Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Małżeństwo zawarte nieważnie

Znane jest nam zjawisko nieważności aktów i czynności prawnych. Niekiedy słyszymy, że taki czy inny akt prawny został uznany przez kompetentny organ za nieważny. Nieważny może być np. wybór dokonany na dane stanowisko czy urząd, jakaś umowa lub transakcja, albo też wystawienie przez urzędnika potrzebnego nam dokumentu, np. dowodu tożsamości. Tego rodzaju sytuacja może mieć miejsce zarówno na forum państwowym, jak i kościelnym. Nieważność aktów i czynności prawnych ma zawsze swoje źródło w niezachowaniu określonych w prawie przepisów, wymaganych do ważności danego aktu prawnego.

Jakkolwiek małżeństwo dwojga ochrzczonych jest sakramentem, to samo zawarcie takiego związku jest aktem prawnym. Aby sakrament małżeństwa mógł zaistnieć, akt zawarcia tego związku musi być ważny, tzn. spełniający wszystkie wymogi prawa kościelnego, inaczej kanonicznego. Do ważnego zawarcia małżeństwa prawo kanoniczne wymaga generalnie spełnienia trzech przesłanek. Są nimi: 1 brak przeszkód małżeńskich pomiędzy narzeczonymi; 2 prawidłowo ukształtowana tzw. zgoda małżeńska, tj. podjęty świadomie i dobrowolnie przez obydwie strony akt woli stworzenia wspólnoty małżeńskiej; 3 zachowanie formy kanonicznej zawarcia związku, tj. uzewnętrznienie zgody małżeńskiej słowami (lub znakami w przypadku niemożliwości mówienia) w obecności upoważnionego duchownego i dwóch świadków. Gdy jedna z tych przesłanek nie zostanie spełniona, wówczas małżeństwo jest nieważne. Oznacza to, że w takim przypadku -jak to stwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego - małżeństwo nigdy nie zaistniało (por. KKK1629).

Wymienione przesłanki warunkujące ważne zawarcie małżeństwa, weryfikowane podczas przeprowadzanego przez duszpasterza kanonicznego badania przedślubnego, zwanego popularnie "dawaniem na zapowiedzi", obejmują szereg określonych w Kodeksie Prawa Kanonicznego okoliczności. Gdy chodzi o przesłankę pierwszą to nieważność małżeństwa powoduje istnienie pomiędzy narzeczonymi choćby jednej z dwunastu przeszkód małżeńskich, a są nimi: brak przepisanego wieku; niemoc płciowa; ważny kanoniczny związek małżeński zawarty z inną osobą brak chrztu u jednej ze stron; święcenia; wieczyste śluby zakonne; uprowadzenie kobiety ograniczające jej wolność; małżonkobójstwo; bliskie pokrewieństwo; bliskie powinowactwo; tzw. przyzwoitość publiczna; adopcja prawna. Od większości przeszkód małżeńskich możliwe jest uzyskanie dyspensy, której udziela ordynariusz miejsca, a w niektórych przypadkach jedynie Stolica Apostolska. Co się tyczy przesłanki drugiej, to nieważność małżeństwa powodują tzw. wady zgody małżeńskiej, ograniczające w poważny sposób świadomość lub wolność jednej czy obydwu stron. Do wad tych należą: choroba psychiczna lub inne poważne zaburzenia psychiczne; brak niezbędnej wiedzy o małżeństwie; błąd co do tożsamości osoby lub istotnego jej przymiotu; podstępne wprowadzenie w błąd co do istotnej dla życia małżeńskiego okoliczności; błąd skutecznie wpływający na wolę - co do jedności, nierozerwalności lub godności sakramentalnej małżeństwa; pozorowanie zawierania małżeństwa z jednoczesnym wykluczeniem go albo wykluczeniem jednego z celów małżeństwa lub jego godności sakramentalnej albo wierności czy nierozerwalności; postawienie warunku, który miałby się spełnić dopiero w przyszłości albo niespełnienie się postawionego warunku odnoszącego się do teraźniejszości lub przeszłości; ciężka bojaźń wywołana przez presję, połączona z groźbami. Niespełnienie przesłanki trzeciej zachodzi wówczas, gdy małżeństwo błogosławi duchowny nieposiadający wymaganego do tego upoważnienia lub gdy nie występuje w tym momencie dwóch świadków.

Zapamiętajmy: Zawarcie małżeństwa kanonicznego, inaczej kościelnego, jest aktem prawnym. Do zaistnienia małżeństwa ten akt prawny musi być ważny, a więc spełniający określone przesłanki; w przeciwnym wypadku małżeństwo jest nieważne. Nieważność małżeństwa powodują: przeszkoda małżeńska, wada zgody małżeńskiej, niezachowanie formy kanonicznej. Nieważność małżeństwa oznacza, że nigdy ono nie zaistniało, co może stwierdzić wyłącznie sąd kościelny.

ks. Wojciech Góralski


   

Wasze komentarze:
 Arletta Bolesta: 12.05.2019, 07:26
 Czasami zdrada jest uwarunkowana jakimś zaburzeniem psychoseksualnym, natomiast, jeśli chodzi sensu stricto o zdradę zapadają Wyroki negatywne. To też prawda. Kłaniam się dr Arletta Bolesta adwokat kościelny a.bolesta@op.pl
 błaagam : 11.05.2019, 16:40
 Istnieje instytucja tzw SEPARACJI . Dużo ludzi żyje w pojedynke. Niech Pani spojrzy prawdzie w oczy ile tak naprawde jest takich przykładów jak Pani pisze... osobowość aspołeczną (rękoczyny, zagrożenie życia, zdrowia.) W 90% chodzi o zdrade małżeńska i nową żone, męża. PRAWDA jest niewygodna pani Arletto kiedy to w końcu Pani zrozumie... Zawarcie drugiego związku za życia pierwszego małżonka jest cudzołóstwem mówią o tym Ewangelie = według Łk 16,18; Mk 10,2-12; Mt 5,31-32, Kto szuka prawdy znajdzie ją... Z poważaniem kłaniam się również.
 Arletta Bolesta: 06.04.2019, 05:06
 Czasami trzeba tzw. empatii: proszę postawić się na miejscu X, X zawiera związek, w którym Y ma osobowość aspołeczną (rękoczyny, zagrożenie więc nie tylko zdrowia, ale i życia, nie tylko wobec X, ale wobec ich dziecka czy dzieci). Czy związek jest ważny? Czy takie przykłady są w Piśmie Św.? Też ślicznie się kłaniam dr Arletta Bolesta adwokat kościelny
 Wola Boża: 04.04.2019, 23:07
 Nie ma to znaczenia PRZYSIĘGA OZNACZA ŻE BÓG POBŁOGOSŁAWIŁ i widocznie taka była Jego wola... Jezus wyraźnie na pani pytanie odpowiada: Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela a Św. Bazyli Wielki: „Jeśli mąż odłączywszy się od swojej żony, łączy się z inną kobietą, sam jest cudzołożnikiem, ponieważ każe popełnić cudzołóstwo tej kobiecie; także kobieta, która mieszka z nim, jest cudzołożnicą, ponieważ pociągnęła do siebie męża innej żony”. Z zaburzeniami czy nie małżeństwo jest nierozerwalne do końca życia. Chyba ma pani problemy z posłuszeństwem i tzw. wolą Bożą... pani Arletto wszędzie trzeba szukać woli Bożej skoro Bóg dopuścił do tego małżeństwa taka była Jego wola. Prosze poszukać w Biblii ile tam jest małżeństw z zaburzeniami, zdradami i niedojrzałością psychiczną. Wszystkie ważne. Bóg nie wspomina ani o jednym przypadku unieważnienia/stwierdzenia nieważności czy jak tam pani sobie nazwie. Pozdrawiam :)
 Arletta Bolesta: 25.03.2019, 07:00
 Do Przedmówcy, a gdy zdrady wynikają z zaburzeń osobowości? Gdy jest ono przed zawiązaniem węzła? Kłaniam się dr Arletta Bolesta adwokat kościelny
 ?: 23.03.2019, 12:55
 A co z przysięgą złożoną Bogu? Przysięga zobowiązuje tego, kto przysięgał. Jeśli to ja przysięgałem, zwłaszcza, gdy Boga na świadka brałem, to jest to moim zobowiązaniem. W przypadku przysięgi małżeńskiej, jest to moje zobowiązania w stosunku do współmałżonka. Ale nie tylko. Jest to także zobowiązanie wobec Boga. I wobec Kościoła, całej wspólnoty wiernych. Np zdrada kiedy mąż zdradza swoją pierwszą żoną to druga żona kradnie męża (bo to jest kradzież) Stosując relatywność rozumowania w odniesieniu do zdrady, rozszerzę to na inne aspekty ludzkiego działania. Czy to, że ktoś mnie okradł daje mi prawo abym i ja kradł ? Dlatego nie ma czegoś takiego jak nieważne małżeństwo i drugi ślub w Kościele. Liczy sie przysięga i przymierze z Bogiem, nie unieważni go żaden Sąd Biskupi.
 ....: 03.06.2018, 00:59
 Szatan zawsze daje szybkie rozwiązania - rozwód. Ale pamiętaj nie ma nic za darmo. On zawsze przyjdzie z rachunkiem...Pamiętaj każde małżeństwo pierwsze i kościelne można uratować ! Rozwód to nie jest wola Pana Jezusa Chrystusa.
 Arletta Bolesta: 18.03.2018, 09:43
 Z uwagi na zamknięcie platformy blogów na Onecie zmienił się również link, pod którym znajduje się mój blog dot. kościelnego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa: uniewaznieniemalzenstwakoscielnego.blox.pl dr Arletta Bolesta adwokat kościelny
 maniek: 21.05.2017, 17:31
 Unieważnienie małżeństwa to po prostu cichy rozwód po trupie pierwszej żony.


 franciszkanin: 29.10.2016, 18:43
 Sakrament małżeństwa jest to = nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych. Małżeństwo pobłogosławione przez Boga jeśli nawet trwa tylko 1 dzień jest święte i ważne i nie ma takiej opcji jak druga żona czy drugi mąż!
 Co za hipokryzja: 30.04.2016, 00:20
 Jan Paweł II powiedział: "Niestety, ataki na małżeństwo i rodzinę stają się z każdym dniem coraz silniejsze i coraz bardziej radykalne, zarówno na płaszczyźnie ideologicznej, jak i w sferze prawodawstwa....
 Arletta Bolesta: 05.11.2015, 13:41
 Witam, nt. kościelnego procesu o nieważność małżeństwa zapraszam również na mój blog. dr Arletta Bolesta adwokat kościelny
 Swiadek: 07.10.2015, 08:14
 Byłam świadkiem ,ale w chwili przyrzeczenia nie byłam obecna ,wraz z 2 świadkiem ponieważ zasłabłam i wyszliśmy z kościoła czy oznacza to ze małżeństwo jest nieważne? Proszę odpowiedż.
 no proszę: 04.09.2015, 00:23
  czyli wszystko teraz można unieważnić cofnąć? Wszystko do czasów naszych nagiąć .
[1] (2)


Autor

Treść

Nowości

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. RityLitania do św. Rity

Szczęśliwy, czyta pouczenia proroctwa - bo chwila decydująca już blisko! (Ap 1,1-3)Szczęśliwy, czyta pouczenia proroctwa - bo chwila decydująca już blisko! (Ap 1,1-3)

Jeśli ojciec czy matka są złodziejami, to bywają nimi także ich dzieci. Czy to jest normalne?Jeśli ojciec czy matka są złodziejami, to bywają nimi także ich dzieci. Czy to jest normalne?

Księżna WieliczkiKsiężna Wieliczki

Najbardziej popularne

Godzina ŁaskiGodzina Łaski

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej