (Fokolarinów)

Inicjatorką ruchu jest Chiara Lubich. Główny akcent członkowie ruchu kładą na ciągłe poznawanie woli Bożej i jej spełnianie.
 1. Każdego miesiąca (2 tygodnie lub tydzień) Focolarini ustalająjakieś zdanie, myśl z Pisma św. i publikująje z krótkim komentarzem.
 2. Wszyscy członkowie ruchu starają się tę myśl rozważać i realizować w swym życiu.
 3. Przy wspólnym spotkaniu wszyscy dzielą się swymi spostrzeżeniami i praktyką tej myśli w swoim życiu.
 4. Myśl ta łączy wspólnotę na całym świecie.

METODA SHARING

Powstała w Afryce w Lumko.

Przebieg spotkania

 1. Modlitwa po zapaleniu świecy. Może być spontaniczna, improwizowana, wspólnotowa, piosenka, itp.
 2. MWspólnotowe czytanie tekstu.
 3. Medytacja-milczenie, (ok. 5 min.):
  - w ciszy każdy czyta jeszcze raz ten sam tekst
  - szukamy słowa - klucza dla siebie
  - wypowiadamy swoje słowa - klucze
 4. Ponowne, wspólnotowe czytanie tekstu.
 5. Dzielenie się:
  - co ten tekst mówi dla mnie, tu i teraz?
  - jakie słowo winno nam towarzyszyć jako słowo życia, myśl dnia, tygodnia?
  - jak "przenieść" to Słowo do codziennego życia?
 6. Pytamy siebie, jaki wpływ ma Słowo Boże na nasze działanie? Czego chce ode mnie Bóg?
  - co uczynię? komu? jak?
  - co zmienię? w jaki sposób?
  - jakie zadanie postawiłem sobie na ostatnim spotkaniu i jak się z niego wywiązałem?
  - postanowienie
 7. Modlitwa kończąca spotkanie.

METODA AUSTRIACKA (z Bludesch)

Zaczęto ja stosować w Insbrucku w 1984 r.

Przebieg spotkania

 1. Zapalenie świecy, modlitwa lub piosenka.
 2. Głośne odczytanie tekstu.
 3. Rozważanie tekstu w ciszy.
 4. Indywidualne czytanie tegoż tekstu, zmierzające do odpowiedzi na 5 pytań:
  - jaka jest podstawowa wypowiedź, orędzie centralne, przesłanie tekstu, istota?
  - czego nie rozumiem?
  - jaki jest kontekst - powiązanie z tekstem "przed" i "po"? Gdzie jest tekst paralelny? (tekst biblijny należy rozważać w jedności i komplementarności Biblii).
  - z czym się zgadzam, akceptuję, a co stanowi dla mnie trudność, problem?
  - co mogę w tym zakresie zrobić, uczynić w swoim życiu?
 5. Wymiana myśli.
  Każdy kolejno odczytuje, co napisał na każde pytanie. Należy się wsłuchać w to, co Bóg mówi w tym słowie do każdej osoby w grupie.
 6. Podsumowanie spotkanie poprzez obejrzenie slajdu, obrazu, jako przesłania płynącego z tego spotkania.
 7. Modlitwa końcowa.

BIBLIJNA REWIZJA ŻYCIA
(WIDZIEĆ - OCENIAĆ - DZIAŁAĆ)

Punktem wyjścia jest osobiste przeżycie, doświadczenie, które są przedmiotem wspólnej refleksji i analizy. Może to być również aktualne wydarzenie, sytuacja zaczerpnięta z różnych źródeł, np: czasopisma, RTV, filmu, piosenki, literatury...

Przebieg spotkania

 1. Zapalenie świecy, modlitwa lub piosenka.

WIDZIEĆ

 1. Wspólnie dostrzec aktualne doświadczenie z dnia codziennego, wybiera się tylko 1 fakt, zdarzenie.
 2. Pytania pomocnicze:
  - Co się stało?
  - Czy znamy szczegóły, okoliczności?
  - Czy możemy się czegoś więcej dowiedzieć?
  - DLACZEGO to się stało? jak do tego doszło?
  - JAK to oceniasz? Co o tym myślisz?
  - Jakie są twoje odczucia, reakcje?

OCENIĆ

 1. Modlitwa (3-5 min.), co On o tym sądzi? Jak On to ocenia? Czas ma pozwolić nabrać dystansu do tej sprawy, na obiektywizm myśli, pojęć, uczuć, emocji. o
 2. Po tej modlitwie uczestnicy niech przypomną sobie słowo, wydarzenie z Ewangelii.
 3. Rozmowa biblijna nad danym tekstem Pisma św.

DZIAŁAĆ

 1. Umiłowanie Boga i Jego spraw, Jego rządów nad światem, losami człowieka oraz umiłowanie Słowa Bożego. Umiłowanie tzn. pełne miłości poddanie się, działanie, pozytywne, radosne bycie dla...
 2. Opracowanie wspólnego programu działania. Co powinniśmy w tej sprawie uczynić?
 3. Kto? kiedy? jak? podejmie się konkretnie realizacji danego postanowienia?
 4. Poprzez modlitwę spróbować dojść do jedności w rozpoznaniu woli Bożej.
 5. Ocena tej metody:
 1. pozytywy:
  - pomaga łączyć Pismo św. z konkretnym życiem,
  - stanowi bodziec do życia wg Pisma św.
  - może służyć jako uzupełnienie innych metod pracy z Pismem św.
 2. negatywy:
  - nacisk na poznanie woli Bożej za wszelka cenę w każdej sytuacji,
  - presja grupy na jednostki,

METODA "PROGRAMÓW AMOSA"

Amos wielki Prorok - społecznik Starego Testamentu.
 1. Cel metody.
  Wejść od strony religijnej (biblijnej) w problematykę społeczną.
  - co Bóg, Chrystus mówi w związku z tym problemem?
  - co mówią dokumenty Kościoła?
  - czego Bóg oczekuje od nas?
 2. Cechy tej metody:
  1. typowy problem (bezrobocie, narkomania, alkoholizm)
  2. analiza
   - dlaczego rodzą się te problemy? - jak ten problem przezwyciężyć, co jest jego korzeniem?
  3. co Bóg o tym sądzi? Dyskusja na podstawie Pisma św. i dokumentów Kościoła.
 3. kto i kiedy może stosować tę metodę?
  - osoby zaangażowane w czytaniu Pisma św.
  - ci, którzy pracowali z Pismem św. innymi metodami.

Przebieg spotkania

 1. Konkretny problem.
  - wyszukać teksty Pisma św. i przygotować pytania (można przed spotkaniem).
 2. Modlitwa.
 3. Omówienie sytuacji życiowej:
  - kto zna ją dokładniej niech opowie,
  - kto w tej sytuacji cierpi?
  - kto się bogaci?
  - dlaczego ten problem występuje?
 4. Głośne odczytanie Słowa Bożego:
  - co Bóg w tej sytuacji chce nam powiedzieć?
 5. Reakcje na Słowo Boże:
  - które słowa zrobiły na tobie największe wrażenie?
  - co było zaskakujące, czego się nie spodziewałeś?
  - co o tym myślą ludzie, tzw. "opinia publiczna"?
 6. Nasze zdanie:
  - czego Bóg od nas oczekuje?
  - co winniśmy uczynić, co zrobić?
  - jak pomogę bezrobotnemu, samotnej matce, choremu ...?
 7. Modlitwa końcowa, pieśń.

KRĄG BIBLIJNY

 1. Egzegeza.
 2. Zastosowanie.
  - pytania do tekstu
  - pytania do życia

Przebieg spotkania

 1. Modlitwa.
 2. Odczytanie tekstu.
 3. Medytacja.
 4. Pytania.
 5. Dyskusja.
 6. Postanowienie.
 7. Modlitwa końcowa.

NABOŻEŃSTWO SŁOWA BOŻEGO

Powstało z inspiracji Soboru Watykańskiego II, mimo że swymi korzeniami sięga starożytności. Przy układaniu programu nabożeństwa należy uwzględnić chronologię układu historii zbawienia w Biblii.
 1. Prawo i Księgi historyczne - etap pierwszy (stworzenie, wyjście, przymierze).
 2. "Prorok" - etap drugi (zapowiedź Nowego Przymierza, Nowego Stworzenia, powrót z niewoli babilońskiej).
 3. Ewangelie - opisują życie i działalność Jezusa Chrystusa i zbawienie, które nam wysłużył.
 4. Apostoł - listy św. Pawła i innych Apostołów. Historia pierwszego okresu chrześcijaństwa.

Przebieg spotkania

 1. Pieśń na wejście.
 2. Intronizacja Ewangelii.
 3. Pozdrowienie prowadzącego (kapłan lub diakon).
 4. Wprowadzenie do czytania.
 5. Czytanie (trzy czytania i Ewangelia).
 6. Śpiew psalmu lub piosenki.
 7. Ewangelia.
 8. Homilia.
 9. Modlitwa powszechna.
 10. Kolekta.
 11. Błogosławieństwo księgą Biblii.
 12. Pieśń na zakończenie.

GODZINA BIBLIJNA

Ta forma pracy z Pismem św. wymaga dużego przygotowania i wiedzy przede wszystkim od prowadzącego. Niemniej jednak angażuje ona również wszystkich uczestników spotkania poprzez dyskusję, pytania, czynny udział

Przebieg spotkania

 1. Modlitwa.
 2. Czytanie tekstu.
 3. Wyjaśnienie (czas, miejsce, osoby, może być treściowe lub kursoryczne - wiersz po wierszu)
 4. Dyskusja - rozmowa (prowadzący stawia szereg pytań w oparciu o wyjaśniony tekst).
 5. Wartości i zadania życiowe jakie płyną z tekstu.
 6. Podsumowanie przez prowadzącego.
 7. Zadanie na następną Godzinę Biblijną.
 8. Modlitwa (może być pieśń).

GODZINA BIBLIJNA

Lectio divina znaczy dosłownie "CZYTANIE BOŻE". Jest to jeden ze sposobów czytania Pisma św. Jest to metoda indywidualnego, prywatnego, czytania Biblii. Jednak dużą pomocą w osobistym czytaniu może być przynależność do grupy osób, które regularnie czytają Pismo św.
 1. LECTIO

  Znajdź sobie dogodne miejsce, w którym nikt ci nie będzie przeszkadzał i rozpocznij czytanie krótką modlitwą. Usiądź wygodnie, ale nie za wygodnie. Czytaj powoli, bez pośpiechu, z zastanowieniem. Zatrzymuj się tylko przy tym, co zrozumiałeś. Znajdź w rozkładzie zajęć trochę czasu na REGULARNĄ lekturę Biblii (5,10,15,30 minut dziennie). Ile możesz. Ale potem wiernie się tego trzymaj.

 2. MEDITATIO

  Po przeczytaniu tekstu zastanów się: "Co Bóg do mnie mówi?"

 3. O RATIO

  Trzeci etap - to modlitwa. Jest to czas na twoją osobistą odpowiedź na usłyszane Słowo. Mów do Boga - za co Go kochasz, co jest dla ciebie trudne, przykre. Bądź przy tym pokorny i prosty, unikaj wyszukanych formuł.

 4. CONTEMPLATIO ET ACTIO

  Czwarty etap to trwanie w Bożej obecności oraz czynienie tego, co się rozpoznaje jako Jego wolę. Postaraj się wprowadzić w życie to, o czym się dzisiaj dowiedziałeś, co odczytałeś jako wolę Bożą względem siebie.

PZWasze komentarze:
 marzena aneta: 24.04.2023, 09:10
 Metody pracy z Biblią prosze o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję prosze dla mnie o domu kupno lub bezczynszowego mieszkania wszystkie mają być bezczynszowe dobrą mieszkania sprzedaż urode ubezpieczenie zdrowotne z urzędu pracy zdrowie pieniądze dobrego kawalera młodego męża niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dobrą spowiedź świętą dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 marzena aneta: 21.10.2022, 18:33
 Biblia to najmądrzejsza księga książka jest w niej opisane całe nasze życie warto ją czytać a nawet nosić ze sobą mały egzemplarz do czego zachęca papież Franciszek dziękuję Boże proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję
(1)


Autor

Treść

Nowości

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP - dzień 2Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP - dzień 2

św. Andrzej Apostołśw. Andrzej Apostoł

Modlitwa do św. Andrzeja ApostołaModlitwa do św. Andrzeja Apostoła

Litania do św. Andrzeja ApostołaLitania do św. Andrzeja Apostoła

Zabawy andrzejkoweZabawy andrzejkowe

Ciasteczka andrzejkoweCiasteczka andrzejkowe

Najbardziej popularne

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Godzina ŁaskiGodzina Łaski

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej