Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Jak to było z inkwizycją?

Ciemne lochy, tortury, żądni krwi duchowni - oto w skrócie pojęcia kojarzące się z Trybunatem Świętej Inkwizycji. Co najmniej od Oświecenia (XVIII w.) trwa nieustanna propaganda usiłująca wmówić, głównie katolikom, że Kościół nie ma prawa nikogo pouczać, bowiem również na jego koncie jest krwawa plama inkwizycji, za którą katolicy są odpowiedzialni i za którą powinni ciągle przepraszać. Nie trzeba się zbytnio domyślać, że autorzy tej propagandy są - najoględniej mówiąc - niezbyt życzliwi Kościołowi świętemu.

Każda propaganda jest często naginaniem faktów, a nierzadko zwykłym rozmijaniem się z rzeczywistością. W przypadku propagandowych frazesów o Świętej Inkwizycji mamy do czynienia z wyjątkowo pokaźną ilością przekłamań.

Na początek sięgnijmy do historii. Inkryminatorzy pre-totalitarnych metod stosowanych rzekomo przez Kościół Katolicki (czego dowodem ma być w ich rozumieniu właśnie Inkwizycja) krytykując inkwizycję, powołują się tylko i wyłącznie na przykład Inkwizycji Hiszpańskiej. Tymczasem Inkwizycja Hiszpańska była zupełnie odrębną instytucją od Inkwizycji Rzymskiej. Ta pierwsza była dziełem władzy świeckiej i pozostawała pod jej wyłączną kontrolą; została powołana przez hiszpańskich królów pod koniec XV wieku. Inkwizycja Rzymska powołana zaś została przez papieża Grzegorza IX w 1231 roku i podlegała tylko władzom kościelnym. Trzeba również pamiętać, że oprócz instytucjonalnej odrębności Inkwizycji Hiszpańskiej od Inkwizycji Rzymskiej, działalność tej pierwszej była niejednokrotnie przedmiotem ostrej krytyki Stolicy Apostolskiej. Na przykład Innocenty VIII skasował około 200 wyroków Inkwizycji Hiszpańskiej w ciągu jednego roku; Aleksander VI unieważnił tylko w 1498 roku około 250 wyroków. Podobną postawę zajmowali w XVI wieku papieże: Paweł III, Pius IV, Grzegorz XIII. Doszło nawet do takiej sytuacji, że w 1509 roku rządowy edykt hiszpański, powtórzony w roku 1605, nakładał karę śmierci za publiczne ogłaszanie decyzji Stolicy Apostolskiej unieważniających wyroki Inkwizycji Hiszpańskiej. W 1519 roku papież Leon X wyklął, wbrew woli króla Hiszpanii Karola I (który w Niemczech panował jako cesarz Karol V), zarówno Wielkiego Inkwizytora jak i jego pomocników. O tych faktach zazwyczaj milczą wszyscy oskarżyciele Kościoła (jedyną chyba pracą w języku polskim traktującą rzetelnie o inkwizycji jest przedwojenna książka Józefa Tyszkiewicza: Inkwizycja Hiszpańska, 1929 r.).

Trzeba stale pamiętać o tym, że Stolica Apostolska nigdy nie traktowała postępowania inkwizycyjnego jako naczelnego instrumentu w duszpasterskiej działalności Kościoła. Widzieliśmy w przypadku Inkwizycji Hiszpańskiej, która była potępiana przez kolejnych papieży jako agenda władzy świeckiej naginająca religię do swoich celów. Podobne stanowisko zajmowali następcy św. Piotra i w wiekach wcześniejszych. W czasach rzekomo "ciemnego" średniowiecza, papież Aleksander III odnosząc się do inkwizycyjnego badania heretyków, tak pisał w 1162 roku w liście do arcybiskupa Reims: "Lepiej uniewinnić winnych, niż przez nadmierną surowość targnąć się na życie niewinnych". Z kolei w 1286 roku papież Honoriusz IV unieważnił surowe inkwizycyjne rozporządzenia cesarza Fryderyka II i wszystkich skazanych na ich podstawie ludzi - amnestionował. To właśnie władza świecka była aż nazbyt chętna do postępowania inkwizycyjnego. Pouczającym jest tu przykład Fryderyka II (sam nie należał do gorliwych chrześcijan i ściągnął na siebie klątwę papieską), który jako pierwszy wydał prawa karzące śmiercią heretyków i powołujące inkwizycyjne trybunały. Ustanowienie podległej papieżowi Inkwizycji Rzymskiej miało m. in. zapobiec nadużyciom tej procedury dla celów władzy świeckiej.

Inna grupa przekłamań dotyczy samej procedury sądowej (bo inkwizycja była sądem) postępowania inkwizycyjnego. Najczęściej inkwizycję przedstawia się jako totalitarną policję polityczną, przed którą nie było ucieczki - takie średniowieczne NKWD czy Gestapo. Prawda była jednak zupełnie inna.

Procedura stosowana przez kościelną (czyli Rzymską) inkwizycję w niczym nie przypominała metod stosowanych przez policję polityczną. Procedura ta była powolna, drobiazgowa i opatrzona dodatkowymi zabezpieczeniami na rzecz oskarżonych. Nic w tym nie byto z nagłości, podstępności czy szpiegowania. Każdy, kto tylko czuł się (słusznie czy nie) zagrożonym w czymś przez inkwizycję, miał dość czasu, by się ukryć. Przybyły z Rzymu inkwizytor składał bowiem najpierw wizytę miejscowemu biskupowi, któremu przedstawiał uwierzytelniające go dokumenty. Dopiero potem przystępowano do kompletowania sądu inkwizycyjnego, w skład którego - oprócz inkwizytora i biskupa - wchodził opat lub przełożony miejscowego zakonu oraz notariusz ze swoimi sekretarzami. Powoływano też ławników w różnej liczbie. Zaś przed rozpoczęciem postępowania inkwizycyjnego ogłaszano na danym terenie tzw. czas łaski. Ktokolwiek ujawniłby w tym czasie swoje heretyckie poglądy, podlegałby zwykłej pokucie, jak każdy spowiadający się w konfesjonale.

Kolejnym mitem rozpowszechnianym w odniesieniu do inkwizycji jest rzekoma liczba jej ofiar. Od czasów Oświecenia mówi się o setkach tysięcy czy nawet milionach, którzy zginęli na inkwizycyjnych stosach. Wmawia się, że każdy wyrok trybunału inkwizycyjnego automatycznie oznaczał wyrok śmierci (spalenie na stosie). Tymczasem znakomita większość wyroków wydanych przez inkwizycję (cały czas mowa o inkwizycji kościelnej, bo za nią Kościół odpowiada) dotyczyła nałożenia rozmaitych form pokuty (np. chodzenia w stroju pokutnym, umartwień cielesnych, podejmowania pielgrzymek) lub banicji. Gdy mówiono o straceniu kogoś, często miano na myśli tzw. spalenie "in effigo" czyli nie spalenie człowieka, ale spalenie jego wizerunku. Kary śmierci nigdy nie orzekał trybunał duchowny, pozostawała ona w gestii i była wykonywana przez władzę świecką.

Dzisiaj, nawet niechętni Kościołowi badacze przyznają, że mówienie o setkach tysięcy ofiar inkwizycji kościelnej jest zwykłym mijaniem się z prawdą. Coraz wyraźniej widać, jak celowo wymyślano w tym przypadku mityczne wręcz liczby. Nawet w odniesieniu do państwowej Inkwizycji Hiszpańskiej, historycy o lewicowo-liberalnej orientacji przyznają ostatnio, że drastycznie zawyżano liczbę jej ofiar, a mówienie o ludobójstwie inkwizycji włożyć trzeba między bajki. Przekonuje wydana u nas w ubiegłym roku "Historia Hiszpanii" (zob. M. Tunon de Lara, J, V. Baruque, A. Dominguez Ortiz: Historia Hiszpanii. Kraków 1998, s. 224).

Bez ryzyka popełnienia błędu stwierdzić można, że o wiele więcej ofiar spowodowały polowania na czarownice urządzane w XVII i XVIII wieku w protestanckich Niemczech, kiedy stracono wiele niewinnych kobiet podejrzanych o czary (wbrew potocznym wyobrażeniom, "topienie czarownic" nie miało nic wspólnego z inkwizycją!), czy też prześladowania katolików w Anglii w XVI i XVII wieku.

Jest jeszcze mit o krwiożerczych, żądnych tortur inkwizytorach. Prawda jest taka, że zgodnie z procedurą przypisaną kościelnej inkwizycji, tortur nie można było stosować na żądanie inkwizytora ani w jego obecności. Tortury stosowano tylko w ostateczności i tylko przez władze świeckie, za zgodą miejscowego biskupa. Zeznania tak uzyskane musiały być powtórzone w sądzie co najmniej 24 godziny później. Przysługiwała zresztą apelacja do Rzymu, zaś postępowanie apelacyjne było długotrwałe i nie musiało oznaczać potwierdzenia wyroku. Ponadto oskarżony miał prawo zaskarżyć bezstronność inkwizytora lub któregoś z sędziów, co pociągało za sobą kolejne odwleczenie procedury (powołanie zastępców).

Dobór duchownych na urząd inkwizytora prowadzono bardzo starannie. Musieli to być ludzie o wysokich kwalifikacjach moralnych i intelektualnych. Niektórzy z nich, tak jak np. zmarły w 1252 roku Piotr z Werony, są dzisiaj świętymi naszego Kościoła. To prawda, że w inkwizycji, jak w każdej złożonej z ludzi instytucji, trafiali się sprzeniewiercy (np. Konrad z Marburga czy Torquemada z Inkwizycji Hiszpańskiej), ale byty to wyjątki, reguła była bowiem zupełnie inna. Również w najnowszych badaniach przyznaje się, że inkwizytorzy reprezentowali sobą nie krwiożerczych oprawców, ale przede wszystkim duszpasterzy troszczących się o Kościół i wiernych. Zacytujmy fragment wydanej u nas w latach 80-tych książki francuskiego dominikanina, który pisał o inkwizycyjnej działalności: "Przypomnijmy jednak, że zasadniczym motywem tej, tak szokującej nas dziś działalności, była intencja duszpasterska. Inkwizycja nie była przede wszystkim "policją wiary", jak ją się czasem nazywa. Jej zasadniczym celem nie była ochrona kościelnego credo lub uniemożliwienie heretykom godzenia w ortodoksyjne przekonania chrześcijan, a w konsekwencji w ich zbawienie, ale chodziło o to, by przekonać heretyka o niezgodności jego wierzeń z wiarą chrześcijańską i go nawrócić, choćby się to miało dokonać przez zbawienną obawę kary, która - jak to sobie wyobrażano - miała skłonić do opamiętania. Z drugiej strony, w działalności inkwizytorów nadal dużą rolę odgrywało kaznodziejstwo. W interesującym nas okresie "kaznodziejstwo generalne" było swego rodzaju misją pojednania, a najróżniejsze zabiegi "czasu łaski", które podejmowano w pierwszym etapie procedury inkwizycyjnej, posiadały niezaprzeczalną wartość duszpasterką. Miały one ostrzec wahających się, oczyścić wiarę nieświadomych błędów, wzmocnić ją u wiernych i wzbudzić niepokój sumienia nieprzychylnych Kościołowi. We wzmiankach o niejednym inkwizytorze podkreśla się, że był on wielkim kaznodzieją (miri in praedicatione favoris... et consolate fidelium). Tych zalet wymagano od niego nieprzypadkowo" (zob. M. H. Vicaire OP: Dominik i jego Bracia Kaznodzieje. Wyd. "W Drodze". Poznań 1985, s. 94,).

Wbrew rozpowszechnianej od wieków mitologii dotyczącej inkwizycji, fakty historyczne są jednoznaczne. Inkwizycja nie jest krwawą plamą w historii Kościoła. Trzeba się wstydzić nie tyle inkwizycji (kościelnej), co raczej sytuacji, która wymusiła konieczność jej powstania. Gdy brakowało świętych i świętości, zawsze do głosu dochodzili heretycy i rozmaici wynalazcy zwodniczych idei.

W średniowieczu sytuacja była podwójnie niebezpieczna. Nie dotykała ona tylko duszy indywidualnego człowieka i Kościoła jako społeczności wiernych, ale zagrażała istnieniu społeczeństwa, jako takiego; było to przecież w czasach, gdy życie państwowe i społeczne w istocie wspierało się na wskazaniach religii i moralności nauczanej przez Kościół. Szczególnie w połowie XII wieku sytuacja była krytyczna. Głównie w południowej Francji (ale także w Italii) zaczęła się szerzyć, przybyła z Azji, herezja katarów (albigensów). Przechodzenie do tej sekty było nie tylko sprawą indywidualnego sumienia. Skoro bowiem manichejscy katarowie głosili, że stworzenie materialne nie jest dziełem Boga ale szatana, to oznaczało, że należy wyniszczać ludzkie ciało. Wyniszczanie to odbywać się mogło tylko przez masowe samobójstwa albo przez wyczerpanie ciała w orgiastycznych rozpustach. Zakazana jest więc rodzina (w niej dokonuje się przedłużanie szatańskiego tworzenia materii poprzez narodziny dziecka) i społeczeństwo jako takie, bo utrwala porządek materialnych rzeczy stworzonych. Katarowie zakazują składania przysiąg. W sytuacji, kiedy charakterystyczny dla średniowiecza ustrój feudalny opierał się na instytucji przysięgi (przysięga lenna), był to kolejny cios w społeczeństwo i popychanie do niszczącej wszystko anarchii. Herezja oznaczała społeczną rewolucję.

Na początku XIII wieku doszło do sytuacji, że niemal całe południe Francji (Langwedocja) zostało stopniowo opanowane przez herezję kataryzmu. Papież Innocenty III zmuszony został nawet do ogłoszenia antykatarskiej krucjaty, a jeden z następnych papieży (Grzegorz IX) powołał Trybunał Świętej Inkwizycji. Powtórzmy: nie chodziło tylko (choć przede wszystkim) o kwestie duszpasterskie, ale również o zachowanie ładu społecznego. Stąd też wypływało współdziałanie władzy świeckiej w postępowaniu inkwizycyjnym.

Gdyby dziś w Polsce (lub w jednej z jej części) rosła we wpływy np. sekta Hare Kriszna czy sataniści, czy zdecydowana reakcja władzy świeckiej i Kościoła przeciw takiemu zjawisku spotkałaby się z krytyką? Czy ktoś krytykuje dzisiaj państwo niemieckie, będące jak najbardziej w Europie, że zakazuje pracy w administracji członkom sekty scjentologów, która zmierza do faktycznego podminowania społeczeństwa?

Trzeba nawracać przykładem (najlepiej własnym) i słowem; nie należy apoteozować przemocy. Niekiedy trzeba jednak sięgnąć do surowych środków, by ocalić wielu i wiele. To nakazuje cnota roztropności. Często mówi się (zazwyczaj zmyślając) o ofiarach inkwizycji kościelnej. Mniej, o wiele mniej osób zadaje sobie pytanie: ile osób uratowała inkwizycja? Uratowała poprzez nawrócenie, ale i przez odstraszający przykład. Historia uczy, że grzech zaniechania często mścił się później bardzo okrutnie.

Trzeba było dziesiątków milionów ofiar systemu sowieckiego, żeby dowiedzieć się, ile kosztowało zaniechanie przez premiera Kiereńskiego (drugi premier Rosji po obaleniu caratu) postawienia przed sąd Lenina i jego towarzyszy. Kiereński, choć mógł, nie uczynił tego. Zapłaciła za to Rosja i miliony szarych ludzi. A ileż cierpień zaoszczędzonoby podjęciem w 1935 roku wojny prewencyjnej przeciw Hitlerowi (rozważanej przez Piłsudskiego)? Nie jest to efekciarskie dywagowanie historii czy zwykłe gdybanie. To jest przede wszystkim roztropność i nieuciekanie od odpowiedzialności za innych. W średniowieczu pasterze Kościoła nie uciekali od tej odpowiedzialności. Byli świadomi ciążącego na ich barkach obowiązku umacniania braci w wierze i strzeżenia ich największego skarbu - nieśmiertelnych dusz - przed błędami herezji (błędami mającymi także swoje społeczne konsekwencje). Pamiętali, co pisał święty Piotr, Książę Apostołów i pierwszy papież, przestrzegający swych braci w wierze przed heretykami: "Ci zaś, jak nierozumne zwierzęta, przeznaczone z natury na schwytanie i zagładę, wypowiadając bluźnierstwa na to, czego nie znają, podlegną właśnie takiej zagładzie jako one, otrzymując karę jako zapłatę za niesprawiedliwość" (2 P 2, 12-13). Czyż nie jest czasem tak, że na dnie całej krytyki Świętej Inkwizycji jest fundamentalny sprzeciw wobec uprawnień Kościoła do strzeżenia depozytu wiary; chęć odebrania Kościołowi władzy nauczycielskiej (nadanej mu przez Chrystusa Pana) i zanegowania płynącego z niej obowiązku troski o uczniów? Czyż Świętą Inkwizycję nie potępiają rozmaici nie święci, samozwańczy inkwizytorzy politycznej poprawności, postmodernizmu i "salonów" różnych obediencji?

Grzegorz KucharczykWasze komentarze:
 PaxRomana: 18.11.2022, 18:19
 Artykul ciekawy i rzeczowy, to sa fakty ktore samemu mozna sprawdzic i zweryfikowac. Ja tak zrobilem. A posrednio o tym ze jest to prawda to swiadczy ogromna ilosc wpisow interentowych trolli pod artykulem. Kij w mrowisko co? Gdybyscie byli prawdziwymi ateistami to by wam wisialo co ktos o Bogu czy co Kosciol mowi, pisze itd A skoro was tak wscieka to znaczy ze jest przyczyna - Zlo siedzi wam w glowach. I to wlasnie WY pierwsi byscie poslali na stos i smierc wszystkich innych od was. I jesli kiedykolwiek zdazyly sie naduzycia w historii kosciola to przez wam podobnych. Bo jesli ktos prawdziwie w Boga wierzy to drugiego czlowieka nie skrzywdzi ani slowem ani czynem. Bog z wami i niech wam wybaczy a Duch Swiety niech was natchnie Bozym Pokojem
 Kasandra Wera: 28.08.2020, 11:53
 WSPANIAŁY ARTYKÓŁ ! - KOMPENDIUM FAKTÓW I ŻETELNYCH WYJAŚNIEŃ.. SZKODA TYLKO, ŻE ZNACZNA CZĘŚĆ CZYTELNIKÓW TO TĘPE DURNIE, O CZYM ŚWIADCZY WIĘKSZOŚĆ ZAMIESZCZONYCH KOMENTARZY NADAL OPLUWAJĄYCH KOŚCIÓŁ.
 ja: 06.01.2020, 11:23
 kiedy pierwsi chrześcijanie byli posądzani np o kanibalizm gineli w płomieniach jako tgz. pochodnie Nerona to były to prześladowania. Gdy sami zyskali władze zrobili dokładnie to samo podając podobne oskarzenia i motywy swego dzialania. Dowodzi to, że spalenie człowieka żywcem za jego poglądy nie jest złe pod warunkiem, ze robi to KRK czego jasno dowodzi absurdalne twierdzenie: "Trzeba się wstydzić nie tyle inkwizycji (kościelnej), co raczej sytuacji, która wymusiła konieczność jej powstania." (bo jakim prawem ludzie śmią mięć własne przemyślennia inne niz KRK) Czytając takie teksty nasuwa sie analogiczny schemat postępowania np państwa islamskiego, które też walczy z herezja dla dobra ludzkości.
 PanzerWolf: 12.11.2019, 19:44
 Więcej odwołań do bezpośrednich źródeł i bez współczesnej agitki - i byłoby super.
 SylwiaZLasu: 04.11.2019, 09:27
 Piękne usprawiedliwienie dla zabijania za inne poglądy, i na podstawie urojeń. To aż niesamowite, że można wierzyć, że tu była jakakolwiek słuszność. Pokój i miłość nieście, a nie usprawiedliwioną w Waszych urojebiach śmierć.
 Chrześcijanka 23.04.2019 19:36: 23.04.2019, 17:40
 Katolicy to arcykapłani strachu.
 Noa: 17.04.2019, 21:34
 Dzisiaj - cale szczescie -nie idzie sie na stos za czytanie BIBLII i wiare w to co Jezus uczynil na krzyzu, i co nam przekazal w swoim SLOWIE. Dzisiaj jest sie po prostu wyzuconym z kosciola katolickiego. To jest fakt ,ktory mial miejsce 30 lat temu. Nie dziwi mnie ten klamliwy artykul na temat INKWIZYCJI. Podobnie jest z pedofilia w kosciele. Bog Abrahama, Izaaka, iJakuba widzi ,slyszy i na szczescie bedzie SAD .Wszyscy ci ludzie torturowani, spaleni zywcem czy zabici w inny sposob beda pomszczeni. Kto ma rozum niech mysli i szuka PRAWDY.
 wwww: 26.12.2018, 12:26
 ............film na youutube z prof. Chodakiewiczem ,również traktuje o tym ,iż z inkwizycją w powszechnym rozumieniu tak nie było.
 Siwy Egon: 15.07.2016, 19:27
 Władza tylko władza co za tym idzie bogactwo środki dochodzenia do władzy nie ważne liczy się tylko władza.


 infinity_dimension: 29.05.2016, 19:32
 Nawet jeśli ten tekst to sama prawda to jakim prawem jakikolwiek biskup mógł godzić się na tortury jakim prawem można było kogokolwiek skazać na śmierć choćby nawet głosił że powinno się służyć Szatanowi czy Jezus kogoś torturował? Czy siłą wymuszał cokolwiek? Pamiętacie w Biblii co powiedział swojemu Uczniowi gdy opcioł żołnieżowi który pojmał Jezusa ucho mówił też jeśli ktoś oberwie w policzek nadstawcie drugi czy wg. biblii człowiek ma prawo sądzić? Nie !! Czy Stwórca który jest tak doskonały byłby aż tak próżny by chciał żeby mu robiono pokłony jak to jest praktykowane w kościołach nawet ja nie chcę pokłonów
 Bolek: 27.05.2016, 10:32
 Dziękuje za bardzo ciekawy i rzeczowy tekst. Kilka trudnych i zawiłych kwestĂ­i przydałoby sie rozszerzyć aby lepiej trafialy do ludzi pogubionych i niechętnych kosciołowi i chrześcijaństwu w ogĂłle.
 Gustaw: 30.12.2015, 09:32
 No tak... wg toku myślenia autora artykuł, trzeba by stwierdzić, że w Cesarstwie Rzymskim uwarunkowania społeczno-gospodarczo-ideowo-mentalno-obyczajowo-prawno-kulturowe były inne, więc słusznie prześladowano, mordowano chrześcijan, nie ma się co oczerniać Rzymian za to... Ech... ręce opadają po przeczytaniu takich bezbożnych nonsensów.
 Mar: 30.11.2015, 23:04
 Bóg nie akceptuje inkwizycji czytałam to w Objawieniu i Maryja mówiła ze to zło Jezus nie robił takich rzeczy swoim oprawcom. Czytałam to w książce OSTRZEZENUE Ż ZASWUATIW Boaventure Mayer. Jeśli wy popieracie inkeizycje to wam też można żądać kary bo macie grzechy na pewno za które kiedyś karan. I wtedy się posmiejecue
 Yoda: 09.11.2015, 19:45
 Kościół miał władzę a sąd świecki był narzędziem w reku Kościoła. Bo jakiż był cel powołania inkwizycji, przecież nie chodziło o sprawy wiary tylko o majątek i wpływy. Święte oficjum powołano aby zatrzymać reformację, która oznaczała odejście ludzi z kościoła Katolickiego a w raz z nimi pieniędzy. Jakaż to hipokryzja i zakłamanie Kościoła.
 nemezis: 06.04.2015, 22:51
 Mao tsetung miał jednak racje religia to trucizna
 STRATEG: 04.04.2015, 00:32
 Czytając ten artykuł i niektóre komentarze włos się jeży i mózg sztywnieje z wrażenia! Tylko katolicka część Europy mogła wpaść na tak haniebny pomysł polowania na "czarownice" oraz torturowania niewinnych- oto spuścizna "chrześcijańskiej" myśli i "chrześcijańskiego" pojmowania bliźniego swego lub raczej diabelskiej myśli papiestwa! Tonący w grzechach Watykan i sprośny Akwizgran unikając zasłużonej kary bożej, szarpiąc się między sobą o władzę i pieniądze w wyrafinowany sposób odsunęli uwagę publiczną od siebie, kierując ją w stronę wyimaginowanych zagrożeń- czyli jakoby istniejących czarownic. Nic bardziej bzdurnego nie mogło się urodzić w głowach hierarchów ciemnogrodu po uszy grzęznących w krwi i skorumpowaniu, plugawiących się w wyuzdaniu, lenistwie i intrygach. I oto ci hierarchowie jakże świętego Kościoła wydają wyroki skazujące niewinne osoby na śmierć. Toż to ochyda sama w sobie i zakłamanie najwyższego stopnia! A ten artykuł próbuje jeszcze ratować wizerunek władz kościelnych tamtego okresu, wybiela zbrodnię Kościoła dokonaną! Jakim prawem? Można zrozumieć stronniczość autora tego artykułu, który zaślepiony swą ideologią i pozbawiony rzetelnej wiedzy w tematyce "Świętej Inkwizycji" próbuje przypodobać się władzom kościelnym, ale nie da się zrozumieć miernot i dewotów kościelnych ogarniętych falą wstecznictwa, którzy aprobują haniebne i zbrodnicze działania Kościoła okresu średniowiecza. Nie da się pojąć postawy krzykaczy niedostrzegających prawdy o stosach płonących ludzi, katowaniu niewinnych ofiar i chorym urojeniu tropicieli czarownic! ...i jeszcze te komentarze, że inkwizycja była dobra, potrzebna, konieczna! ...i wy, którzy to piszecie pójdziecie z czystym sumieniem do komunii? Jeśli pójdziecie to popełnicie grzech świętokradztwa!
 Marcin: 14.03.2015, 22:40
 Po przeczytaniu tego, dość zwięzłego, artykułu oraz komentarzy, które zostały zamieszczone poniżej, mam nasuwa mi się kilka krótkich wniosków. Po pierwsze: Poglądy, które są obecne w świecie na temat Inkwizycji manipulują ludźmi, aż tak daleko jakoby eliminowali w nich myślenie. Dowodem na to jest subiektywne postrzeganie i przyjmowanie treści z którymi się utożsamiamy. Nie potrzeba być szczególnie inteligentną istota rozumną, aby dostrzec to. Jeżeli jestem antykościelny, specjalnie nie posługuję się określeniem ateistą, gdyż tych prawdziwych dzisiaj nie ma. Jedynie są pseudo ateiści, którzy chcą być "na topie", a tak naprawdę nie wiedzą kim jest ateista, to patrzę na Inkwizycję ultrasubiektywnie i zawsze chcę dołożyć Kościołowi. Dalej, jeżeli jestem kościelny to chcę widzieć Kościół jako nieskalany. Po wtóre: Czasy Inkwizycji, myślę że wszyscy moi poprzednicy w komentowaniu zgodzą się ze mną, osadzone były troszkę w innej rzeczywistości tzn. wiedza nie była na takim poziomie jak dzisiaj, system wartości wyglądał nieco inaczej co też implikowało różnymi postępowaniem. I finalizując już, apeluję o szukanie prawdy, która czasami bywa fałszowana przez pseudo ateistów, aby dołożyć Kościołowi wszystko co tylko się da. Pamiętajmy, że historii nie można oceniać bez uprzedniego zaznajomienia się z rzeczywistością w jakiej byli obecni ludzie z poprzednich epok. Dziś wydaje się wszystko łatwe, ale czy tak jest?? Wystarczy dotknąć pierwszą sprawę z życia religijnego, politycznego i tak dalej, i tak dalej i widzimy, że trudno jest dotrzeć do jednej prawdy. Wynika to z relatywizmu, który jest skutkiem nie ciemnego średniowiecza, ale oświecenia. Miało być łatwiej a jest ...?
 mysz: 08.03.2015, 09:13
 Wpadnięcie w łapy inkwizycji równało się ze śmiercią !! To co się działo pomiędzy ,to aż trudno uwierzyć !!! Zawsze chodziło jednak o zabranie dóbr i upodlenie człowieka-w imię świętości przez możnych kościoła. Grabienie majątków przez kościół pozostało do dzisiaj,a budowle wykonane rękami wiernych i za ich wkład są majątkami kościelnymi. Na plebanie większe od kościołów masz niewielki dostęp,chyba tylko wstęp do kancelarii z opłatą za wszelkie posługi.
 mason: 10.01.2015, 10:25
 Po przeczytaniu powyższego traktatu , mam wrażenie , że w sumie dobrze że inkwizycja była. A jeśli już była, to w sumie nie było tak źle, może trochę postraszyła niektórych i tyle. Jeśli taki jest Kościół to na pewno nie jest to mój Kościół. Wstyd mi, i to już jako człowiekowi, że można być tak zaślepionym. To urąga pojęciu człowieka rozumnego.
 rafal: 03.10.2014, 13:21
 Tak... czytając ten artykuł mam wrażenie, że "polowanie na czarownice" to było coś co było niezbędne do dalszego istnienia społeczeństwa. To bardzo ciekawa teoria... jednak błędna. To że zabito około 35 000 osób (i ktoś twierdzi, że to niewiele) to ile osób było torturowanych? Zniszczonych psychicznie i społecznie? Na to nikt nie zwraca uwagi???? Ten okres nie różnił się nic od faszyzmu czy komunizmu i tu i tu niszczono ludzi dla zabawy.
(1) [2]


Autor

Treść

Nowości

Nowenna przed świętem św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała - dzień 4Nowenna przed świętem św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała - dzień 3

Modlitwa do św. Ojca PioModlitwa do św. Ojca Pio

Św. Ojciec PioŚw. Ojciec Pio

Modlitwa do bł. Józefa StankaModlitwa do bł. Józefa Stanka

Modlitwa do św. LinusaModlitwa do św. Linusa

Modlitwa do św. KonstancjuszaModlitwa do św. Konstancjusz

Najbardziej popularne

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Godzina ŁaskiGodzina Łaski

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej