Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa po spowiedzi

Po spowiedzi świętej pozostajemy chwilę w skupieniu na modlitwie. Dziękując Bogu za przebaczenie, możemy posłużyć się niżej podanymi modlitwami.

Wybór modlitw po spowiedzi świętej

Zanim wypełnisz zadaną ci przez kapłana pokutę, swoimi słowami podziękuj przez chwilę Panu Bogu za łaskę odpuszczenia grzechów oraz obiecaj postanowanie poprawy.

Postanowienie poprawy

Szczery żal z powodu grzechów popełnionych zawsze wiąże się z wolą, z postanowieniem, by ich nie popełniać w przyszłości. Tu właśnie, w postanowieniu poprawy, wyraża się w sposób najbardziej istotny ta miłość, która stanowi najważniejszy warunek odpuszczenia grzechów. Na pewno nie wystarczą tu same słowa: "postanawiam się poprawić". Trzeba naprawdę mocno chcieć zmiany na lepsze.

Modlitwy po spowiedzi

O ukochany Zbawco mój, Jezu Chryste! Dziękuję Ci serdecznie, że przez kapłana swego wyzwoliłeś mnie z więzów grzechów i kar za nie. Zdjąłeś ze mnie ciężar grzechów moich i znowu jestem w łasce Twojej świętej. Wielbię Cię za dobroć Twoją i miłosierdzie. Dopomóż mi, błagam Cię, abym od dzisiaj chętnie i z radością Ci służył i wypełniał wszystko, co Ći na spowiedzi św. przyrzekłem.

Postanawiam raz jeszcze, że wszędzie: w domu i w kościele, w szkole i na ulicy, przy pracy i zabawie starać się będę pozostać wiernym swoim przyrzeczeniom.

O Królowo Niebieska, Maryjo, najlepsza Matko moja! Dziękuję Ci za orędownictwo i pomoc Twoją. Wyproś mi, błagam, u swego Boskiego Syna łaskę wytrwania w dobrym i śmierć szczęśliwą.

* * *

Boże Ojcze! Dziękuję Ci za łaskę przebaczenia. Dziękuję, żeś mnie nie odtrącił i nadal mnie uważasz za dziecko Twoje. Dziękuje Ci, Panie, żeś mi z miłością otworzył swoje ramiona i pozwolił przy Twoim sercu dojść do równowagi i odzyskać spokój.

* * *

Panie Jezu! Tyś zapłacił za mnie swoją Krwią i męką samotnego konania. Tyś wziął za mnie ból odtrącenia od Boga i ludzi, gdy zawisłeś pomiędzy niebem a ziemią jako znak wiecznego pojednania. Tyś dobrowolnie cierpiał za me grzechy, bo tak mnie ukochałeś. Dziękuję Ci za Twoją mękę i za bezgraniczną miłość. Nie dopuść mi już więcej oddalić się od Ciebie. Za cenę własnego życia kupiłeś mnie na zawsze. Twoim jestem i Twoim być pragnę. Jeśli znów przez złość lub głupotę zacznę od Ciebie odchodzić, sprowadź mnie na powrót, przymuś wyrzutami sumienia do cofnięcia się ze złej drogi. Nie daj mi zaznać spokoju póki do Ciebie nie wrócę!

* * *

Duchu Święty! Oświecaj mój rozum, rozpal serce i umocnij wolę, abym wiernie służył Bogu. Matko Najświętsza! Ty chcesz, żeby Twój Syn był kochany, żebym we wszystkim wypełniał Jego, wolę. Otocz mnie Twa macierzyńską opieką.

* * *

Aniele Stróżu mój i święty mój Patronie, wstawcie się za mną do Pana, abym wypełnił moje dobre postanowienia i nie zmarnował okazanej mi łaski. Amen.

* * *

Panie Boże, który odnowiłeś nas na podobieństwo swojego Syna, spraw, abyśmy doznawszy miłosierdzia, świadczyli wśród świata o Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

* * *

Przyrzekam, mój Jezu, że uczynię wszystko, bym Cię nie zasmucał grzechami. Duchu Święty dopomóż mi, bym zachował czystą duszę i unikał grzechu.

* * *

Boże mój, dziękuję Ci za Twą wielką dobroć, za przebaczenie grzechów. Dziękuję Ci za życie łaski, które mi dałeś. Umocniłeś mnie do walki z grzechem. Pragnę pamiętać, jaką cenę zapłacił Chrystus, aby obdarzyć mnie dobrem Pomóż mi wytrwać w postanowieniach i więcej nie grzeszyć. Amen.

* * *

Panie i Boże mój, dziękuję Ci za to, żeś mnie stworzył, żeś mnie powołał do wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Zbawiciela naszego. Ty udzielasz nam Ducha Świętego, abyśmy się stali Twoimi dziećmi i dziedzicami. Ty nie opuszczasz grzesznika, lecz szukasz go z ojcowską miłością. Ty stale odnawiasz nas przez Sakrament Przebaczenia i Pojednania, abyśmy coraz doskonalej upodabniali się do Twojego Syna. Dziękuję Ci za cudowne dzieło Twego Miłosierdzia i wielbię Cię wraz z całym Kościołem za nasze zbawienie. Tobie niech będzie chwała przez Chrystusa w Duchu Świętym teraz i na wieki. Amen.

* * *

Dziękuję Ci, Panie Jezu Chryste, za łaskę pojednania z Tobą. Daj mi jeszcze odwagę i moc, bym umiał przeprosić, naprawić i zadośćuczynić moim bliskim to wszystko, czym ich skrzywdziłem. Amen.

* * *

Wszechmogący miłosierny Boże, proszę Cię pokornie w imię Syna Twego, Jezusa Chrystusa, daj mi wytrwałość w dobrem aż do śmierci. Wspieraj mnie i nit dozwól mi oddalać się od Ciebie. Amen.

* * *

Dzięki Ci, Jezu, za odpuszczenie moich grzechów. Ty wiesz, że pomimo moich upadków kocham Cię i chcę być z Tobą. Dziękuję Ci za łaskę sakramentalną, która mnie umacnia do walki z grzechem. Amen.

* * *

Dobry Boże, z łaską Twoją chcę unikać każdego ciężkiego grzechu i złej sposobności (powiedz od siebie, jaka to sposobność). Szczególnie postanawiam... (co postanawiasz sobie na najbliższy okres?) O Boże, błogosław moje postanowienie. Amen.

* * *

Boże miłosierny, któryś mnie niegodnemu grzesznikowi zdjął brzemię przewin z duszy i rzucił je do morza swego przebaczenia, składam Ci dzięki najserdeczniejsze! Przyjąłeś marnotrawnego syna znowu do łaski, przywróciłeś mi pokój prawdziwy, którego mi świat dać nie może, uwolniłeś mnie od kary wiecznej i otworzyłeś mi niebo. Niech Ci będzie uwielbienie, chwała i dziękczynienie za Twoją dobroć i litość. Pobłogosław moje postanowienia, wzmacniaj moją wolę, bym wytrwał w dobrym aż do końca. Jako zadośćuczynienie za me grzechy chcę znosić chętnie i cierpliwie wszystkie trudy i krzyże. Najświętsza Bogarodzico, najdobrotliwsza Matko moja, weź mnie pod swoją opiekę, wyproś mi łaskę zgadzania się z wolą Bożą i wytrwania w dobrym. Święci aniołowie i patronowie moi, ochraniajcie mnie na wszystkich drogach moich, przyczyniając się za mną, bym wstępując w wasze ślady na ziemi, dojść mógł szczęśliwie do chwały niebieskiej.

* * *

Boże, Ty swoją laską przemieniasz grzeszników w sprawiedliwych, a pogrążonym w smutku dajesz radość z nowego życia; wspieraj mnie swoimi darami, abym otrzymawszy usprawiedliwienie przez wiarę, mężnie trwał w życiu łaski. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

* * *

Dziękuję Ci, Boże, z całego serca za odpuszczone mi grzechy. Przyjąłeś mnie na powrót za swoje dziecko. Przyrzekam nie obrażać Cię więcej swoimi grzechami. Pragnę pozostać najlepszym Twoim dzieckiem i całkowicie pełnić Twoją wolę. Oddaję Ci się cały. Wspomóż mnie, Boże, i udziel mi swojej łaski do wytrwania w dobrym. Matko Boża! Wstaw się za mną u Pana Jezusa, Syna Twego. Aniele Boży, Stróżu mój, i Ty, święty Patronie, módlcie się za mną.

* * *

Panie Boże, dzięki światłu Jezusa, Twojego Syna, widzimy grzechy w świecie. Od kiedy On przybył, aby darzyć nas Twoim miłosierdziem, dostrzegamy, jak twardzi i bezlitośni jesteśmy wobec naszych bliźnich. Prosimy Cię, odnów nas według Twego wzoru, spraw, byśmy nigdy złem nie odpłacali za zło, ale podtrzymywali wiarę.

* * *

Boże, jesteś niezadowolony, kiedy jesteśmy małostkowi jedni dla drugich, nie znosisz, kiedy napadamy jeden na drugiego, nieraz śmiertelnie. Prosimy Cię przerwij koło zła, które nas zniewala. Spraw, aby zamarł w nas grzech, jak w Synu Twoim Jezusie Chrystusie wygasły grzechy świata i zniszczona została śmierć. On żyje dla nas dziś i po wszystkie czasy. Boże, upadamy i nie umiemy iść dalej, jesteśmy sparaliżowani i niezdolni do podniesienia się.

* * *

Dzięki wierze Twego Kościoła przychodzimy do Ciebie, gdyż nikt poza Tobą nie odpuszcza grzechów. Uzdrów nas, podźwignij w imię Twego miłosierdzia i przez miłość Jezusa, naszego brata. Ty Go wskrzesiłeś ze śmierci. On żyje z Tobą dla tego świata i dla wszystkich czasów. Amen.

Psalm 8

O Panie, nasz Boże,
jak przedziwne jest Twoje imię po całej ziemi!
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
Sprawiłeś, że nawet usta dzieci i niemowląt
oddają Ci chwałę,
na przekór Twym przeciwnikom,
aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.
Ody patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich,
księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz?
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot
niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich;
złożyłeś wszystko pod jego stopy:
owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada,
ptactwo powietrzne oraz ryby morskie,
wszystko, co szlaki mórz przemierza.
O Panie, nasz Panie,
jak przedziwne Twe imię po całej ziemi!

Psalm 31

Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona została nieprawość,
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy,
a w jego duszy nie kryje się podstęp.
Gdy milczałem, wysychały me kości wśród codziennych moich jęków.
Bo dniem i nocą ciążyła nade mną Twoja ręka,
z sił opadłem jak w czas letnich skwarów.
Grzech wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy.
Rzekłem: "Wyznaję mą nieprawość Panu",
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
Do ciebie więc modlić się będzie każdy wierny gdy znajdzie się w potrzebie.
Choćby nawet wezbrały wody, fale go nie dosięgną.
Ty jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku,
otoczysz mnie radością mego ocalenia.
"Będę cię uczył i wskażę ci drogę,
którą pójdziesz, mój wzrok będzie czuwał nad tobą.
Ale nie bądź jak muł i koń, bez rozumu,
można ich tylko wędzidłem okiełznać, inaczej nie podejdą do ciebie".
Liczne są cierpienia grzesznika,
ufających Panu łaska ogarnia.
Cieszcie się i weselcie w Panu sprawiedliwi radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca.
Chwała Ojcu...

Psalm 145

Będę Ciebie wielbił, Boże i Królu,
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę Ciebie błogosławił
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.
Pan jest wiemy we wszystkich swoich słowach
i we wszystkich dziełach swoich święty.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają,
i podnosi wszystkich zgnębionych.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.
Spełnia wolę tych, którzy cześć Mu oddają,
usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.
Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują,
lecz zniszczy wszystkich występnych.
Niech usta moje głoszą chwałę Pana,
a Jego święte imię niech wielbi wszystko,
co żyje, zawsze i na wieki.

Dziękczynienie po spowiedzi

W jaki sposób potrafię Ci się odwdzięczyć, o Boże niezmierzonej dobroci? Jakże mam dziękować Nieskończonemu Miłosierdziu Twemu? Za grzechy moje należała mi się kara, a Ty przebaczasz mi je i pogrążasz w głębokim zapomnieniu. Któż pojmie Twe Miłosierdzie bez granic?

Któż Ci zdoła należycie podziękować za taką miłość? Za słaby jestem na to, o Panie! Nie mogę nic innego uczynić, drogi mój Zbawicielu, jak tylko ofiarować Ci siebie samego i całe swoje życie.

Póki mi dni starczy, sławić będę cuda Twoje i aż do ostatniego tchnienia wszędzie będę wychwalał Miłosierdzie Twoje.

Wspomóż mnie, Panie, abym zdecydowanie i szczerze zajął się odtąd sprawą zbawienia mej duszy, Panno Najczystsza, Aniele Stróżu mój, święci moi Patronowie i wszyscy, którzy tron Baranka Niepokalanego otaczacie, uproście mi u Niego, abym już więcej nie grzeszył, a potężnym waszym wstawiennictwem wyjednajcie mi łaskę wytrwałości.

Ja zaś uczynię wszystko z Waszą pomocą, by dotrzymać tej obietnicy, którą składam Miłosiernemu Bogu. Amen

Modlitwa dziecka po spowiedzi

Po spowiedzi świętej zastańmy chwilę na cichej osobistej modlitwie. Przypomnijmy sobie słowa pouczenia, wskazania, które podał nam spowiednik. Podziękujmy Panu Jezusowi za to, że nam dziś przebaczył, obdarzył swoją miłością i prośmy Go, by nam pomógł od tej spowiedzi prawdziwie się poprawić.

* * *

O Boże, jak wielka jest Twoja dobroć i miłość! To Ty dziś przez posługę kapłana odpuściłeś mi grzechy. To Ty znów obdarzasz mnie swoją łaską; Jestem Twoim dzieckiem! Dzięki Ci za dobroć, za przebaczenie! Nie chcę już nigdy utracić Twojej przyjaźni. Proszę Cię o pomoc, bym szczerze się poprawił, bym wytrwał w Twej łasce. Od dziś szczególnie postanawiam unikać tego grzechu (wymienić jakiego), którym najczęściej Ciebie obrażałem. Jezu, któryś umarł za mnie i zmartwychwstał, aby obdarzyć mnie nowym życiem, spraw, bym żył zawsze w zjednoczeniu z Tobą, bym z Tobą i przez Ciebie w jedności z Duchem Świętym wielbił Ojca niebieskiego przez wszystkie wieki wieków. Amen.

* * *

Matko Boża, Matko łaski Bożej, Tobie powierzam siebie, zachowaj mnie w miłości Twego Syna Jezusa Chrystusa! Święty Aniele Stróżu mój, strzeż duszy i ciała mego. Amen.

Oto wyzdrowiałeś
Nie grzesz więcej
aby ci coś gorszego
nie przydarzyło

(J 5,14)Wasze komentarze:
 Danuta: 11.06.2024, 18:49
 Jezu Milosierny i Łaskawy dziękuję Ci za Twoją Miłość Ty kochasz każdego i przebacz aż. Proszę o Łaskę trwania przy Tobie. Dziękuję Ci Jezu, Kocham Cię.
 Jolantap: 24.06.2022, 08:00
 Dziękuję Ci Boże za przytulenie mnie do Serca Twojego po Spowiedzi Świętej.
 Ja: 17.09.2019, 17:16
 Cześć
(1)


Autor

Treść

Nowości

św. Wawrzyniec z Brindisiśw. Wawrzyniec z Brindisi

Modlitwa do św. Wawrzyńca z BrindisiModlitwa do św. Wawrzyńca z Brindisi

Litość i dziękczynienie (Mk 6, 30-34)Litość i dziękczynienie (Mk 6, 30-34)

Co to znaczy, że Jezus wstąpił do piekieł?Co to znaczy, że Jezus wstąpił do piekieł?

ks. Eugeniusz Skarzyńskiks. Eugeniusz Skarzyński

Skąd i dokąd jechał pociąg z dziećmi, który po wojnie zatrzymano w Rawiczu?Skąd i dokąd jechał pociąg z dziećmi, który po wojnie zatrzymano w Rawiczu?

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
[ Strona główna ]

Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej