Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Z ust Najwyższego. Maryja w Starym Testamencie

"Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna" (Hbr 1,1-2). W tych słowach autor listu do Hebrajczyków wyraża prawdę, że centralną postacią zbawczego planu Boga i całego Pisma Świętego jest Jezus Chrystus, zapowiedziany na przestrzeni wieków i świadomy tego, że w Nim wypełniają się przepowiednie Starego Testamentu.

To Jezus jest obiecanym Mesjaszem, na którego czekały pokolenia Izraelitów. Historia narodu wybranego to ciągły proces przygotowania ludu na przyjście Zbawiciela. Liczne teksty starotestamentalne wskazują, że Pan Bóg objawiał sylwetkę i cechy Mesjasza stopniowo, aby w tych ostatecznych dniach ludzie mogli Go rozpoznać i przyjąć.

Obok Mesjasza ważne miejsce w historii zbawienia zajmuje Jego Matka. "Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty..." (Ga 4,4). Wyjątkowa rola Maryi w życiu Jezusa i Kościoła potwierdzona zostaje także w tekstach Starego Testamentu. Chociaż nie zawsze mówią one wyraźnie o Matce Mesjasza, stanowią rzeczywiste objawienie, które swe pełne wypełnienie znajduje w Nowym Testamencie.

Nie wszystkie przepowiednie Starego Testamentu odnoszące się do Maryi możemy traktować tak samo. Istnieją fragmenty, które odczytujemy dosłownie, inne odnosimy do Matki Najświętszej na podstawie interpretacji zawartej w innych księgach Pisma Świętego, szczególnie nowotestamentalnych. Są też teksty Starego Testamentu, które bezpośrednio nie mówią o Matce Mesjasza, ale zostały jej przypisane pod natchnieniem Ducha Świętego przez liturgię i Ojców Kościoła.

Pochylmy się nad tymi tekstami, aby odkryć przewidującą mądrość Bożych obietnic zawartych w tekstach Starego Przymierza i dotyczących Matki Bożej.

Na początku zajmiemy się tekstami, które wyraźnie wskazują na osobę Najświętszej Maryi Panny:

Pierwszą zapowiedź Matki Mesjasza spotykamy już w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju. Bóg kieruje do szatana następujące słowa: "Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę" (Rdz 3,15). W sensie dosłownym kobietą, o której mowa w tym proroctwie jest Ewa, matka wszystkich żyjących. Tekst wskazuje jednak wyraźnie, że prawdziwą, jedyna i doskonałą Niewiastą, której Potomek zmiażdży głowę węża-szatana, jest Maryja.

Inny tekst znajdujemy w Księdze Izajasza. Prorok zwraca się do króla Achaza: "Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel" (Iz 7,14). Możemy przyjąć, że obiecanym Emmanuelem jest Jezus. W ten sposób słowa proroka interpretuje święty Mateusz, gdy cytuje zapowiedź Izajasza w swojej Ewangelii (Mt 1,23). Dlatego możemy powiedzieć, że zapowiedzianą rodzącą Panną jest Matka Emmanuela, Maryja.

Kolejne proroctwo dotyczące Najświętszej Maryi Panny znajduje się w Księdze Micheasza: "Przeto Jahwe wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi, mająca porodzić" (Mi 5,2). Prorok Micheasz, który żył w tym samym czasie co Izajasz (2 połowa VIII w p.n.e.), nawiązuje tutaj do powszechnie już wtedy znanego proroctwa o Emmanuelu i zapowiada, że Izraelici będą cierpieli niewolę, aż do czasu, kiedy wyzwoli ich Mesjasz. Porodzi Go kobieta, którą Bóg w swym odwiecznym planie wybrał na Jego Matkę. Tą, która porodziła Mesjasza jest Maryja.

Następne teksty nie mówią już wprost o Matce Bożej, nie przedstawiają Jej w sposób bezpośredni, ale stanowią zapowiedź, która staje się zrozumiała dopiero z perspektywy Nowego Testamentu, kiedy przepowiednia Starego Przymierza, dzięki łasce Bożej, wypełnia się w życiu Maryi. Do takich fragmentów należą:

Ps 45,11-18 - Psalm ukazuje króla, który pełen chwały wstępuje na tron. Jednak w drugiej części na pierwszy plan wysuwa się królowa: "Posłuchaj córko, spójrz i nakłoń ucha, zapomnij o twym narodzie, o domu twego ojca. Król pragnie twojej piękności" (Ps 45,11-12). Słowa psalmu mówią o wyjątkowej więzi królowej z królem. W tym samym sensie odnoszą się one do Maryi i Jej bliskości z Jezusem. Także ostatni wers ("po wiek wieków sławić cię będą narody") przywołuje skojarzenie ze słowami hymnu Magnificat: "Oto błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia" (Łk 1,48).

Do Maryi odnosimy także trzy teksty księgi Pieśni nad pieśniami:

- "Jak lilia pośród cierni tak przyjaciółka ma pośród dziewcząt" (Pnp 2,2).
- "Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja i nie ma w tobie skazy" (Pnp 4,7).
- "Kimże jest ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce" (Pnp 6,10)

Inną grupę stanowią te teksty Starego Testamentu, które Ojcowie Kościoła stosują do Maryi, a liturgia wykorzystuje jako określenia Najświętszej Maryi Panny (w prefacjach mszalnych, liturgii godzin, litaniach itp.). Wymownym przykładem są tutaj Godzinki, które posługują się wieloma obrazami starotestamentalnymi, aby opisać i wychwalać osobę Maryi.

Teksty przypominające początek Magnificat - pieśni Maryi: "Chodźcie i słuchajcie chcę opowiedzieć, co [Pan] uczynił mojej duszy" (Ps 66,16) oraz: "Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości" (Iz 61,10).

Dwa fragmenty Księgi Lamentacji odnoszone są do Matki Boskiej Bolesnej: "Wszyscy, co droga zdążacie, przyjrzyjcie się, patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co mnie przytłacza" (Lm 1,12). "Do kogo cię przyrównać Córo Jeruzalem? Z kim cię zestawię, by cię pocieszyć, Dziewico, Córo Syjonu? Niezmierne bowiem jak morze jest twoje cierpienie. Któż cię uleczy?" (Lm 2,13).

Maryja jest także traktowana jako uosobienie Bożej Mądrości, np.: "Pan mnie stworzył swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna..." (Prz 8,22). "Wyszłam z ust. Najwyższego i niby mgła okryłam ziemię. Zamieszkałam na wysokościach, a tron mój na słupie z obłoku" (Syr 24,3-4).

Matce Bożej przypisuje się również cechy kobiet Starego Testamentu: Ewy, Sary, Racheli , Judyty ("Tyś wielką dumą naszego narodu" - Jdt 15,9), Debory, Miriam - siostry Mojżesza.

Symbolem Maryi mogą być także rzeczy i wydarzenia charakterystyczne dla Starego Testamentu. Oto tylko niektóre z określeń, z których korzystamy do dziś, śpiewając Godzinki: gwiazda zaranna (Syr 50,1-6), Arka Przymierza (Wj 25,10-22), tron Salomona (1 Krl 10,18; Pnp 3,9), tęcza (Rdz 9,12-16; Syr 43,11), krzak Mojżesza (Wj 3,1-6), różdżka Aarona (Lb 17,16-26), zamknięta brama ogrodu (Pnp 4,12), runo Gedeona (Sdz 6,36-40), plaster miodu Samsona (Sdz 14,4-6.12.14), palma i cedr (Syr 24,13-14), miasto ucieczki (Joz 20,1-9), wieża Dawidowa (Pnp 4,4; 2 Sm 5,9), światło z Gabaon (Joz 10,12-13).

Obraz Niewiasty przewija się przez księgi Starego Testamentu i jak złota klamra spina i ogarnia całą historię zbawienia. Pan Bóg odsłania w ten sposób swój pełen mądrości plan, aby zbawienie człowieka nie dokonało się bez zgody kobiety, Matki Mesjasza. Odkrywamy Jej postać najpierw niewyraźnie i niepewnie, by w centrum dziejów ludzkości, w pełni czasów, poznać Ją po imieniu: "a Dziewicy było na imię Maryja" (Łk 1,27).

Artur Filipiak

Tekst pochodzi z pisma
Ruchu Światło-Życie "Wieczernik" nr 92

Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021Wasze komentarze:
 Józek: 30.05.2020, 18:45
 Zgadzam się z Robertem Robakiem, księża żonglują jak im się podoba Słowem Bożym, niedożecznie przypisują każdy werset mówiący o kobietach matce Pana Jezusa a nawet wersety z Przypowieści Salomona o mądrości z 8 rozdz.! Trzeba mieć tupet i bezczelność by w ten sposób to interpretować, co im przyjdzie do głowy to piszą a ciemny lud to kupuje nie sprawdzając w Piśmie Świętym, dlatego nie dziwi mnie , że najłatwiej zwieść katolika bo nie znają podstaw swego wyznania, PismaŚwiętego lecz wierzą w to co im ktoś naopowiada!
 nie protestantka : 23.05.2019, 13:05
 Do @ Robert Robak - Polecam preczytanie objawień Anny Kathariny Memmerich . Może nie zacietrzewiaj się tak w swoim zadufaniu ? To zgubiło już niejednego pewnego siebie człeka . Otwórz serce na Boga , a zobaczysz jak ważną jest dla Ciebie Matka Boża . Byle kto nie porodził Syna Bożego . ST to tez proroctwa i objawienia , które ty jak ignorant odrzucasz , bo ci nie pasują do twojej wyimaginowanej wizji Nieba i samego Boga . Smutne to .
 Beata: 21.01.2019, 15:58
 Ja tylko chcę prosić Ciebie Boże o potrzebne nam łaski i uzdrowienie dla taty
 tomek: 06.04.2018, 22:20
 @Robert Robak, Nie, lepiej słuchać wszystkich denominacji sekt protestanckich, które, pełne hipokryzji, opierają się na niebiblijnej zasadzie Sola Scriptura.
 Robert Robak : 10.01.2018, 12:28
 Nadinterpretacja Biblii powoduje zakłamanie. W Biblii w wielu miejscach jest napisane o kobietach ale nie odnosi się to w żaden sposób do Matki Jezusa. Jeruzalem jako niewiasta czyli nie skażona i czysta dla Boga jak dziewica - przecież tu chodzi o ludzi a nie kobietę. Przykład Izajasza 62:4-6: Nie będą więcej mówić o tobie "Porzucona", o krainie twej już nie powiedzą "Spustoszona". Raczej cię nazwą "Moje upodobanie", a krainę twoją "Poślubiona". Albowiem spodobałaś się Panu i twoja kraina otrzyma męża. 5 Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy ciebie poślubi, i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje. 6 Na twoich murach, Jeruzalem... Dalej Apokalipsa: I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej2, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów. 4 A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu. 5 A na jej czole wypisane imię - tajemnica: "Wielki Babilon. Jeśli wiara w to co mówi kościół to żonglerka cytatami z różnych ksiąg Biblii to co to za wiara? Lepiej jest pewnie wymyślać nowe tezy i włączać w kanon apokryfy ale chyba trudniej zrozumieć to co się czyta. Myślałem że w Polsce żyją inteligentni ludzie ale sądząc po obecnych w instytucji prania pieniędzy pedofilskich zagrywek i miłośników całowania Koranu to jednak wszyscy dalej ślepi jak kury po zmierzchu. Gdyby Jezus chciał swoją Matkę z ciałem do nieba zabrać to pewnie byłaby o tym wzmianka w Biblii :) Niestety rdza ani mol nie jest w stanie tam wejść. Ja też potrafię żonglować ale co mi po tym skoro każdy wierzy tym co nakrywają swą głowę i spożywają wieczerze (biskupi itd) Kończę bo trzeba ślepych uczyć widzieć
(1)


Autor

Treść

Nowości

Modlitwa przed procesją w Boże CiałoModlitwa przed procesją w Boże Ciało

Litania do Przenajświętszego SakramentuLitania do Przenajświętszego Sakramentu

Dając pokłon NajwyższemuDając pokłon Najwyższemu

Witaj, Jezu, Synu Maryi - jakie były początki święta Bożego CiałaWitaj, Jezu, Synu Maryi - jakie były początki święta Bożego Ciała

Boże CiałoBoże Ciało

Sprawdźmy w Boże Ciało naszą wiarę i miłośćSprawdźmy w Boże Ciało naszą wiarę i miłość

Najbardziej popularne

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Godzina ŁaskiGodzina Łaski

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej