Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Emerytura dla rolnika

     Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który osiągnął wiek emerytalny dla kobiety 60 lat, a dla mężczyzny 65 lat, oraz podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 25 lat. Przysługuje także ubezpieczonemu rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki: osiągnął wiek 55 lat (kobieta) albo 60 lat (mężczyzna), podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 30 lat oraz zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej. Emerytura przysługuje w przypadku rolnika, który do 31 grudnia 2017 r. spełnia te warunki.

     Zawieszenie wypłaty dotyczy części uzupełniającej emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy. Wypłata ulega zawieszeniu w całości, jeżeli emeryt lub rencista nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, z wyjątkami. Uznaje się, że emeryt zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) ani posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego.

     KRUS nie zawiesi wypłaty emerytury, jeżeli rolnik wydzierżawi grunty, na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków, osobie niebędącej małżonkiem emeryta, dzieckiem lub pasierbem, osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym albo małżonkiem tych osób. Zawieszenie nie dotyczy również gruntów trwale wyłączonych z produkcji rolniczej na podstawie odrębnych przepisów, w tym zalesionych gruntów rolnych. W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej polegającej na przekazaniu gospodarstwa rolnego w formie aktu notarialnego osobie niepełnoletniej wyplata ulega zawieszeniu w całości do czasu osiągnięcia przez tę osobę 18 lat.

     Jeżeli emeryt jest długotrwale niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy rolniczej albo rolniczej choroby zawodowej, wyplata świadczenia przez okres dwóch lat od tego wypadku albo od zachorowania na tę chorobę ulega zawieszeniu tylko w polowie.

     Jeżeli rolnik podejmie działalność rolniczą na gruntach nabytych w drodze dziedziczenia lub uprzednio wydzierżawionych co najmniej na 10 lat, jeżeli dzierżawa ustala wcześniej z przyczyn niezależnych od wydzierżawiającego lub odzyskanych w wyniku rozwiązania - z przyczyn niezależnych od uprawnionego - umowy, na podstawie której uprzednio zbył on te grunty, albo w wyniku uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, KRUS nie zawiesza wypłaty przez okres jednego roku.

     Jeśli emeryt uprawniony do emerytury prowadzi działalność rolniczą z małżonkiem podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy, wyplata nie ulega zawieszeniu.

Edyta Pisarczyk-Kulon
Autorka jest radcą prawnym

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 12 maja 2019


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej