Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Obrzęd chrztu dzieci

O ile to możliwe, chrztu udziela się w niedzielę. Wszystkie dzieci urodzone w ostatnim czasie powinno się chrzcić wspólnie, w obecności i przy czynnym udziale wiernych.

Ojciec i matka razem z chrzestnymi mają przedstawić dziecko Kościołowi celem udzielenia chrztu. Kapłan udaje się razem z asystą do drzwi kościoła lub do tego miejsca, gdzie są zgromadzeni rodzice i chrzestni z dziećmi do chrztu. W tym czasie, o iie to możliwe, lud śpiewa stosowny psalm lub pieśń.

Celebrans wita obecnych i pyta najpierw rodziców każdego dziecka:

Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?

Rodzice:

N.

Celebrans:

O co prosicie Kościół Boży dla N.?

Rodzice:

O chrzest.

Kapłan:

Prosząc o chrzest dla swoich dzieci, przyjmujecie ną siebie obowiązek wychowania ich w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowały Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

Rodzice:

Tak, albo: Jesteśmy tego świadomi.

Następnie, zwracając się do chrzestnych, celebrans pyta ich w tęn lub podobny sposób:

Czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tych dzieci w wypełnianiu ich obowiązku?

Chrzestni odpowiadają wspólnie:

Jesteśmy gotowi.

Celebrans mówi dalej:

N.N. (albo: Drogie dzieci), wspólnota chrześcijańska przyjmuje was z wielką radością. Ja zaś w imieniu tej wspólnoty znaczę was znakiem krzyża, a po mnie naznaczą was tym samym oznakiem Chrystusa Zbawiciela wasi rodzice (i chrzestni).

I w milczeniu kreśli znak krzyża na czole każdego dziecka. Potem zaprasza rodziców, a jeśli uzna to za stosowne, także chrzestnych, aby uczynili to samo.

Celebrans zaprasza rodziców 1 chrzestnych oraz wszystkich obecnych do udziału w liturgii słowa Bożego.

LITURGIA SŁOWA BOŻEGO

Następują teraz czytania biblijne. Z wielu tekstów proponowanych przez Rytuał podajemy dwa następujące: Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła (2, 4-5. 9-10):

Bracia, zbliżając się do Jezusa Chrystusa, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.

Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła, wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali.

Oto słowo Boże.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 28, 18-20):

Jezus zmartwychwstały przemówił do apostołów tymi słowami: "Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".

Oto słowo Pańskie.

Następnie celebrans wygłasza krótką homilię wyjaśniając przeczytany tekst i wprowadzając obecnych w głębsze zrozumienie tajemnicy chrztu; zachęca przede wszystkim rodziców i chrzestnych, by ochotnie podjęli obowiązki wynikające z tego sakramentu. Po homilii następuje modlitwa powszechna. Potem celebrans razem z obecnymi wzywa wstawiennictwa świętych.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami.
Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

Można podać imiona innych świętych, zwłaszcza patronów dzieci, kościoła lub miejscowości Ostatnie wezwanie brzmi:

Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami.

Po zakończeniu wezwań do świętych celebrans odmawia modlitwę:

Wszechmogący wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił od nas ftioc szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł do przedziwnego królestwa Twojej światłości; pokornie Cię błagamy, abyś te dzieci uwolnił od grzechu pierworodnego i uczynił swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego. Przez Chrystusa Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

Celebrans mówi: Niech was broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po czym celebrans w milczeniu kładzie ręką na każdym dziecku z osobna.

LITURGIA SAKRAMENTU

Po przyjściu do chrzcielnicy celebrans w krótkich słowach przypomina uczestnikom postanowienie Boga, który chciał duszą i ciało człowieka uświęcić przez wodę, następnie poświęca wodą albo odmawia modlitwą dziękczynną nad wodą.

Po tej modlitwie celebrans przemawia do rodziców i chrzestnych:

Drodzy rodzice i chrzestni, przyniesione przez was dzieci otrzymają z miłości Bożej przez sakrament chrztu nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nich to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą,1 jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wy rzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dzieci otrżymują chrzest.

Potem ich pyta:

Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Rodzice i chrzestni:

Wyrzekamy się.

Celebrans:

Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie oponował?

Rodzice i chrzestni:

Wyrzekamy się.

Celebrans:

Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Rodzice i chrzestni:

Wyrzekamy się.

Następnie celebrans przyjmuje od rodziców i chrzestnych potrójne wyznanie wiary:

Czy wierzycie w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Rodzice i chrzestni:

Wierzymy.

Celebrans:

Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Rodzice i chrzestni:

Wierzymy.

Celebrans:

Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Rodzice i chrzestni:

Wierzymy.

Do tego wyznania dołącza się celebrans 1 wszyscy zgromadzeni.

Celebrans:

Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Jezusie Panu naszym.

Wszyscy:

Amen.

Celebrans zaprasza pierwszą z rodzin, aby podeszła do chrzcielnicy, i prosi o powtórzenie imienia dziecka. Gdy podadzą imię dziecka, zapytuje rodziców i chrzestnych:

Czy chcecie, aby N. otrzymał(a) chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy?

Rodzice i chrzestni:

Chcemy.

Teraz celebrans chrzci dziecko, mówiąc:

N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca
zanurza dziecko lub polewa je wodą po raz pierwszy i Syna,
zanurza je lub polewa wodą po raz drugi,
i Ducha Świętego, zanurza lub polewa je wodą po raz trzeci.

Podobnie pyta i postępuje z każdym przyniesionym do chrztu dzieckiem. Po chrzcie każdego dziecka uczestnicy wypowiadają krótką aklamację:

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Celebrans mówi:

Bóg wszechmogący, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który was uwolnił od grzechu i odrodził z wody i z Ducha Świętego, On sam namaszcza was krzyżmem zbawienia, abyście włączeni(one) w lud Boży, wytrwali(ły) w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne.

Wszyscy:

Amen.

Potem celebrans w milczeniu namaszcza krzyżmem świętym każcie dziecko.

Celebrans mówi:

N.N., staliście(łyście) się nowym stworzeniem i przyoblekliście(łyście) się w Chrystusa, dlatego otrzymujecie białą szatę. Niech wasi bliscy słowem i przykładem pomagają wam zachować godność dzieci Bożych nieskalaną aż po życie wieczne.

Wszyscy:

Amen.

Każdemu dziecku nakłada się białą szatę; inny kolor nie jest dozwolony. Jest wskazane, aby taką szatę przynosiły same rodziny.

Celebrans mówi:

Przyjmijcie światło Chrystusa.

Przedstawiciel każdej rodziny (np. ojciec lub chrzestny) zapala świecę swego dziecka od świecy paschalnej. Potem celebrans mówi:

Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dzieci, oświecone przez Chrystusa, postępowały zawsze jak dzieci światłości, a trwając w wierze, mogły wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi świętymi w niebie. Jeżeli chrzestni podczas udzielania chrztu trzymali dzieci, przekazują je matkom.

ZAKOŃCZENIE OBRZĘDU

Jeżeli chrztu udzielono poza prezbiterium, odbywa si e teraz procesja do ołtarza, w czasie której niesie się zapalone świece ochrzczonych dzieci.

Celebrans stojąc przed ołtarzem przemawia do rodziców i chrzestnych oraz do wszystkich obecnych w ten lub podobny sposób:

Najmilsi, te dzieci, odrodzone przez chrzest święty, nazywają się dziećmi Bożymi i są nimi rzeczywiście. W sakramencie bierzmowania otrzymają pełnię Ducha Świętego, a przystępując do ołtarza Pańskiego, staną się uczestnikami Jego Uczty ofiarnej i razem ze zgromadzonym Kościołem będą Boga nazywać Ojcem. Módlmy się zatem wspólnie w ich imieniu i w duchu przybranych dzieci, którego otrzymaliśmy wszyscy, tak jak nas nauczył Pan Jezus.

Wszyscy razem z celebransem mówią:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Następnie celebrans błogosławi matki trzymające na rękach swoje dzieci, a także ojców i wszystkich obecnych. Może to uczynić następującą formułą:

Błogosławieństwo matki

Pan Bóg wszechmogący, który przez Syna swojego narodzonego z Maryi Dziewicy niesie chrześcijańskim matkom radość-z tego, że ich dzieciom zajaśniała nadzieja życia wiecznego, niechaj błogosławi matkom tych dzieci i tak, jak teraz dziękują Bogu za otrzymane potomstwo, niech zawsze trwają w dziękczynieniu razem ze swoimi dziećmi, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy:

Amen.

Błogosławieństwo ojca

Pan Bóg wszechmogący, dawca życia doczesnego i wiecznego, niechaj błogosławi ojcom tych dzieci, aby dawali swoim dzieciom pierwsze świadectwo wiary słowem i przykładem, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy:

Amen.

Błogosławieństwo uczestników chrztu

Pan Bóg wszechmogący, który nas odrodził z wody i z Ducha Świętego na życie wieczne, niechaj swoim wiernym tu zebranym udzieli obfitego błogosławieństwa, aby zawsze i wszędzie trwali we wspólnocie ludu Bożego. Niechaj też wszystkich tu obecnych obdarzy swoim pokojem, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy:

Amen.

Niech wam błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.

Wszyscy:

Amen.

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej