Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Nieobecność w pracy

     Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.

     Jeżeli pracownik nie może stawić się w pracy, to ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Sposób zawiadomienia o nieobecności w pracy określają przepisy wewnątrzzakładowe obowiązujące w firmie. Jeżeli pracodawca nie ma takich uregulowań o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, pracownik informuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.

     Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika tego obowiązku, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym. W ten sam sposób pracownik zawiadamia o ustaniu przyczyn uniemożliwiających terminowe zawiadomienie pracodawcy o przyczynie i okresie nieobecności pracownika w pracy.

     Zawiadomienie o nieobecności a dokument potwierdzający te okoliczności - to dwie różne sprawy. I tak, zwolnienie lekarskie ZUS ZLA usprawiedliwia nieobecność wynikającą z choroby pracownika lub członka jego rodziny. Chorobę zakaźną i związane z tym odosobnienie dokumentuje decyzja państwowego inspektora sanitarnego. Oświadczenie pracownika usprawiedliwi jego nieobecność związaną z koniecznością sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

     Oświadczenie pracownika usprawiedliwi jego nieobecność w pracy spowodowaną chorobą niani lub dziennego opiekuna oraz kopia zaświadczenia lekarskiego albo kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, potwierdzone przez pracownika za zgodność z oryginałem, stwierdzających niezdolność do pracy niani lub dziennego opiekuna.

     Nieobecność usprawiedliwi również imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia - w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie.

     Odpoczynek po odbytej podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny, pracodawca usprawiedliwi na oświadczenia pracownika.

Edyta Pisarczyk-Kulon
Autorka jest radcą prawnym

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, nr 668


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej