Humor Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Pobierz Spowiedź Opowiadania Perełki
Świadectwo pracy

     Niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wyjątkowo, jeżeli bezpośrednio po rozwiązaniu jednej zawierana jest kolejna umowa o pracę, to świadectwo pracy pracodawca wystawia na żądanie pracownika za zakończony okres zatrudnienia. W tym przypadku pracodawca ma obowiązek wydać go w ciągu siedmiu dni.

     Prawidłowo wystawione świadectwo pracy ma wpływ na sytuację pracownika. Może okazać się bowiem, że nie uzyska on prawa zasiłku dla bezrobotnych albo innego świadczenia, ponieważ nie spełnia warunków. Świadectwo powinno zawierać informacje związane z zatrudnieniem: okres zatrudnienia, wymiar czasu pracy, zajmowane stanowiska, podstawę prawną ustania stosunku pracy, wykorzystane urlopy itp.

     Jeżeli informacje zawarte w świadectwie są nieprawidłowe, pracownik w ciągu siedmiu dni od dnia jego otrzymania może wystąpić do pracodawcy i ich sprostowanie. W razie nieuwzględnienia wniosku przez pracodawcę, pracownik w ciągu siedmiu dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy może wystąpić do są* du pracy z żądaniem jego " sprostowania.

     Siedmiodniowy termin na wystąpienie do sądu pracy jest nieprzekraczalny. Zatem wystąpienie po jego upływie spowoduje, że sąd takie żądanie odrzuci. Jednak jeżeli pracownik termin przekroczył nie ze swojej winy i złoży równocześnie wniosek o jego przywrócenie, to sąd przywróci termin na złożenie pozwu. Pracownik powinien równocześnie uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu.

     Postępowanie przed sądem pracy jest bezpłatne. Opłatę od pozwu wnosi się, jeżeli kwota roszczenia przekroczy 50 tys. zł.

     Żądanie sprostowania świadectwa pracy składa się zawsze do sądu rejonowego. Może to być sąd właściwy ze względu na miejsce wykonywania pracy albo właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy. Jeżeli jednak pracownik wniosek z żądaniem złoży w sądzie niewłaściwym, to nie zostanie on odrzucony, tylko przekazany do właściwego sądu.

     Jeżeli sąd pracy uwzględni powództwo pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, to pracodawca ma obowiązek wydać nowe świadectwo pracy niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni. Termin ten jest liczony od dnia uprawomocnienia się wyroku w tej sprawie. Pracodawca w takim przypadku wydaje nowe świadectwo pracy, natomiast poprzednio wydane usuwa z akt pracowniczych i niszczy je. Pracownik może wystąpić do sądu również w przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy. Może także dochodzić odszkodowania w związku z wydaniem nieprawidłowego świadectwa pracy. Domagając się odszkodowania, musi jednak udowodnić szkodę, jaką poniósł w związku z niewydaniem świadectwa w terminie albo wydaniem nieprawidłowego, np. fakt, że nie został zatrudniony z tego powodu albo nie otrzymał zasiłku dla bezrobotnych. Odszkodowanie przysługuje pracownikowi w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie więcej jednak niż za sześć tygodni.


Edyta Pisarczyk

Autorka jest aplikantem radcowskim


Tekst pochodzi z Tygodnika

20 listopada 2011


Powiększanie bogactwa. Nowe reguły gry w gospodarce opartej na wiedzy Powiększanie bogactwa. Nowe reguły gry w gospodarce opartej na wiedzy
Lester C. Thurow
Wznosisz piramidę dobrobytu dla siebie, swojej firmy i całego społeczeństwa. Ta piramida to współczesna i przyszła gospodarka. Chcesz zdobyć ukryte w niej skarby? Poznaj jej konstrukcję: odszukaj tunele i sekretne wejścia... » zobacz więcej


   


Wasze komentarze:

Brak komentarzyAutor

Treść
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]
O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej