Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Księga gości

[ Dopisz się do księgi ]

(1) [2] [3] [4] [5] [6] [>] [>>]


Wszystkich wpisów: 12151


 Ryszard Wit 08-07-2019 dokonał wpisu:
 Szczęść Boże! Uczyć się trzeba zawsze!!!
 Pasterka 08-06-2019 dokonał wpisu:
 Miłości Przedwieczna napełniaj życie ducha ludzkiego Światłem wieczności Całej i niech Twoja Moc będzie nam dana a dusza uratowana . Przywołujemy Ciebie Duchu Boży od świata przestworzy ...przybywaj i Zło przed nami odkrywaj ,abyśmy wstrząśnięci precz grzech odrzucili i tylko w Twoim Świetle żyli. Niech Twoje Wody łaski nas obmywają i ku pięknu i dobru kroki nasze podążają . O Duchu Boży ukazuj nam fałszywe "piękności " , które tak bardzo ludzkie serca zniewalają i od Ciebie odciągają .O Boska Gołębico rozciągnij Swoje skrzydła jasne nad synami i córkami tej Ziemi i wiedź ku wysokim szczytom Pana Naszego w Ojcu Królującego . O Wieczny Paraklecie przybywaj i RATUJ Ludzkość C a ł a , aby Królestwo Boże się rozrastało . Wietrze Boży wiej nad duchami złymi ...i niech nie panują na ziemi . Wiej Duchu Pana mojego ...niech w ciszę wtulona będę na w i e k i z Nim Z j e d n o c z o n a .Amen.
 Pasterka 08-06-2019 dokonał wpisu:
 Wielkie "wody" ... świat zalały i na Ducha Świętego czekały ... . Czy Niebo się ulituje i świat pogrążony w odmęcie zła uratuje ? ...takie myśli Mistycy miewali , gdy z Panem o ludach i narodach rozmawiali .Pan w Ogniu Z a m i e s z k u j e i Duchem Swoim nad światem p a n u j e ,i w Jedności z Ojcem i Duchem Świętym się S T A J E i Życie zabłąkanym d a j e . Z cierni każdego choćby z iskra małą na Ramiona bierze i Owczarnię przywołuje i z Zastępami Aniołów ucztuje.Duch Boży będzie Tym d a n y , którzy czerpią Życie z Serca R a n y . I Radość szeroko i głęboko dotknie ducha ludzkiego i nastanie z d r o w i e jego . Potomstwo Tej , Która nad życie Boga Umiłowała będzie Duchem Pana Żyło i Ufnie ku Niebiosom K r o c z y ł o . Piekło będzie drżało bo Niepokalanej z a w s z e si e bało . Ludy i narody ucisku doznają ...bo ze Złem się zbratali i Boga na pomoc nie wzywali . Ale Ci , Którzy Pana poszukują mimo licznych boleści Duch Boży Ich p i e ś c i , ci pójdą na wieczne G o d y i doznają o c h ł o d y ... .
 Ryszard-Wit 29-05-2019 dokonał wpisu:e-mail: ryszardkrassowski@o2.pl 
 Szczęść Boże! Dziękuję, za dostęp do pogłębiania wiary i uwielbienia Stwórcy w modlitwie.
 Pasterka 23-05-2019 dokonał wpisu:
 Gdy nadeszła Pełnia Czasu ...Kwiat Tajemniczy pojawił się na Ziemi i całe Niebo radością promieniało , gdy Niepokalane Poczęcie wśród ludzi witało .Duchy piekielne drżały , bo Z w y c i ę s t w o Jej nad sobą p r z e c z u w a ł y . Trójca Święta nad Kołyską się " pochylała" i w Siebie dziewczę p r z e m i e n i a ł a .Słów brakowało , gdy szczęście JEJ w Bogu na ludzi promieniało .Godzina Wybiła i Maryja Dzieciątko powiła. Ileż radości Tam było , w głębiach Ducha przeżywane a przed światem skrywane .Matką L u d z k o s c i się S t a ł a , gdy u Stóp Krzyża z bólu konała . TO MATKA , u Bram piekła S T A J E i w o b r o n ę Dzieci Swoje bierze i odmawia pacierze . Życie Swoje o f i a ru j e i duchom piekielnym rozkazuje , aby Kościoła nie kąsały i precz p i e r z a ł y . Matka ...Rodzinę Umiłowała i nad Nią b o l a ł a , bo tak źle się działo , gdy ludzie pogubieni Ducha Boga nie słuchali i w złe związki się wiązali , a potem ich życie ciężkim krzyżem się stawało i piekło na ziemi przybliżało . O Dziateczki moje Ukochane, gdybyście tę duchową rzeczywistośc pojmowali ..., jak zły Wami manipuluje i na bezdroża prowadzi i Życie Wam zabiera... , a ja w bólach u m i e r a m . Życie To d e l i k a t n y Kwiat Wam tylko RAZ ofiarowany, a potem w i e c z n o ś ć CAŁA przed Wami albo z Aniołami ...albo ze złymi duchami. Kwiat p i e l ę g n a c j i potrzebuje i TYLKO w Z je d n o c z e n i u z TRÓJCĄ ŚWIĘTĄ W s z y s t k o w Prawdzie się P O J M U J E ... .
 Pasterka 20-05-2019 dokonał wpisu:
 " Panie , Boże mój , do Ciebie się uciekam;wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców, by kto-jak lew-mnie nie porwał i nie rozszarpał , gdy zabraknie wybawcy.(...) Niechaj ustanie nieprawość występnych, a sprawiedliwego umocnij,Boże sprawiedliwy,TY, co przenikasz serca i nerki.Tarczą jest dla mnie Bóg, co zbawia prawych sercem.Bóg -Sędzia sprawiedliwy, Bóg codziennie pałający gniewem.Jeśli się kto nie nawróci, miecz swój On wyostrzy; przygotuje na niego pociski śmiertelne, sporządzi swe ogniste strzały.(...)(Ps 7)
 Pasterka 20-05-2019 dokonał wpisu:
 O Panie,Twój Majestat nad Ziemią rozciągnięty ...,bo szatan ima się naszej pięty.Twoje Oblicze c a ł u n y pokrywaja , gdy nad grzechami sług Twoich Aniołowie się p o c h y l a j ą . O Panie Owce Twoje p o s m u t n i a ł y , kolana zginają i o l i t o ś ć Twoją błagają . A TY w Niebiosach K r ó l u j e s z i DUCHEM Swoim z nami o b c u j e s z . Nie lękaj się Owczarnio moja miła , chociaż wilki w Tobie grasują i opinię Ci rujnują ...Ja Cię Majestatem Swym Okryję, że aż zmiażdzysz liczne żmije .One się w Ciebie powsilizgiwały i brudami swymi zalały.Spójrz na Pana Swojego Wszechmocnego , K T Ó R Y Ci M iłość o f i a r u j e i Archanioła Michała w y s y ł a wraz z ZASTĘPAMI Niebiańskimi , aby dodały Ci S I Ł Y .T A M Pani r o z k a z y Im wydaje na Moje Zawołanie. N I E L Ę K A J się Trzódko mała, bo M A S Z M oc n e g o Pana .
 Dada 19-05-2019 dokonał wpisu:
 Bardzo ciekawa strona, widać włożony trud i zaangażowanie. Zapraszam też na strony: Wyburzenia - http://www.zwzpirek.pl Cegielnia - http://www.cegielniamichalow.pl Cytaty - http://www.boheas.com Dada - http://www.dada-jd.com
 Pasterka 16-05-2019 dokonał wpisu:
 Święty Andrzeju Bobolo , Patronie nasz Ukochany , W o ł a j do Pana naszego o Ś w i ę t o ś ć Kapłana k a ż d e g o . Niech ICH Serca z S E R C E M Króla będą ściśle ZŁĄCZONE , i niech O B L I C Z E Przyjaciela będzie r o z j a ś n i o n e . Niech Drogi Kapłańskie będą Drogami Prostymi w CHRYSTUSIE z a n u r z o n y m i , aby żaden z Nich na Zło duszy n i e otwierał bo BÓG PAN Jego w Tym Momencie U M I E R A . O ŚWIĘCI Pańscy, co OBLICZE Stwórcy o g l ą d a ci e i w szczęściu niebiańskim zanurzacie, W Y B Ł A G A J C I E Siły DUCHA Samego , Jezusa Ukochanego , aby Ufnie w Nim podążali i Ojca i Ducha Świętego M I Ł O W AL I . Niech ICH T r u d będzie błogosławiony a w cierpieniach i samotności u l g i doznaja i Niepokalaną nade wszystko Uwielbiają . Niech Lud Pana za Nimi modły zanosi i o Pokutę prosi , aby Zło ,przez tych , którzy tego dokonali , zostało Wynagrodzone i zdjęto Bogu Cierniową Koronę .
 Pasterka 10-05-2019 dokonał wpisu:
 Pasterz ...szedł d o l i n ą ..., czy Jego Owce przed Nim się s k r y j ą ...? myśl Mu towarzyszyła ,..och oby Jedna Owca była Mi m i ł a , bo w Raju już tak było , gdy Zło skusiło , że Adam z Ewą spanikowali, gdy Ojca n i e u s ł u c h a l i . Pasterza lico posmutniało ..., ach jak Moje Serce Was kochało i szczęścia Waszego pragnęło , gdy śmierci dotknęło . Ludu Mój Ukochany , O t w i e r a m przed Wami Nieba Bramy , boś Ty Moja Umiłowana , Niewiasta W y b r a n a...ścisłymi W I Ę Z A M I prze Ojca ze Mną Z w i ą z a n a ...Moja Umiłowana . Duch Święty Ciebie ...o c z e k u j e , a czy Ty sie zlitujesz ...? i Ku Mnie będziesz kroczyła ..? , chociaż dookoła Zła siła ...
 Pasterka 09-05-2019 dokonał wpisu:
 Pod Niebiosa ptaszęta śpiewają i ludzkim sercom Maryję wielbić dopomagają . A O N A Cała Miłością p ł o n i e i Ku Bogu Ojcu bierzy i oddaje MU Kościoła Pasterzy prosząc , aby ICH w opiece Miał i na mielizny Złego nie wpuszczał .Boże Ojcze Ukochany w Izraelu Królujesz i Kościoła d o p a t r u j e s z ... miej litość nad Pasterzami Owczarni Syna Twojego , aby Jasno dostrzegali p o d s t ę p y Złego ... i w u k ła d y z Nim n i e w ch o d z i l i i Owiec n i e r a n i l i , bo cóż z Owczarnią się stanie , gdy piekielny wróg u Bram stanie i potężnie zaryczy ...? a w Owca przestraszona drogę ratunku zagubi ... i w gąszczu cierni ugrzęźnie aż ciemno będzie .... Boże Ojcze Ukochany my grzesznicy Ciebie P R Z Y Z Y W A M Y ... . O R A T U J nas Ukochany ...
 Pasterka 08-05-2019 dokonał wpisu:
 "Niech się weselą święci wśród chwały, niech się cieszą na swoich sofach!Niech chwała Boża będzie w ich ustach,a miecze obosieczne w ich ręku:aby dokonać pomsty wśród pogan i karania pośród narodów;aby ich królów zakuć w kajdany , a dostojników w żelazne łańcuchy,by wypełnić na nich pisany wyrok:to jest chwałą wszystkich Jego świętych.Alleluja.(Ps 149,5-9)
 Pasterka 08-05-2019 dokonał wpisu:
 O święty Michale Archaniele przybywaj i wspieraj nasze siły omdlałe , aby dusze owiec ukazywały Bożą Chwałę , i Potężny Oręż został Im dany , aby Smok starodawny został Pokonany .Boży Wojowniku Ciebie Przyzywamy ... i o Twój Miecz wołamy . Ścinaj Nim głowy duchów jadem przeniknione , które sprofanowali MATKI Naszej Ikonę . Niech TA , Która mieczem zła została uderzona w Sercach Owiec Maści znajduje i Różańcem ..."dzieci" zbłąkane, w złu zanurzane ,Ku Sobie pociągnie ,aby Światłość Syna Ich Oświeciła i na kolana powaliła ...bo jeszcze ratunek będzie im dany z Miłosierdziem z w i ą z a n y ... . O K R Ó L O W O Narodu mojego w majowym kwieciu zanurzonego , Tyś Wielka Wojowniczka mężnie walcząca ...o z b a w i e n i e najdalszych wołająca ...miej litość nad duszami tymi , które Ciebie Wszechwładna ...tak poniżyli ..., tak wykpili ..., żeś Matko w bólach konałaś i Kalwarię p r z e ż y w a ł aś . Jak Cię p o c i e sz y ć Maryjo mamy...? my też o grzech się potykamy ...i ze złem zmagamy ...i upadamy ...,ale Matko my Ciebie Miłujemy i Żyć bez Ciebie n i e u m i e m y . O daj nam łaski skruchę... niech duch nasz ku Niebiosom wzlatuje i Boga poszukuje ...
 Pasterka 07-05-2019 dokonał wpisu:
 Zielone Pastwiska ... szeroko rozciągnięte w kwiecie się przyozdabiają i na P A S T E R Z A czekają , aby Laska nad Owcami się Ukazała i ŹRÓDŁO Wody Żywej w s k a z a ł a .Piękna Pani Słońcem promienieje i blaski Jej... ciemności rozpraszają aż wilki zęby zaciskają .Owieczki Ukochane , chociaż bezbronne jesteście Ducha Świętego światu nieście ... . Niech Serca Wasze Życiem biją i przed duchami złymi Pasterze Was kryją . Pasterz Ukochany J E S T wiecznie o Was zatroskany ... . Dusza Mu umiera , gdy wilk Was ...p o ż e r a... , ale N i e b o pieśnią umajone nakłada na Was mgły zasłonę , abyście ku Niebiosom dążyli ... i ku złu się ..nie zwrócili .Niech kroki Wasze ogniem Ducha płoną i kryjcie się pod Niepokalanej Zasłoną .
 Pasterka 07-05-2019 dokonał wpisu:
 Pokój Wam ! Serce moje dotykaja słowa niektórych Kapłanów między innymi Ks.Dominika Chmielewskiego , Którzy twierdzą, że Maryja jest małżonką Ducha Świętego ...,otóż pragnę p r z e k a z a ć , że Maryja N i e jest małżonką Ducha Świętego , ponieważ to by wynikało , że Ojcem Jezusa jest Duch Święty a tak Nie jest , ponieważ DUCH ŚWIĘTY To M A T K A , dlatego Zjednoczenie z Maryją Było Tak Ś c i s łe wręcz Oblubieńcze . Ojcem JEZUSA JEST BÓG O J C I E C . Nie mieszajmy ludziom w głowach ... .Pozdrawiam bardzo serdecznie Wszystkich Kapłanów .Niech Duch Jezusa napełnia Ich Duchem Świętym w Bogu Ojcu , aby z radością i Ufnością Prowadzili Owce Pana na zielone Pastwiska Wiary i Miłości .
 kal33 06-04-2019 dokonał wpisu:
 Coś takiego jak "bóg" nie istnieje, stworzył to człowiek aby poradzić sobie z niewyjaśnionym. Kościół natomiast powstał, aby wykorzystać ten wymysł do władania tymi błądzacymi podążającymi za tą bajką.
 Armagedon 27-03-2019 dokonał wpisu:
 Wiara to nie zupa, nie ma smakować. A za jej usilnym smakowaniem i odczuciami nie należy biegać. A miłować trzeba każdego. Bez względu na to kim jest, w miłości nie ma kategorii, Jezus nigdy nie podzielił ludzi. Miłować i nie oceniać, bo tą samą miarą nas ocenią. Osąd należy do Boga, nie do człowieka. Kim ja jestem, żeby Boga zastępować...?
 Julianna 24-03-2019 dokonał wpisu:
 Szczęść Boże! Najbardziej modlitwy potrzebują Ci, którzy odrzucili Boga i świadomie żyją w stanie grzechu ciężkiego. Proszę Cię Boże za tych, którzy jeszcze nie poznali Twojego miłosierdzia.
 Malgosia 20-03-2019 dokonał wpisu:e-mail: malgosia@interia,pl 
 Szczęść Boże Kochani Błagam o modlitwę za mnie, moje dzieci. Na grupie Anioły był opis mojej sytuacji. Kochani. Dziś zwracam sie do Was z apelem o otwarcie Waszych serc. Mamy na grupie jednego anioła, któremu jest teraz bardzo ciężko😢 bardziej niż zawsze. Od 28lat Małgosia jest żoną i matką. Raz było lepiej raz gorzej, od dłuższego czasu jest ofiarą przemocy domowej, gdy mąż zaczął krzywdzić dzieci nie mogła pozwolić by to piekło trwało wiecznie. Ma 6 dzieci ale 3 z nich już jest na swoim i nawet Małgosia jest już babcią. Po tylu latach w koñcu odważyła sie skoñczyc z byciem ofiarą.. założyła sprawę karna o przemoc i sprawę o rozwod. wyprowadziła się z dziećmi do wynajmowanego mieszkania i zaczyna od nowa. Musi się dorobić od przysłowiowej łyżki. Małgosia jest malutką osoba z wielkim sercem, sama kiedyś pomagała ludziom, dziś czas by otarła łzy nadzieją i zaczęła żyć jak człowiek. Trojka dzieci mieszka z nią : Iwonka 17 lat, Dorotka 13lat i Jasio 8lat. Potrzebna jest pomoc. Kto mógłby wesprzeć Małgosię proszę o kontakt ze mną. Mam jej adres, telefon Ect.. Potrzebne są ubrania, buty, środki czystości, żywność, węgiel lub może ktoś ma jakieś meble, koce, kołdry, pościel, dywany lub wykładziny bo tam w mieszkaniu jest przeraźliwie zimno, podłogi są tylko betonowe, wylewka nic więcej. Może ktoś mógłby pomóc jakimiś środkami budowlanymi??. ,Czasem zostaje nam coś po remoncie a tam potrzeba odnowić wszystko. Podam Wam ich wymiary Malgosia to 168cm, rozmiar, L -XL,buty 39-40 Iwonka -170cm, rozmiar-M, buty, 40-41 Dorotka-170cm,rozmiar-XS, buty 41-42 Jasio-150 cm, rozmiar-M, buty 38-39. Dla ludzi, którzy są bardziej sceptyczni lub nieufni powiem, że Małgosia wysłała mi wszystkie swoje dokumenty i dowody na swą sytuację, ma zasiłek dla dzieci i 500+ i umowę o pracę tylko do 17-01-2019, niestety w jej sytuacji, gdy spłaca remont łazienki i opłaca czynsz i musi kupić opał to nie wystarcza na życie.. wierzę w nas, że wspólnie będziemy mogli jej pomóc. Małgosia z dziećmi mieszka niedaleko Grudziądza.. Proszę też o wsparcie psychiczne, którego ona teraz bardzo potrzebuje. Nie każdy ma taką odwagę by rzucić wszystko, całe swe życie i zacząć od nowa. Podziwiam Małgosię, brawo za odwagę.. to wspaniała i silna kobieta.. proszę o kontakt na priv ze mną każdą osobę, która mogłaby i chciałaby pomóc. dziekuje Wam wspaniałe anioły. Cudownego dnia.. Życie i codzienność obecnie jest ciężka, zmiany w moim i dzieci życiu. Wierzę też w to, że Pan Bóg daje każdemu taki krzyż, jaki jesteśmy w stanie unieść. I dla moich dzieci, za świeci słońce, będą szły z uśmiechem przez życie. Są kochane, wyrozumiale i mimo nastu lat są dorosłe na swój wiek. Teraz mają Rekolekcje. Gdybym mogła zaoszczędzić im tego wszystkiego, co przeszły, co ich czeka. Wolałabym, aby teraz ominely ich wszelkie cierpienia. Jestem w stanie każda lze, cierpienie, niepowodzenie ich-przyjąć na swoje barki. Dzieci, to dar Boży i widocznie sam Pan Bóg miał wobec mnie swój plan, abym miała te moje skarby. Byłam dziś też w gminie, złożyłam wniosek o żywność z Caritas i o dotacje do czynszu. Dzięki Bogu też, że u nas w sklepie, gdy mi tylko zabraknie na chleb, to mogę dostać na zeszyt, później oddać. Otrzymałam pomoc z kościoła Grudziądz, wykładziny, firany, odzież, karnisze. Jest mi ciężko, zaczynam życie z dziećmi, bez męża, muszę być tata jak i mama, najważniejsze jest to, że dzieci mogą spokojnie spać, nie obawiając się, iż muszą być przygotowane na kolejną ucieczkę nocą. Bo tatuś ma nerwa. Dzieci to mój skarb, który posiadam. Serce mi krwawi, gdy córka czy synek mówią. Mamuś muszę do szkoły dać na paczkę, wycieczkę, itp. Mąż i tatuś powiedział, że nieda grosza, dopóki nie dostanie papierki z sądu. Najbardziej potrzebne, to środki czystości, żywność, buty dla synka nr 38-39.bo sklejam mu już kolejny raz, i nic nie daje, po kilku dniach. Niedługo, na dniach idę, do pobliskiego PGR, zbierać kamienie z pół, to może coś zarobie, nie boję się żadnej pracy, dla dzieci, jestem w stanie zrobić wszystko. Aby tylko się usmiechaly Małgorzata Nowicka wieś Szarnos 18 /4 gmina Świecie nad Osa 86-341 woj kujawsko pomorsk
 Pasterka 27-02-2019 dokonał wpisu:
 " Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie !Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje , skacząc i wykrzykując uciechy. (...) Pokrzepcie ręce osłabłe , wzmocnijcie kolana omdlałe ! Powiedźcie małodusznym:" Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg , oto-pomsta;przychodzi Boża odpłata; On Sam przychodzi , by zbawić was"(Iz 35 ,1-4)
 Pawulon 26-02-2019 dokonał wpisu:
 elo elo tak tak chwale boga na sto dwa
 andre 25-02-2019 dokonał wpisu:
 Jak moge sie z wami skontaktowac ?
 Wiesław Janusz Mikulski 21-02-2019 dokonał wpisu:e-mail: wjmikulski@op.pl 
 Szczęść, Boże! Zapraszam do lektury moich wierszy m.in. na stronie głównej internetowej: www.wjmikulski.pl Oczywiście, bardzo proszę nieodpłatnie publikować moje poezje na Portalu Katolickim ADONAI.PL
 Pasterka 25-12-2018 dokonał wpisu:
 Niech Narodzony Zbawiciel napełnia Serca obfitością Swojego Ducha Miłości , Pokoju i Radości ,niech rodzi się w duszy każdego dnia i uzdrawia głębię ducha mocą Swojej łaski , aby szczęście i zdrowie stało się udziałem każdego z Was.
 Anna 11-12-2018 dokonał wpisu:
 Dziękuję za tą stronę. Jest dla mnie dużym wsparciem.
 Tomasz 13-11-2018 dokonał wpisu:
 Dziekuje za wszelkie łaski,a proszę o ...
 Kiza misa 06-11-2018 dokonał wpisu:
 Gutek
 Pasterka 08-10-2018 dokonał wpisu:
 Miłość " mała" zaszlochała ... i utulić się w żalu ..nie chciała . Cichutko wyszeptała " co ja uczyniłam ? Pana zagubiłam ... gdzie Go szukać mam? ach w ciemności trwam ... . Wszyscy " biegają " ...i tyle wspaniałych Dzieł wypełniają ... a ja chętnie w Jego Ramionach bym się skryła i tak...w Niebie była.Mała "miłość " posmutniała ...i pociechy oczekiwała .Tyle "Wielkich Miłości " świat Boga zamieszkało ..i czy Jaśniej się stało ?....Pan Anioła posyła ..." nie trap się Moja miła, przylgnij cała do Ciała Mego a tam doświadczysz Ducha Bożego . Pójdziesz przez ciemne doliny , chociaż nie masz już siły .Pójdziesz , gdzie Duch będzie Cię prowadził ... i tym się zbawisz. Nie lękaj się obrzydliwości świata całego , chociaż jest w rękach ducha złego , tylko ze Mną zjednoczona jego pokonasz ." Mała "miłość " ulgi doznała ...bo Pana całą sobą miłowała .
 Irena 04-10-2018 dokonał wpisu:
 super strona !!! chwała Panu. będę wszystkim polecać, dzięki serdeczne za taki szeroki wachlarz rozmaitości!!!
 Włodzimierz 04-10-2018 dokonał wpisu:
 Jak słonko nie zaświeci i nie spadnie deszcz to nie pomoże żadna UE ani nikt,bo beze MNIE sami nic uczynić nie możecie.
 Pasterka 24-09-2018 dokonał wpisu:
 W dzisiejszym Ewangeliarzu Ojciec Wojciech Jędrzejewski wypowiedział Słowo , Które mocno "uderzyło " w moje serce i w mojego ducha . Otóż Ojciec mówił " Uwaga! to będzie poważne ostrzeżenie. Choćbyś nie wiem jak był obdarowany przez Boga .... ... czymkolwiek, stracisz to, jeśli nie będziesz chciał się tym dzielić ... ." Trochę się " wystraszyłam " , bo zrozumiałam , że tak się MOŻE STAĆ . Nie miałam "zamiaru " się "nie dzielić " , ale chciałam aby to pozostało na spowiedzi , ale skoro TAK Pan chciał , aby Słowo Ojca mnie dotknęło , zmieniłam zdanie.Pan skierował do mnie Słowo " Upoważniam cię do tego , abyś w Moim Imieniu mówiła światu o Mnie ".Mówił mi , że jestem najpiękniejszą kobietą świata , że cały świat został stworzony ze względu na mnie . Moja reakcja była taka , jak Sary , gdy usłyszała , że za rok będzie pieściła dzieciątko . Miałam świadomość jak wyglądam...a to raczej wprawiało mnie w depresję . Innym razem Rzekł " Wojuj" ,odpowiedziałam " O Panie jak mam wojować ?" a Pan na to " Słowem ".Pan Rzekł :" Załóż Kościół ", odpowiedziałam "O Panie nie założę Kościoła , Ty Go Założyłeś ..." a Pan na to " Ty jesteś Kościołem . Powołaj Apostołów ". I cisza ...wielka cisza . O Panie , TY Wiesz , jak bardzo jestem słaba . Gdy byłam młoda dziewczyną , tak bardzo Cię miłowałam ..., pragnęłam spać w trumnie , umierać dla Ciebie .., ale Ty nie dałeś mi tego Zakonu ... , ale moje życie stało się "trumną ".. . Każesz mi wojować ... , tak .., bardzo bym chciała zdobyć dla Ciebie Cały świat , ale paraliżuje mnie lęk przed śmiercią męczeńską , ale ...i tak bardzo boję się o dzieci , o te baranki młode , które chca chodzić własnymi ścieżkami.O Panie , Kocham Twój Kościół ...mój Kościół i Pragnę w Nim żyć i umrzeć .., i proszę ... nie każ mi czynić tego, czego żądasz ode mnie .Moja Miłość TO I Z R A E L ... TO K O Ś C I Ó Ł ...TO O J C Z Y Z N A .
 Pasterka 17-09-2018 dokonał wpisu:
 Ja Ewa ...Sługa mojego Pana Jezusa Chrystusa mam do Przekazania od Pana pod Natchnieniem Ducha Świętego : Kapłanom , którzy ż y j ą w g r z e ch u p e d o f i l i i , w g r z e c h u homoseksualizmu i żyją w g r z e c h u przynależą do Masonów NIE W O L N O S P R A W O W A Ć EUCHARYSTII ani Pełnić Innych SAKRAMENTÓW .SĄ TO GRZECHY SODOMY I GOMORY , za KTÓRE cz e k a wieczne potępienie , jeśli się n i e na w ró cą . LUDZIE < KTÓRZY SĄ w Hierarchii Kościoła i w i e d z a o T Y M a N A T O p o z w al aj a będą SĄDZENI PRZEZ STWÓRCĘ Srogim S Ą D E M SPRAWIEDLIWOŚCI i Mogą Usłyszeć od PANA S ŁO W A " Idźcie P R E C Z O D E M N I E , N I E ZNAM WAS ..", niezależnie od Tego , KIM SĄ ...czy Kardynałami .., Biskupami ...a N A W E T S A M Y M PAP I E Z E M . TO MÓWI PAN , Który MA WŁADZĘ W KOŚCIELE w Duchu Świętym . PAN JEST OGNIEM ... PAN WSZYSTKO WIDZI ... i C I E R P LI W I E O C Z E K U J E ... > JESZCZE JEST CZAS Na O P A M I Ę T A N I E ...Jeszcze J E S T CZAS....ale JEST TO CZAS K r ó t k i ... . PAN JEST DOBRYM P A S T E R Z E M i Z al ę z y MU Na OWCACH ...a Precz ODRZUCI ZGNILIZNĘ .... i ROBACTWO ... . SŁUCHAJCIE PANA ZASTĘPÓW ...Słuchaj GO KOŚCIELE ...SŁUCHAJ GO IZ R A E L U ... PAN JEST B L I S K O... .
 Pasterka do gościa 10-08-2018 dokonał wpisu:
  Drogi "gościu " jestem na fb ...Ewa Nowacka Kolno. Pozdrawiam serdecznie.
 Pasterka 07-08-2018 dokonał wpisu:
  W Radiu Maryja jeden z Ojców w katechezie mówił o "przekazywaniu wiary" , że nie wolno zatrzymywać dla siebie. Otóż postanowiłam słówko napisać o tym , co stanowi moją niejako tożsamość .Otóz wiele lat temu napisałam do Księdza Wojciecha Nowackiego takie mniej więcej słowa. << Ciało moje " w grobie" , dusza moja " przy Tobie" , mój duch z duchem Ojca Jerzego złączony. Głowa moja "u Jana Pawła II ", władza moja w dłoniach Benedykta XVI , moje ukrzyżowane ramiona " u Franciszkanów" , moje ukrzyżowane nogi " u dominikanów" >" ale nie napisałam , gdzie jest moje Serce ..., bo nie wiedziałam , nie odnalazłam ... ale teraz JUŻ Wiem ... , ale mówić nie mogę .To końca moich dni ma to pozostać Tajemnicą ale To Właśnie SERCE Jest w CENTRUM , To ONO Nadaje Sens i Wartość mojemu życiu.Pozdrawiam gorąco wszystkich a Ty Drogi gościu możesz się wpisywać ... na tym portalu ile masz życzenia. Ja ten Portal...szczególnie umiłowałam .. , stał się niejako "moim"..świadkiem...
 gość 04-08-2018 dokonał wpisu:
 Droga Pasterko! Czy nie wydaje Ci się, że naużywasz Księgę Gości swoimi bardzo licznymi wpisami od dłuższego już czasu? Księga Gości jak sama nazwa wskazuje jest dla Gości, a mam wrażenie, że traktujesz ją jak swoją własność, tak jakbyś była tu Gospodarzem. Proszę, przemyśl to. Pozdrawiam serdecznie.
 Pasterka 05-07-2018 dokonał wpisu:
 Izrael...Izrael...Izrael ..., Boże Abrahama ..Jakuba i Izaaka ... . Izrael...Pan Cię M I Ł U J E ... , Izrael ...Pan Cię O C Z E K U J E ..., Izrael ...Pan Ci D Z I Ę K U J E ...za TO , że B y ł e ś ..., za TO ,że J e s t e ś ..., za TO , że BĘ D Z I E S Z... Amen.
 Pasterka 04-06-2018 dokonał wpisu:
 " Poczęliśmy, wiliśmy się z bólu , jakbyśmy mieli rodzić ; d u c h a zbawczego nie wydaliśmy ziemi i nie przybyło mieszkańców na świecie. Ożyją Twoi umarli , zmartwychwstaną ich trupy , obudzą się i krzykną z radości spoczywający w prochu , bo r o s a Twoja jest r o s ą światłości , a ziemia wyda cienie zmarłych ."(Iz.26,18-19)
 Pasterka 01-06-2018 dokonał wpisu:
 Jestem na p u s t y n i z Panem . Jeśli otrzymam Słowo ...to będę. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
 Pasterka 19-05-2018 dokonał wpisu:
 " Cześć Maryi , cześć i chwała Pannie Swiętej cześć.Śpiewaj , śpiewaj ziemio cała hołd Jej śpiesz się nieść...."
 Pasterka 19-05-2018 dokonał wpisu:
 " Oto błogosławcie Pana , wszyscy słudzy Pańscy, którzy trwacie nocami w domu Pańskim. Wznieście ręce wasze ku Miejscu Świętemu i błogosławcie Pana! Niech cię Pan błogosławi z Syjonu, Ten , który uczynił niebo i ziemię!(Ps.134)
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej