Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Zwolnienie dyscyplinarne

     Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez niego podstawowych obowiązków. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

     Niezbędny jest znaczny stopień winy pracownika - chodzi o winę umyślną lub rażące niedbalstwo. O istnieniu tej winy wnioskuje się na podstawie całokształtu okoliczności związanych z zachowaniem pracownika. Sąd Najwyższy w wyroku z 19 sierpnia 1999 r. IPKN 188/99, uznał, że w razie rozwiązania umowy z tej przyczyny ocena rodzaju i stopnia winy pracownika powinna być dokonana w stosunku do naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, jak i z uwzględnieniem zagrożenia lub naruszenia interesów pracodawcy. Orzecznictwo jest w tej kwestii bogate i ugruntowane: nie może to być zwykłe naruszenie obowiązków pracowniczych, musi być ono ciężkie.

     Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika również w przypadku popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku - jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem. Zatem popełnienie wykroczenia nie będzie podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego.

     Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika także w razie zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. To trzecia okoliczność uzasadniająca zwolnienie dyscyplinarne. Uprawnienia to formalne stwierdzone dokumentami upoważnienie do wykonywania zawodu przez pracownika, np. lekarza, kierowcy, radcy prawnego. Ich utrata musi być zawiniona i stwierdzona przez właściwy organ, np. sąd, komisję dyscyplinarną. Niezawiniona utrata uprawnień uzasadnia wypowiedzenie umowy. Do stosowania tego przepisu nie jest konieczne, aby zawiniona utrata uprawnień była trwała, bo nie wprowadza on tego wymogu. Nie ma sztywnej granicy czasowej minimalnego okresu pobawienia uprawnień. Należy przyjąć, że jest on krótszy od okresu wypowiedzenia, bo w przeciwnym razie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia traci dla pracodawcy jakiekolwiek znaczenie praktyczne.

     Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni.

Edyta Pisarczyk-Kulon
Autorka jest radcą prawnym

Tekst pochodzi z Tygodnika

nr 710


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej