Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa za Ojczyznę

Modlitwy za Ojczyznę

Panie Jezu, historia mojej Ojczyzny jest trudna, niełatwo uczyć się i zapamiętać tyle ważnych nazwisk i dat związanych z jej historią. Lubię mój kraj, wioski, miasta i piękne polskie krajobrazy, i moją szkołę, i gdy sypie śnieg, i gdy świeci stonce. Lubię wakacje nad morzem i odpoczynek w górach. W mojej Ojczyźnie podziwiam piękne nowe domy, duże fabryki, porty ze statkami i lotniska. Panie Jezu, daj proszę, aby był w niej szacunek do chleba. Daj dostatnie życie wszystkim w niej mieszkającym, pracę szukającym jej, daj pokój, aby żołnierze nie musieli ginąć, broniąc jej granic. Spraw, aby ludzie szanowali w niej siebie, drzewa, rzeki zwierzęta. Niech dbają o szkoły, o pomniki, groby, zabytki, kościoły, szpitale, teatry aby z szacunkiem mówili, że to ich dom - Ojczyzna.

* * * * *

Boże, nasz Ojcze, Ty rządzisz całym światem, przyjmij łaskawie prośby, które zanosimy za naszą Ojczyznę, niech dzięki mądrości rządzących i uczciwości obywateli panuje zgoda i sprawiedliwość, abyśmy żyli w pokoju i dobrobycie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

* * * * *

Prosimy Cię, Panie, za przyczyną Najśw. Maryi Panny, Królowej Polski i za wstawiennictwem świętych Patronów naszych, ochraniaj Ojczyznę naszą od wszelkich przeciwności i zasłaniaj bezpiecznie ją od zasadzek nieprzyjacielskich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

* * * * *

Boże, Ty powołałeś mnie do życia z polskich rodziców i na polskiej ziemi. Dziedzictwo mego Narodu kształtowało moje myśli, chleb polskiej ziemi żywił moje ciało. Nie mogę kochać Twojego świata, nie kochając na pierwszym miejscu mojej Ojczyzny. Proszę więc, ześlij na Nią, błogosławieństwo Swoje. Niech rozkwita w pokoju i sprawiedliwości, a ja niech poznam moje wobec Niej obowiązki i z Twoją pomocą je wypełnię. Amen.

Modlitwa za Polskę

Boże, Ojcze nasz i Opiekunie, błogosław Ojczyźnie naszej. Dodaj nam łaski i mocy, abyśmy Ją modlitwą i pracą wspierali i zdolni byli do wszelkich dla Niej poświęceń. Wspieraj o Panie, Polskę i spraw, aby panowały w niej prawo, miłość i społeczne szczęście.

Modlitwa za rządzących państwem

Wszechmogący, wieczny Boże, w Twoim ręku jest wszelka władza i od Ciebie pochodzą prawa wszystkich ludów; wejrzyj łaskawie na tych, którzy nami rządzą, aby na całym świecie, pod opieką Twojej prawicy, religia nieustannie cieszyła się wolnością, a Ojczyzna bezpieczeństwem, Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do Boga za Polskę

Boże, któryś nas stworzył Polakami i polskiej ziemi żywisz nas darami, co polskim słowem pozwalasz się sławić, prosim, racz polskiej ziemi błogosławić.

Spraw, niechaj w Polsce kwitnie święta zgoda, pobożna ufność, wolność i swoboda, miłość braterska, obyczajność, praca, niech lud jej co dzień cnotą się zbogaca.

Co nam być może szkodą lub niesławą, odwróć to, Boże, za Twą świętą sprawą, lecz co pomoże, co nas uświęci, użycz nam tego z Twej ojcowskiej chęci.

Z duchami przodków, którzy już są w niebie, wznosim pokorne błaganie do Ciebie, w obecnych klęskach, z każdą złą godziną lituj się, lituj nad polską krainą.

Anonim z połowy XIX wieku

O Wszechmogący

O Wszechmogący, chroń ziemię polską, przez wieki żywioną CHRYSTUSEM, MARYJĄ, by się nie stała tylko asfaltową, laicko-niczyją!

Sergiusz Riabinin

Modlitwa o nową Polskę

Z bitewnych pól, z katyńskich lasów, łagrów, obozów, powstańczych szlaków - z gruzów Warszawy i z Oświęcimia, z Monte Cassino wróć...

Wróć do nas duchu nasz narodowy Polski, Maryjny, światu nie nowy. Wróć w dusze nasze, Hetmanko Wielka, Polski Królowo Niezwyciężona i rozpal w sercach ogień nadziei lepszego jutra.

Niech się wypali w sercach zbrukanych zawiść i zazdrość, pycha i podłość - to, co tak ludzkie zamień - w co Twoje Matko Kochana, bo już za długo ciągle się jątrzy ta polska rana.

Niech wstaną nowi Stróże Narodu Rycerze Prawi - by wieść nas dalej w krainę cudu Dobrej Przemiany.

Niech zmartwychwstaną cnoty Polaków - jak Ty, o Panie, abyśmy mogli żyć po Bożemu na wieki - Amen.

Ks. Jerzy Nawrocki

Egzorcyzm za Polskę

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, błagam Cię i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i całym świecie. Odwołujemy się do zasług Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran, Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki i przez całe życie Pana naszego i Zbawcy. Prosimy Cię, Jezu Chryste, wyślij swoich Aniołów, aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych, aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało Boże Królestwo. Aby łaska Boża mogła się rozlać na każde ludzkie serce, aby nasz Naród i wszystkie narody całego świata mogły doświadczyć Bożego pokoju. Nasza Pani i Królowo, błagamy Cię gorąco, poślij swoich Aniołów, aby strąciły do czeluści piekielnych, wszystkie te złe duchy, które mają być strącone. A Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, dokonaj tego dzieła, aby łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć. Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie, aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych. Użyj całej Swej mocy, aby pokonać Lucyfera i jego aniołów, którzy się sprzeciwili Woli Bożej i teraz chcą niszczyć dusze ludzkie. Pokonaj ich, albowiem masz taką władzę, a nam wyproś łaskę pokoju i Bożej Miłości, abyśmy podążali za Chrystusem do Królestwa Niebieskiego. Amen.

Modlitwa o odnowę moralną narodu

Bogurodzico Dziewico, Królowo i Matko naszego narodu! Jednoczymy się przy Tobie w ufnej modlitwie i dziękujemy Ci za wszystko, co uczyniłaś dla naszej Ojczyzny, za to, że nas obroniłaś i nie pozwoliłaś nam zginąć. Dziękujemy Ci, że obudziłaś nasze sumienie narodowe.

Poznaliśmy, Matko, jak głębokie rany w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym pozostawiły nasze słabości, grzechy i nałogi. Jesteśmy świadomi, że są one jedną z przyczyn trudnej sytuacji, którą dziś przeżywamy.


Zwierciadło sprawiedliwości! Daj nam łaskę zrozumienia, że odnowę narodu trzeba zacząć od własnego serca. Spraw, abyśmy nie poprzestali na oskarżaniu innych i wyliczaniu ich przewinień.

Ucieczko grzesznych, ulecz nasze sumienia, daj nam poznać wszystkie nasze winy, wielkie i małe. Pomóż zerwać z grzechem i obojętnością. Uchroń nas od niewiary, która jest źródłem wszelkiego zła. Tym, którzy swe siły i zdolności poświęcają walce z Bogiem, udziel łaski nawrócenia. Daj opamiętanie nietrzeźwym, którzy tak poniżają w sobie godność człowieka i marnują wspólne dobro narodu. Matkom i ojcom przypomnij odpowiedzialność za dar rodzicielstwa, aby nikt w naszej Ojczyźnie nie podnosił ręki na bezbronne życie, bo krew niewinnych woła z ziemi do Boga. Uratuj nas przed zepsuciem moralnym, które odbiera narodowi siłę ducha i prowadzi do ruiny. Naucz nas poszanowania mienia społecznego, abyśmy nigdy nie przywłaszczali sobie i nie marnowali tego, co jest wspólnym dobrem wszystkich dzieci Ojczyzny. Obroń nas przed rozbiciem i niezgodą społeczną, aby żadne podziały nie osłabiały naszej wewnętrznej spoistości.

Matko Miłosierdzia, pomóż szczególnie tym, którzy daleko odeszli od Boga, którzy przez grzech odwrócili się od Niego. Spraw, aby przez szczerą skruchę i spowiedź powrócili do Twojego Syna. Pomóż tym, którzy nie mają odwagi przystąpić do konfesjonału. Doprowadź do pojednania z Bogiem naszych braci z najdalszych dróg, z najbardziej powikłanych sytuacji życiowych. Ratuj tych, którzy utracili nadzieję i nie mają siły dźwignąć się z grzechu.

Matko dobrej przemiany! Stajemy przed Tobą w całej prawdzie i błagamy Cię, uproś nam łaskę wewnętrznego odrodzenia. Wiemy, że jako dzieci narodu polskiego możemy liczyć tylko na Chrystusa i na Ciebie. Nie pomoże nam nikt z zewnątrz. Musimy dźwignąć się sami. W sobie musimy znaleźć siłę do głębokiej, moralnej odnowy narodu. Gdy będziemy mieli czyste serce i czyste ręce, nie zwycięży nas nikt, bo sam Bóg będzie naszą mocą.

Maryjo, uratuj każdego człowieka w Polsce dla Chrystusa. Na okup za tę wielką łaskę przyjmij nas wszystkich, oddanych Tobie w macierzyńską niewolę miłości. Dajemy Ci całkowite prawo posługiwania się nami, aby uratowani zostali wszyscy nasi bracia, aby odmieniło się oblicze polskiej ziemi, aby prawdziwie była ona królestwem Twoim i Twojego Syna. Amen.

Modlitwa za Ojczyznę za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny

Niepokalana Dziewico, Przeczysta Matko Boga! Jak ongiś po szwedzkim najeździe król Jan Kazimierz obrał Ciebie za Patronkę i Królowę Państwa, a Rzeczpospolitą polecił Twojej szczególnej opiece i obronie, tak i my, dzieci Narodu polskiego, stajemy teraz przed Twym tronem z hołdem miłości, serdecznej czci i wdzięczności. Tobie, Twemu Niepokalanemu Sercu, poświęcamy siebie, cały Naród i wskrzeszoną Rzeczypospolitą, obiecując Ci wierną służbę, zupełne oddanie oraz cześć dla Twych świątyń i ołtarzy. Twojemu Synowi, a naszemu Odkupicielowi, ślubujemy dochowanie wierności Jego nauce i prawu, obronę Jego Ewangelii i Kościoła, szerzenie Jego Królestwa.

Pani i Królowo nasza, pod Twoją obronę uciekamy się. Otocz rodzinę polską macierzyńską opieką i strzeż jej świętości. Natchnij nadprzyrodzonym duchem pobożności naszą parafię, ochraniaj jej lud od grzechów i nieszczęść, a pasterza umocnij i uświęcaj Swymi łaskami. Uproś Narodowi polskiemu stałość w wierze, świętość życia i zrozumienie posłannictw. Złącz go w zgodzie bratniej miłości. Daj polskiej ziemi, przesiąkłej krwią i łzami, spokojny i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności. Rzeczypospolitej Polskiej bądź Królową i Panią, Natchnieniem i Patronką.

Potężna Wspomożycielko wiernych, otocz płaszczem opieki Papieża oraz Kościół św. Bądź mu puklerzem w dni prześladowania. Wyjednaj mu świętość i żarliwość apostolską, swobodę i skuteczne działanie. Powstrzymaj zalew bezbożnictwa. Ludom od Kościoła odłączonym wskaż drogę powrotu do jedności z Chrystusową Owczarnią. Okaż niewierzącym prawdę i podbij ich dusze czułością Twego Niepokalanego Serca.

Władna świata Królowo, spojrzyj miłościwym okiem na troski i błędy ludzkiego rodzaju. Wyprowadź go z udręki i bezładu, z nieuczciwości i grzechów. Wyproś narodom szczere i trwałe pojednanie. Wskaż im drogę powrotu do Boga, by na Jego prawie budowali swe życie. Daj wszystkim trwały pokój, oparty na sprawiedliwości, braterstwie i zaufaniu.

Matko Boga i nasza, przyjmij naszą ofiarę i nasze ślubowanie. Przygarnij wszystkich do Swego Niepokalanego Serca i złącz nas na zawsze, z Chrystusem i Jego świętym Królestwem. Amen. Serce Niepokalane! Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku współczesności.Od głodu i wojny — wybaw nas!

Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia i od wszelkiej wojny, - wybaw nas!
Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania, — wybaw nas!
Od nienawiści i podeptania godności dziecka Bożego, — wybaw nas!
Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym, - wybaw nas!
Od deptania Bożych przykazań i od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich, - wybaw nas!
Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu, - wybaw nas!
Przyjmij o Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi!
Nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw.
Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia!
Niech w Sercu Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei!
Amen.

Wasze komentarze:
 Zenek: 19.09.2023, 10:55
 Modlitwa o mądrość Ducha Świętego w dniu wyborów-modlitwa prywatna . Święty Andrzeju Bobolo , z woli Najwyższego obrany za głównego patrona mego (naszego ) domu ojczystego-Polski proszę(my) ,na dzień15 pażdziernika ( miesiąca poświęconego Królowej Różańca Świętego ) wyznaczono termin wyborów do najwyższych władz w mym (naszym ) domu ojczystym – Polska mu na imię. Święty Andrzeju Bobolo- Boży szaleńcu , gorliwy krzewicielu i wyznawco Świętej Wiary Chrystusowej proszę (my ) uproś dary Ducha Świętego nam -synom i córkom narodu polskiego ,dar mądrości ,właściwego rozeznania postaw osób ,których mamy obdarzyć mandatami posła , senatora . Święty Andrzeju Bobolo oddal od naszego domu ojczystego , od naszych rodzin wszelkie zło prowadzące do zguby , wszelkie zagrożenia czyhające na miłą Tobie i nam Ojczyznę , uproś Najświętszą Maryję Pannę , Oblubienicę Ducha Świętego ,Bogarodzicę , Królową Różańca Świętego pokonywać wszelkie trudności ,uprzedzenia względem bliźnich naszych , niech runie mur wszelkiej zawiści a połączy nić wzajemnego zrozumienia spraw polskich . Święty Andrzeju Bobolo , wstaw się za młodym pokoleniem, aby przy urnie wyborczej nie kierowała się tzw poprawnością polityczną , fałszywymi ideologiami ,podszeptami zła , niech wartości chrześcijańskie , nauka Jezusa Chrystusa ,świadectwa wiary będą wytyczną ocen kandydatów . Święty Andrzeju Bobolo , święci i błogosławieni naszego polskiego kościoła Chrystusowego , uproście Boga Ojca o odsunięcie od władzy wszelkich sług szatana , piewców szatańskich ideologii , sługusów Brukseli , Moskwy , Berlina . Matko Boża-Królowo z białym orłem na piersiach ,Jezusie Chrystusie - Królu Polski z białym orłem na piersiach obdarzcie nas-naród polski mądrymi rządzącymi , proszę(my ) o zwycięstwo w wyborach 15 pażdziernika kandydatów mających na uwadze poszanowanie dla tradycji polskich i chrześcijańskich , odwagę wiernego stania przy Krzyżu Chrystusowym i Ewangelii Świętej , obronę wiary i obyczajów chrześcijańskich , poszanowanie pamięci poległych za wiarę i Ojczyznę , budowanie Królestwa Bożego w naszym narodzie , prawdziwą solidarność między nami -synami i córkami narodu polskiego, gościnność i serdeczność wobec innych narodów . Amen
 marzena aneta: 09.01.2022, 22:57
 BoĹźe Kochany Miłosierny Błogosław Polsce Ĺťeby Panowała W Niej Miłość Sprawiedliwość Uczciwość Dziękuje Kobiety Moc Modlitwy Nie Ma Modlitw Nie Wysłuchanych Modlitwa Cuda Czyni Miłość Cuda Czyni Nadzieja Cuda Czyni Pokora Cuda Czyni Sprawiedliwość Cuda Czyni Ufność Cuda Czyni Uczciwość Cuda Czyni Wiara Cuda Czyni
 marzena aneta: 28.11.2021, 22:42
 modlitwa za ojczyzne Boże błogosław naszej ojczyźnie spraw abyśmy ją wspierali modlitwą naszą i pracą daj żebyśmy nie obawiali się żadnego trudu dla niej chroń naszą ojczyznę od wszystkiego zła daj żeby zawsze panowało w niej miłość szczęście prawo amen kobiety moc modlitwy mężczyzny moc modlitwy nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni ufność cuda czyni uczciwość cuda czyni wiara cuda czyni
 Agata: 13.11.2021, 23:46
 Jezu Ty się tym zajmij.
 Lucyna : 11.11.2021, 20:43
 Błogosławiony Księże Kardynale Stefanie Wyszyński, błagam, uproś uzdrowienie mojego męża
 Piotr: 04.08.2021, 09:59
 W obliczu utraty Wiary i Niepodległości oddal Panie od nas zakusy wrogów Polski. Amen
 Tara: 10.11.2020, 06:17
 Niech nam, naszej Ojczyźnie i ludziom dobrej woli, błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty i Maryja królowa Polski.
 narod : 02.05.2020, 04:04
 boze blogoslaw nasza ojczyzne matke nasza co nas zywi karmi i broni ,z naszym cudownym rzadem prosimy wszyscy prowadz ...
(1)

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej