Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Za użytkowanie wieczyste

     Konsekwencją zmiany wartości nieruchomości może być zmiana wysokości opłaty rocznej od użytkowania wieczystego. Bezpośrednio dotyczy to m.in. osób, które przekształciły spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania w odrębną własność. Jeżeli nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste, to właściciele mieszkań mają obowiązek ponosić co roku opłatę roczną oraz podatek od nieruchomości. Opłaca się je przez cały okres użytkowania, do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

     W przypadku nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe wysokość opłaty rocznej aktualizuje się raz na pięć lat. Z wnioskiem o aktualizację może wystąpić również użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej, np. w przypadku spadku jej wartości. Podstawą wyliczenia opłaty jest wartość nieruchomości gruntowej określona przez rzeczoznawcę majątkowego.

     Jeżeli aktualizacja jest dokonywana z urzędu, to właściwy urząd powinien wypowiedzieć na piśmie wysokość dotychczasowej opłaty do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego, przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia jej nowej wysokości. Użytkownik wieczysty, który otrzymał informację o zmianie wysokości opłaty, może złożyć wniosek o ustalenie innego terminu zapłaty, najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu płatności.

     Druga z możliwości to wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona. Należy go wnieść w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia do samorządowego kolegium odwoławczego. Wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach; podlega on opłacie skarbowej. Ze opłata jest zasadna, musi dowieść właściwy organ, np. urząd miasta, który ustalił opłatę w nowej wysokości - a nie użytkownik. Złożenie wniosku do kolegium nie zwalnia z obowiązku uiszczania opłat w dotychczasowej wysokości. Natomiast w przypadku niezłożenia wniosku nowa wysokość opłaty zaczyna obowiązywać od 1 stycznia roku, którego dotyczy.

     Orzeczenie kolegium w sprawie opłaty otwiera drogę sądową. Organ, który ustalił nową wysokość opłaty lub użytkownik wieczysty mogą wnieść sprzeciw od orzeczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Sprzeciw jest równoznaczny z żądaniem przekazania sprawy do sądu. W razie wniesienia sprzeciwu w terminie orzeczenie kolegium traci moc w całości lub w zaskarżonej jego części.

     Jeżeli użytkowanie wieczyste wygasło w trakcie roku, opłata roczna podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego. Wygaśnięcie może również polegać na przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność.

     Wysokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej. Dla nieruchomości oddanych na cele mieszkaniowe wynosi ona 1 proc. Natomiast osoby fizyczne, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, mogą wystąpić z wnioskiem o bonifikatę od opłaty rocznej. Wynosi ona 50 proc. i dotyczy nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Kwota za 2010 r. zostanie ogłoszona przez prezesa GUS-u w lutym 2011 r.


Edyta Pisarczyk

Autorka jest prawnikiem Grupy INFOR


Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 16 stycznia 2011   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej