Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

10 przykazań Bożych z wyjaśnieniami dla dzieci

Dekalog z wyjaśneniem

NADANIE PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Trzeciego miesiąca od wyjścia z Egiptu, przyszli Żydzi pod górę Synaj i tam zatrzymali się. Mojżesz wstąpił na górę, a Żydom polecił trzy dni modlić się i pościć, bo taki rozkaz otrzymał od Pana Boga.

Na trzeci dzień zaczęły się rozlegać grzmoty, niebo oświetlały błyskawice, a gęsty obłok okrył górę.

Mojżesz podprowadził strwożony lud pod samą górę, a wtedy z ognistych obłoków przemówił Pan Bóg do Mojżesza i ludu w następujące słowa: "Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli".

A po tych słowach Pan Bóg ogłosił dziesięć przykazań:

  1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną
  2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego na daremno
  3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił
  4. Czcij ojca swego i matkę swoją
  5. Nie zabijaj
  6. Nie cudzołóż
  7. Nie kradnij
  8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu
  9. Nie pożądaj żony bliźniego swego
  10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
Następnie Pan Bóg dał Mojżeszowi dwie tablice kamienne, na których były wyryte przykazania.
Pytania i odpowiedzi:

Co dał Pan Bóg Mojżeszowi na górze Synaj?
Pan Bóg na Górze Synaj dał Mojżeszowi dziesięć przykazań Bożych.

O GRZECHU

Przykazania Boże są objawem woli Bożej i wszyscy ludzie mają je zachowywać - Pan Bóg dał przykazania dla dobra i szczęścia człowieka. Przez zachowanie przykazań, człowiek zdobywa szczęście doczesne i wieczne. Ale człowiek ma wolną wolę - może przykazania zachowywać i może je przekraczać. Jeśli zaś świadomie i dobrowolnie przekroczy przykazania - popełnia grzech.

Nie wszystkie jednak grzechy są jednakowe. Są grzechy ciężkie i lekkie.

Grzech ciężki, czyli śmiertelny popełnia ten, kto zupełnie świadomie i dobrowolnie przekracza przykazania w ważnej rzeczy. Przez grzech ciężki traci człowiek łaskę uświęcającą.

Grzech lekki, czyli powszedni ten popełnia, kto przekracza przykazania w małej rzeczy lub w rzeczy ważnej, ale nie całkiem świadomie i dobrowolnie.

Grzech jest największym nieszczęściem człowieka, bo jeśliby ktoś umarł w grzechu ciężkim, dusza jego poszłaby do piekła i byłaby na zawsze nieszczęśliwa. Zgrzeszyć można myślą, mową i uczynkiem.

Pytania i odpowiedzi:

Co to jest grzech?
Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych i kościelnych.

Co to jest grzech ciężki czyli śmiertelny?
Grzech ciężki czyli śmiertelny jest to zupełnie świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej.

Co to jest grzech lekki czyli powszedni?
Grzech lekki czyli powszedni jest to przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w małej rzeczy, lub ważnej, ale nie całkiem świadomie i dobrowolnie.

PIERWSZE PRZYKAZANIE BOŻE
I
"Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną"

W pierwszym przykazaniu Pan Bóg nakazuje, abyśmy wierzyli w prawdziwego Boga i tylko Jemu oddawali cześć Boską. Panu Bogu oddajemy cześć, jeśli wierzymy w Boga, ufamy Mu i kochamy Go. Mamy także czcić Najświętszą Maryję Pannę i Świętych.

Cześć Bogu oddajemy w szczególny sposób przez modlitwę. Modlitwa jest to pobożna rozmowa człowieka z Bogiem. Modlimy się w tym celu, aby Bogu oddać cześć najwyższą, dziękować Mu za otrzymane dary, prosić o pomoc w potrzebach i przepraszać za grzechy.

Powinniśmy się modlić rano i wieczorem, przed i po jedzeniu, przed nauką i po nauce, w pokusach i niebezpieczeństwach.

Abyśmy mogli Boga czcić i kochać, musimy Go poznać, a poznajemy Boga, ucząc się religii.

Grzechy przeciw pierwszemu przykazaniu popełnia - ten, kto w Boga nie wierzy, nie modli się, nieodpowiednio zachowuje się w kościele, wierzy w zabobony i wróżby.

Pytania i odpowiedzi:

Co nakazuje Pan Bóg w pierwszym przykazaniu?
Pan Bóg w pierwszym przykazaniu nakazuje, abyśmy tylko samemu Bogu oddawali cześć Boską.

Kto grzeszy przeciw pierwszemu przykazaniu?
Przeciw pierwszemu przykazaniu grzeszy ten, kto nie wierzy w Boga, nie modli się, wierzy w zabobony i wróżby, źle zachowuje się w kościele.

DRUGIE PRZYKAZANIE BOŻE
II
"Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno"

W drugim przykazaniu Bóg nakazuje, abyśmy Imię Boże wymawiali z czcią i szacunkiem. Ponieważ Bóg jest święty, a więc i Imię Boże jest również święte. Dlatego w pacierzu mówimy: "święć się Imię Twoje". Objawem naszej czci dla Imienia Bożego jest przysięga, to znaczy, kiedy w ważnej sprawie wzywamy Boga na świadka, że mówimy prawdę.

Także imiona Matki Najświętszej i Świętych należy mieć w poszanowaniu. Jeśli ktoś wymawia imię Boże oraz imiona Świętych lekkomyślnie, w żartach lub w gniewie, grzeszy przeciwko drugiemu przykazaniu. Grzeszy także i ten, kto przysięga niepotrzebnie lub fałszywie.

Pytania i odpowiedzi: Co nakazuje Bóg w drugim przykazaniu?
W drugim przykazaniu Bóg nakazuje, abyśmy imię Boże oraz imiona Świętych wymawali z czcią i szacunkiem.

Kto grzeszy przeciw drugiemu przykazaniu?
Przeciw drugiemu przykazaniu grzeszy ten, kto imię Boże lub imiona Świętych wymawia lekkomyślnie, w żartach lub gniewie, kto przysięga niepotrzebnie lub fałszywie.

TRZECIE PRZYKAZANIE BOŻE
III
"Pamiętaj, abyś dzień święty święcił"

Pan Bóg nakazuje w trzecim przykazaniu święcić dzień święty. Dniem świętym jest niedziela. W niedzielę mamy uczestniczyć we Mszy świętej. Do uczestnictwa we Mszy świętej zobowiązany jest każdy katolik, który ukończył siódmy rok życia.

Tylko ważna przyczyna może zwolnić od wysłuchania Mszy świętej.

Trzecie przykazanie nakazuje również wstrzymać się w niedzielę od ciężkich prac.

Pan Bóg na górze Synaj powiedział do Mojżesza i Żydów: "Sześć dni będziesz pracował i wszystkie sprawy swoje załatwiał, ale dzień siódmy jest dniem spoczynku ku czci Pana Boga twego. W tym dniu nie będziesz żadnej pracy wykonywał".

Pracować ciężko w niedzielę można tylko w razie koniecznej potrzeby.

Pytania i odpowiedzi:

Co nakazuje Pan Bóg w trzecim przykazaniu?
W trzecim przykazaniu Pan Bóg nakazuje święcić dzień święty, to znaczy uczestniczyć w niedzielę i święta we Mszy świętej i wstrzymać się od ciężkich prac.

Kto grzeszy przeciw trzeciemu przykazaniu? Przeciw trzeciemu przykazaniu grzeszy ten, kto z własnej winy w niedziele i święta opuszcza Mszę świętą lub ciężko pracuje bez koniecznej potrzeby.

CZWARTE PRZYKAZANIE BOŻE
IV
"Czcij ojca swego i matkę swoją"

W czwartym przykazaniu Pan Bóg nakazuje czcić, kochać i słuchać rodziców, opiekunów i przełożonych. Rodzice zastępują nam Pana Boga na ziemi i są naszymi największymi dobroczyńcami. Pan Jezus, chociaż był Bogiem, kiedy stał się człowiekiem - był posłuszny Matce Najświętszej i świętemu Józefowi, swemu Opiekunowi. Pan Bóg zapewnia swoje błogosławieństwo i opiekę dobrym i posłusznym dzieciom.

Czwarte przykazanie nakazuje także kochać swoją Ojczyznę i modlić się za nią, otaczać szacunkiem opiekunów i przełożonych. Dla starszych osób trzeba być uprzejmym i uczynnym.

Pytania i odpowiedzi:

Co nakazuje Pan Bóg w czwartym przykazaniu?
Pan Bóg w czwartym przykazaniu nakazuje czcić, kochać i słuchać rodziców, opiekunów i przełożonych.

Kto grzeszy przeciw czwartemu przykazaniu?
Przeciwko czwartemu przykazaniu grzeszy ten, kto nie słucha swoich rodziców i przełożonych; martwi ich swoim postępowaniem i sprawia im przykrość.

PIĄTE PRZYKAZANIE BOŻE
V
"Nie zabijaj"

W piątym przykazaniu nakazuje Bóg szanować życie i zdrowie swoje oraz innych ludzi. Życie jest największym darem Boga i Jego własnością. Dlatego nie wolno odbierać sobie życia i zabijać bliźnich, bo to są bardzo ciężkie grzechy. Unikać trzeba także wszystkiego, co niszczy zdrowie. - Nie wolno szkodzić bliźnim na duszy przez zły przykład i pobudzanie do grzechu. Zwierzęta są również stworzone przez Boga, ale wolno je zabijać, aby były naszym pokarmem. Nie należy jednak nigdy męczyć zwierząt i sprawiać im bólu.

Pytania i odpowiedzi:

Co nakazuje Pan Bóg w piątym przykazaniu?
Pan Bóg w piątym przykazaniu nakazuje szanować swoje życie i zdrowie oraz innych ludzi.

Kto grzeszy przeciwko piątemu przykazaniu?
Przeciwko piątemu przykazaniu grzeszy ten, kto odbiera sobie lub innym ludziom życie, szkodzi sobie albo bliźniemu na zdrowiu, daje zły przykład i pobudza do grzechu, a także kto męczy zwierzęta.

SZÓSTE PRZYKAZANIE BOŻE
VI
"Nie cudzołóż"

W szóstym przykazaniu nakazuje Pan Bóg, abyśmy byli skromnymi i czystymi w słowach i uczynkach. Pan Bóg dał nam poczucie wstydu, które mówi nam, jakie słowa i uczynki są bezwstydne i grzeszne. Niektóre części ciała winne być zakryte, dlatego nie należy ich odsłaniać, oglądać i dotykać. Nie jest grzechem to wszystko, co jest konieczne dla czystości i zdrowia ciała. Dlatego wolno kąpać się i wolno rozebrać się wobec lekarza.

Panu Bogu szczególnie miłym jest człowiek skromny i czysty. Pan Jezus powiedział: "Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą".

Trzeba pamiętać zawsze, że Bóg jest wszędzie i wszystko widzi. Należy się modlić gorąco do Matki Najświętszej o czystość serca.

Pytania i odpowiedzi: Co nakazuje Pan Bóg w szóstym przykazaniu? Pan Bóg w szóstym przykazaniu nakazuje, abyśmy byli wstydliwymi, skromnymi i czystymi w słowach i uczynkach. Kto grzeszy przeciw szóstemu przykazaniu? Przeciw szóstemu przykazaniu ten grzeszy, kto zachowuje się nieskromnie, mówi i czyni rzeczy nieskromne.

SIÓDME PRZYKAZANIE BOŻE
VII
"Nie kradnij"

W siódmym przykazaniu Pan Bóg nakazuje szanować własność swoją, własność cudzą i własność społeczną. Każdy człowiek ma prawo posiadać własne rzeczy. Jest to własność osobista. Natomiast własność społeczna jest to taka własność, która należy do wszystkich np. szkoły, koleje, drzewka przydrożne i inne.

I jedną i drugą trzeba szanować, bo cudza własność jest święta.

Dlatego przeciwko siódmemu przykazaniu grzeszy każdy, kto zabiera bliźniemu jego własność czyli kradnie.

Grzeszy również, jeśli zabiera lub niszczy własność społeczną. Rzeczy znalezione lub pożyczone trzeba zawsze oddać właścicielowi.

Pytania i odpowiedzi:

Co nakazuje Pan Bóg w siódmym przykazaniu?
Pan Bóg w siódmym przykazaniu nakazuje szanować własność swoją, własność cudzą i własność społeczną.

Kto grzeszy przeciw siódmemu przykazaniu?
Przeciw siódmemu przykazaniu grzeszy ten, kto zabiera lub niszczy własność bliźniego i własność społeczną, nie oddaje znalezionych lub pożyczonych rzeczy.

ÓSME PRZYKAZANIE BOŻE
VIII
"Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu"

W ósmym przykazaniu nakazuje Pan Bóg mówić zawsze prawdę i szanować dobre imię bliźniego. Prawdomównym jest ten, kto zawsze tak mówi, jak myśli. Kto natomiast mówi inaczej, aniżeli myśli - ten kłamie. Kłamstwo jest grzechem przeciwko ósmemu przykazaniu.

O bliźnich należy dobrze myśleć i mówić. Kto bez powodu wyjawia wady i błędy bliźniego, ten obmawia. A kto rozgłasza zmyślone błędy bliźniego, popełnia oszczerstwo.

Z ważnych przyczyn wolno wyjawić błędy bliźniego, np. wady dzieci przed rodzicami.

Pytania i odpowiedzi: Co nakazuje Pan Bóg w ósmym przykazaniu?

Pan Bóg nakazuje w ósmym przykazaniu mówić zawsze prawdę i szanować dobre imię bliźniego.

Kto grzeszy przeciw ósmemu przykazaniu? Przeciwko ósmemu przykazaniu grzeszy ten, kto kłamie, obmawia i popełnia oszczerstwo.

DZIEWIĄTE I DZIESIĄTE PRZYKAZANIE BOŻE
IX
"Nie pożądaj żony bliźniego twego"
X
"Ani żadnej rzeczy, która jego jest"

W dziewiątym i dziesiątym przykazaniu nakazuje Pan Bóg, abyśmy unikali nie tylko złych uczynków, ale nawet złych myśli i pożądań. Myśli i pragnienia dobre prowadzą do rozmów i uczynków dobrych, a złe pragnienia i myśli kończą się zwykle złymi uczynkami. Dlatego dobrowolne myśli nieskromne są grzechem. - Grzechem jest także pragnienie, aby zabrać bliźniemu jego własność.

Pytania i odpowiedzi:

Co nakazuje Pan Bóg w dziewiątym i dziesiątym przykazaniu?
W dziewiątym i dziesiątym przykazaniu Pan Bóg nakazuje, abyśmy unikali złych myśli i pożądań.

Kto grzeszy przeciw dziewiątemu i dziesiątemu przykazaniu?
Przeciw dziewiątemu i dziesiątemu przykazaniu grzeszy ten, kto pragnie dobrowolnie złych rzeczy.

PRZYKAZANIE MIŁOŚCI BOGA I BLIŹNIEGO

Oprócz dziesięciu przykazań Bożych są jeszcze dwa najważniejsze przykazania: miłości Boga i bliźniego.

"Będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i ze wszystkich sił swoich. A bliźniego swego, jak siebie samego".

Te dwa przykazania łączą się nierozdzielnie i tworzą jedną całość. "Kto by powiedział, że Boga miłuje, a bliźniego miał w nienawiści - kłamcą jest" mówi Pismo święte.

W przykazaniu miłości zawarte są wszystkie przykazania Boże. Bóg jest naszym najlepszym Ojcem, któremu wszystko zawdzięczamy i dlatego mamy Go kochać nade wszystko.

Pana Boga kocha ten, kto spełnia wolę Bożą i gotów nawet umrzeć, byleby Go nie obrazić grzechem.

Bliźniego ten kocha, kto nie krzywdzi go, dobrze myśli i mówi o bliźnim oraz czyni dobrze bliźniemu.

Naszym bliźnim jest każdy człowiek, przyjaciel i nieprzyjaciel.

Powinniśmy wszystkich ludzi kochać, bo Bóg jest Ojcem wszystkich.

Pytania i odpowiedzi:

Jakie jest najważniejsze przykazanie Boże?
Najważniejszym przykazaniem Bożym jest przykazanie miłości Boga i bliźniego.

dr. Joannes SossallaWasze komentarze:
 Jadzia 2502 2024: 25.02.2024, 15:02
 Bardzo dobry przekaz ,pomocny w nauce religii
 marzena aneta: 20.07.2023, 10:15
 10 przykazań Bożych z wyjaśnieniami dla dzieci dziękuję proszę o miłość prawde sprawiedliwość szczerość uczciwość wiare na świecie tym dziękuję proszę o dobro szczęście zdrowie dla dzieci moich i dzieci rodzeństwa i dzieci wszystkich bo dzieci wszystkie nasze są dziękuję proszę żeby dzieci rodziły się tylko chciane kochane zdrowe dziękuję proszę o dobre szczęśliwe dzieciństwo dla dzieci wszystkich dziękuję proszę żeby dzieci nigdy nie głodowały dziękuję proszę żeby nigdy nikt nie głodował dziękuję proszę o dobro szczęście zdrowie długie szczęśliwe życie w dorosłym życiu dla dzieci wszystkich dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych wszystko dojrzewa w czasie nic się nie marnuje modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 Blanka: 22.10.2022, 12:34
 Nie chce mi się tego czytać
 Anonimowa: 21.03.2022, 17:09
 Dlaczego przykazanie 9 i 10 są połączone? To przecież oddzielne przykazania
 -anonim-: 07.07.2021, 16:07
 "ani żadnej rzeczy która jego jest" to dokończenie przykazania dziewiątego :)
 Taiz: 25.10.2020, 18:02
 Dziesiąte przykazanie wcale tak nie brzmi. Co to jest za zdanie "ani żadnej rzeczy która jego jest" gdzie tu jest czasownik?? Zerknijcie sobie do Biblii lepiej. Pozdrawiam
(1)


Autor

Treść

Nowości

Nabożeństwo Pierwszych Sobót MiesiącaNabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca

bł. Karol Dobrybł. Karol Dobry

Modlitwa do bł. Karola DobregoModlitwa do bł. Karola Dobrego

Modlitwa do św. Agnieszki z PragiModlitwa do św. Agnieszki z Pragi

Czy samobójstwo jest zawsze grzechem, a jeżeli jest popełnione z miłości względem Boga?Czy samobójstwo jest zawsze grzechem, a jeżeli jest popełnione z miłości względem Boga?

Powszechna Solo-modaPowszechna "Solo-moda"

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej