Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Karta Praw Dziecka

Cyli jak uczynić świat bezpiecznym dla dziecka?

Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1989 roku dotycząca PRAW DZIECKA, PRZYJĘTA W FORMIE MIĘDZYNARODOWYCH POROzumień, cieszy się ratyfikacją większości krajów na świecie. Konwencja zawiera wiele troski i godnych uwagi idei, ale pomija prawdy o większym znaczeniu. Moim zdaniem, Konwencja w zbyt wielu miejscach niepotrzebnie narzuca język i problemy dorosłych, zamiast uwzględnić specyfikę dziecięcej natury. dlatego też postanowiłem dać ponieść się przez kilka chwil wyobraźni: zakładam, że narody całego świata poprosiły mnie o sporządzenie projektu nowej i bardziej odpowiadającej potrzebom dzieci karty ich praw. Jej tytuł będzie brzmiał: Czego naprawdę potrzebują dzieci, a celem jej będzie inne, świeże i nieco głębsze spojrzenie na zagadnienie, po przemyśleniu tej ważnej kwestii ustaliłem 10 artykułów, które niniejszym ogłaszam. oto one:

Artykuł I
KAŻDE DZIECKO MA PRAWO DO MATKI

Aby zapewnić dziecku Prawo do Posiadania Matki, rządy powinny podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby traktować macierzyństwo jako najważniejsze powołanie oraz zapewnić, by więzi pomiędzy matką i dzieckiem nadano pierwszeństwo przed bieżącymi wymaganiami ekonomii.

Tylko kobieta może rozwinąć unikalną, jedyną w swoim rodzaju więź hormonalną pomiędzy sobą i dzieckiem, co odbywa się za pośrednictwem niezwykłego organu, nazywanego łożyskiem. Co więcej, tylko kobieta może zapewnić strumień opieki, dając dziecku pokarm dokładnie taki, jakiego potrzebuje i kiedy go potrzebuje - czyli mleko z piersi. Gdy maleństwo rośnie i rozwija się, matka odgrywa wyjątkową rolę w zapewnieniu mu właściwego, zdrowego rozwoju psychicznego. Liczne badania wskazują, że posiadanie miłych wspomnień, związanych z obecnością i poświęcaniem matki pomaga psychicznie wielu osobom w chwilach samotności, depresji, obniża nerwowość, uzdrawia, pomaga w radzeniu sobie z ważnymi problemami życiowymi, podwyższa poczucie własnej wartości. Tak więc matki są niezbędne, gdy mowa o tym, co ekonomiści nazywają długofalową i wyjątkową formacją osoby ludzkiej.

Artykuł II
KAŻDE DZIECKO MA PRAWO DO POSIADANIA OJCA

Aby zapewnić dziecku Prawo do Ojca, rządy powinny podjąć wszystkie konieczne kroki aby chronić i szanować rodzinę, której przewodzi ojciec.

Ojciec nie jest w rodzinie dla ozdoby. Ojciec niezbędny jest do zdrowego wzrastania i wychowania dziecka. Jak wskazują wyniki wielu badań, obecność ojca jest w domu bardzo ważna. W znaczący sposób wpływa na życiowe osiągnięcia dziecka, wpływa na trzymanie się dziecka z dala od działalności przestępczej. Ojcowie, którzy pozostają emocjonalnie zaangażowani w relację z dzieckiem i różnego rodzaju wspólną aktywność, odgrywają znaczącą rolę w dojrzewaniu dziecka. Dorastająca młodzież, która doświadcza głębokiej bliskości ze swoim ojcem, jest znacznie lepiej chroniona przed podejmowaniem działalności przestępczej oraz zaburzeniami zachowania, które mogą do niej prowadzić. Pomimo tych prawideł, dzisiaj szczególnie deprecjonuje się ojcostwo. Wiele programów pomocy społecznej i zasiłków może raczej zniechęcać do zawierania małżeństwa, wspiera domy bez ojca, a nawet kreuje finansowe bodźce do posiadania nieślubnych dzieci. Także gdy chodzi o mężczyzn żonatych, wysokie wymagania w miejscu pracy oraz nadmiar zawodowych obowiązków często uniemożliwiają ich fizyczną i duchową obecność w życiu dzieci. Co więcej, jakże często popularne media zachodnie przedstawiają ojców w roli komicznych głupców.

Artykuł III
KAŻDE DZIECKO MA PRAWO DO DOMU ZBUDOWANEGO NA MAŁŻEŃSTWIE

Aby zapewnić dziecku Prawo do Posiadania Domu Zbudowanego na Małżeństwie, odpowiedzialne rządy będą poszukiwały z całą roztropnością środków zachęcających do legalnego zawierania małżeństw, będą uznawały pierwszoplanowe istnienie i autonomię rodziny, a zniechęcały do rozwodu.

Badania dotyczące rodzin i dzieci przeprowadzone na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat wskazują wyraźnie, że dzieci mające oboje rodziców, połączonych legalnie zawartym małżeństwem są zdrowsze, szczęśliwsze, grzeczniej sze, bardziej odpowiedzialne, łatwiej radzą sobie w szkole i w życiu. Są ponadto mniej skłonne do podejmowania współżycia bez ślubu, rzadziej wykazują skłonność do działalności o charakterze kryminalnym, nadmiernego spożywania alkoholu, czy zażywania narkotyków. Jakiekolwiek odstępstwo od tradycyjnego modelu rodziny, związane z np. wspólnym mieszkaniem bez ślubu, separacją, rozwodem, samotnym wychowywaniem dzieci, czy też powtórnym związkiem, doprowadzają do skutków negatywnych dla dzieci. Nawet przeżywające trudności, ale "pierwsze" małżeństwa, okazują się dla dzieci korzystniejsze niż inne rozwiązania.

Prawdziwy dom jest też dla dzieci miejscem bogatym w różne zadania i obowiązki, gdzie stanowiąc centrum życia, dzieci pozostają uczestnikami ważnych domowych przedsięwzięć. W prawdziwym domu poważnie podchodzi się do kształcenia dzieci, a rodzice są pierwszymi i głównymi nauczycielami swoich pociech, poczynając od wychowania moralnego. Prawdziwy dom broni swojej autonomii i autorytetu, bo to korzystnie oddziaływu-je na dzieci. Związek pomiędzy mężczyzną i kobietą, których łączy małżeństwo przynosi wiele dobrych owoców: każdy partner wnosi do niego dary, które się wzajemnie uzupełniają. Wyniki licznych badań jasno obrazują, jak to działa: każde z partnerów ubogaca związek unikalnymi cechami, niezbędnymi do budowania domu, który staje się dzięki temu lepszy, niż gdy ma to miejsce w przypadku każdego z małżonków z osobna.

Artykuł IV
KAŻDE DZIECKO MA PRAWO DO RODZEŃSTWA

Aby zapewnić dziecku Prawo do Rodzeństwa, rządy powinny zachęcać rodziny do posiadania wielu dzieci, odpowiednio dysponując właściwymi środkami.

Obecny trend, szczególnie silny w krajach rozwiniętych, zmierza w kierunku polityki jednego dziecka. Jeśli współczesne tendencje w Europie będą kontynuowane przez następnych 50 lat, do roku 2050 większość Europejczyków nie będzie miała braci, sióstr, ciotek, wujków ani kuzynów.

Cały szereg obecnych anty-urodzeniowych działań zmierza w tym właśnie kierunku, nie wyłączając różnych nacisków ze strony ekonomii - aby pracę przedkładać nad rodzinę i dzieci, zaś budżet gospodarstwa domowego obciążyć nadmiernie ciężarem podatków. Coraz silniejszy obecnie trend w kierunku rodziny posiadającej tylko jedno dziecko zwiastuje poważne problemy, a także wielką samotność. Relacje pomiędzy braćmi i siostrami od dawna uważane były za niezwykle ważne dla właściwego rozwoju moralnego i psychicznego dziecka. Wiadomo, że dzieci nie posiadające rodzeństwa częściej rozwijają wrogie, anty-społeczne cechy osobowości. Jedynacy sprawiają stosunkowo więcej problemów wychowawczych, cierpią na zaburzenia w zakresie zdolności uczenia się, są bardziej impulsywni, nadpobudliwi i niespokojni.

W późniejszym okresie życia więzi pomiędzy rodzeństwem pozostają nadal silne. W rzeczywistości jest to najdłużej trwająca relacja, której doświadczamy w życiu.

Artykuł V
KAŻDE DZIECKO MA PRAWO DO PRZODKÓW

Aby zapewnić dziecku Prawo do Przodków, rządy powinny dbać o to, aby szkoły i instytucje państwowe uczyły szacunku do osiągnięć i wysiłków poprzednich generacji.

Dzieci zaznają emocjonalnej pełni i poczucia bezpieczeństwa, gdy mogą postrzegać siebie jako jedno z ogniw wielkiego łańcucha, który łączy wszystkich członków rodziny - zarówno przodków, obecnych, jak i przyszłych potomków. Nadaje to sens ludzkiemu życiu, nadaje nowego znaczenia mijającym kolejom losu, naszemu odchodzeniu z tego świata, cierpieniu i poświęcaniu się. I rzeczywiście, dzieci wykazują ogromne zainteresowanie słuchaniem różnych opowieści o swojej rodzinie. Tymczasem młodzież dzisiejszą, poddawaną nowoczesnej propagandzie, charakteryzuje tendencja do postrzegania swych przodków jako pozbawionych wykształcenia ignorantów i bigotów, o nieodpowiednim nastawieniu do świata. Takie podejście głęboko zubaża nie tylko życie dzieci, ale również społeczność całego ziemskiego globu.

Artykuł VI
KAŻDE DZIECKO MA PRAWO DO WYCHOWANIA W POSZANOWANIU DLA PŁODNOŚCI

W celu zapewnienia dziecku Prawa do Wychowanja w Poszanowaniu dla Płodności, rządy powinny podjąć wszystkie możliwe działania, aby afirmować wartość płodności małżeńskiej oraz wspierać i chronić rodziny wielodzietne.

Dla dobra naszych dzieci czas zakończyć wojnę wypowiedzianą ludzkiej płodności. Na początku I wieku obiektywnie widać, że raczej wyludnienie, niż przeludnienie jest problemem, który zagraża światu. ity, jakie głoszone są obecnie przez przedstawicieli ruchu kontroli populacji, eksponują tzw. rozsądne przystosowanie rozmiaru rodziny do nowoczesnych warunków. Ta zapoczątkowana na Zachodzie przemiana zyskała popularność i upowszechniana jest z coraz większą siłą w krajach rozwijających się. Tymczasem najnowsze badania wykazują nieprawdziwość założeń dotyczących konieczności ograniczenia populacji.

Naturą człowieka jest pragnienie potomstwa, co pozwala nam trwać w następnych pokoleniach. Jest to przeznaczenie każdego przychodzącego na świat dziecka. Propaganda wymierzona przeciw umacnianiu rodziny jest zatem atakiem na ludzkie przeznaczenie.

Artykuł VII
KAŻDE DZIECKO MA PRAWO DO NIEWINNOŚCI

Aby zapewnić dziecku Prawo do Niewinności, rządy powinny szanować i chronić instytucję małżeństwa oraz wspierać rodzicielską kontrolę mediów i ich wpływ na dzieci.

Wyraz "niewinność" oznacza tutaj posiadanie prawdziwego dzieciństwa i możliwość dojrzewania w swoim czasie - zarówno fizycznego, emocjonalnego jak i moralnego.

Jak wiadomo, różne siły zewnętrzne zagrażają normalnemu przeżyciu dzieciństwa, np. konflikty zbrojne, ideologicznie sterowana edukacja seksualna, czy współczesne media, by przeciwstawić się ich destruktywnemu działaniu, wskazujemy na stały czynnik chroniący dziecięcą niewinność - wzrastanie w zdrowej, złożonej z obojga rodziców rodzinie.

Władze powinny respektować prawo rodziców do kierowania i kontrolowania edukacją swoich dzieci w dziedzinie płciowości, mają ponadto obowiązek ochrony dzieci przed "nowoczesnym", szkodliwym wychowaniem seksualnym, jakie praktykuje się w wielu szkołach.

Artykuł VIII
KAŻDE DZIECKO MA PRAWO DO WYCHOWANIA RELIGIJNEGO

Aby zapewnić dziecku Prawo do Wychowania Religijnego, rządy powinny respektować wolność rodziny do praktyk religijnych.

Rodziny, które są religijne, lepiej chronią swoje dzieci fizycznie i psychicznie, w porównaniu z rodzinami, które wiarę odrzucają. Dla przykładu wyniki badań różnych stylów życia rodziców, jakie ogłoszono w American Sociological Review wykazały, że rodziny konserwatywnych protestantów są bardziej odpowiedzialne, niż rodziny niereligijne. Jest także prawdą, żę rodzice ci bardziej skłonni są okazywać dzieciom miłość i przywiązanie. Silna wiara chroni ponadto przed zachowaniami niszczącymi, np. przedwczesnym podejmowaniem współżycia. ówiąc wprost - dzieci dobrze rozwijają się w rodzinach, które na co dzień praktykują swoją wiarę i uznają autorytet Boga.

Artykuł IX
KAŻDE DZIECKO MA PRAWO DO WZRASTANIA W ZDROWEJ SPOŁECZNOŚCI

Aby zapewnić dziecku Prawo do Wzrastania w Zdrowej Społeczności, rządy nie powinny nadmiernie ingerować w spontaniczny wzrost relacji między mieszkańcami danych społeczności sąsiedzkich.

Żaden prawdziwy dom nie istnieje tylko sam dla, siebie. Dalsi krewni: dziadkowie, ciocie, wujkowie oraz kuzyni, powinni interesować się dziećmi w rodzinie, ich sprawami, wychowaniem, a w razie potrzeby nieść pomoc. Również dobrzy sąsiedzi i odpowiednia społeczność lokalna zapewniają środowisko, które stanowi dla dziecka specjalną ochronę.

Artykuł X
KAŻDE DZIECKO MA PRAWO DO TRADYCJI

Aby zapewnić dziecku Prawo do Tradycji, rządy powinny szanować odziedziczone przez społeczeństwo przekonania religijne i zwyczaje, będące częścią ich nieformalnej lub społecznej konstytucji.

Dzieci rodzą się w rodzinach naszych bliższych i dalszych krewnych, w mieście, na wsi, w pewnym sąsiedztwie, które także może wspierać rodzinę. Rodzą się one w określonej tradycji i kulturze, co nadaje głębi ich życiu. Szacunek do tradycji nie domaga się ślepego posłuszeństwa przeszłości, lecz raczej nakłada obowiązek obrony swego stanowiska przez tych, którzy do zmian nawołują. Płaszcz tradycji stwarza dla dzieci ochronę, zapewnia im emocjonalną stabilność, może być skutecznym sposobem przetrwania nawet wielkiej tyranii.

PODSUMOWANIE

Nawołuję wszystkie narody świata, aby zapewniły każdemu dziecku prawo do: matki, ojca, domu zbudowanego na małżeństwie, prawo do rodzeństwa, przodków, prawo do wychowania w szacunku dla płodności, prawo do wychowania religijnego, wzrastania w zdrowej społeczności, prawo do niewinności i prawo do tradycji.

Dowody naukowe są przytłaczające: są to niezbędne warunki, mogące zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa, zdrowie, szczęście, stabilność emocjonalną, duchową satysfakcję, osiągnięcia w sferze materialnej i wewnętrzny spokój. Oto, co najbardziej potrzebne jest każdemu dziecku.

Dr Allan Carlson

Dr. Allen jest dyrektorem
Amerykańskiego Centrum Badań nad Rodziną
oraz wydawcą biuletynu "The Family in America".
Z wykształcenia historyk, autor wielu publikacji,
żonaty, czworo dzieci. za: The Family in America,
sierpień 2001 tłum. Alicja Babkiewicz

GŁOS DLA ŻYCIA
nr 2(55) marzec/kwiecień 2002



Wasze komentarze:
 dwge: 26.09.2013, 01:53
 A poza tym nie rozumiem skąd historyk układa taki tekst: ani to politolog ani teolog nie mowiac juz o filozofii. Ja rozumiem intencje - i sa one jak najbardziej szczytne ale ze wzgl chcociazby tych kilku ktore wymieniłem, pozostają jedynie dobrymi intencjami
 dwge: 26.09.2013, 01:47
 Art VIII a konkretniej jego treść jest sprzeczna z konstytucją. Rządy powinny respektowac - nie jest doprec co to blizej znaczy bo respektowac nie oznacza dominacji jednej religii w panstwowej szkole. Art ten takze dyksryminuje ludzi niewierzących i jest sprzeczny z nauką Chrześcijańską. Poza tym tekst " Naturą człowieka jest pragnienie potomstwa, co pozwala nam trwać w następnych pokoleniach." jest sprzeczny z doknaniami nauki i jej stanowiskiem. Religia oczywiscie jest potrzebna ale nia mozna z niej tworzyc ideologii bo staje sie parodią religii
 agencik: 14.10.2012, 20:48
 Moi starzy są wredni. Straszą mnie, że jak nie odrobię lekcji i nie wyniosę śmieci to zabiorą mi mojego iPoda i obetną o połowę kieszonkowe. A co ja za 300 zł mogę zrobić przez cały miesiąc? Czy mogę ich zaskarżyć na policję?
 wioleta: 06.06.2012, 19:50
 Natalio jestem pedagogiem po prostu zgłoś to na policję!!!!Rozumiesz!!!!!!!!!!!!!!
 koko: 08.03.2012, 17:16
 dobre
 katarzyna : 05.07.2011, 18:31
 karta praw dziecka isteniej tylko jej sie nie przestrzega nieraz kaze sie dzieci ktore chcom widywac sie ze swoimi rodzicami i utrzymywac kontakt niektore babcie nie dajom tego dzieciom tylko patrzom jak by to wyrwac wnuki od rodzicow bo one potrafiom wychowywac swoje wnuki lepiej niz rodzice zadajac pieniedzy za odwiedziny i kazac dzieci za utrzymywanie kontaktu ze swoimi normalnymi rodzicami
 liliputki i zabawa: 16.04.2011, 13:45
 chciałam rok powstania karty praw dziecka
 ZROSPACZONA: 24.04.2010, 23:41
 Czy istnieje naprawdę taki dokument jak KARTA PRAW DZIECKA ?????? pomocy,
 KINGA: 24.02.2010, 13:44
 IDZICIE NA POLICJE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!


 heniek z Bośni: 19.11.2009, 08:02
 stronka moja ulubiona demoty wysiadają =)
 Robert Szuba: 06.11.2009, 13:39
 konkretnie ina temat bardzo mi sie podoba
 MONIKA: 06.06.2009, 13:20
 moi drodzy nie mozna tak mamy odpowiednie organy wladzy by walczyc o dobro dzieci:bicie ponizanieprzypalanie zelazkiem MATKO JEDYNA!gdzie znajduja sie ludziektorzy niby pomagaja dziecia nie miesci mi sie to w glowie!sama jestem matka ale nigdy nieskrzywdzilabym swojej corki choc tez mam sporo klopotow na glowie!proponuje wam Tobie Karolina i Tobie Tadek isc z tym na policje pokazac slady na cielemoze to cos da!nie bojcie sie o tym mowic bo kiedys stanie sie cos czego napewno niebedzie mozna bylo odwrocic
 lalunia: 09.01.2009, 11:47
 ma ktos problem niech pisze
 kornel: 16.12.2008, 13:45
 moim zdaniem powinienes pojsc na policje :D
  Żaneta: 13.12.2008, 09:41
 bardzo fajnie jest to napisane:)
 Sławek: 06.11.2008, 10:04
 Mam okazję widzieć dramaty odrzuconych dzieci. Prowadzę wraz z żoną Rodzinny Dom dziecka. Potrzeba ogromnego zaangażowania w prostowaniu umysłów dzieci odrzuconych, bądź osieroconych. Sukces zbudowania szczęśliwego związku przez dzieci z RDD sięga statystycznie 50%. W Domach Dziecka, tradycyjnych molochach, tylko 10%. To wynik braku biologicznych rodziców i ich miłości.
 Anna Rojewska: 02.11.2008, 19:29
 Jestem za, i przeciw...
 misiu: 25.09.2008, 16:16
 bardzo pożadne...
(1)


Autor

Treść

Nowości

św. Agnieszka z Montepulcianośw. Agnieszka z Montepulciano

Modlitwa do św. Agnieszki z MontepulcianoModlitwa do św. Agnieszki z Montepulciano

Litania do św. Agnieszki z MontepulcianoLitania do św. Agnieszki z Montepulciano

Do La Salette przybywają pielgrzymi z całego świataDo La Salette przybywają pielgrzymi z całego świata

Drugi znak - wielki smok (Ap 12,3-6)Drugi znak - wielki smok (Ap 12,3-6)

Czy apostolskie zalecenie powstrzymywania się od krwi dziś już nie obowiązuje?Czy apostolskie zalecenie powstrzymywania się od krwi dziś już nie obowiązuje?

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej