Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem!

     Nie wierzyć w boskość Chrystusa to tyle samo, co wyrzucić z chrześcijaństwa samą jego istotę. Bo jeśli Chrystus nie jest Bogiem, to nigdy Bóg nie przyjął ludzkiej natury.

     Jeśli Chrystus nie jest Bogiem, to przecież Jego krzyż wcale nie jest tym, za co my go uważamy, wcale nie ma wartości nieskończonej. Jeśli Chrystus nie jest Bogiem, to i my nie jesteśmy powołani do przebóstwienia. Jednym słowem, cała wiara chrześcijańska rozsypuje się wówczas w gruzy.

     SYN BOŻY RÓWNY PRZEDWIECZNEMU OJCU

     O boskości Chrystusa Pana Nowy Testament mówi wielokrotnie i różnorodnie. W Ewangeliach i pismach apostolskich znajdziemy na ten temat wiele świadectw bezpośrednich, ale również wiele świadectw ukrytych. Na przykład św. Paweł napisał kiedyś, że gdyby ludzie pojęli tajemnicę mądrości, "nie ukrzyżowaliby Pana chwały" (1 Kor 2,8). Otóż "Pan chwały" to starotestamentalna nazwa Boga. Podobnej nazwy użyto na przykład w przepięknym Psalmie 24: "Któż .to jest ten Król chwały? Pan zastępów, On sam jest Królem chwały!"

     Jest w Nowym Testamencie szereg tekstów, w których mówi się wprost o Jezusie Chrystusie jako o Bogu. Choćby na przykład w scenie z niewiernym Tomaszem, kiedy przekonany apostoł powiada Chrystusowi: "Pan mój i Bóg mój!" (J 20,28) Stwierdzeniem boskości Chrystusa rozpoczyna się Ewangelia św. Jana: "Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo". Zaś pierwszy list tegoż apostoła analogicznym stwierdzeniem się kończy: "On jest prawdziwym Bogiem i Życiem Wiecznym". Św. Paweł napisze, że "w Nim mieszka cała pełnia Bóstwa — ucieleśniona" (Kol 2,9). A w Liście do Tytusa znajdziemy formułę, że "oczekujemy błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa" (2,13).

     Istnieje ponadto w Nowym Testamencie niezmiernie interesujący typ cytatów starotestamentalnych, które dotyczą naszego tematu. Chodzi mianowicie o te przytoczenia ze Starego Testamentu, w których jakby utożsamia się Jezusa Chrystusa z Bogiem Starego Testamentu. Św. Paweł odnosi na przykład do Chrystusa słowa wyjęte z proroka Joela (3,5), że "każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony" (Rz 10,13). Otóż w Księdze Joela słowa te brzmią następująco: "Każdy, kto wezwie imienia Jahwe, będzie zbawiony". Podobny cytat znajdziemy na początku Ewangelii św. Marka. Chodzi o wezwanie, aby przygotować drogę dla Pana i prostować ścieżki na Jego przyjście — Ewangelista ma tu niewątpliwie na myśli przygotowanie dróg dla Jezusa Chrystusa. Tymczasem u Izajasza, z którego św. Marek cytuje te słowa, przytoczone zdanie brzmi nieco inaczej: "Drogę dla Jahwe przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu" (40,3).

     Po tej samej linii idą tajemnicze sformułowania Pana Jezusa, w których stosuje do samego siebie starotestamentalne imię Boga. Imię tamto znaczyło: Jestem, Który Jestem. Pan Jezus nawiązuje do tego imienia wtedy na przykład, kiedy powiada o sobie: "Jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich" (J 8,24). Nie jest to zresztą jedyna Jego wypowiedź tego typu (por. J 8,59; 13,19). Jeden z tekstów podkreśla nawet wyraźnie jedność Syna z Ojcem, Ich odrębność oraz to, że Syn został posłany przez Ojca jako nasz Zbawiciel: "Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego mnie Ojciec nauczył" (J 8,28).

     Ale właściwie nieustannie natrafiamy w Nowym Testamencie na świadectwa boskości Zbawiciela. Zresztą, jak to wynika wielokrotnie z Ewangelii, On sam uważał się za Boga i przypisywał sobie rzeczy przysługujące wyłącznie Bogu. Weźmy taki oto szczegół: Najwięksi z proroków pamiętali, że są jedynie sługami Boga i żaden z nich nie odważył się głosić słowa Bożego swoim własnym autorytetem. Swoje nauki poprzedzali obwieszczeniem, że "to mówi Pan", że taka jest "wyrocznia Pańska". Inaczej Chrystus. On jedyny spośród proroków głosi, słowo Boże swoim własnym autorytetem: "Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj... A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi" (Mt 5,21n); "Uczył ich jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie" (Mt 7,29).

     Chrystus Pan przypisuje sobie atrybut wszechobecności, a przecież tylko sam Bóg może być wszechobecny: "Gdzie dwaj lub trzej zbiorą się w imię moje, tam Ja jestem pośród nich" (Mt 18,20); "Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata" (Mt 28,20). Dalej, jest Panem wszechrzeczy: "Kimże On jest, skoro nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?" (Mt 8,27) On obdarza życiem, odpuszcza grzechy, będzie sądził żywych i umarłych itd., itd. — te prawdy stanowią przecież istotę nowiny ewangelicznej i ciągle powracają na karty Ewangelii. Doprawdy, trudno zrozumieć ludzi, którzy uznają w Piśmie Świętym słowo Boże, a nie chcą uwierzyć, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem, Synem Bożym równym Ojcu Przedwiecznemu, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

     W JAKIM SENSIE JEST ON NIŻSZY OD SWOJEGO OJCA?

     Ci, którzy chcieliby przyjąć Jezusa, ale nie chcą uznać Jego Bóstwa, powołują się na te zdania Nowego Testamentu, w których o Panu Jezusie mówi się jako o kimś niższym od Ojca. On sam uczył bowiem: "Ojciec większy jest ode Mnie" (J 14,28). Oczywiście, że w swojej ludzkiej naturze jest On mniejszy od swojego Ojca, ale to ze względu na nas i z miłości do nas tak się uniżył. Słowo Boże mówi o tym wyraźnie: "On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi" (Flp 2, 6n). Jako zarzut przeciwko boskości Chrystusa przytaczany bywa także fragment 1 Kor 15,28: "A gdy już wszystko zostanie poddane Synowi, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim". Otóż ciągle się na tym przyłapujemy, że najtrudniej nam uświadomić sobie prawdy oczywiste. Prawdopodobnie nie mielibyśmy żadnych trudności z tym tekstem, gdybyśmy nie przeoczyli pewnej oczywistości. Tej mianowicie, że Pisma Świętego nie należy czytać po pogańsku, ale po Bożemu. Bo co znaczy: "poddać". Pierwsze skojarzenia, jakie nam się nasuwają w związku z tym słowem, są właśnie pogańskie. "Poddać" rozumiemy w sensie: "podporządkować swej władzy", "narzucić komuś swoją wolę", "zmusić do posłuchu".

     Ale przecież grzech nawet pomyśleć, żeby Bóg chciał w tym znaczeniu poddać sobie kogokolwiek, a tym bardziej swojego Syna, z którym stanowi jedno (J 10,30) i który zawsze pełni Jego wolę (J 4,34; 5,30; 6,38). Nie przyrównujmy Boga do potęg tego świata! O Bogu trzeba mówić i myśleć zawsze w kategoriach miłości. Co więc znaczy w odniesieniu do Boga słowo "poddać"? Zanim zastanowimy się, co znaczy poddanie Syna Ojcu, zapytajmy może przedtem o sens tego słowa w odniesieniu do nas samych. Jeśli Bóg pragnie nas sobie poddać, to dlatego, że nas kocha. On chce nas w ten sposób wzbogacać. Bóg jest przecież Źródłem wszelkiego istnienia, prawdy i dobra — kocha nas, więc pragnie, abyśmy z Niego czerpali. Nie jest to miłość zaborcza, bo Bóg do takiej jest niezdolny. Jest to miłość obdarzająca, nie ogranicza wolności, ale jest jej źródłem. Bóg nie umie uszczęśliwiać na siłę, wbrew naszej woli. Dlatego też i nasze poddanie się Bogu jest przeciwieństwem przymusu.

     Prawdziwe poddanie się Bogu jest poddaniem z miłości: kochamy Go i z radością Mu się poddajemy, ponieważ Go kochamy. Poddanie w miłości nie oznacza też wyższości ani niższości, ale jedynie kierunek przepływania daru. Mimo że przecież Bóg obiektywnie jest nieskończenie od nas wyższy. Właśnie w tych wspaniałych kategoriach widzi św. Paweł zjednoczenie ludzkości i całego świata z Chrystusem: "wszystko zostanie poddane Synowi". Co jednak znaczy to słowo, że również "sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko"? Przecież Syn jest prawdziwym Bogiem, jakżeż więc można mówić o Jego poddaniu Ojcu?

     Jednak tak właśnie jest, jak to napisał św. Paweł: Syn naprawdę jest poddany Ojcu. Ojciec jest pierwszą Osobą Przenajświętszej Trójcy, On rodzi Syna i przekazuje Mu od wieków wszystko, czym jest. On też stworzył świat przez swojego Syna, a kiedy się wypełniły czasy, posłał Go do nas, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Toteż trzeba, aby wszystko, co od Ojca wyszło, do Ojca ostatecznie wróciło: aby On był wszystkim we wszystkim. Ojciec przez swojego Syna wszystko stworzył, wszystko też więc wraca do Ojca poprzez Syna. Również my, ludzie, przez Syna wracamy do Ojca Przedwiecznego jako już przemienieni, przeduchowieni, przebóstwieni.

     Zamiast się trapić, czy przypadkiem poddanie Syna Ojcu nie oznacza Jego niższości — oprzyjmy się raczej na słowie Bożym, które tylokrotnie mówi o Jego rzeczywistym bóstwie, i spróbujmy się zachwycić wspaniałością tego poddania. Syn przecież jest tak doskonale i tak nieskończenie poddany Ojcu, że przekracza to wszelkie nasze wyobrażenia. Wszak Oni są związani tak nieskończoną miłością, że istnieją w jednej Bożej naturze. I pomyśleć, że ta zachwycająca i niepojęta miłość Syna Bożego do Ojca, Jego poddanie Ojcu, tak odbiegające od wszelkiego poddania poniżającego, jest wzorem dla nas, którzy jesteśmy przecież jedynie stworzeniami!

Jacek Salij OP


Tekst pochodzi z Tygodnika

20 grudnia 2009


   


Spostrzegać Go pośród miasta Spostrzegać Go pośród miasta
Ks. Roman E. Rogowski
Jeżeli Jezus obchodził miasta i wioski, nauczał w synagogach i pośród tłumów, jeśli potem jako Zmartwychwstały szedł drogą do Emaus i zapewniał, że jest z nami "przez wszystkie dni aż do skończenia świata", to Jego uczeń, chrześcijanin, spostrzega Go i spotyka się z Nim nie tylko w świątyni i w klasztorze, nie tylko na pustkowiu i w samotności, ale także w mieście i pośród miasta, w tłumie i w zgiełku, na ulicy i na placu... » zobacz więcej

Wasze komentarze:
 Tadeo: 18.12.2016, 12:31
 Wszyscy pisza o dwoch albo o trzech ,ale wszyscy zapominaja o wielu wersetach w ktorych jest mowa o tym iz ,,BOG JEST DUCHEM !!! Mowa jest juz o tym w ew.Jana , nastepnie w listach ap.Pawla gdzie czytamy ...a Pan JEST DUCHEM ..a wszystko sprawia JEDEN I TEN SAM DUCH....gdzie zas DUCH PANSKI tam wolnosc...czemu sie zmowiliscie by kusic DUCHA PANSKIEGO...kto nie ma DUCHA CHRYSTUSOWEGO ten nie jest jego...i rzekl im DUCH: odlaczcie mi Barnabe i Saula do tego dziela ,do ktorego ich powolalem....Duch Chrystusowy dzialal na prorokow....a jesli DUCH TEGO ktory Jezusa Chrystusa z martwych wzbudzil ,mieszka w was ,tedy Ten ktory Go wzbudzil ozywi i wasze smiertelne ciala przez DUCHA SWEGO ktory mieszka w was...a wszystko sprawia JEDEN I TEN SAM DUCH rozdzielajac wszystkim poszczegolnie ,jak chce...a DUCH i Oblubienica mowia : PRZYJD PANIE JEZU...a byla brzemienna z DUCHA SWIETEGO !!! Cialo ktore sie narodzilo jest Synem , w ktorym zamieszkal sam BOG cuyli Duch Swiety ,dlatego Pan Jezus mowil :...Ja i Ojciec jedno jestesmy ...Ojciec ktory jest we mnie wykonuje dziela swoje...jeszcze raz przypomina nam Biblia...BOG JEST DUCHEM..Na poczatku bylo SLOWO a BOGIEM BYLO SLOWO ....i stalo sie CIALEM ...do swej wlasm´nosci przyszedl....albowiem ON SAM odkupi Izraela od wszystkich win jego...zobacza kogo przebodli...gotujcie droge na pustyni, prosta czyncie sciezke dla BOGA naszego...kim jest TEN ze nawet wiatry i morze sa mu posluszne ?...Jesli znalismy Chrystusa wedlug ciala ,to Go juz nie znamy...zaprawde jestes Bogiem ukrytym ,Boze Izraela ,Zbawicielu...i objawie mu samego siebie...aby poznali ciebie JEDYNEGO ,PRAWDZIWEGO BOGA i Jezusa Chrystusa ktorego poslales...i nikt nie zna SYNA TYLKO OJCIEC i nikt nie zna OJCA TYLKO SYN i ten komu SYN ZECHCE OBJAWIC....a oto tron stal w niebie a na tronie siedzial ktos ....JAM JEST ALFA I OMEGA , PIERWSZY I OSTATNI , mowi PAN , BOG , , KTORY BYL ,KTORY JEST I KTORY MA PRZYJSC ,WSZECHMOGACY....ale wezmijcie miecz DUCHA ,ktorym JEST SLOWO BOZE...aby wam zajasnialo poznanie chwaly Bozej ,ktora jest na obliczu Chrystusowym....a miasto nie potrzebuje ani slonca ,ani ksiezyca, OSWIETLA JE bowiem Chwala Boza , a LAMPA JEST BARANEK...( jesli jest Lampa to swiatlo wychodzi z Lampy) !!! Bedzie w nim tron BOGA I BARANKA a sludzy JEGO sluzyc MU beda ,i ogladac beda JEGO OBLICZE a IMIE JEGO bedzie na ich czolach !!! ( Bogiem i Barankiem jest PAN JEZUS i to jest TEN ktos w ktorym mamy zbawienie ) ....albowiem nie ma w nikim innm zbawienia ,albowiem nie ma zadnego inneg imienia danego ludziom ,przez ktore moglibysmy byc zbawieni....idac na caly swiat chrzcijcie wszystkie narody w IMIE :OJCA I SYNA I DUCHA SWIETEGO.... i rozkazal ich ochrzcic w IMIE PANA JEZUSA....( i wiele innych wersetow)( To sa tytuly ,tak jak ja jestem jako czlowiek ojciec i syn i dziadek ) .....Sluchaj Izraelu ,PAN ,BOG NASZ ,PAN JEDEN JEST !!! .....jesli bowiem nie uwierzycie ,ze to ,JA JESTEM ,pomrzecie w grzechach swoich....oczekujac objawienia chwaly WIELKIEGO BOGA I ZBAWICIELA naszego JEZUSA CHRYSTUSA ....Przyjdz Panie Jezu .Amen...( Pozdrawiam wszystkich w imieniu Panskim -Laska i pokoj od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa.Amen.
  niewiem: 07.06.2016, 15:41
  mi chodzi o o ewangellie gdzie jest słowo jezus jest panem
 gibsson: 11.06.2011, 21:31
 Pieknie wyjasniona boskosc Jezusa Chrystusa ale niestety nadal ciazy "ludzki"sposob pojmowania istoty Boga,a raczej slowa Bog. Trojca jest najwyzszym szczytem na jaki stac umysl czlowieka.Bog (czyt.Rodzina) ma ten "nasz szczyt" za najglebsza przepasc i ciemnosc. OJCIEC jest ojcem,SYN jest synem a DUCH (on?),i tu tkwi tajemnica bo czgoz to Panowie nie wybacza? WIARA.NADZIEJA,MILOSC , a z tych najwieksza jest Milosc, jak w lustrze. MADROSC..coz zawsze z Ojcem i Synem chodzi. Dla nas bez Niej ani wiary ani zrozumienia! Ziemia i Czlowiek to dzielo stworzenia i wlasnosc Boga i Ojca n a s z e g o Pana Jezusa Chrystusa, Alfy starego przymierza i Omegi nowego,wlasciciela winnicy wiecznie budowanej za porada OJCA , Stworcy,Najwyzszej Istoty,Bytu Wiecznego. Jezeli nie mamy Syna (R) to nie mamy tez OJCA (R) ale gdy prosimy to przychodzi Madrosc (R),bada,poucza,przekazuje OJCU,ktory daje nas SYNOWI,Ten zas zaprasza OJCA i stajemy sie Rodzina..mozna by rzec bogami. Religie i koscioly tego swiata zaciemniaja a czestokroc uniemozliwiaja poznanie,gdyz wladca tego swiata jest szatan.Ten ktory nas oskarza i jak sie damy "wrobic" to wyprowadzi nas "w pole minowe" - Boskie Prawo. Szukajmy wiec tarczy w Tym ktory tu jest zawsze! w GOSPODARZU Przyjdz Panie Jezu
(1)


Autor

Treść
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]
O stronie... | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej