Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa o odrzucenie złych duchów

Modlitwa o odrzucenie złych duchów za przyczyną Matki Bożej Niepokalanej

Egzorcyzm prosty do prywatnego odmawiania (przeżegnać się wodą święconą i pokropić nią mieszkanie)
(w miejscu + żegnamy się, wykonując znak krzyża, bez wypowiadania słów)

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Bądź pozdrowiona Niepokalana Dziewico, która od pierwszej chwili swego Niepokalanego Poczęcia, zwyciężyłaś pychę szatana. Bóg Ojciec tak Cię umiłował, o Maryjo, że wybrał Ciebie na Matkę swego Jednorodzonego Syna i tak umiłował świat, że wysłał Jezusa, "aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Twój Boski Syn, umierając na krzyżu za nasze grzechy, uczynił Cię naszą duchową Matką, Szafarką łask, abyś wspomagała nas, przybrane dzieci Ojca niebieskiego, w dochowaniu wierności przymierzu chrzcielnemu. Uproś nam wiarę żywą, która działa przez miłość, byśmy wypełniając przykazania Boga, we wszystkim wykonywali Jego świętą wolę. Tak bardzo tego pragnęłaś, zwracając się do sług w Kanie ze słowami: Czyńcie, cokolwiek Jezus wam powie! A ty. Panie, nasz Zbawicielu, mówisz nam, abyśmy miłowali Boga z całego naszego serca, z całej naszej duszy i z całej naszej mocy, i miłowali ludzi tak jak Ty ich umiłowałeś. Matko nasza i Królowo! Kiedy atakuje nas nasza własna słabość, szatan i świat, wstawiaj się za nami do Jezusa, aby nam okazał swoją łaskę i zmiłowanie.

Posyłaj nam na pomoc twojego Hetmana niebieskiego, Michała Archanioła, wodza Zastępów Pańskich i Twoich Aniołów, których również jesteś Panią i Królową.

Święty Michale Archaniele, Patronie Kościoła Świętego, przyzywamy Twego wsparcia w walce z podstępnymi zasadzkami szatana. Na początku świata, przewodząc swoim Aniołom, strąciłeś z nieba szatana i zbuntowane anioły, więc i teraz wspieraj nas, gdy te przewrotne duchy ciemności chcą nas oderwać od Chrystusa i Kościoła, Jego Mistycznego Ciała. Jak wyprowadziłeś naród izraelski z niewoli faraona, tak i nas prowadź bezpiecznie do ziemi obiecanej Królestwa niebieskiego. Posyłaj swoich Aniołów, by nas wspierali w osiągnięciu zbawienia. Wodzu Mistycznego Ciała Chrystusa, prowadź nas do zwycięskiego boju z nieprzyjaciółmi naszego zbawienia.

Święci Apostołowie i Uczniowie, których Chrystus Pan ustanowił Pasterzami swego Kościoła, wypraszajcie nam potrzebne siły do zwyciężania ataków złych duchów.

I Wy, Święci Męczennicy, przelewając swoją krew za Chrystusa, daliście najwyższe świadectwo swego życia – wstawiajcie się za nami, byśmy nie ulegli złośliwym kłamstwom szatana.

Mężni Wyznawcy i czyste Dziewice oraz wszyscy Święci Pańscy, wypraszajcie nam łaskę Bożą, byśmy odrzucając podstępne pokusy złych duchów, wytrwali do końca ziemskiej próby w miłości Jezusa Chrystusa.

Wspomagajcie nas, nasi Święci Patronowie!

Przybądźcie nam ku pomocy święci Aniołowie Stróżowie, którzy jesteście ciągle przy nas, oświecajcie nasz umysł, umacniajcie wolę i prowadźcie nas do Boga! Wspierajcie nas wszystkie zastępy chórów anielskich!

Panie Jezu Chryste! Ty powiedziałeś: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi” (Mt 28,18), a wysyłając uczniów na głoszenie dobrej Nowiny o zbawieniu mówiłeś, że tym, "którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać..." (Mk 16,17) oraz dałeś im władzę i moc do pokonania całej potęgi szatana (Łk 10,19) – ufając w Twoje zapewnienie: "A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”(Mt 28,20), nakazujemy w Twoje imię + wszystkim złym duchom: Odejdźcie od nas i nie wracajcie więcej! Rozkazujemy wam mocą Pana naszego Jezusa Chrystusa + idźcie precz duchy pychy, nieczystości, chciwości, zazdrości, obżarstwa, gniewu i lenistwa! W imię Jezusa Chrystusa + odpędzamy was duchy kłamstwa, nienawiści, kłótni, nierządu, podstępu, zdrady, kradzieży, wiarołomstwa, pijaństwa, narkomanii, zabijania nienarodzonych, eutanazji oraz wszelkiego zamieszania: Odejdźcie precz od Ludu Bożego. Mocą Jezusowej Krwi + odrzucamy was i nakazujemy: Oddalcie się od nas i nie wracajcie przewrotne duchy zabobonów, magii, czarów, astrologii, fałszywego jasnowidztwa, bałwochwalstwa, zawiści, sporów, tortur, niezgody, mordu, rozłamów i wojny! Idź precz, szatanie niewiary i zwątpienia w nieskończone miłosierdzie Boga! Odejdź dręczycielu, kłamco i zabójco, który chcesz nas doprowadzić do lęku, depresji, rozpaczy i samobójstwa! Pełni zaufania w nieskończoną dobroć i łaskę naszego Boga, wołamy: Wszystko mogę w Jezusie Chrystusie, który mnie umacnia w Duchu Świętym do działania ku chwale Ojca Niebieskiego!

W imię Boga + w Trójcy Jedynego, odstąpcie przeklęte duchy od naszych rodzin, braci i sióstr, od naszych krewnych, sąsiadów, znajomych i przyjaciół!

Rozkazujemy wam w imię męki Jezusa Chrystusa + i Jego chwalebnych Ran: odstąpcie od nas i wszystkich kuszonych i tych, których polecamy Bogu Najwyższemu! W imię Jezusa + oddalcie się od Kościoła świętego, od narodu polskiego i wszystkich ludów świata! Mocą świętego znaku Krzyża + odpędzamy was, złe duchy, od naszych mieszkań, domów, wsi i miast! Złączeni z Chrystusem, naszym Panem + nakazujemy wam, byście nie przeszkadzali nam w pracy i w wypełnianiu naszych codziennych obowiązków na chwałę Boga, nie napastowali nas w czasie modlitwy, świętych czynności liturgicznych, a zwłaszcza podczas sprawowania i uczestniczenia w Najświętszej Eucharystii!

W imię Boga Stworzyciela + w imię Boga Odkupiciela + w imię Boga Uświęciciela + rozkazujemy wam (duchy sekciarstwa, okultyzmu, spirytyzmu, bezbożności i fałszywego mistycyzmu – oddalcie się od nas i nie ukazujcie nam pozornie szerokiej i łatwej drogi, która w rzeczywistości prowadzi do zatracenia duszy i ciała. Odsyłamy was pod Krzyż Chrystusa, naszego Zbawcy i Pana! "O Krwi Najświętsza naszego Zbawiciela! Jak niegdyś zapowiedziana przez Krew Baranka Paschalnego, obroniłaś lud izraelski od śmierci, tak i teraz, o Krwi Jezusa, zapłato naszego zbawienia, Bądź dla nas murem obronnym przeciw wszystkim zasadzkom szatana! Ty Jesteś godna wszelkiej czci i Chwały! Ojcze niebieski! My Twoje dzieci, odnawiamy obietnice chrztu świętego, wyrzekamy się szatana i wszystkich spraw jego! Wierzymy w Ciebie, Boga, Stworzyciela nieba i ziemi. Aniołów i ludzi! Wierzymy w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się Człowiekiem, umarł na Krzyżu i trzeciego dnia Zmartwychwstał!

Wierzymy w Ducha Świętego, naszego Pana, Ożywiciela i Uświęciciela! Wierzymy w jeden, święty, powszechny, Maryjny i apostolski Kościół! Wierzymy w Świętych Obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i życie wieczne w Królestwie Bożym!

Uznajemy Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Pana naszego Jezusa Chrystusa, za naszą duchową Matkę, Matkę Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa oraz Królową nieba i ziemi!

Chcemy wypełniać wszystkie nakazy i przykazania Boże, trwać w wierności Kościołowi Chrystusowemu, żyć w jedności z naszymi Biskupami i Kapłanami, uznając nieomylność Ojca świętego w sprawach wiary i obyczajów!

Niech będzie Uwielbiony Bóg w Trójcy Świętej Jedyny – w Maryi Niepokalanej, w świętym Michale Archaniele, w Aniołach i wszystkich Świętych! Razem z zastępami Serafinów wychwalamy Cię, Ojcze, Synu i Duchu Święty, wołając: Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg Zastępów!

Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej!

W tej wierze i miłości Kościoła Chrystusowego chcemy żyć i umierać. Amen.

Modlitwa o odrzucenie złych duchów za przyczyną Matki Bożej Niepokalanej

Wasze komentarze:
 Ja: 14.02.2024, 15:21
 W Imie Sakramentu Małżeństwa ja zona zrywam więzy łączące mojego męża z tą nieczystą kobietę i alkoholizmem. Nikt nie ma prawa niszczyć więzów Małżeństwa, Jezu TY się tym zajmij. Nie pozwól abyvw Imię pseudo szczecin niszczylli nasza rodzinę I nasze Małżeństwo. Amen
 Żona : 12.02.2024, 00:21
 Jezu TY się tym zajmij, dziękuję za otrzymane łaski. W Imię Ojca I Syna I Ducha Sw Amen.
 Żona : 07.02.2024, 13:22
 Jezu zabierz od mojego męża demona tej kobiety, demona alkoholizmu, demona agresji, demona zdrady. Jezu TY się tym zajmij. W Imię zojca I Syna I Ducha sw Amen
 Kasia: 04.02.2024, 20:34
 W zimie Jezusa Chrystusa odstąpcie duch zdrady, kochanki , alkoholizmu od mojej rodziny, mojego męża I naszego Małżeństwa Jezu zabierz tą nieczystą kobietę od nas raz na zawsze. Jezu nie pozwól aby zniszczyła naszacrodzine i nasze Małżeństwo. W zimie Jezusa Chrystusa Amen
 B: 02.02.2024, 07:48
 Jezu, Ty się tym zajmij. Jezu Ty wiesz. Amen
 Matka i zona: 24.01.2024, 11:26
 Jezu TY się tym zajmij. Niech alkohol i toksyczna kobieta raz na zawsze opuści naszą rodzinę.
 Kasia: 12.11.2023, 13:13
 Jezu zanurzam w Twojej przenajswietszek Krwi Moje Małżeństwo. Jezu zabierz od naszego małżeństwa raz na zawsze kobietę która opętała mojego męża. Odsun od mojego męża raz na zawsze Violettę. Panie Jezu Ty sie tym zajmij. W Imię Sakramentu Małżeństwa ja zona zrywam wiezy łączące mojego męża I ta kobietę. W Imię Ojca I Syna I Ducha Św Amen
 Zmartwiona: 05.11.2023, 15:02
 Panie Jezu ratuj moje małżeństwo i mojego męża przed alkoholizmem i toksycznym kolega, który próbuje rozbiłam nasza rodzinę i nasze małżeństwo. Jezu Ty sievtym zajmij. Amen
 Adela : 09.10.2023, 21:12
 Jezu kochany i Matko nasza miejcie mnie i moja cało rodzine w opiece oddalajcie złe duchy od nas Proszę z całego serca

 Matka i żona: 06.10.2023, 17:39
 Jezu błagam zabierz od mojego męża I naszej rodziny myśli i słowa o rozwodzie. Alkoholizm niszczy jego rozum, Panie Jezu zanurzam mojego męża w Twojej Przenajswietszej Krwi błagając o jego uleczenie z choroby alkoholowej, depresji, manipulacji, agresji.jezu niech miłość i szacuneknpowroci di naszej rodziny. AMEN
 marzena aneta: 21.05.2023, 16:46
 Modlitwa o odrzucenie złych duchów dziękuję właśnie tej modlitwy szukałam dziękuję szukajcie a znajdziecie dziękuję proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie tym dziękuję proszę dla mnie o domu kupno lub bezczynszowego mieszkania wszystkie mają być bezczynszowe lub z czynszem małym czynszem niskim dobrą mieszkania małego sprzedaż urode ubezpieczenie zdrowotne z urzędu pracy zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dobrą spowiedź świętą w maju 2023 roku dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 Krystyna: 21.04.2023, 21:24
 Jezu proszę Cię zawierzam Tobie moje dzieci, wnuki, mnie, zabierz od nas źle myśli, złych ludzi, źle życzenia, przekleństwa, czary, uroki rzucane na nas, proszę Cię o zdrowie i zgodę w rodzinie. Kocham Cię Jezu. Proszę zajmij się tym.
 Kasia: 14.04.2023, 14:33
 Panie zrywam wiezy mojego męża Krystiana, niech przestanie bluxnic o rozwodzie, niech przestanie bluxnic o swoich najbliższych. Niech jego mowa będzie miłością dla żony i dzieci. Kiedy będzie chciał wypowiadać się źle o rodzinie niech zamilczy. W Imię Ojcavi Syna I Ducha Św Amen
 Żona: 13.04.2023, 21:20
 Panie Jezu uwolnij mojego męża od złego, zabron mu robić tatuaży, zabron mu bluznic na swoje małżeństwo, swoich najbliższych. Zabron mu pić alkohol, zabron mu być agresywnym...Jezu otocz go swoimi ramionami. Nawróć go. Jezu trzymaj go za rękę i nie puszczaj, nie wie co czyni....Jezu wejrzyj na niego łaskawie....
 Żona: 09.04.2023, 14:06
 Jezu zanurzam w Twojej krwi mojego męża alkoholika i nasze małżeństwo.....pomóż nam
 M.: 24.02.2023, 10:11
 Panie Jezu oddaję Ci wszystkie swoje troski, Jezu,Ty się tym zajmij.
 Karolina: 21.02.2023, 20:44
 Kochany Jezu, Swiety Rafale Archaniele bron nas od wszystickich zlech zeczy, nasza rodzine, i prowadz nasze dzieci w dobra droge zycia. Prosimy cie mocno. Amen
 Maja: 08.01.2023, 21:48
 Jezu, oddaję Ci moje problemy. Jezu, ty się tym zajmij. AMEN.
 Dorota: 09.12.2022, 13:14
 Jezu ochroń mnie od nadmiaru obowiązków, z którymi sobie już nie radzę. Proszę Cię, pomóż mi, abym wytrwała. Jezu Ty się tym zajmij. Powierzam Ci moje troski i obawy.
 janusz: 30.10.2022, 02:35
  Jezu, Tobie się oddaję w sprawie mojego zdrowia uda lewego
(1) [2] [3]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej