Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Śmierć i życie wieczne w pytaniach i odpowiedziach

Skład Apostolski kończymy wyznaniem: "Wierzę w ... ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny". Co to znaczy?

Znaczy to, jak wyjaśnia Paweł VI w swym Credo: "Wierzymy wżycie wieczne. Wierzymy, że dusze tych wszystkich, którzy umierają w łasce Chrystusa - czy to dusze mające jeszcze dopełnić ekspiacji przez ogień czyśćcowy, czy też te, które zaraz po rozłączeniu się z ciałem przyjmowane są, jak dobry łotr, do raju - tworzą Lud Boży po śmierci, która zostanie całkowicie zniszczona w dniu zmartychwstania, kiedy owe dusze połączą się ze swymi ciałami".

ŻYCIE WIECZNE

O czym świadczy niepokój człowieka wobec śmierci?

Jest to, jak tłumaczy Sobór Watykański II, przede wszystkim "lęk przed unicestwieniem na zawsze. Instynktem swego serca człowiek słusznie osądza sprawę, jeśli wzdryga się przed całkowitą zagładą i ostatecznym końcem swojej osoby i myśl o tym odrzuca. Zaród wieczności, który w sobie nosi, jako niesprowadzalny do samej tylko materii, buntuje się przeciw śmierci" (GS 18).

Gdzie człowiek znajduje niezawodną odpowiedź na swój niepokój o przyszły los?

Odpowiedź tę znajduje w wierze chrześcijańskiej, która stwierdza, że "człowiek został stworzony przez Boga do szczęśliwego celu poza granicą niedoli ziemskiej", mianowicie do wiecznego uczestnictwa w życiu Bożym, i że nawet "śmierć cielesna, od której człowiek byłby wolny, gdyby nie zgrzeszył, zostanie przezwyciężona, gdy wszechmocny i miłosierny Zbawca przywróci człowiekowi zbawienie z jego winy utracone" (GS 18). Skąd Kościół czerpie pewność ucząc o wiecznym życiu człowieka?

Kościół uczy o wiecznym życiu człowieka "w oparciu o solidne argumenty " (GS 18), które czerpie z Objawienia Bożego. Już w Starym Testamencie zostało stopniowo objawione, że "dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka" (Mdr 2, 23). Nowy Testament wciąż podkreśla: "Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3, 16). Jezus Chrystus mówił o sobie: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki" (J 11, 15-26).

Co Kościół sądzi o nieśmiertelności duszy człowieka?

Kościół uczy, że dusza ludzka jest nieśmiertelna. Określił to dogmatycznie Sobór Laterański V w 1513 r. Sobór Watykański II zaznaczył, że człowiek, "uznając w sobie duszę duchową i nieśmiertelną, nie daje się zwieść ułudną fikcją..., lecz przeciwnie, dosięga samej prawdziwej istoty rzeczy" (GS 14). Upewnia nas o tym Pismo święte Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju (Mdr 3, 1-3).

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle (Mt 10, 28).

Wiemy, że jeżeli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie... Chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana (2 Kor 5, 1-8; por. Flp 1, 23).

Czy wieczne życie człowieka dotyczy tylko jego duszy?

Wieczne życie człowieka dotyczy nie tylko jego duszy, ale i ciała, jak świadczą o tym nasze wyznania wiary. O "zmartwychwstaniu ciała" uczy wyraźnie Pismo święte: Wielu, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie (Dn 12, 2).

To jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym (J 6,40).

Jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni (1 Kor 15,22).

Co się dzieje zaraz po naszej śmierci?

"Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd" (Hbr 9,27), sąd osobisty, na którym człowiek w świetle Boga zobaczy siebie takim, jakim w życiu był naprawdę, odnajdzie się "w absolutnej, wszechstronnej prawdzie" (Jan Paweł II). Sobór Florencki w 1439 r. orzekł, że dusze tych, którzy po chrzcie nie popełnili żadnego grzechu lub zgrzeszywszy zostali oczyszczeni - za życia przez pokutę lub po śmierci przez czyściec - "zostają natychmiast przyjęte do nieba i oglądają jasno samego Boga w Trójcy Jedynego jakim jest"; natomiast dusze tych, którzy umierają w grzechu śmiertelnym, "natychmiast zstępują do piekła".

Wszyscy musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre (2 Kor 5,10).

Czy możliwe jest oczyszczenie duszy po śmierci?

Sobór Florencki uczy: "Jeżeli pokutujący zmarli w prawdziwej miłości Boga, zanim pokutą zadośćuczynili za swoje wykroczenia i zaniedbania, dusze ich oczyszczają się po śmierci karą czyśćca. Do złagodzenia tej kary dopomaga im wstawiennictwo wiernych żyjących, a mianowicie ofiary Mszy Św., modlitwy, jałmużny i inne akty pobożności". Od pierwszych wieków Kościół modli się we Mszy św. za zmarłych. Natomiast Kościół odrzuca reinkarnację, czyli wiarę w wielokrotne odradzanie się człowieka po śmierci celem oczyszczenia się przez wstępowanie jego duszy w ciało innej istoty.

Jakie są rzeczy ostateczne całego świata?

Rzeczami ostatecznymi świata są: paruzja, czyli powtórne przyjście Chrystusa w chwale; zmartwychwstanie ciał wszystkich zmarłych; sąd ostateczny, powszechny, który objawi sens dziejów ludzkich, i koniec czy raczej odnowa (por. Ap 21, 1) świata. Zmartwychwstaniemy we własnym ciele, ale "chwalebnym", "duchowym" (por. 1 Kor 15, 43-44), tj. uduchowionym, dostosowanym do nowych warunków życia w wieczności. Chrystus objawił: Nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia (J 5,28-29).

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swym tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Tym, którzy zachowywali Jego prawo miłości, powie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata". A do grzeszników niepokutujących: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom" ... Ipójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego (Mt 25, 31-46).

Kiedy i jak się dokona koniec świata?

"Nie znamy czasu, kiedy ma zakończyć się ziemia i ludzkość (por. Mr 13, 32; Dz 1,7), ani nie wiemy, w jaki sposób wszechświat ma zostać zmieniony. Przemija wprawdzie postać tego świata zniekształcona grzechem, ale pouczeni jesteśmy, że Bóg gotuje nowe mieszkanie i nową ziemię, gdzie mieszka sprawiedliwość, a szczęśliwość zaspokoi i przewyższy wszelkie pragnienia pokoju, jakie żywią serca ludzkie" (GS 39).

Na czym w istocie polega szczęście wieczne zbawionych?

"Perspektywa życia wiecznego - wyjaśnia Jan Paweł II - znajduje swoje centrum w widzeniu Boga "twarzą w twarz" (wedle wyrażenia św. Pawła), czyli ostatecznym poznaniu Go takim, jaki jest - oraz płynącej z takiego poznania miłości, która jednoczy człowieka z Bogiem przez uczestnictwo w tej Miłości, jaką On Sam jest. Ów Dar nieogarnionej Trójcy: Ojca, Syna i Ducha Świętego, będzie niejako osadzony w darze "nowego nieba i nowej ziemi", czyli świata i człowieka wyzwolonego z więzów grzechu i śmierci poprzez rzeczywistość przyszłego zmartwychwstania i chwały przybranych na wieki synów Bożych".

Co jest rękojmią naszego wiecznego zbawienia?

Rękojmią naszego wiecznego zbawienia jest Jezus Chrystus, który nie tylko nam je obiecał, ale wysłużył je swą śmiercią na krzyżu oraz zagwarantował swym zmartwychwstaniem i wniebowstąpieniem (por. J 14, 2). Rękojmią jest też Jego Matka Niepokalana, "z ciałem i duszą do chwały niebieskiej wzięta", jak orzekł dogmatycznie Pius XII w 1950 r. Ona to "póki nie nadejdzie dzień Pański, przyświeca Ludowi Bożemu pielgrzymującemu j ako znak pewnej nadziei i pociechy" (LG 68).

Jak mamy się zachować wobec tych prawd o życiu wiecznym?

Mamy utwierdzać się w nadziei chrześcijańskiej i czuwać ustawicznie, przygotowując się na spotkanie z Panem przez pełnienie Jego woli.

"Posiadać nadzieję chrześcijańską - to znaczy oczekiwać z całą nadprzyrodzoną pewnością tego, co Bóg przyobiecał człowiekowi dla zasług Chrystusa. Więcej jeszcze, to znaczy: starać się układać swoje życie w perspektywie tej ostatecznej Przyszłości, którą człowiek i świat mają w Bogu" (Jan Paweł II).

"Ponieważ nie znamy dnia ani godziny, musimy, w myśl upomnienia Pańskiego, czuwać ustawicznie, żebyśmy zakończywszy jeden jedyny bieg naszego ziemskiego życia, zasłużyli wejść razem z Panem na gody weselne i być zaliczeni do błogosławionych, i aby nie kazano nam, jako sługom złym i leniwym, pójść w ogień wieczny" (LG 48).

RNWasze komentarze:
marzena aneta: 02.11.2022, 13:33
Boże ja Cię proszę nie zabieraj dzieci ludzi młodych dziękuję zabieraj starych przygotowanych dziękuję proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję
marzena aneta: 02.11.2022, 12:03
Boże chroń od nagłej niespodziewanej śmierci dziękuję zachowaj nas od złodziejstwa oszustwa naciągania wyłudzania głodu ognia wojny marnotrawstwa dziękuje spraw żebyśmy się kochali szanowali dziękuję spraw żebyśmy się kochali szanowali wszyscy wszystkich dziękuję wybaw od nagłej niespodziewanej śmierci dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję
(1)

Autor

Tresć

Poprzednia[ Powrót ]Następna

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej