Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Święta i uroczystości maryjne w ciągu roku

Daty, o których należy pamiętać

1 I - Pierwszy dzień Nowego Roku

Papież Paweł VI przeniósł na ten dzień uroczystość Św. Bożej Rodzicielki Maryi (1961), dawniej obchodzoną 11 X (od wieku VI obchodzoną właśnie 1 I). "Uroczystość ta - wyznaczona, stosownie do dawnego wskazania liturgii miasta Rzymu, na pierwszy dzień stycznia - ma na celu przez uroczysty obchód przypomnieć rolę, jaką Maryja spełniła w tajemnicy zbawienia i uczcić szczególną godność, która skutkiem tego przypadła w udziale "Świętej Rodzicielce [...], przez którą zasłużyliśmy [...] przyjąć Sprawcę życia" "(Adhortacja apostolska Marialis cultus o należytym kształtowaniu i rozwijaniu kultu Najśw. Maryi Panny, nr 5). W roku 1968 Papież na ten dzień ustalił obchodzenie w całym Kościele Światowego Dnia Pokoju.

2 II - Ofiarowanie Pańskie

"Trzeba zwrócić uwagę na święto z dnia 2 lutego, któremu przywrócono nazwę Ofiarowanie Pańskie - pisze papież Paweł VI w adhortacji apostolskiej Marialis cultus - by dokładnie uchwycić bardzo bogatą treść w nim zawartą, mianowicie połączone wspomnienie Syna i Matki. Jest to bowiem uroczysty obchód tajemnicy zbawienia dokonanego przez Chrystusa, z którym Najśw. Maryja Dziewica najściślej się zespoliła jako Matka cierpiącego Sługi Jahwe, jako wychowawczyni zadania powierzonego dawnemu Izraelowi i jako wzór nowego Ludu Bożego, który wśród wiary i nadziei ustawicznie jest doświadczany cierpieniami i prześladowaniami" (nr 7).

To święto pod grecką nazwą Hypapante (Uroczyste spotkanie) było znane i obchodzone już w wieku IV w Jerozolimie. W wieku VII przejął je Rzym, przemieniając je w święto Oczyszczenia NMP. Nowy kodeks rubryk (1960) przywrócił mu dawny charakter chrystologiczny i nazwę: Ofiarowanie Pańskie. Od wieku X datuje się obrzęd święcenia świec, który tak mocno zrósł się później z obyczajem polskim, zakorzeniając się w nim popularną nazwą dnia.

11 II - Wspomnienie NMP z Lourdes

Dnia 11 lutego 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP przez papieża Piusa IX (8 XII 1854), Maryja Niepokalanie Poczęta zaczęła ukazywać się w grocie Massabielle (Lourdes). Od tego dnia do 18 lipca objawienia powtórzyły się 18 razy. Wspomnienie NMP z Lourdes, ustanowione początkowo dla tej miejscowości, rozciągnięte zostało w roku 1907 przez Piusa X na cały Kościół.

25 III - Zwiastowanie Pańskie

"W Kalendarzu rzymskim uroczystemu obchodowi Wcielenia Słowa przywrócono, po przytoczeniu racji, dawną nazwę Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość ta jest świętem jednocześnie Chrystusa i Najśw. Dziewicy, tzn. zarówno Słowa, które staje się Synem Maryi (Mk 6, 3), jak i Dziewicy, która zostaje Matką Boga. Mając na uwadze Chrystusa, Wschód i Zachód w swoich liturgiach, pełnych niewyczerpanych bogactw, obchodzą tę uroczystość jako wspomnienie owego zbawczego "fiat" wypowiedzianego przez Słowo Wcielone, które przychodząc na ten świat powiedziało: "Oto idę [...], abym spełniał wolę Twoją, Boże" (Hbr 10, 7; Ps 39, 8-9), tzn. jako wspomnienie początku odkupienia oraz nierozerwalnego i oblubieńczego zjednoczenia natury Boskiej i ludzkiej w jednej Osobie Słowa" {Marialis cultus, nr 6). Pierwsza wzmianka o tym święcie występuje w kazaniu Abrahama z Efezu (530-550). Za czasów Justyniana (527-565) święto przyjęła liturgia bizantyjska, a następnie antiocheńska, aleksandryjska, jerozolimska, w końcu rzymska. Święto Zwiastowania Pańskiego jest pierwszym zwiastunem uroczystości Bożego Narodzenia. Papież Jan Paweł II w ramach obchodów Świętego Roku Odkupienia ogłosił uroczystość Zwiastowania Dniem Rodziny.

3 V - Uroczystość NMP Królowej Polski

Uroczystość NMP Królowej Polski jest wyrazem szczególnego kultu maryjnego, jaki od początku charakteryzuje religijność polską. Zapowiedź zabiegania w Stolicy Apostolskiej o ustanowienie dzisiejszego święta można odczytać już w ślubach króla Jana Kazimierza (1656), ale dopiero w Polsce niepodległej kroki takie podjęto (wcześniej, w roku 1908, Stolica Apostolska zezwoliła na obchodzenie tego święta w archidiecezji lwowskiej) i na prośbę Episkopatu polskiego Pius XI zatwierdził tę uroczystość dla całej Polski (12 X 1923).

24 V - Święto Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych

Święto pod nazwą Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych ustanowił papież Pius VII jako wyraz wdzięczności za szczęśliwy powrót z niewoli napoleońskiej do Rzymu (1809-1814). Na doroczny obchód tej pamiątki wyznaczono dzień 24 maja, gdyż w tym dniu po powrocie z niewoli papież uroczyście przybył do bazyliki Św. Piotra. Nazwa wiąże się z wezwaniem, jakie papież Pius V (1866-1872) wprowadził do Litanii loretańskiej z wdzięczności za zwycięstwo nad Turkami pod Lepanto (1571).

31 V - Święto Nawiedzenie

"Święto Nawiedzenia - jego liturgia czci Najśw. Maryję Pannę noszącą w łonie Syna, która jednak odwiedza Elżbietę, by służyć jej pomocą swej miłości i obwieścić miłosierdzie Boga Zbawiciela" (Marialis cultus, nr 7). Święto to wywodzi się z religijnej obyczajowości chrześcijańskiego Wschodu. Na Zachodzie przyjęło się dzięki franciszkanom dopiero po roku 1263, a obowiązywać zaczęło powszechnie w roku 1441 po Soborze w Bazylei. Do roku 1954 obchodzone było 2 lipca.

16 VII - Święto Matki Bożej z Góry Karmel

Święto Matki Bożej z Góry Karmel pojawiło się między rokiem 1376 a 1386 i było wyrazem wdzięczności za pomyślne rozwiązanie problemów, z jakimi borykał się zakon. Dla całego Kościoła święto zostało zatwierdzone dopiero w roku 1726 przez Benedykta XIII.

5 VIII - Wspomnienie NMP Śnieżnej

Wspomnienie NMP Śnieżnej wiąże się z poświęceniem bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie. Zbudował ją na wzgórzu eskwilińskim papież Liberiusz (352-366); przebudował i powiększył papież Sykstus III (432-440) ku upamiętnieniu szczęśliwego zakończenia Soboru Efeskiego (431), na którym ogłoszono dogmat o Boskim Macierzyństwie NMP. Bazylika Matki Bożej Większej jest najważniejszą świątynią maryjną na Zachodzie.

15 VIII - Wniebowzięcie Maryi

"W uroczystość 15 sierpnia czci się chwalebne Wniebowzięcie Maryi. Jest to święto, w którym wspomina się doskonałość i szczęśliwość, do jakiej została przeznaczona, uwielbienie Jej niepokalanej duszy i dziewiczego ciała, doskonałe upodobnienie do Chrystusa zmartwychwstałego" {Marialis cultus, nr 6). Uroczystość wywodzi się z lokalnej liturgii jerozolimskiej, związanej z kościołem, w którym - jak sądzono - została pogrzebana Maryja. W wieku VI uroczystość przyjęto w liturgii bizantyjskiej, a w wieku VII w Rzymie. Dogmat o Wniebowzięciu NMP ogłosił w roku 1950 papież Pius XII. W Polsce uroczystość ta nazywa się świętem Matki Bożej Zielnej. W tym dniu święci się owoce i zioła polne w duchu wdzięczności za szczęśliwe zbiory, będące ponadto symbolem dojrzałości duchowej NMP.

22 VIII - Wspomnienie Najświętszej Dziewicy Królowej

"Uroczystość Wniebowzięcia NMP ma swoje świąteczne przedłużenie w obchodzonym osiem dni później wspomnieniu Najświętszej Dziewicy Królowej. W tym dniu kontempluje się tę, która siedząc obok Króla wieków, jaśnieje jako Królowa i wstawia się jako Matka" {Marialis cultus, nr 6). Aczkolwiek od najdawniejszych czasów Matkę Bożą nazywano Panią i Królową, osobne święto z takim tytułem ustanowił dopiero Pius XII w roku 1954, w setną rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu (8 XII 1854).

26 VIII - Uroczystość NMP Częstochowskiej

Uroczystość NMP Częstochowskiej wyrosła z tej samej tradycji co święto Matki Bożej, Królowej Polski. Jej królewską stolicą jest Jasna Góra, główne sanktuarium narodu. Święto pojawiło się dopiero w roku 1904, a w 1956 rozciągnięte zostało na wszystkie diecezje polskie.

8 IX - Święto Narodzenia NMP

Święto Narodzenia NMP zaczęto obchodzić na Wschodzie między dwoma soborami: Efeskim (431) i Chalcedońskim (451). W Rzymie wprowadzono je w wieku VII wraz ze świętami: Ofiarowaniem Pańskim, Zwiastowaniem i Wniebowzięciem. Kiedy w następnych wiekach zaczęło się formować święto Niepokalanego Poczęcia, wyznaczono jego obchód na 8 grudnia w zależności od święta Narodzenia. W Polsce, ze względu na rozpoczynające się w tym czasie siewy, nosi nazwę święta Matki Bożej Siewnej.

12 IX - Święto Imienia Maryi

Święto Imienia Maryi, znane wcześniej w różnych Kościołach lokalnych (np. w Hiszpanii od roku 1513), rozciągnął papież Innocenty XI na cały Kościół w związku ze zwycięstwem króla polskiego Jana III Sobieskiego nad Turkami odniesionym 12 IX 1683 pod murami Wiednia. Po reformie liturgicznej (1960) święto Imienia Maryi otrzymało najniższą rangę w kalendarzu Kościoła powszechnego - wspomnienia dowolnego.

15 IX - Wspomnienie Najświętszej Panny Maryi Bolesnej

Wspomnienie Najświętszej Panny Maryi Bolesnej należy do tych świąt maryjnych, które "upamiętniają zbawcze wydarzenia [...] daje [ono] sposobność żywego przypomnienia najważniejszej i jakby rozstrzygającej chwili historii zbawienia, a także sposobność uczczenia Matki współcierpiącej z Synem, przy którym stała, gdy był wywyższony na krzyżu" (Marialis cultus, nr 7). Nabożeństwo do siedmiu boleści Maryi, powstałe w średniowieczu, dało początek temu wspomnieniu, które zostało rozpowszechnione przez zakon serwitów (1240), a następnie rozciągnięte na cały Kościół przez Piusa VII w roku 1814. Umieszczone zaraz po święcie Podwyższenia Krzyża Świętego (14 IX) przypomina obecność Maryi u stóp Ukrzyżowanego.

7 X - Święto Matki Bożej Różańcowej

Przez wiele lat święto Matki Bożej Różańcowej było własnym obchodem liturgicznym Bractwa Różańcowego. Rozgłosu nadało mu zwycięstwo nad flotą turecką pod Lepanto (1571), które przypisywano modłom zanoszonym przez to Bractwo. Na cały Kościół święto rozciągnął Klemens XI w roku 1716. "Różaniec, nie inaczej niż liturgia, wykazuje również charakter wspólnotowy, karmi się Pismem Świętym i cały skierowany jest ku tajemnicy Chrystusa" {Marialis cultus, nr 48).

21 XI - Ofiarowanie Najświętszej Panny Maryi

Ofiarowanie Najświętszej Panny Maryi obchodzono w całym cesarstwie bizantyjskim (1143) jako pamiątkę "wprowadzenia Maryi do świątyni" - wydarzenie, o którym mówi tzw. Protoewangelia Jakuba (apokryf), pochodząca z połowy II wieku. Apokryficzne początki tego święta opóźniły wprowadzenie go na Zachodzie, gdzie zaczęto je obchodzić w roku 1373 w Awinionie za papieża Grzegorza XI. Sykstus V rozszerzył je w roku 1585 na cały Kościół. Papież Paweł VI zachował to święto, które "zawiera treści o dużej wartości przykładu i podtrzymuje czcigodne tradycje właściwe głównie dla ludzi Wschodu" (Marialis cultus, nr 8).

8 XII - Święto Niepokalanego Poczęcia NMP

Pierwszy ślad istnienia święta Niepokalanego Poczęcia NMP występuje na Wschodzie bizantyjskim już pod koniec wieku VII (św. Andrzej z Krety), gdzie obchodzono je 8 grudnia. Na Zachodzie pojawiło się w wieku IX. Do Kalendarza rzymskiego włączył je Sykstus IV w roku 1476. W roku 1854 Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu NMP. Dziś jest to jedno z największych świąt maryjnych.

Niepokalane Serce Najświętszej Panny Maryi

To wspomnienie obchodzi się nazajutrz po uroczystości Najśw. Serca Jezusowego, czyli w sobotę po drugiej niedzieli po Zielonych Świątkach. Kult Niepokalanego Serca Maryi sięga wieku XVII, a Pius XII ustanowił w roku 1944 święto ku Jego czci.
E. Pohorecki, w: Mały słownik maryjny,
Niepokalanów 1987, ss. 78-80.


   

Wasze komentarze:
 Tomek: 20.05.2020, 18:00
 Dziękuje za to opracowanie
(1)


Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej