Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa o odrzucenie złych duchów

Modlitwa o odrzucenie złych duchów za przyczyną Matki Bożej Niepokalanej

Egzorcyzm prosty do prywatnego odmawiania (przeżegnać się wodą święconą i pokropić nią mieszkanie)
(w miejscu + żegnamy się, wykonując znak krzyża, bez wypowiadania słów)

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Bądź pozdrowiona Niepokalana Dziewico, która od pierwszej chwili swego Niepokalanego Poczęcia, zwyciężyłaś pychę szatana. Bóg Ojciec tak Cię umiłował, o Maryjo, że wybrał Ciebie na Matkę swego Jednorodzonego Syna i tak umiłował świat, że wysłał Jezusa, "aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Twój Boski Syn, umierając na krzyżu za nasze grzechy, uczynił Cię naszą duchową Matką, Szafarką łask, abyś wspomagała nas, przybrane dzieci Ojca niebieskiego, w dochowaniu wierności przymierzu chrzcielnemu. Uproś nam wiarę żywą, która działa przez miłość, byśmy wypełniając przykazania Boga, we wszystkim wykonywali Jego świętą wolę. Tak bardzo tego pragnęłaś, zwracając się do sług w Kanie ze słowami: Czyńcie, cokolwiek Jezus wam powie! A ty. Panie, nasz Zbawicielu, mówisz nam, abyśmy miłowali Boga z całego naszego serca, z całej naszej duszy i z całej naszej mocy, i miłowali ludzi tak jak Ty ich umiłowałeś. Matko nasza i Królowo! Kiedy atakuje nas nasza własna słabość, szatan i świat, wstawiaj się za nami do Jezusa, aby nam okazał swoją łaskę i zmiłowanie.

Posyłaj nam na pomoc twojego Hetmana niebieskiego, Michała Archanioła, wodza Zastępów Pańskich i Twoich Aniołów, których również jesteś Panią i Królową.

Święty Michale Archaniele, Patronie Kościoła Świętego, przyzywamy Twego wsparcia w walce z podstępnymi zasadzkami szatana. Na początku świata, przewodząc swoim Aniołom, strąciłeś z nieba szatana i zbuntowane anioły, więc i teraz wspieraj nas, gdy te przewrotne duchy ciemności chcą nas oderwać od Chrystusa i Kościoła, Jego Mistycznego Ciała. Jak wyprowadziłeś naród izraelski z niewoli faraona, tak i nas prowadź bezpiecznie do ziemi obiecanej Królestwa niebieskiego. Posyłaj swoich Aniołów, by nas wspierali w osiągnięciu zbawienia. Wodzu Mistycznego Ciała Chrystusa, prowadź nas do zwycięskiego boju z nieprzyjaciółmi naszego zbawienia.

Święci Apostołowie i Uczniowie, których Chrystus Pan ustanowił Pasterzami swego Kościoła, wypraszajcie nam potrzebne siły do zwyciężania ataków złych duchów.

I Wy, Święci Męczennicy, przelewając swoją krew za Chrystusa, daliście najwyższe świadectwo swego życia – wstawiajcie się za nami, byśmy nie ulegli złośliwym kłamstwom szatana.

Mężni Wyznawcy i czyste Dziewice oraz wszyscy Święci Pańscy, wypraszajcie nam łaskę Bożą, byśmy odrzucając podstępne pokusy złych duchów, wytrwali do końca ziemskiej próby w miłości Jezusa Chrystusa.

Wspomagajcie nas, nasi Święci Patronowie!

Przybądźcie nam ku pomocy święci Aniołowie Stróżowie, którzy jesteście ciągle przy nas, oświecajcie nasz umysł, umacniajcie wolę i prowadźcie nas do Boga! Wspierajcie nas wszystkie zastępy chórów anielskich!

Panie Jezu Chryste! Ty powiedziałeś: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi” (Mt 28,18), a wysyłając uczniów na głoszenie dobrej Nowiny o zbawieniu mówiłeś, że tym, "którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać..." (Mk 16,17) oraz dałeś im władzę i moc do pokonania całej potęgi szatana (Łk 10,19) – ufając w Twoje zapewnienie: "A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”(Mt 28,20), nakazujemy w Twoje imię + wszystkim złym duchom: Odejdźcie od nas i nie wracajcie więcej! Rozkazujemy wam mocą Pana naszego Jezusa Chrystusa + idźcie precz duchy pychy, nieczystości, chciwości, zazdrości, obżarstwa, gniewu i lenistwa! W imię Jezusa Chrystusa + odpędzamy was duchy kłamstwa, nienawiści, kłótni, nierządu, podstępu, zdrady, kradzieży, wiarołomstwa, pijaństwa, narkomanii, zabijania nienarodzonych, eutanazji oraz wszelkiego zamieszania: Odejdźcie precz od Ludu Bożego. Mocą Jezusowej Krwi + odrzucamy was i nakazujemy: Oddalcie się od nas i nie wracajcie przewrotne duchy zabobonów, magii, czarów, astrologii, fałszywego jasnowidztwa, bałwochwalstwa, zawiści, sporów, tortur, niezgody, mordu, rozłamów i wojny! Idź precz, szatanie niewiary i zwątpienia w nieskończone miłosierdzie Boga! Odejdź dręczycielu, kłamco i zabójco, który chcesz nas doprowadzić do lęku, depresji, rozpaczy i samobójstwa! Pełni zaufania w nieskończoną dobroć i łaskę naszego Boga, wołamy: Wszystko mogę w Jezusie Chrystusie, który mnie umacnia w Duchu Świętym do działania ku chwale Ojca Niebieskiego!

W imię Boga + w Trójcy Jedynego, odstąpcie przeklęte duchy od naszych rodzin, braci i sióstr, od naszych krewnych, sąsiadów, znajomych i przyjaciół!

Rozkazujemy wam w imię męki Jezusa Chrystusa + i Jego chwalebnych Ran: odstąpcie od nas i wszystkich kuszonych i tych, których polecamy Bogu Najwyższemu! W imię Jezusa + oddalcie się od Kościoła świętego, od narodu polskiego i wszystkich ludów świata! Mocą świętego znaku Krzyża + odpędzamy was, złe duchy, od naszych mieszkań, domów, wsi i miast! Złączeni z Chrystusem, naszym Panem + nakazujemy wam, byście nie przeszkadzali nam w pracy i w wypełnianiu naszych codziennych obowiązków na chwałę Boga, nie napastowali nas w czasie modlitwy, świętych czynności liturgicznych, a zwłaszcza podczas sprawowania i uczestniczenia w Najświętszej Eucharystii!

W imię Boga Stworzyciela + w imię Boga Odkupiciela + w imię Boga Uświęciciela + rozkazujemy wam (duchy sekciarstwa, okultyzmu, spirytyzmu, bezbożności i fałszywego mistycyzmu – oddalcie się od nas i nie ukazujcie nam pozornie szerokiej i łatwej drogi, która w rzeczywistości prowadzi do zatracenia duszy i ciała. Odsyłamy was pod Krzyż Chrystusa, naszego Zbawcy i Pana! "O Krwi Najświętsza naszego Zbawiciela! Jak niegdyś zapowiedziana przez Krew Baranka Paschalnego, obroniłaś lud izraelski od śmierci, tak i teraz, o Krwi Jezusa, zapłato naszego zbawienia, Bądź dla nas murem obronnym przeciw wszystkim zasadzkom szatana! Ty Jesteś godna wszelkiej czci i Chwały! Ojcze niebieski! My Twoje dzieci, odnawiamy obietnice chrztu świętego, wyrzekamy się szatana i wszystkich spraw jego! Wierzymy w Ciebie, Boga, Stworzyciela nieba i ziemi. Aniołów i ludzi! Wierzymy w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się Człowiekiem, umarł na Krzyżu i trzeciego dnia Zmartwychwstał!

Wierzymy w Ducha Świętego, naszego Pana, Ożywiciela i Uświęciciela! Wierzymy w jeden, święty, powszechny, Maryjny i apostolski Kościół! Wierzymy w Świętych Obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i życie wieczne w Królestwie Bożym!

Uznajemy Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Pana naszego Jezusa Chrystusa, za naszą duchową Matkę, Matkę Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa oraz Królową nieba i ziemi!

Chcemy wypełniać wszystkie nakazy i przykazania Boże, trwać w wierności Kościołowi Chrystusowemu, żyć w jedności z naszymi Biskupami i Kapłanami, uznając nieomylność Ojca świętego w sprawach wiary i obyczajów!

Niech będzie Uwielbiony Bóg w Trójcy Świętej Jedyny – w Maryi Niepokalanej, w świętym Michale Archaniele, w Aniołach i wszystkich Świętych! Razem z zastępami Serafinów wychwalamy Cię, Ojcze, Synu i Duchu Święty, wołając: Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg Zastępów!

Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej!

W tej wierze i miłości Kościoła Chrystusowego chcemy żyć i umierać. Amen.

Modlitwa o odrzucenie złych duchów za przyczyną Matki Bożej Niepokalanej

Wasze komentarze:
 Maja: 08.01.2023, 21:48
 Jezu, oddaję Ci moje problemy. Jezu, ty się tym zajmij. AMEN.
 Dorota: 09.12.2022, 13:14
 Jezu ochroń mnie od nadmiaru obowiązków, z którymi sobie już nie radzę. Proszę Cię, pomóż mi, abym wytrwała. Jezu Ty się tym zajmij. Powierzam Ci moje troski i obawy.
 janusz: 30.10.2022, 02:35
  Jezu, Tobie się oddaję w sprawie mojego zdrowia uda lewego
 wp: 27.09.2022, 16:48
 Jezu błagam Cię zabierz od moich bliskich złych ludzi, złe słowa, zawierzam Tobie moje dzieci ,wnuki i mnie .Jezuniu dopomóż córce w zdrowiu i ułożeniu życia osobistego ,wielkie dzięki
 Iqui: 19.09.2022, 22:21
 JEZU Ty się tym zajmij (jutro).
 mama i babcia: 17.09.2022, 14:01
 Jezuniu proszę Cię zawierzam Tobie moje dzieci ,wnuki mnie , zabierz od nas złe myśli ,złych ludzi , złe życzenia proszę Cię o zdrowie i zgodę w rodzinie Bóg zapłać
 Monika: 14.08.2022, 23:22
 Jezu oddaję się Tobie całkowicie, Ty się tym zajmij. Jezu ufam Tobie!
 Iwona: 11.07.2022, 08:38
 Kochany Jezu wysłuchaj mojej prośby. Ufam Tobie.
 Maria: 24.05.2022, 04:47
 Jezu, Tobie się oddaję w sprawie zdrowia Wiktorka, pomóż i zajmij się tym.

 Ann: 03.05.2022, 13:51
 Jezu ufam Tobie, powierzam Ci swoje życie. Proszę doprowadź nas do szczęśliwego rozwiązania, wspomóż na duchu i na ciele, zabierz lęk i strach I napełnij serce miłością. Prowadz nas według Woli Swojej.. Jezu Ty się tym zajmij.
 Ela: 02.02.2022, 21:43
 Panie Jezu dziękuję Ci za tyle wysłuchanych mych próśb i uzdrowień mnie i mojej rodziny. Proszę pomóż aby dzieci wyzdrowiały i ja z mężem. Chron nas przed nieszczęściami i chorobami oraz ochron swiat od wojny. Proszę uzdrow mnie z zawrotów głowy i chorych kości abym mogła normalnie żyć i pomagać dzieciom. Panie Jezu Ty się tym zajmij prosze.
 Maria: 28.08.2021, 06:57
 Jezu Tobie się oddaję Ty się tym zajmij. Proszę i błagam, uzdrow mojego męża z choroby nowotworowej, daj mu zdrowie, aby jeszcze długo był ze mną.
 mama: 20.07.2021, 14:01
 BŁAGAM W INTENCJI CÓRKI
 Ela : 08.07.2021, 09:22
 Jezus ty się tym zajmij ile ja musze jeszcze cierpięc by ktoś mi pomogą dlaczego ja naprawdę NIEMAM już siły i nie potrafię myslec
 Barbara: 05.07.2021, 14:21
 Jezu, Ty się tym zajmij. Bardzo proszę.
 Ela: 03.07.2021, 06:05
 Jezus czy jesteś i widzisz mnie i moje życie ja już mam dość już tego wszystkiego mam dość itego życia już tracę siłe i nadzieję jestem nikim NIEMAM już siły żyć dalej jeżeli niemozes, dać moi tej w to zabierz mnie o dość już ile można cierpięc chce pokazać mu ze moja rodzina też coś znaczy ja nie wiem co bym zrobiła powiedziała źle coraz częściej mam złe myśli ja jestem cieniem i on odsuwa moja rodzinę tak być dalej nie może jeśli Jezus jesteś to uslys, albo dziś ja odsuwam się od swej rodziny co powiem to zalety widzisz ja już siadam psychicznie i fizycznie ille można Jezus ty się tym zajmij błagam dziękuję
 Ela: 30.06.2021, 23:56
 Proszę Jezus dopomóż uwolni mnie od długów daj mi spokojne życie proszę bym zaczęła żyć spokojniej bez długow od lipca i zajęła się domem dziećmi zaczęła wykańczać dom zapanowała radość życia nie mogę ciągle żyć w smutku i martwić się ciągle od 18roku zyci tak żyje chciała bym dać Rados dziecia to czego niemiałam ja Jezu ty wiesz jakiemam życie dlaczego ja smuci mni jak jadę do gaju ta bieda wszystko idzie do znisty. Te ojce zabidzone dlaczego ratuj by porobili ta dachy drzwi kupili ciągnik auto niemajo ani grosza ojcze woda leje się dachem taka gospodarka aż boli nikomu grosza nie dali bratu oddali wszystko Jezus ty się tym zajmij błagam odmień los mej rodziny w lipcu nie zabieraj mi Nadziej pomóż
 xxx: 21.06.2021, 13:45
 JEZU UWOLNIJ OSOBĘ OD NIENAWIŚCI I MŚCIWOŚCI BŁAGAM
 mama: 14.06.2021, 14:17
 PANIE JEZU WYZWÓLNZ NIENAWIŚCI I MŚCIWOŚCI MOJĄ CÓRKĘ .BŁAGAM
 mama: 13.06.2021, 13:14
 JEZU MIEJ W O PIECE MOJĄ CÓRKĘ
(1) [2]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej