Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Rozważania tajemnic różańcowych w intencji chorych i cierpiących

Różaniec chorych i cierpiących

Rozważania tajemnic różańcowych w intencji chorych i cierpiących

TAJEMNICE RADOSNE

 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

  "Pan z Tobą" (Łk 1,28). Bóg powołuje Maryję do godności macierzyństwa Bożego. Staje się Ona Matką Mesjasza, który przez mękę na krzyżu odkupi świat. Maryja pójdzie za Nim wiernie przez całe życie - aż do stóp krzyża - jako służebnica. Moje cierpienie ma wartość dla mojego zbawienia i dla zbawienia bliźnich, jeżeli "Pan jest ze mną", jeżeli żyję bez grzechu ciężkiego, w stanie łaski uświęcającej. Maryjo, Matko Bolesna, naucz mnie żyć i cierpieć w przyjaźni z Bogiem.

 2. Nawiedzenie św. Elżbiety

  "A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?" (Łk 1,43). Maryja- przychodzi na trzy miesiące do Elżbiety - z posługą miłości. Bóg posyła Maryję, Pocieszycielkę strapionych i Uzdrowienie chorych z pociechą i pokrzepieniem do ludzi cierpiących i smutnych, aby radowali się w Bogu, swoim Zbawcy. Moje cierpienie jest błogosławione, jeżeli umiem radować się Bogiem, moim Zbawicielem. Maryjo, Matko Bolesna, naucz mnie radować się Bogiem, który jest w moim sercu.

 3. Narodzenie Pana Jezusa

  "A na ziemi pokój ludziom Jego upodobania" (Łk 2,14b). Pokój jest darem Boga dla ludzi, w których On ma upodobanie, których darzy miłością, którym przebacza grzechy i dopuszcza do udziału w swoim życiu. Moje cierpienie jest darem Bożym, który w pokoju i ufności kształtuje we mnie obraz dziecka Bożego. Maryjo, Matko Bolesna, naucz mnie cierpieć w pokoju i cichości.

 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

  "A Twoją duszę miecz przeniknie" (Łk 2,35). Maryja swoją ofiarą w świątyni sprawia nieopisaną radość staruszkom: Symeonowi i Annie. W zamian miecz boleści przeszywa Jej Serce. Ale to nic. Tak ma być. I dla Niej wybije godzina radości. Moje cierpienie przynosi ulgę i radość duszom czyśćcowym oraz zrozpaczonym grzesznikom, jeżeli je ofiaruję Bogu. Maryjo, Matko Bolesna, naucz mnie moim cierpieniem wypraszać radość bliźnim.

 5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

  "Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie" (Łk 2,48b). Boleść wielka i niepokój towarzyszą nieraz poszukiwaniu Boga, Jego łaski, Jego przebaczenia, ale nieskończenie większa radość płynie z odnalezienia Boga. Maryja odnajduje Jezusa dla nas, dla naszego zbawienia. Moje cierpienie naznaczone jest bólem, ale w Bogu odnajduję radość i szczęście. Maryjo, Matko Bolesna, naucz mnie u Boga szukać pociechy w cierpieniu.

TAJEMNICE ŚWIATŁA

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

  "Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: "To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?" Jezus mu odpowiedział: "Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe". Wtedy Mu ustąpił" (Mt 3,13-15). Przedziwna pokora obydwu: Jezusa i Jana. Jan ustąpił Jezusowi, aby wypełniło się wszystko, co sprawiedliwe. Moje cierpienie wymaga wiary, cierpliwości i pokory. Tylko wtedy mnie nie złamie. Maryjo, Matko Bolesna, naucz mnie wypełniać wolę Boga, szczególnie wówczas, gdy jej nie rozumiem.

 2. Cud w Kanie Galilejskiej

  "A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: "Nie mająjuż wina". Jezus Jej odpowiedział: "Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?" Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powiew" (J 2,3-5). Jezus uświadamia Maryi, że narodził się dla godziny Syna Człowieczego. W tej godzinie Jego wyniszczenia dokona się prawdziwy cud Miłosierdzia - pokonani zostaną trzej wrogowie: grzech, śmierć i szatan. Wysłuchuje jednak prośby Matki. Moje cierpiące ciało i dusza są czymś więcej niż stągwią. Jezus chce je napełnić winem Ducha Świętego, łaską umocnienia. Maryjo, Matko Bolesna, naucz mnie ufności wobec Jezusa, szczególnie wtedy, gdy wydaje mi się, że o mnie zapomniał.

 3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

  "Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo" (Łk 12,32). Jezus jest drogą do pełni uczestnictwa w królestwie swego Ojca. Naucza: "Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze" (Łk 12,33b-37). Jezus chodząc od wsi do miast, nauczając liczne tłumy, ofiarowywał swoje nocne modlitwy i zmęczenie, aby ludzie uwierzyli, że jest posłany od Ojca, by uwierzyli w Jego miłosierdzie i nawrócili się. Przez moje cierpienie, ufnie ofiarowane Bogu i przeżywane z Nim, mogę także rozszerzać królestwo Boże w świecie, mogę gromadzić duchowe owoce miłości. Maryjo, Matko Bolesna, uproś mi wiarę, że w codzienności cierpienia połączonego z Twoim Synem przyczyniam się do przyjęcia Jego królestwa przez ludzi.

 4. Przemienienie na górze Tabor

  "Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności" (J 12,46). Jezus objawia swoje oblicze pełne chwały, jaśniejsze od słońca. Ukazuje swoją Boską chwałę i tę, która czeka Jego wiernych uczniów w niebie. Dlatego św. Paweł porównując doczesne życie, pełne udręk, do życia zbawionych, mówi: "Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić" (Rz 8,18). Moje cierpienie może mieć moc zasługującą na blask chwały Chrystusa. Maryjo, Matko Bolesna, wyzwól mnie z lęku i z wszelkiej trwogi o przyszłość. Uproś mojej duszy pełną ufność, że każde cierpienie ma swój ziemski kres, a czekająca mnie chwała nie będzie miała końca.

 5. Ustanowienie Eucharystii

  "A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie" (J 17,19-20). "Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić" (J 15,5b). "Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim" (J 6,56). Jezus ofiarował siebie, abym ja mógł żyć. Moje ciało i dusza mogą trwać w komunii z Nim. Tej godności nic nie może zniszczyć, jedynie grzech. Maryjo, Matko Bolesna, która znasz ofiarę Chrystusa jak nikt z ludzi, uproś mi ciągłe pragnienie komunii z Chrystusem, który chce przychodzić do nas pod postacią chleba i dźwigać nasze słabości. Proszę za kapłanami, aby wierni Miłości ukazywali ludziom zbawczy sens Eucharystii.

TAJEMNICE BOLESNE

 1. Modlitwa i konanie Jezusa w Ogrójcu

  "Zostańcie tu i czuwajcie ze Mną" (Mt 26,38b). Konający Zbawiciel w Ogrójcu, pogrążony w smutku i zlany krwawym potem, szuka bliskości ludzi, oczekuje od nich pociechy. Nie od obcych - od najbliższych, umiłowanych. Ale jej nie znajduje. Ludzie śpią. Anioł z nieba Go pociesza. Ludzie mogą mnie zawieść w cierpieniu, nigdy nie zawiedzie Bóg. Maryjo, Matko Bolesna, przyjmij moje cierpienie, złącz je z konaniem Jezusa w, Ogrójcu i ofiaruj Bogu w intencji wszystkich opuszczonych i konających.

 2. Biczowanie Pana Jezusa

  "Wtedy opuścili Go wszyscy i uciekli" (Mk 14,50). Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Jezus podczas swojej męki stracił przyjaciół. Gdy Go publicznie przywiązano do słupa i okrutnie biczowano, nikt się za Nim nie ujął, nikt nie stanął w Jego obronie. Domownicy zajęci swoimi sprawami zostawią mnie samego w cierpieniu. Bóg zawsze będzie ze mną. Maryjo, Matko Bolesna, przyjmij moje osamotnienie, złącz z osamotnieniem Jezusa biczowanego i ofiaruj Bogu w intencji wszystkich ludzi osamotnionych.

 3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

  "Dlaczego Mnie bijesz" (J 18,23c). Jezus, wyczerpany konaniem w Ogrójcu, krwawym potem i ubiczowaniem, został jeszcze wystawiony na poniżenie i upokorzenie. Spoliczkowany. To okropna zniewaga Majestatu Bożego. A przecież nie zawinił. Bóg doświadcza mnie cierpieniem nie za grzechy, lecz z miłości. Maryjo, Matko Bolesna, przyjmij moje cierpienie, złącz z upokorzeniem Jezusa Niewinnego i ofiaruj Bogu w intencji niesprawiedliwie prześladowanych.

 4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię

  "A On sam dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota" (J 19,17). Jezus za nas dźwiga krzyż na Golgotę. Przed Nim nikt tego nie mógł uczynić. On jeden jest Zbawicielem świata. Teraz każdy z nas może i powinien przyłączyć się do Niego i dźwigać własny krzyż. Cierpienie jest moim krzyżem, który mi otwiera niebo. Maryjo, Matko Bolesna, przyjmij moje cierpienie wraz z cierpieniem Jezusa dźwigającego krzyż i ofiaruj Bogu w intencji wszystkich upadających.

 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

  "Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?" (Mk 15,34b). Zbawiciel dobrowolnie podjął mękę i śmierć na krzyżu, aby przebłagać Boga za grzechy świata. Na krzyżu zawisł jako zastępcza ofiara za grzechy rodzaju ludzkiego, który odwrócił się od Boga. Śmierć Jego przywraca przymierze ludzi z Bogiem. Jakakolwiek będzie śmierć moja, dziś składam ją w ręce Ojca niebieskiego. Maryjo, Matko Bolesna, przyjmij kiedyś śmierć moją wraz ze śmiercią swego Syna i ofiaruj Bogu w intencji przebłagania Go za moje grzechy.

TAJEMNICE CHWALEBNE

 1. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

  "Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?" (Łk 24,26). Taka jest ekonomia Boża, takie są zbawcze plany Boga. Przez mękę i śmierć prowadzi droga do chwały zmartwychwstania. Moje cierpienie, połączone z męką Chrystusa, już tu na ziemi daje mi udział w Jego zmartwychwstaniu. Maryjo, Matko Bolesna, ofiaruj moje cierpienie Chrystusowi Zmartwychwstałemu za nawrócenie grzeszników.

 2. Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa

  "Jesteśmy dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale" (por. Rz 8,17). Chrystus po swej męce, śmierci i zmartwychwstaniu wstąpił do nieba jako wódz ludu Bożego i nam przygotował miejsce w domu Ojca. Wierzę i ufam, że Jezus czeka na mnie w niebie. Maryjo, Matko Bolesna, ofiaruj moje cierpienie Chrystusowi siedzącemu po prawicy Ojca, w intencji wszystkich niewierzących.

 3. Zesłanie Ducha Świętego

  "A teraz, przynaglany Duchem, udaję się do Jerozolimy; nie wiem, co mnie tam czeka oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście" (Dz 20,22-23). Duch Święty, którego otrzymaliśmy w sakramencie chrztu i bierzmowania, udziela nam w cierpieniu daru męstwa, dla dobra duchowego całego Kościoła. Wierzę i ufam w pomoc Ducha Świętego. Maryjo, Matko Bolesna, ofiaruj moje cierpienie Chrystusowi, w intencji Ojca Świętego, biskupów, kapłanów i całego stanu zakonnego.

 4. Wniebowzięcie Matki Bożej

  "Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny" (Łk 1,49). Jakże przedziwne jest miłosierdzie Boże: Oto Matka Chrystusowa, zdruzgotana i przybita cierpieniem u stóp krzyża - z duszą i ciałem do nieba wzięta. A wydawać się mogło, że na Golgocie skończył się dla Niej świat. Nie zapomniał Bóg o cierpieniu swojej służebnicy. Wierzę i ufam, że moje cierpienie także otworzy mi niebo. Maryjo, Matko Bolesna, ofiaruj moje cierpienie Chrystusowi za tych, którzy zwątpili w miłosierdzie Boże.

 5. Ukoronowanie Matki Bożej w niebie

  "Wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna. I woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia" (Ap 12,1-2). Królewska korona na głowie Maryi nie oznacza kresu cierpień ludu Bożego. Żyjemy w czasach ostatecznych. Maryja wspomaga wszystkich cierpiących i prześladowanych. Wierzę i ufam w potężne orędownictwo Królowej różańca świętego. Maryjo, Matko Bolesna, ofiaruj moje cierpienie Chrystusowi w intencji zwycięstwa sprawy Bożej na świecie - przez różaniec święty.

Wasze komentarze:

Brak komentarzy

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej