Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Świadczenie pielęgnacyjne

    Od 1 stycznia 2010 r. więcej osób może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne - 520 zł miesięcznie, ponieważ zostało zniesione kryterium dochodu rodziny jako warunek przyznania prawa do świadczenia. Osoba, która zrezygnuje z pracy, żeby opiekować się dzieckiem niepełnosprawnym lub członkiem rodziny o znacznym stopniu niepełnosprawności, niezależnie od sytuacji finansowej rodziny, ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustalają i wypłacają urzędy gminy lub ośrodki pomocy społecznej.

     Kumu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne? Prawo to przysługuje matce lub ojcu, którzy zrezygnują z pracy zarobkowej z powodu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym do ukończenia 16 lat, jeżeli w związku z niepełnosprawnością dziecka jest konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka na co dzień w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Takie wskazania określa Powiatowa Komisja ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy wydawaniu zaświadczenia o niepełnosprawności dziecka.

     Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje również w związku z opieką nad osobą dorosłą i dzieckiem po ukończeniu 16 lat. Warunkiem przyznania prawa do świadczenia jest uzyskanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie wydaje Powiatowa Komisja ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W pierwszej kolejności o świadczenie pielęgnacyjne może starać się osoba spokrewniona w pierwszym stopniu, czyli rodzice, dzieci. Jeżeli nie. ma takiej osoby albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki, to o świadczenie pielęgnacyjne może starać się inny członek rodziny.

     Kto nie otrzyma świadczenia pielęgnacyjnego? Osoba, która występuje o świadczenie i ma prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego nie otrzyma świadczenia pielęgnacyjnego. Tak samo, prawa do świadczenie pielęgnacyjnego nie uzyska osoba, której członek rodziny ma prawo do wcześniejszej emerytury na dziecko niepełnosprawne, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego albo członek rodziny za granicą, otrzymuje świadczenia z tytułu zapewnienia opieki nad dzieckiem. Niezależnie od liczby dzieci niepełnosprawnych rodzinie przysługuje jedno świadczenie pielęgnacyjne. Powodem odmowy świadczenia pielęgnacyjnego jest pozostawanie w związku małżeńskim albo umieszczenie w rodzinie zastępczej niespokrewnionej, albo w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, gdzie jest zapewniona całodobowa opieka przez więcej niż 5 dni w tygodniu.

     W okresie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na tę osobę są opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. To oznacza, że okres pobierania świadczenia jest okresem zaliczanym do emerytury. Za tę osobę urząd wójta, burmistrza lub prezydenta miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) odpowiednio dla kobiety przez 20 lat i dla mężczyzny przez 25 lat, jednak nie dłużej niż przez 20 lat. Składki są naliczane od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, czyli 520 zł. Osoba ta również podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ma prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej.


Edyta Pisarczyk

Autorka jest prawnikiem Grupy INFOR


Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 24 stycznia 2010   

Wasze komentarze:
 gosc: 12.12.2012, 13:06
 ja pobieram siadczenie pielegnacyjne ale niemam odprowadzanych skladek na bezpieczenie zdrowotne ,w opiece twierdza ze przez to ze jestem mezatka ,problem w tym ze maz niepracuje ani nie mieszka z nami ,co robic???
 helen: 12.10.2011, 16:42
 a jak mam teściów niepełnosprawnych, (niepełnosprawnosc nabyli po 80 roku życia) , ktorzy są w zwiazku małzeńskim, to kto może nabyć swiadczenie ,
(1)


Autor

Treść[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej