Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Obowiązkowe ubezpieczenia w KRUS

     Rolnicy i ich domownicy, którzy nie mają tytułu do innego ubezpieczenia, np. nie są zatrudnieni na umowę o pracę, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom w KRUS. Do KRUS można również przystąpić dobrowolnie, po spełnieniu określonych warunków.

     Rolnik-przedsiębiorca może również podlegać tym ubezpieczeniom i tam opłacać składki.

     Rolnikiem mogącym ubezpieczyć się w KRUS jest pełnoletnia osoba fizyczna, mieszkająca i prowadzącą w Polsce, osobiście i na własny rachunek gospodarstwo rolne, w tym również w ramach grupy producentów rolnych. Także osoba, która przeznaczyła swoje gospodarstwo rolne do zalesienia. Natomiast domownikiem jest osoba bliska dla rolnika, która ukończyła 16 lat, prowadzi z nim wspólnie gospodarstwo domowe lub mieszka na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale w tym gospodarstwie pracując i nie będąc związana z nim stosunkiem pracy.

     Składki z własnych środków finansuje rolnik. Ich wysokość jest uzależniona m.in. od wielkości gospodarstwa. Rolnicy i domownicy podlegają też ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składki na to ubezpieczenie finansuje budżet państwa. 26 października 2010 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z Konstytucją zasady finansowania przez budżet państwa składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników, która nie uzależnia jej od wysokości przychodów.

     Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w KRUS podlegają rolnicy, których gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny produkcji rolnej. Podlegają mu również domownicy. Warunkiem jest niepodleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu, brak prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych (ZUS). Z tego ubezpieczenia rolnikowi lub domownikowi przysługuje zasiłek chorobowy i macierzyński. Ma on również prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

     Ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu obowiązkowo podlega rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny, a także jego domownicy. Również osoba pobierająca rentę strukturalną współfinansowaną ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także małżonek tej osoby, jeżeli renta strukturalna wypłacana jest ze zwiększeniem na tego małżonka.

     Świadczeniami, które przysługują w ramach tego ubezpieczenia są: emerytura rolnicza, renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy, renta rolnicza szkoleniowa, renta rodzinna, emerytura i renta z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, dodatki do emerytur i rent, zasiłek pogrzebowy.


Edyta Pisarczyk

Autorka jest prawnikiem Grupy INFOR


Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 7 listopada 2010   

Wasze komentarze:
 krzysztof: 17.04.2015, 10:44
 Mam pytanie, od pół roku nie jestem ubezpieczony, teraz chcę się ubezpieczyć w Krusie jako domownik na pole ojca, czy są jakie kary za okres braku ubezpieczenia?
 krzysztof: 17.04.2015, 08:48
 Mam pytanie, od pół roku nie jestem ubezpieczony, teraz chcę się ubezpieczyć w Krusie jako domownik na pole ojca, czy są jakie kary za okres braku ubezpieczenia?
(1)


Autor

Treść[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej