Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Nadzieja grzesznika

Miłosierdzie, które Bóg objawił i ciągle objawia światu, nie jest ani matematycznym równaniem, ani I logiczną konsekwencją. Kto chce się zbliżyć do Miłosierdzia Bożego, musi zapomnieć o I swoich kalkulacjach, sprycie, f przezorności, pozycji społecznej, zamożności, sławie, przywilejach czy dokonaniach. Wszystkie te rzeczy i sprawy wobec świętości i majestatu Bożego schodzą na dalszy plan. Żadne ludzkie osiągnięcie nie może konkurować z miłosierdziem, którego Pan Bóg udziela światu w swojej nieskończonej dobroci. Człowiek potrzebuje Miłosierdzia Bożego i nie może się bez niego obyć. W tym względzie nie ma żadnego wyjątku. Potrzebują go w obfitości zarówno ludzie młodzi, jak i starzy, bogaci i biedni, zdrowi i chorzy.

W Piśmie św. Miłosierdzie Boże ma swoje zasadnicze miejsce. Zostało ono w sposób bardzo realny ukazane w całej gamie różnorodnych obrazów. Wplecione w życie konkretnych ludzi i społeczności, pomaga nam lepiej poznać i doświadczyć, kim jest Przedwieczny.

Wczytując się w teksty biblijne, doświadczamy na każdym kroku wielkiej łaskawości Boga. Ten, który jest transcendentny i Stwórcą wszystkiego, pochyla się nad słabością i ograniczonością człowieka, objawia swoją miłość i bezgraniczną dobroć. Bóg, jako najlepszy Ojciec, wychodzi ze swoją łaską o wszystkich. Nikogo nie pomija i nikim nie gardzi. Zależy Mu nawet na największych grzesznikach.

Wspaniałym obwieszczeniem Miłosierdzia Bożego w Piśmie św. są liczne wezwania I do nawrócenia i pokuty. Kryje I się za nimi miłosierny Bóg, który pragnie przebaczyć niewierności i udzielić odstępcom swego życia. Słowa Jezusa: "Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników" (Łk 5,32), oddają wolę Stwórcy wyrażoną po grzechu pierworodnym. Nawrócenie jest kluczem do skarbca łask, których Bóg pragnie dla wszystkich.

Ze strony człowieka nawrócenie w Biblii zostało ukazane jako gotowość na przyjęcie Bożego daru i chęć dalszej z nim współpracy. Brak powyższej postawy powoduje z jednej strony odrzucenie Bożej łaskawości, z drugiej - zamyka człowiekowi drogę rozwoju i wzrastania w człowieczeństwie.

Odrzucanie przez ludzi Stwórcy i Jego łaskawości obracało się zawsze przeciw człowiekowi. Mamy tego liczne przykłady w Piśmie św. Poszukujący sensu życia niezależnie od Boga lub poza Nim, doświadczali wcześniej czy później osobistej tragedii. Ich położenie, po ludzku patrząc, nierzadko bywało beznadziejne. Pomimo jednak tak trudnej sytuacji i popełnionego przez nich zła, ratunkiem dla nich pozostawało nie cofnięte nigdy przez Boga miłosierdzie. Każdy, kto się nawracał, modlił i czynił pokutę, doświadczał Bożego zmiłowania.

Nieustanne udzielanie się łaskawości Bożej miało decydujący wpływ na życie duchowe Narodu Wybranego. Częsta i wytrwała modlitwa w naj różnorodniej szych potrzebach życia prywatnego i społecznego, przenikająca całą Biblię, jest oczywistym świadectwem wiary i ufności ludu w Boże miłosierdzie. Pomoc, jakiej doświadczał Naród Wybrany lub poszczególni jego członkowie, była zawsze spostrzegana jako niezasłużony dar ze strony Boga.

W celu wyproszenia upragnionych łask, w tekstach modlitw biblijnych często pojawia się bezpośrednie odwołanie do Miłosierdzia Bożego. W nim pokładano nadzieję i za nie wielokrotnie dziękowano. Można nawet powiedzieć, że Miłosierdzie Boże dla społeczności Izraela było właściwie celem modlitwy. Obecność Boga miłosiernego w życiu Narodu Wybranego była treścią zasadniczą Bożego Objawienia. Na kartach Biblii Bóg dał się poznać w swoim niezgłębionym miłosierdziu i jako taki został przyjęty przez Izraela. Swoją troską i zbawiennym działaniem obejmował On jednak nie tylko Naród Wybrany, ale także całą ludzką społeczność.

Uniwersalizm Miłosierdzia Bożego najpełniej urzeczywistnił się w Osobie Jezusa Chrystusa. Zbawienie, którego On dokonał, jest najwspanialszym przejawem, a jednocześnie dziełem Miłosierdzia Bożego. O nim też mówił w Ewangelii św. Jan (3,16): "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne". W krzyżu Jezusa Chrystusa zrealizował się odwieczny plan zbawienia. Jezus cierpiący i konający na krzyżu stał się objawicielem i wyrazicielem miłości miłosiernej Boga względem każdego człowieka.

Dzięki zbawieniu Chrystusowemu zostały otwarte przed wszystkimi ludźmi niewyczerpane zdroje łask. To, co było dla ludzi przez wieki nieosiągalne, stało się w jednej chwili ich udziałem.

Od początku istnienia Kościoła przyjęcie orędzia zbawczego Jezusa Chrystusa było równoznaczne z zanurzeniem się w bezkresnym morzu Miłosierdzia Bożego. Dar nowego życia pobudzał Kościół do nieustannej wdzięczności i uwielbienia, co pięknie wyraził św. Piotr: "Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie" (1 P 1,3-4).

ks. Krzysztof Jędrzejewski MIC


Wasze komentarze:
 marzena aneta: 17.04.2023, 07:28
 Nadzieja grzesznika dziękuję prosze o tą nadzieje dziękuję prosze o wiara dziękuję prosze o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję prosze dla mnie o dobrą spowiedź świętą domu kupno lub mieszkania bezczynszowego wszystkie mają być bezczynszowe dobrą mieszkania niewielkiego sprzedaż urode ubezpieczenie zdrowotne z urzędu pracy zdrowie pieniądze dobrego kawalera młodego męża niepalącego polaka pobożnego religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 Wiesław: 27.07.2016, 15:04
 Proszę Ciebie Boże o Twoje Miłosierdzie dla mnie i mojej rodziny i dla wszyskich których skrzywdziłem i przez których byłem krzywdzony. Niech Twoja Moc będzie zawsze z nami. Okryj nas łaską swojej dobroci, miłości i przebaczenia. Wskaż nam drogę życia bez krzywdy, cierpienia i bólu. Proszę Ciebie aby mi przebaczono moje grzechy, bo największym moim pragnieniem jest żyć w łasce uświecającej w miłości do każdego człowieka, nawet największego grzesznika. Jezu Ufam Tobie, Jezu Ufam Tobie, Jezu Ufam Tobie
 Piotr: 23.12.2014, 19:35
 JEZU MILOSIERNY RATUJ MNIE ! OKAZ MI SWOJE MILOSIERDZIE ZLITUJ SIE NADE MNA GRZESZNYM I WYCIAGNIJ MNIE Z TEJ TAK TRUDNEJ SYTUACJI ZYCIOWEJ W KTOREJ SIE OBECNIE ZNAJDUJE ! JEZU UFAM TYLKO TOBIE !!!
 Piotr: 23.12.2014, 19:34
 JEZU MILOSIERNY RATUJ MNIE ! OKAZ MI SWOJE MILOSIERDZIE ZLITUJ SIE NADE MNA GRZESZNYM I WYCIAGNIJ MNIE Z TEJ TAK TRUDNEJ SYTUACJI ZYCIOWEJ W KTOREJ SIE OBECNIE ZNAJDUJE ! JEZU UFAM TYLKO TOBIE !!!
 darek: 20.10.2014, 16:14
 dzieki za wszystko co mi dałes
 MARCIN: 13.09.2014, 23:55
 DZIĘKUJĘ CI JEZU ZA MIŁOSIERDZIE TWOJE OKAZANE MNIE, MOIM BLISKIM, WSZYSTKIM DROGI MOJEMU SERCU I CAŁEMU ŚWIATU. PRZEPRASZAM ZA MOJE GRZECHY I GRZECHY ŚWIATA CAŁEGO. PANIE JEZU W WIELKĄ UFNOŚCIĄ POLECAM TWOJEMU MIŁOSIERDZIU SIEBIE - PROSZĘ O POTRZEBNE ŁASKI W CZASIE EGZAMINÓW, SWOJĄ RODZINĘ, WSZYSTKICH DROGICH MOJEMU SERCU I CAŁY ŚWIAT. JEZU UFAM TOBIE
 Piotr: 15.12.2013, 21:56
 Dziękuje BOŻĘ za ogrom Twego miłosierdzia, za ogrom łask, za to ,że pochylasz się nad każdym grzesznikiem, i jednocześnie chciałbym zachęcić
 Zofia: 10.05.2013, 21:36
  Panie Boże bądź miłościw mnie grzesznemu. Proszę o łaskę życia , zdrowia i wiary.
 Marcin: 08.03.2013, 08:57
 Panie Boże bądź miłościw mnie grzesznemu. Proszę o łaskę zdrowia i wiary.


 MARCIN: 22.07.2012, 19:06
 DZIĘKUJĘ CI JEZU ZA TWOJE MIŁOSIERDZIE OKAZANE MNIE, MOJEJ RODZINIE, WSZYSTKIM DROGIM MOJEMU SERCU I CAŁEMU ŚWIATU. PRZEPRASZAM ZA MOJE GRZECHY. JEZU MIŁOSIERNY ODDAJĘ TWOJEMU MIŁOSIERDZIU CAŁEGO SIEBIE, A SZCZEGÓLNIE PROSZĘ CIĘ JEZU O ŁASKĘ WYJŚCIA Z NAŁOGU ONANIZMU, JEZU ODDAJĘ TOBIE CAŁE SWOJE ŻYCIE, PROSZĘ O ŁASKĘ ZNALEZIENIA SWOJEJ DROGI ŻYCIOWEJ, JEZU ODDAJĘ TOBIE CAŁE SWOJE ŻYCIE, JEZU ODDAJĘ TWOJEMU MIŁOSIERDZIU SZCZEGÓLNIE MOJĄ RODZINĘ I WSZYSTKICH DROGICH MOJEMU SERCU I TYCH ZA KTÓRYCH OBIECAŁEM SIĘ MODLIĆ, JEZU MIEJ MIŁOSIERDZIE DLA WSZYSTKICH GRZESZNIKÓW I UMIERAJĄCYCH, JEZU MIEJ MIŁOSIERDZIE DLA CAŁEGO ŚWIATA A ZWŁASZCZA DLA TYCH, KTÓRZY UCIEKAJĄ SIĘ DO TWOJEGO MIŁOSIERDZIA. JEZU UFAM TOBIE.
 k...: 28.05.2012, 13:03
 Jezu proszę CIĘ o Twoje Miłosierdzie daj mi sił abym mogła przezwyciężyć moje słabości przymnóż mi wiary napełnij moje serce miłościa.
 E....: 09.05.2012, 13:54
 PRZEZ WSTAWIENNICTWO NIEPOKALANEJ MARYI PANNY PROSZĘ CIĘ JEZU PEŁEN MIŁOSIERDZIA UDZIEL MI POTRZEBNYCH ŁASK I POMOCY W ROZWIĄZANIU PROBLEMÓW FINANSOWYCH.JEZU UFAM TOBIE.
 Maria Łucja Okoń: 11.01.2012, 11:45
 Dziękuję Ci Boże Miłosierny,że moja choroba nowotworowa pozwala się leczyć,że mam szansę, na przedłużenie życia.Dziękuję za lekarzy,którzy mnie leczą,za syna który się mną troskliwie zajmuje i o mnie troszczy.Dziękuję za każdą minutę mojego życia. Za Tanię,Teresę,Krysię i Jana.Bądż,ze mną i tymi,których wymieniłam utę mojego
 Wierny: 22.12.2011, 23:53
 Bracia, dlaczego piszecie tu swoje modlitwy?! To jest internet, powiedzcie je w słowach Temu, kto słyszy a nie tym co je czytają...i przełączają stronę...
 MARCIN: 03.11.2009, 11:52
 DZIĘKUJĘ CI BOŻE ZA TWOJE MIŁOSIERDZIE JAKIE MI OKAZAŁEŚ. BŁAGAM CIĘ O POMOC WYJŚCIA Z TEJ TRUDNEJ SYTUACJI W JAKIEJ SIĘ ZNALAZŁEM. PROSZE O ŁASKĘ ZNALEZIENIA ODPOWIENDIEJ PRACY, O ŁASKĘ ODZYSKANIA SENSU ŻYCIA. BOŻE OKAŻ SWOJE MIŁOSIERDZIE WSZYSTKIM DROGIM MOJEMU SERCU I TYM ZA KTÓRYCH OBIECAŁEM SIĘ MODLIĆ. MIEJ MIŁOSIERDZIE DAL WSWZYSTKICH DUSZ W CZYŚSCU CIERPIĄCYCH A SZCZEGÓLNIE DLA ZMARŁYCH Z NASZEJ RODZINY I ZA ZMARŁYCH POLECANYCH MI PRZEZ KSIĘDZ PIOTRA. JEZU UFAMY TOBIE
 Marcin: 12.10.2009, 00:14
 Panie Boże bądź miłościw mnie grzesznemu. Proszę o łaskę zdrowia i wiary.
 marcin: 17.09.2009, 11:48
 Z całego serca dziękuję CI BOŻE za TWOJE Miłosierdzie okazane mnie, moim bliskim i całemu światu. Przepraszam CIĘ JEZU z całego serca za moje grzechy.Oddaję Tobie całe moje życie - niech się stanie wola TWOJA a nie moja. Synu DAWIDA ulituj się nade mną. Tylko TY Jezu jesteś moją nadzieją. POKORNIE proszę CIĘ o łaskę uzyskania renty lub odpowiedniej pracy, daj mi siłę, wskaż mi drogę bo nie wiem, co mam robić. Jezu czuję sie taki zagubiony i bezradny - proszę pomóż mi. Proszę CIĘ okaż swoje miłosierdzie mojej rodzinie, wszystkim drogim mojemu sercu i całemu światu. JEZU UFAM TOBIE
 marcin: 17.09.2009, 11:48
 Z całego serca dziękuję CI BOŻE za TWOJE Miłosierdzie okazane mnie, moim bliskim i całemu światu. Przepraszam CIĘ JEZU z całego serca za moje grzechy.Oddaję Tobie całe moje życie - niech się stanie wola TWOJA a nie moja. Synu DAWIDA ulituj się nade mną. Tylko TY Jezu jesteś moją nadzieją. POKORNIE proszę CIĘ o łaskę uzyskania renty lub odpowiedniej pracy, daj mi siłę, wskaż mi drogę bo nie wiem, co mam robić. Jezu czuję sie taki zagubiony i bezradny - proszę pomóż mi. Proszę CIĘ okaż swoje miłosierdzie mojej rodzinie, wszystkim drogim mojemu sercu i całemu światu. JEZU UFAM TOBIE
(1)


Autor

Treść

Nowości

Modlitwa do bł. Antoniny z FlorencjiModlitwa do bł. Antoniny z Florencji

Różaniec do siedmiu Boleści Matki BożejRóżaniec do siedmiu Boleści Matki Bożej

Szatan rozgromiony (Ap 12,7-9)Szatan rozgromiony (Ap 12,7-9)

Jak się nie dać zgnębić, poniżyć?Jak się nie dać zgnębić, poniżyć?

Wspólnota Duży DomWspólnota "Duży Dom"

Życiorysy mniej znanych polskich uczonych, badaczy i odkrywcówŻyciorysy mniej znanych polskich uczonych, badaczy i odkrywców

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej