Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa za dzieci

Spis modlitw w intencji dzieci

Modlitwa za dzieci

O Boże, dziękujemy Ci za dzieci, które nam dałeś i powierzyłeś opiece. Ponosimy odpowiedzialność i trud, które na nas spoczywają, by pomóc im dorosnąć jako osobom wolnym i odpowiedzialnym, i dojrzewać w wierze, którą wybraliśmy dla nich w dniu chrztu.

Prowadź ich światłem Twojego ducha, aby mogli odnaleźć przeznaczenie, które im wyznaczyłeś, i byli gotowi do ofiarowania siebie i swojej miłości. Pozwól nam im pomagać.

* * * * *

Boże, źródło wszelkiej łaski i błogosławieństwa, wspieraj plany i uczciwe zamiary moich dzieci, aby wszystko czyniły w duchu prawdy, sprawiedliwości i miłości. Spraw, aby zawsze oddawały Bogu, co jest Bożego, a co ludzkie, ludziom.

Błogosław im, kiedy będą Ci wiernie służyć, ale w szczególny sposób, gdy o Tobie zapomną, gdy znajdą się nad brzegiem przepaści. Ratuj wtedy, o Boże, dzieci moje. Chroń je od śmierci duszy i od potępienia wiecznego.

Błogosław im w ostatniej chwili ich życia, przeprowadź szczęśliwie na drugi świat, aby cała moja rodzina mogła się tam spotkać w Twoich ramionach, Ojcze najlepszy. Amen.

Modlitwa rodziców za dzieci

O Boże, Stworzycielu i Ojcze mych dzieci! Tyś mi je powierzył, abym je na chwałę Twoją i na ich zbawienie wychował. Tobie je dziś ofiaruję i Twemu dobrotliwemu Sercu Ojcowskiemu polecam. Daj im, o Panie, błogosławieństwo swoje, aby im się dobrze powodziło. Zachowaj je we wszystkich niebezpieczeństwach duszy i spraw, aby w niewinności i bogobojności żyły. Mnie zaś nie pozwól zapomnieć, że po śmierci mojej ciężki rachunek za ich wychowanie zdać będę musiał. Nie dozwól, by choć jedno z nich z mojej winy zginąć miało, ale dopomóż mi, abym obowiązki moje tak sumiennie wypełniał, iżbym niegdyś za Synem Twoim niebieskim mógł rzec: "Ojcze, któreś o mi dał, strzegłem, i żaden z nich nie zginął". Amen.

* * * * *

Boże, który powołując nas do małżeństwa, raczyłeś je wzbogacić potomstwem, polecamy Ci gorąco nasze najukochańsze dzieci. Oddajemy je pod Twą ojcowską opiekę, aby wzrastały w Twej świętej bo jaźni, wiodły życie prawdziwie chrześcijańskie i przyniosły pociechę nie tylko nam, ale i Tobie, naszemu Stwórcy i Ojczyźnie.

Spójrz, Panie, wśród jakich ludzi się obracają. Udziel im, Panie, pomocy i obrony, nam zaś dopomóż, abyśmy świadomi niebezpieczeństwa jakie nam grozi, przykładem naszego życia i obyczajów, najdoskonalszym zachowaniem świętych praw Twoich i Twego Kościoła, zdołali ich doprowadzić ścieżkami cnoty i Twoich przykazań do nieba, gdzie będziemy sławić Ciebie na wieki. Amen.

Modlitwa za dzieci do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

O Matko Nieustającej Pomocy, Najszczęśliwsza Matko Boskiego Dzieciątka, przychodzę do Ciebie z sercem ciężko zatroskanym, pełnym jednak ufności w Nieustającą Pomoc Twoją. Błagam Cię przez miłość Twego Boskiego Syna, przez boleści i troski, jakieś dla Niego poniosła, bądź i dla moich dzieci mego dziecka) - które Ci poświęciłam i dziś na nowo oddaję - dobrą czułą Matką. Weź je pod Swoją obronę i otocz opieką w tych licznych niebezpieczeństwach, jakie im w życiu doczesnym zagrażają. Ojciec Niebieski powierzył mi te dzieci, jako najcenniejsze dobro. Są one odkupione najdroższą Krwią Syna Bożego. Moim obowiązkiem jest tak je wychować nauką i przykładem, by stały się dziedzicami Królestwa Niebieskiego. Biada mi jeżeli by jedno z nich z mojej winy miało zginąć na wieki. Jakże bym za to ciężko odpowiedział(a) na Sądzie Bożym! Lecz jestem słaby(a). Bez łaski Bożej, bez Twojej Pomocy i pośrednictwa, o droga Matko, tego nie dokonam. Pomóż mi więc i błagaj Syna Swego, by mi udzielił potrzebnej siły i łaski. Naucz mnie co mam czynić. Chętnie wszystko wykonam, by tylko dzieci moje dobrze wychować, by je do Boga i do Ciebie doprowadzić. Lecz niebezpieczeństwa ze strony świata im grożące są wielkie a ja nie wszędzie mogę być obecny(a).

Jeżeli Ty, Najdroższa Matko ich nie obronisz i nie zachowasz, to wszelkie moje wysiłki będą nieskuteczne. Broń więc moje dzieci, o Matko Najlepsza, Maryjo. Wszak Ty zawsze pomagasz, a one do Ciebie należą. Oby zawsze Twoimi zostały, oby żadne z nich nie zginęło, żadne nieszczęśliwe nie było. Spraw to Matko Nieustającej Pomocy. Amen.

Modlitwa do Matki Najświętszej za dzieci

Oto do stóp Twoich, Najświętsza Matko, garną się matki ze swymi dziećmi. Jako Matka Zbawiciela okazałaś tyle macierzyńskiej miłości dla św. Gerarda, naszego Opiekuna. Dlatego, licząc na jego pośrednictwo, chcemy się Tobie poświęcić w szczególny sposób.

Dziecię, które nosiłaś na swoich ramionach to prawdziwy Bóg. Jezus Chrystus, Syn Boga Najwyższego, zechciał być Twoim Synem. Przez Niego stałaś się tak wielka i można. To On uczynił Cię Królową świata i nieba. Cieszymy się z Twego wyniesienia ponad wszystkie stworzenia.

Znając Twoją dobroć, ufamy mocno, że weźmiesz nas pod płaszcz swojej opieki i obronisz nas przed każdym niebezpieczeństwem oraz pomożesz nam święcie wypełniać nasze posłannictwo i nasze obowiązki macierzyńskie.

Przez pośrednictwo św. Gerarda poświęcamy Tobie nasze życie, nasze serca, nasze rodziny i przede wszystkim nasze dzieci, które są naszą dumą, radością i światłem domowego ogniska.

O, Maryjo Niepokalana, prowadź przez życie nasze dzieci, aby tak jak Gerard stały się podobne do Twego Syna Jezusa. O Matko Błogosławiona, wspomnij, jak drżało Twoje Serce, gdy na życie Bożego Dzieciątka czyhał Herod. Jakże często ogarnia nas trwoga, bo przypadło nam żyć w trudnych warunkach pośród smutnego i okrutnego świata. Ty jedynie, Matko Boża, możesz nas ratować. Ratuj nasze dzieci i czuwaj nad naszymi rodzinami. A Ty, św. Gerardzie, zanieś naszą modlitwę do Matki Najświętszej, aby spieszyła nam z nieustanną pomocą. Amen.

Modlitwa za dzieci do św. Jacka

Święty Jacku, wielki Polaku i cudotwórco, zatroskany o los Twojej i naszej Ojczyzny!

Świadomi niebezpieczeństw, jakie zagrażają naszym dzieciom, oddajemy je pod Twoją szczególną opiekę.

Jak kiedyś za swego życia leczyłeś chore ciała, przywracałeś kalekom wzrok i słuch, tak teraz użyj swej cudownej mocy, by zachować w naszych dzieciach największy skarb, jakim jest wiara i miłość Boga, a jak Ty przeszedłeś przez wezbrane wody Wisły i Dniepru, tak spraw, by one przeszły bezpiecznie przez burzliwy okres rozwoju.

Nie daj, by naszym dzieciom zabrakło kiedykolwiek chleba, a przez sieroctwo, by pozbawione zostały opieki rodziców.

Niech dojrzewają w zdrowiu i spokoju tak jak Boże Dziecię dojrzewało w Nazarecie, a Ty bądź im zatroskanym ojcem.

Niech będą naszą radością i chwałą, chlubą naszej Ojczyzny i Kościoła, a Bóg niech będzie w nich błogosławiony. Amen.

Modlitwa do bł. Jakuba Strzemię w intencji dzieci

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie, tymi słowami dałeś wskazówkę jak bardzo ważne są dzieci we wspólnocie Kościoła. Stałeś się także przykładem dla swoich Apostołów i ich następców- pasterzy Kościoła- w uniżaniu się względem każdego człowieka, nawet tego najmniejszego i bezbronnego. Za Twoim przykładem poszedł także i bł. Jakub Strzemię, którego gorliwe świadectwo w tym względzie przyozdobiło tytułem: przyjaciel dzieci.

Bł. Jakubie Strzemię, podczas twojej ziemskiej pracy misjonarskiej i arcybiskupiej głosząc Słowo Boże, sam osobiście wyjaśniałeś je dzieciom swojej archidiecezji i miasta Lwowa, widząc w nich nadzieję i przyszłość świata i Kościoła. Przyjacielu dzieci, swoim przemożnym wstawiennictwem wypraszaj łaskę potomstwa małżonkom, którzy pragną owocu swojej miłości. Spraw, nasz Patronie, aby ci, którym ta łaska nie jest dana, mogli z nadzieją nieść ten krzyż i otwierać się na przyjęcie do swego serca i pod swój dach dzieci osierocone i porzucone. Swoją opieką otocz dzieci nienarodzone, aby mogły bezpiecznie rozwijać się i wzrastać w łonie swych matek, by nikt nie odważył się podnieść ręki na ich bezbronne życie. Osłaniaj płaszczem swej opieki wszystkie dzieci, by mogły w pokoju i radości rozwijać się, formować i zdobywać wiedzę potrzebną do budowania cywilizacji miłości i pokoju. Niechaj będzie przekazywana im wiara ojców w poczuciu prawdziwej tolerancji i wzajemnego szacunku względem innych religii.

Niech ich dzieciństwo będzie uchronione od zgorszenia i złego przykładu dorosłych tak, aby prawidłowo wzrastało ich człowieczeństwo i pomnażała się wiara w Boga. Stróżu Ojczyzny naszej, wypraszaj wszystkim dzieciom prawdziwą miłość do Boga, Kościoła, człowieka i Ojczyzny, by owa miłość była jedynym kryterium ich życia na ziemi. Niechaj ich dziecięca ufność otwiera je na łaski, które zaprowadzą je w przyszłości do nieba, gdzie będą cieszyły się wieczną radością z Chrystusem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.Wasze komentarze:
 Krzysztof : 09.01.2024, 14:22
 Matko Jezu bądźcie dzisiaj przy Wiktorii by przy księdzu była spokojna normalna w zachowaniu błagam pomozcie
 Anna: 01.01.2024, 15:05
 Najświętsza Matko Maryjo w Twoją opiekę oddaję moją córkę Julię i mojego syna Patryka oraz mojego męża i mnie. Obdarz nas zdrowiem, miłością, szczęściem niech Twoja obecność w Naszym życiu będzie na każdym kroku. Wspieraj nas i pomagaj aby dobro które otrzymujemy było przekazywane na innych na chwałę Twojego syna Jezusa Chrystusa.♥️
 Magdalena: 03.11.2023, 09:41
 Panie Boże proszę Cię o pomyślne napisanie sprawdzianu przez syna , o dar mądrości i rozumu i rozważne przemyślenie wybrania drogi życiowej O poczucie wartości, aby szedł z Tobą Boże przez życie. Dziękuję
 czcicielka: 17.10.2023, 22:46
 Panie Jezu prosze Cie o powrot do zdrowia dla syna oraz o dobra prace dla niego.Jak tez o pomyslne rozwiaznaie jego i moich wszystkich problemow:zawodowcch,urzedowych i w zyciu. Bog zaplac za modlitwe.
 HN: 15.07.2023, 10:10
 Panie Boże otocz swoja opieką moje dzieci prowadz drogą życia aby nie ulegali pokusom szatana i złych duchówAmen
 marzena aneta: 05.05.2023, 11:23
 Modlitwy za dzieci dziękuję Boże kocham Cię chroń dzieci moje dziękuję Boże Matko Nieustającej Pomocy święty Jacku święty Jakubie Strzemie prosze o szczęśliwe dzieciństwo dla dzieci moich i dzieci rodzeństwa i dzieci wszystkich bo dzieci wszystkie nasze są dziękuję proszę żeby się rodziły tylko chciane kochane planowane zdrowe dziękuję proszę o szczęście zdrowie dla nich w dorosłym życiu żeby wyrośli na dobrych szczęśliwych zdrowych ludzi dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 marzena aneta: 04.04.2023, 09:03
 Modlitwa za dzieci dziękuję Boże Jezu Maryjo Józefie Święty Duchu Święty kocham Was proszę za dzieci moje proszę o szczęśliwe dzieciństwo dla dzieci moich i dzieci wszystkich i dzieci rodzeństwa i dzieci wszystkich dziękuję proszę oto żeby dzieci rodziły się tylko chciane kochane planowane zdrowe dziękuję proszę o szczęście zdrowie dla nich dziękuję proszę o szczęśliwe życie dla nich dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję
 marzena aneta: 23.03.2023, 11:19
 Modlitwa za dzieci dziękuję Boże Maryjo Jezusie Józefie Święty proszę za dzieci moje chrońcie je dziękuję proszę żeby miały dzieciństwo szczęśliwe dziękuję proszę za dzieci wszystkie żeby się rodziły chciane kochane planowane zdrowe dziękuję proszę o szczęśliwe dzieciństwo dla nich dziękuję proszę za dzieci rodzeństwa żeby miały szczęśliwe dzieciństwo dziękuję proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 Kasia: 26.02.2023, 14:46
 Boże uchron od złego mojego syna Kamia, uchron go od ocen niedostatecznych, błagam dodaj mu siły do nauki.


 marzena aneta: 18.02.2023, 11:10
 Boże Jezu Maryjo kocham was chrońcie dzieci moje dziękuję prosze żeby miały dzieciństwo szczęśliwe dziękuję prosze żeby niczego im nie zabrakło dziękuję prosze o dzieciństwo szczęśliwe dla dzieci moich dziękuję prosze o dzieciństwo szczęśliwe dla dzieci wszystkich dziękuję prosze żeby dzieci rodziły się tylko chciane kochane planowane zdrowe dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 marzena aneta: 29.11.2022, 21:51
 Boże chroń dzieci moje dziękuję Boże chroń dzieci rodzeństwa i wszystkie dzieci bo wszystkie dzieci nasze są dziękuję spraw żeby mieli dzieciństwo szczęśliwe dziękuję spraw żeby wyrośli na dobrych szczęśliwych mądrych uczciwych ludzi dziękuję spraw żeby dzieci rodziły się tylko chciane planowane zdrowe dziękuję proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 Kasia : 19.09.2022, 22:39
 Za wstawiennictwem Matki Bożej, miej w opiece moje dzieci, bądź przy nich, proszę Cię o zdrowie dla nich a w szczególności dla syna Grzesia oraz aby mógł przezwyciężyć swoje lęki, daj mu odwagi i wiary. Dziękuję za moje dzieci z całego serca.
 Bozena: 15.07.2022, 19:01
 Panie Jezu proszę o opiekie Boża dla moich dzieci wnusi i mię Bozene
 Matka: 18.05.2022, 09:05
 Błagam o wsparcie i opiekę dla mojego syna Kamila
 Agnieszka: 22.02.2022, 06:20
 Panie Jezu miej w opiece nasze dzieci,pomóż im w nauce i uspokój ich serca w szkole przed testowaniem.Jezu ty się tym zajmnij. Amen
 Agnieszka: 09.12.2021, 03:34
 Panie strzeż nasze dzieci chroń je przed złem tego świata i pomóż podejmować dobre decyzje.Jezu Maryjo Ty się tym zajmmij.Amen
 Kasia: 05.12.2021, 13:10
 Błagam Panie Boże otocz opieka mojego syna aby liczył się xe zdaniem rodziców. Spraw aby szanował rodziców i siostrę oraz żeby ich rady przyjmował bezkrytycznie i z pokorą. Panie Boże wspieraj mojego dziecko.amen
 Maria: 01.11.2021, 00:11
 Panie Boże uchroń mojego syna od najgorszej rzeczy, o jakiej myśli, wyzwól go ze złych myśli i rozpaczy. Jeśli taka Twoja wola uratuj jego małżęństwo, odmień serce mojej synowej, przywróć im miłość i zrozumienie.
 Justyna: 30.08.2021, 18:50
 Proszę Cię Boże i Matko Najświetsza o łaskę spokojnego i szczęśliwego powrotu do szkoły dla mojego syna,postaw na jego drodze dobrych ludzi,a tych ktorzy mu zle życza przemień do dobrego.Ty wszystko Panie wiesz.Dziękuję i proszę,pomóż.
 Ela: 29.08.2021, 17:31
 PANIE BOŻE DZIĘKUJĘ ZA TO ŻE MAM DZIECI ,LECZ PROSZĘ ŻEBY WSTĄPIŁA DO NICH MIŁOŚĆ DO RODZICÓW-NAS I ZGODA MIĘDZY NIMI I NAMI RODZICAMI A SZCZEGÓLNIE STARSZEGO SYNA KTORY ZACHOWUJE SIĘ JAK KTOŚ OBCY. ODMIEŃ WE WSZYSTKICH DZIECIACH ABY MIELI MIŁOŚĆ DO NAS RODZICÓW BO BARDZO CIERPIMY A KOCHAMY ICH WSZYSTKICH BEZ WZGLĘDU NA COKOLWIEK ZROBIĄ.
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]


Autor

Treść

Nowości

św. Anastazjaśw. Anastazja

Modlitwa św. AnastazjiModlitwa św. Anastazji

Modlitwa do św. Cezarego de BusModlitwa do św. Cezarego de Bus

Bajka o uwięzionym zajączkuBajka o uwięzionym zajączku

Wiosna w Tatrach co roku zachwyca swym niepowtarzalnym urokiemWiosna w Tatrach co roku zachwyca swym niepowtarzalnym urokiem

Wiersze dzieci o wiośnieWiersze dzieci o wiośnie

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej