Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Przyjmij znamię daru Ducha Świętego...

Pismo święte Starego Testamentu ukazuje Ducha Świętego jako stwórczą Bożą moc, podtrzymującą świat w istnieniu i kierującą dziejami ludzkości. Jednocześnie mówi o Jego działaniu na fizyczne i psychiczne władze wybranych ludzi, którzy mieli do spełnienia jakieś wyjątkowe posłannictwo wymagające wielkiego męstwa i odwagi. Szczególnie uwidacznia się to w historii proroków, występujących wobec narodu izraelskiego jako autorytatywni przedstawiciele Boga. Zazwyczaj rekrutowali się spośród ludzi bojaźliwych. Umocnieni Duchem Bożym zmieniali się jednak nie do poznania: upominali, karcili, przeciwstawiali się nawet królom i możnym tego świata, mogącym w każdej chwili pozbawić ich życia. Nie ugięli się wobec tych, którzy mając władzę, postępowali niesprawiedliwie. I ci prorocy niejednokrotnie zapowiadali, że jednym z darów przyszłego Mesjasza będzie zesłanie Ducha Świętego na wszystkich, którzy przyłączą się do Niego.

Chrystus jeszcze w czasie swojego ziemskiego życia obiecał apostołom zesłanie Ducha Świętego jako nauczyciela wszelkiej prawdy (por. J 16,13), który ich umocni, by mężnie wyznawali i głosili swoją wiarę oraz byli jej nieustraszonymi świadkami (por. Dz 1,8). Tę obietnicę spełnił najpierw w dniu Paschy (por. J 20,22), a następnie w sposób uroczysty w dniu Zielonych Świąt, gdy Duch Święty zstąpi! na uczniów zgromadzonych w Wieczerniku (por. Dz 2,1-4). Wówczas Piotr, przemawiając do pielgrzymów przybyłych z różnych stron świata, wyraził przekonanie, że w przyszłości Duch Święty zstąpi na każdego, kto nawróci się i przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa (por. Dz 2,38).

Od tego czasu apostołowie, wypełniając wolę Chrystusa, poprzez wkładanie rąk udzielali neofitom daru Ducha Świętego, co w tradycji chrześcijańskiej uznaje się za początek sakramentu bierzmowania. Czytamy w Dziejach Apostolskich: Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali (apostołowie) na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego (Dz 8,14-17; por. 19,6). Jak wynika z powyższego tekstu, względnie autonomiczna dotąd gmina w Samarii, poprzez apostolskie nakładanie rąk, została ściślej związana z Kościołem jerozolimskim, ośrodkiem jedności. Jednocześnie chrześcijanie w Samarii otrzymywali w szczególny sposób dar Ducha Świętego. Widzimy tu dwa wymiary charakte-rystyczne dla sakramentu bierzmowania: ściślejsze związanie z Kościołem i umocnienie Duchem Świętym.

Obrzęd udzielania bierzmowania z biegiem czasu został ubogacony nowymi elementami, podobnie jak to miało miejsce z innymi sakramentami. Już bardzo wcześnie do gestu wkładania rąk, zarówno w Kościele Łacińskim jak i wschodnim, dodawano namaszczenie wonną oliwą (krzyżmem), by lepiej wyrazić dar Ducha Świętego. Namaszczenie w symbolice biblijnej i starożytnej posiadało bowiem bogate znaczenie. Wyrażało oczyszczenie, umocnienie i upoważnienie, dające przy tym moc, władzę, wyróżniającą godność. W Starym Testamencie stosowano to namaszczenie przy ustanawianiu władców i kapłanów (zob. 2 Sm 2, 4.7; 5,3.17). W tym też sensie Jezus jest Chrystusem, tzn. Namaszczonym Duchem Świętym. Poprzez bierzmowanie chrześcijanie otrzymują pełniejszy udział w królewskiej i kapłańskiej władzy Chrystusa i Jego mesjańskiej pełni Ducha.

Bierzmowanie bardzo ściśle łączy się z chrztem i stanowi jego dopełnienie. Chrzest włącza nas w Kościół, a bierzmowanie przynosi obfitość darów, które są nam potrzebne do pełnego życia w Kościele. Jak podkreśla Sobór Watykański II, przez ten sakrament ochrzczeni jeszcze ściślej łączą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej (KK 11). Stąd też bierzmowanie nazwane jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej uzdalniającym do pełnego życia w Kościele. Z jednej bowiem strony daje nam ono nowe moce Ducha Świętego potrzebne do ustawicznej walki z szatanem, do przezwyciężania słabości naszej natury, dzięki czemu stajemy się odporniejsi na niebezpieczeństwa, które nam zewsząd zagrażają. Z drugiej strony nakłada na nas zobowiązania o charakterze społecznym: obowiązek mężnego wyznawania wiary i troski o zbawienie świata, by przemieniać go w duchu Ewangelii.

Można powiedzieć, że moment otrzymania tego sakramentu jest dla poszczególnego chrześcijanina tym, czym była Pięćdziesiątnica dla całego Kościoła. Wchodzimy wówczas w osobowy i tajemniczy związek z Duchem Świętym, który jest obecny i działa w naszym życiu. Idzie tylko o to, byśmy stale byli otwarci na Jego działanie i gotowi do współpracy. Wówczas sakrament bierzmowania przyniesie liczne owoce świętości zarówno dla nas, jak i dla całego Kościoła."

O. Maurycy WszołekWasze komentarze:
 marzena aneta: 22.03.2023, 09:06
 Przyjmij znamię daru Ducha Świętego...dziękuję Duchu Święty kocham Cię ocal mnie dziękuję proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję proszę dla mnie o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urodę ubezpieczenie zdrowotne z urzędu pracy zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
(1)


Autor

Treść

Nowości

św. Cezary z Nazjanzuśw. Cezary z Nazjanzu

Modlitwa do św. Cezarego z NazjanzuModlitwa do św. Cezarego z Nazjanzu

św. Tarazjuszśw. Tarazjusz

Modlitwa do św. TarazjuszaModlitwa do św. Tarazjusza

Modlitwa do bł. Marii Adeodaty PisaniModlitwa do bł. Marii Adeodaty Pisani

Druga Niedziela Wielkiego Postu (Mk 9, 2-10)Druga Niedziela Wielkiego Postu (Mk 9, 2-10)

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej